I BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, li RTZ. nezen FBVILLETOn. men, ri door middel fis Beis. teutte ■|RB No* 6656.Zaterdag 11 Mei 1895*34ste Jaargang* jh bevin- Vftll Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. faarrerslag der de door hem gehuurde ig en Geneiing) er houders van in in de eerste len Staat in wel 1 jurg, 84/86. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Kommer» VIJF CENTEN. )0 Mark 00 00 >00 )00 (t7ü het Zteeedech.) rag, voor besteller n onmid- der pr eekenden, in zee woeste Mooren met naakt bovenlijf en gladgeschoren waarop een bosje haar was o verge- m 188», Art. i te Amster- GOUDA, 10 Mei 1895. Uit het Jaarverslag van het Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen blykt, dat de afdeeling Gouda door den dood van bestuurders aanleiding geeft tot de vrees, dat zij zal worden opgeheven. Liter ê-Ü JTAM ÜUIB 4t4 Aaonyme, •ri in ▼enegel- flewohen van oud, voorden «t van Dr. F. f ■LBOOB. oh A 1.90. VwMlOw Hit WANKUM 1RT, Oosthaven genomen met het oog op den vooral voor ar beiders zeer hoogen petroleumprys. Alleen zou de prijs van het gas met 1 cent per kub. meter worden verhoogd. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. t kennen rden, die in de geleerde vestiger eid geworden is idel tegen vrou- heeft gemaakt 1 beperking van de eenvoudigste randerd aange- eheel te verdrin- ti in lichaam en irgd worden en f door vreeeeijka gekweld. Dan eiigen, oorsuixen inde ziekte, Al ijn zenuwziek en en over de wer- De directie der staatsspoorwegen heeft be paald, dat houders van abonnementskaarten, ook van groep I (handelsreizigers), toegang hebben tot den harmonicatrein, tegen betaling van de daarvoor vastgestelde verhooging. De directie der gasfabriek te Amsterdam is voornemens een proef te nemen met muntme ters voor gas ten behoeve van haar eigen werklieden. Het zou een soort van gasnutomaat zijn, een meter, die tegen inwerping van een 2| centsstuk de vaste hoeveelheid gas daarvoor levert. Voor aanleg en gebruik van den meter zou de directie den werklieden niets in rekening willen brengen daar de proef juist zou worden Het dag. bestuur van de >Friesche Maat schappij van Landbouwheeft aan het hoofd bestuur een rapport uitgebracht over de ant woorden uit de afdeelingen op de vraag»Is het wenschelyk om in de wet te doen opne men de erkenning van een algemeen recht van den huurder op vergoeding voor elke ver betering, door hem aan plaats gemaakt Aan het slot van dat rapport stelt het dag. bestuur de volgende motie voor >Het hoofdbestuur der >Friesche Maatschap* pij van Landbouw,* gehoord de afdeelingen dier Maatschappij, is van oordeel dat bij de wet den huurder het recht op vergoeding van door hem op het gehuurde aange brachte verbeteringen behoort te worden toe- «Dit zal ik u dadelijk verklaren. Mijn eigen hart is in de eerste plaats de grootste vyand, dien ik te bestrijden hebvervolgens heb ik te worstelen tegen de pogingen, die anderen aanwenden, om mijne rede te verschalken, door mij onophoudelijk over Ivar te spreken en te herhalen, dat hij een teeder gevoel voor mij koestert. Dit alles vervult mijn hart met wrevel. Ik ben als een mensch, die geblinddoekt is. Mijne tante en haar zwager binden mij den doek al sterker voor de oogen, hoe meer ik wensch er jan bevryd te worden. Zoo bijv, kwam van daag mijn oom mij mededeelen, dat Constance Kronfeldt, van welke ik ten volle overtuigd was, dat zy Ivar beminde, over twee dagen verloofd wordt met baron Stiarnhnrg Danrljij ve!*8eke?de hij mij. dat Ivar voor Constance nooit iets anders dan broederlijke gene genheid gekoesterd heeft; dat hij op mij zijne hoop gevestigd had enz. en dit alles zeide mij de generaal op zijne gewone ronde, schertsende manier. Zeg mij nu, wat moet ik daarvan gelooven?” «Niet veel. Dat freule Constance zich verloven zal, kunt gij gerost gelooven, dewijl dit een feit zal worden, hetwelk men niet zou durven verzinnen on bovendien dewijl het geheel overeenkomstig met haar karakter is, hetwelk haar toelaat, den een te bemin* ladelykate en ge- Iddel voor Heereu inderschoenwerk, C.M. MHIIer&Ce. MenletMgoei «merk.