BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6660. VERVERIJ nezen tEULLETO^ JIMElt, >tterdam. den Koning i-Expeller. b wenden tegen lExpeRer. jder hniegetin hExpeller. Az. Donderdag 16 Mei IS95. 34ste Jaargang. ▼au berg Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. .brieken zgn de ▼an de Let land aan Schit- >n over de wer- 2909 g en Genezing) Bij ministerieele beschikking is het eind- der reap. dan hebt gij u toch in, één op eration de ?nz. enz. (/Portlt wvolfj.) fabricatie ruiker van euw afleverbaar n in eene week. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 jj k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Het doodvonnis tegen mevrouw Joniaux is door Koning Leopold veranderd in levenslange gevangenisstraf. Markt A 144b SON, apotheker 2949 stemmen. 40 1554 «temmen 1542 1519 1312 1298 1212 b; e national Gooda Haastrecht Woerden Waar der Barwoutswaarder Rietveld Ondewater Hekendorp Papekop Lange Ruigeweide. Waddinxveen Reeuwyk Schoonhoven Vlist Stolwjjk Ouderkerk s/d IJsel Berken woude Gouderak Bergambacht Ammerstol Lekkarkerk Krim|)ön a/d Lek. Use). IiOIIMIIE IIIIRiM (VU het Zweed**.) Aantal stemmen. 871 142 318 56 41 45 201 28 28 38 167 116 149 34 105 96 16 56 105 45 160 89 43 2949 1.25 de Iweh rthekM an by t kennen rden, die in de teleerde vestiger iid geworden ia Idel tegen vrou- heeft gemaakt beperking van de eenvoudigste anderd aango- theel te verdrin* i in lichaam on rgd worden en door vreeseyke gekweld. Dan ugen, oorauizen nde ziekte. Al ju zenuwziek en A de Heer n en verven van ben, alsook alle die voortgestuwd wordt door trappers in plaat-* van door riemen. De trappers werken op een licht scheprad met zes schoepen aan iedere zijde der bootbuiten de schepraden is een luchtdichte afdeeling, zoodat de boot niet kan zinken. De reizij uur uit I zee zoo raakten zy van te ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. v. examen voor het gymnasium alhier bepaald op 1 en 2 Juli en zyn tot gecommitteerden aangewezen de heeren Dr. J. Verdam, dr. J Leeuwen Jzn. en dr. H. G. van de Sand, Bakhuizen, hoogleeraren te Leiden. In bet bestek voor de uitbreiding van het departement van koloniën te ’sGravenhage welk werk uitgaat van het Ministerie van Waterstaat is voor het eerst eene bepaling omtrent den maximum-werktyd voorgeschreven. Bepaald wordt, dat er, buitengewone gevallen uitgezonderd, niet hoger gewerkt mag worden, dan 11 uur per etmaal. Verder wordt bepaald, dat de betaling van de werklieden moet geschieden in het bgsyn van den opzichtbebbende, De aanbesteding ral den 23sten Mei gehou den worden. ken zoude," viel de magister in. „Dat juist niet, maar ik dacht: ik zal Ivar eerlijk zeggen, dat ik weet, dac bij Constance bemint, dat ik niet geloof aan de genegenheid, die bij mij be- wyst, maar dat ik zijne vriendin wil blyven voor het geheele leven. Belooft hij inij dan met een oprecht hart, dat hij achting hebben zal voor den band, die ons vereenigt, dat hij my mot welwillendheid en vertrouwen behandelen wil, dan zal ik eenig en alleen voor hom en zijn geluk levan. Ik zal mijn best doen, door mijne trouw, myne nauwgezetheid in de vervulling van al mijne plichten, hom achting jegens mij in te boezemen on hem te overtuigen, dat er iets anders en beters is, dat onze liefde en bewondering verdient dan lichamelijke schoonheid. In het kort, ik wil mij om m ij o o goede hoedanig heden doen beminnen." „Gij