— iSMwark, (slMtsrlea, l.earSsMass, Arsfcsw. Heden deed de Hooge Raad uitspraak in de vroeger door ons vermelde procedure lusscheu den orgelmaker bij wien in beslaggenomen en verkocht waren goederen welke bij de wet niet voor inbeslagneming vatbaar zyn aangegeven, en een Kerkbestuur ten verzoeke van hetwelk die goederen waren beslagen en verkocht. De Hooge Raad overwoog dat alleen de deurwaarder en niet hij ten wiens verzoeke die onrechtmatige daad verricht werd, aansprakelyk is, daar al moge de algemeene opdracht tot executie van roerend goed gegeven zyn, de aansprakelijkheid des lastgevers zich niet verder uitstrekt dan binnen de perken der wet en dus alleen tot datgene waartoe de deurwaarder bevoegd is. De voorziening in cassatie werd alzoo ver worpen. met bylen en koevoeten gereed maakte den aanval af te slaan. De eerste Moor aan boord poogde te komen, werd door n~**.»a.*<.maar jeze ze|f gekend, zoodanig dat daarvan door of bij contract niet mag worden afgeweken en be sluit, onder overlegging der adviezen, de zaak te renvoyeeren naar het Landbouw-Comité, tan einde bij de Regeering op verwezenlijking van dat oordeel aan te dringen.* Met 14 tegen 2 stemmen heeft bet hoofd bestuur zich met die motie vereenigd. want altjjd door klonk het verrader* en ploert* tot by de woning toe. By dit thuisbrengen was nu eens geen sprake van op de hielen trappen zooals anders meest geschiedt, soms zelfs zóo, dat de getrapte niet meer voort kan. De politie kan daar in zooverre niets aan doen, waar het betreft de lui die niet om ge leide verzoeken. Wie dit wel doen, worden door een agent thuisgebracht en hebben geen overlast, doch men begint te beweren, dat ook dit -geleide niet noodig moest wezen en de stakers ryzen lang niet in de achting van bet groote publiek nu zy zoo gaan doen. Het aantal stakers wordt thans nog op een 80tal geschat. Zooals reeds gemeld, zyn het bjjna alle ge dwongen stakers, want geen patroon neemt ze meer aan. moet men elke draperie wegrukken, zoodat ze in aJ hare naaktheid te voorschijn komt. Ik heb steed9 bevonden, dat eene eerlijke, onverschrokken beschou wing van het ware de heilzaamste resultaten heeft opgeleverd. Weet gij, Alma, wat de ongelukken in het leven te voorschyn roept Dat wij te beschroomd zijn, om iedere zaak en iedere omstandigheid in het rechte licht te stellen en aan den anderen kant, (Jat wij te lafhartig zijn dan dat wij de werkelijkheid stoutmoedig in het gelaat zouden willen zien, üit een beklagenswaardig gevoel van vrees zoeken wij vaak troost in verbijsteringen die, vroeg of laat, de vlucht moeten nemen voor de waarheid, welke zij voor ons trachtten te verbergen.” //Mijn beste heer Beha, gij hebt gelijk, als altijd maar dit neemt niet weg, dat uwe onwrikbare waar- heidsphilosophie diepe wonden in het hart achterlaat. Maar, ik zou niet willen, dat het anders ware; want juist de Spartaansche denkwijze en grondbeginselen, volgens welke gij mij hebt opgevoed, hebben mij sterk en standvastig gemaakt.” z/Bah, mijn kind, deze hoedanigheden hebt gij van de natuur; ik heb ze slechts geoefend, zoodat ze zich nog meer konden ontwikkelen, dewijl ik sterkte van ziel en vastheid van karakter op de wundeliug duur eene wereld, die zoo vaak kwetst en bloedige wonden slaat, als twee groote voorrechten beschouw; hadt gij dezen aanleg gemist en waart gij van een week en teêrgevoelig gemoed geweest, dan zou myne op voeding u evenmin sterk en standvastig naar de ziel hebben kunnen maken, als ik een haas in een hond had kunnen veranderen. Maar laat ons tot graaf Ivar terugkeeren. Hoe denkt gij te handelen?” «Je, dat is my nog niet duidelijk en wanneer dit I lillllNII E COURANT nen en den ander te huwen. Daarbij kunt gij ook gelooven, dat uwe tante en graaf Ivar totaal geruï neerd zijn en daarom wenden zij alle mogelijke mid delen aan, om uit dezen noodlottigen en wanhopigen toestand te geraken.” «En zij hebben mij tot het middel