wilt dus uw man dwingen, u te beminnen. Gij meent, zyn hart te kunnen winnen, nadat gij hem toebehoorl?” „Ja, want juist in het huwelijk heeft de vrouw de beste gelegenheid, de hoedanigheden te ontwik kelen, die haar grootste sieraad uitmaken, en waar voor zij eigenlijk den naam van beminnenswaardig verwerven kan." „Toegestemdmaar deze beminnelijke eigenschap pen ziet een man zelden. De gewoonte, dat zijne vrouw hem daarmede omgeeft, maakt, dat hij al deze deugden als iets zeer gewoons en al hare opofferingen als plicht beschouwt. igers vertrokken des morgens om 8 Dover. Het weer was fraai en de glad als een vyver. In het begin j een weinig uit den koers tengevolge den mist, maar verder ging alles goed, en kwart over drie bereikten zy Calais waar het zonderlinge vaartuig de algemeeue belangstelling wekte. Zij hadden een weg van dertig mylen afgelegd en dus een gemiddelde snelheid van vier mylen per uur bereikt. De rechtbank te Middelburg deed gisteren uitspraak in de zaak van A. F. L., kwartier meester op de dagmailboot Engeland van de maatsch. Zeeland, thans gedetineerd te Mid delburg, beklaagd van in genoemde betrekking verschillende aan passagiers behoorende goede ren zich wederrechtelijk te hebben toegeëigend, waarom tegen hem een gevangenisstraf van twee jaar was geëisebt. Hy werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenis straf. De uitslag der Verkiezing voor Drie Leden der Provinciale Staten, op Dinsdag 14 Mei 1895 is als volgt: Uitgebracht Van onwaarde. volkomen alle gedachten aan de kwellingen en zorgen benemen, die het gevolg worden van een huwelijk, waarin da eene echtgenoot hot gansebe hart geeft, zonder de mit ste liefde terug te bekomen „Om u de waarheid te zeggen, moet gij weten, dat ik in het geheel niet aan ui ij zelve gedacht, maar uitsluitend voor oogen gehad heb, hoe ik hem nuttig of aan zijn geluk bevorderlijk kon zyn.” „Ten koste van uw eigen „Wie weet? Misschien zal het eindelijk mijn loon zijn, dat ik bemind word door den man, voor wien ik mij nu opoffer.” „O, vrouw, vrouw, wanneer verloochendet gij u ooit! Zelfs de verstandigste handelt als oen dwaas, wanneer zij door den hartstocht beheerscht wordt. Zij geeft zich aac de kinderachtigste illusiëu en verwachtingen over, mita deze slechts hare wenschen streeleu.” „Mijn oude vriend, mijn beste leermeester," riep Alma uit, „nu zyt gij wreed „’t Is mogelijk, maar laat mij dan de grondslagen zien, waarop gy dit heorlyke echt-altaar hebt opge bouwd. Ik kan het niet anders dan onbegrijpelijk vinden, dat men een man trouwt, van wien men weet, dat hij eene andere vrouw bemint en inzon derheid wanneer deze andere schoon is en hem weder bemint." „Schoon is sy, dat is waar." Alma zuchtte. „Maar dat zij hem bemint, dat is niet waarwant hoe zou zij dan met een ander kunnen huwen? Nu is zij gehuwd, bijgevolg voor hem verloren." „Gelooft gij dat?” „Ja, of zoudt gij beweren, dat Ivar Ridderhjerta sen man zonder eer en trouw is?" barstte Alma De Norddeutache Lloyd heeft xich bereid verklaard het ondersoek van de Board of Trade te Londen door het zenden van getuigen van de Elbe te vergemakkelijken, op voorwaarde dat de Board of Trade zich verbindt getuigen van do Ürathie naar Bremen te zenden voor het uitgestelde onderzoek van het marine - gerechtshof. In alle gevallen zullen de authen - tieke afschriften van de beëedigde vsrhooren der overlevenden van de Elbe ter