gekozen, waar door zij zich kunnen redden P” «Graaf Ivar zoo zeer niet, maar zijne moeder on de generaal hebben aldus geredeneerd: Alma is verliefd op Ivar, iets, waartoe wij ons uiterste best gedaan hebben, dewyl zij ryk is, tot ons geslacht behoort en dus de rechte is, om door haar vermogen en rang het aanzien onzer familie te bewaren. Nadat men in dezen zin de noodige plannen gevormd had, werd graaf Ivar daarmede bekend gemaakt, en ge dreven door den wanhopigen staat zijner financiën, bleet hem niets anders over dan too te stemmen.” «Gij ziet zoo scherp, dat men vreezen moet, u onder de oogen te komen,” zeide Alma en glimlachte weemoedig, //maar hoe weet gij, dat Ivar niet van den beginne af aan in het komplot was P” //Omdat ik niet op hem verliefd was, maar met de oogen van het koele verstand zag, en deze bewezen mij zonneklaar, dat hij er in het minst niet aan dacht, u te behagen, maar dat hij met zijn geheele ziel aan Constance gehecht was.” «Maar wat beteekenden zijne oplettendheden en beleefdheden jegens mij «Dat de graaf een man naar de wereld is en zich jegens u gedroeg als jegens iedere andere dame in de kringen, waarin hij verkeert.” «Gy Bjjt onbarmhartig.” De gravin sag er geheel ternedergeslagen uit. «Volstrekt niet Wil mra de waarheid zien, dan de vroegere mede Het schip, met olie van Bari naar Lorieot koers zettende, werd door tegenwind ge noodzaakt, dicht onder de Marokkaansche kust te laveeren, waar het op Zondag 28 April door windstilte overvallen werd, zeven mijlen van den wal, tusscben Melilla en Ceuta. Tegen drie uur 's namiddags zag men eene boot in zee steken, die by de nadering met zeven woeste Mooren van het Rif bemand bleek, met naakt bovenlyf en schedels, 5- laten. De woestaards, met Martini Henry-geweren en lange messen gewapend, riepen den kapi tein in het Spaansch toe, de zeilen te stryken wat de heer Vehia weigerde. Na begonnen de Mooren te schieten, terwijl de bemanning zich orn die w stuurman Smit neergeveld, stortte, door een kogel getroffen, op het dek. De kapitein loste zyn revolver (bet eenige vuurwapen aan boord), maar werd zelfs reeds na het eerste acbot aan de hand gekwest. De stuurman, inmiddels naar achter gekropen, kreeg nog vier schotwonden en bleef voor dood liggen, waarop ook de kapitein met een kogel in den buik nederviel. Bovendien naderden nog meer booten van den wal, met wel 120 bandieten, zoodat verdere tegenstand onmogelyk werd. De Moo ren lieten de scheepsboot neer en laadden deze vol beddegoed, keukengereedschap kompassen, zeilen, olie, al wat aan levensmiddelen te vin den was, behalve pekelvleesch, tot de kajuit deuren toe en de kleederen der opvarenden, die hun van bet lyf werden gerokt. Steeds voeren booten heen en weer om den buit in veiligheid te brengen. Gelukkig stak *s avonds de wind op terwyl de roovers aan wal wareu en kon de >Anna« zoo goed en zoo kwaad hot ging naar de Spaansche kust koers zetten, eenmaal het geval wordt, zal ik het misschien aan niemand mededeelen.” «Ook niet aan mij P” «Waarschijnlijk niet, dewijl ik gevoel, dat gij myne handelwijze zult afkeuren.” «Goed, dat ik het weet; nu zal ik nog meer op u letten dan tot hiertoe het geval was en wanneer ik het noodzakelyk acht, u zelfs doen spreken.” «Goed, nu nog slechts een paar woorden over dit onderwerp. Welk een karakter schrijft gy, die zoo vlug een juisten blik in het menschelyk gemoed weet te werpen, aan Ivar toeP” «Een ridderlijk, aristocratisch, open en au fond goed, ofschoon zwak karakter. Hij mist twee eigen schappen, die voor een man onontbeerlijk zijn, na melijk standvastigheid en besef van zijne plaats als mensch in het leven. Zijne opvoeding heeft hem oppervlakkig, onbestendig en loszinnig gemaakt. Met betere gewoonten van der jeugd at aan zou hij een degelijk man geworden zijn maar nu, Alma, zijn zijne gebreken in hebbelijkheden overgegaan en hoop daarom niet, hem die te kunnen ontnemen.” «Ik hoop op niets. Het eenige, wat ik zou kun nen wenschen, is, hem nuttig te wezen.” «Eu daardoor u zelve op te ofTorci;. «Die opoffering zou niet bijzonder groot xijn, dunkt my.” De gravin stond op. «Nu ga ik een rijtoer- tje doenwilt gij my vergezellen De frissche lucht en de beweging zullen mij bovryden van het gevoel van zwaarmoedigheid, dat op myne ziel drukt, en dat ik niet voeden wil. Het gezelschap van mijn edelen en geaobten leermeester zou mij daarom hoogst aangenaam zijn.” (JTordt vtrvolfd.) Gistermorgen zyn ter hoogte van wachtpost 12 nabij bet station Woerden van een hulp- arbeider der Staatsspoorwegen door een goede rentrein beide beenen afgereden. De man is met den trein van 8.12 naar het ziekenhuis te Utrecht overgebracht. Aangaande het uitbreken der cholera op het •inde der vorige maand in den Hedjaz deelt het bulletin van het >Kais. Gesundheidsamt* te Berlyn mede dat de eerste gevallen te Mekka waargenomen werden bij eene vrouw, van de Kaap de Goede Hoop gekomen, bij een Ma- rokkaner, een Soedanees en 6 soldaten. Op 22 April, den dag nadat de eerste gevallen geconstateerd werden, waren te Mekka reeds 10 sterfgevallen aan cholera voorgekomen. Sinda breidde zich de ziekte in den Hedjaz uit. In Djeddah waren in het begin van Mei reeds 28 sterfgevallen aan cholera voorgekomen. Op Camaran stierven van de aangetaste op varenden vau het stoomschip >Mohammedié« 25, van de >Jubeida< 47 personen, benevens eenige hospitaalsoldaten en wachten. De toestand wordt met het oog op de pel grimstochten uit alle deelen der wereld ah zeer ernstig beschouwd. De berichtgever der Londensche Globe* te Gibraltar heeft een onderhoud gehad met iemand van de bemanning der >Anna« eu deelt de volgende, in vele opzichten van de berichten afwykende, by zonderheden Woensdag vergaderde de particuliere arbei dersraad te Haarlem. Op deze byeenkomst werd de werkstaking der timmergezellen be sproken en besloten in een sohryven aan beide partyen patroons en gezellen den wensch kenbaar te maken, dat een einde kome aan den bestaanden gespannen toestand tusschen patroons en werklieden in het timmervak, en daarvoor in overweging te geven a. van de zijde der patroons wordt den werklieden hun vorige plaats verzekerd b. de werklieden nemen vooralsnog genoe gen met het loon, dat vóór de werkstaking was betaald c. deze overeenkomst zal van kracht zyn, totdat door den gemeenteraad van Haarlem eene beslissing zal zyn genomen in zake het door den arbeidsraad bij hem ingediende adres, betreffende minimum-loon en maximum ar* beidstyd. Op dezen grond biedt de arbeidsraad zyne tusschenkomst aan tot beëindiging van den bestaanden ongewenscbten toestand. De werkstakers waren gisteren zeer kalm. Gisterenmorgen werd de gewone wandeltocht door slechts 57 timmerlieden ondernomen. Hun getal neemt dus sterk af. Ongeregeldheden zyn niet voorgevallen. (»H. D.«) Nog wordt het volgende geschreven: Het begint met de werkstaking der timmer lieden blykbaar op een eind te loopen. De lui die nog staken, beginnen hen die weder aan den arbeid zyn gegaan thuis te brengen, en dit op eene wyze, welke verraadt, dat de bezadigdheid en de kalmte er nit is en de wrtok, zelf geen werk te hebben, bovenkomt. Ook gisteren avond werd weder één gezel, vroeger staker, van den winkel van den heer Zuidhof aan den Koudenhorn naar zyne wo ning in de Saenredamstraat, een afstand vau 20 minuten, geleid. Reeds toen hij buiten kwam heette het verrader*, ploert*, lafaard* enz., en op de vraag waarom de stakers medeliepen was het antwoord »we zullen je een eindje brengen.* Nu, hy werd niet alleen een eindje, doch zelfs tot bij zyne woning gebracht en, bestond het publiek eerst uit stakers alleen, spoedig kwamen er anderen bij, zoodat het aantal tot een goede honderd personen aangroeide. Onder die personen waren er, die de stakers uitmaakten voor luiaards, opvreters van vrouw en kinderen, doch dit scheen ze niet te deren, Orergeplaatst by den dienst van weg en werken de opzichters P. De Ronde, van Gouda naar Utrecht, en J. De Priester, van Groningen naar Gouda. (>R. N.«)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1