beschikking van de Board of Trade staan. Geldige Volstrekte meerderheid 1455 Uitgebracht waren op de Heeren R. Blok ’CCJ J M. Noothoven van Goor G. A. van Houweninge Gz. A. van der Straaten H. M. Dercksen A. J. T. Hofman Zoodat gekozen zijn de Heeren R. Blok, J. M. Noothoven van Goor enG. A. van Houweninge Gz. Verder verkregen de heeren J. J. Lazonder 25, J. W. Valk 6, Mr. G. J. T. Beelaarts van Blokland, J. P. Havelaar, U) Mijne oogen beginnen oud te worden, merk ik ze zijn niet meer in staat, goed waar te nemen, nu ie mij zoo bedrogen hebben, dat ik u volkomen genezen waande, terwyl gij meer dan ooit verbijsterd waart.” - „Neen, uwe oogen hebben u niet bedrogen. Ik ben geen enkel oogenblik verbijsterd geweest.” „Niet? En toch hebt gy heden avond uwe ver loving gevierd?” „Welnu, gravin, zicht vergist.” „In welk dan?” „Daarin, dat gy meendet, dat Tvars vroegere nei ging uitgedoofd was.” „Neen, ik heb my in niets bedrogen; want ik weet, dat hy Constance nog bemint.” Alma liet het hoofd op de leuning der sofa zinken en zag er in derdaad lydende uit. „Maar, mijn hemelwat deed u alzoo handelen „De liefde 1" „Eene liefde, die niet beantwoord wordt noch zal worden. Arm kind, welk eene doornekroon hebt gy voor uw eigen hoofd gevlochten! Hoe kon de be geerte, dengene te bezitten, dien gy bemindet, u zoo VERGADERING van dbn GEMEENTERAAD op Vrydag den 17 Mei 1895, namiddags 1 öttr. Aan de orde De benoeming van een lid in de Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwijs. De rekening van hei Siedelyk Museum van Oudheden, dienst 1894. Het adres van H. Wolfswinkel betreffende ontslag van de pacht van land’s Hoogen Zeedyk. Een voorstel tot wyziging der Gemeente- begrooting, dienst 1894. H. Graaf van Hogendorp, I. Keyzer4, F. S. W. Gautier, S. Monasch, J. P. Mahlstede, P. van Leeuwen 3, H. Rolman en K. van Walsum, ieder 2, J. Bos, D. van Straaten, P. Broere, T. Boers, Hofman 4, Aart v. Baaren, J. Bult, K. Jonkheid, A. van den Berg, M.Boogaerdt. I. de Bruin, W. N. J. v. d. Slype, C. v. d. Bas, C. F. Hoogendyk, W. Turkenburg, H. Wassenaar, C Rateland, G. Bouthoorn, W Tom Ds., P. Greup, Ph. v. d. Breggen, Frans Moons, A. Vermey Pz., P. de Heer, A. Hooft- man, R. Blonk, K. van Walsum, J. K. van Weel, D. Meurs, A. van der Boek, 0. Brunt, J. van der Straten, J, Putman, A, »an der Hek, H. Jongenburger, A. Hornes, W. de Jeu, T. v. Vliet. L. Bisschop, D. Zuidam, Rupke, G, Prince, G Koog, en H. C. den Uil Az. ieder 1 stem. Hoffman, en R. Martens ieder 2 stemmen. Door den heer C. Maas uit Woerden werd geprotesteerd, dat voor de eene party namen werden genomen zonder voorletters, die aan de andere party werden onthouden. De Voorzitter zeide hem dat het in het proces-verbaal zou worden opg nomen. Ook wij kunnen constateeren dat zoowel voor de eene party als voor de andere na wen zyn opgeteekend zonder voorletters te bezitten. Het voorstel betreffende de huur der lokalen in gebruik by het kantongerecht. Het voorstel tot wijziging der Gemeentc- begrooting, dienst 1895. De Ontwerp-Verordening op de heffing van begrafenis- en grafrechten op de algemeene begraafplaats met het voorstel tot wyziging der Instructie van den Directeur dier begraaf plaats. De Ontwerp-Verordening op de heffing van rechten voor de uitgifte van stukken en bet verstrekken van diensten ter Secretarie. Het Kohier der Plaatselyke directe belasting naar het Inkomen, dienst 1895. heftig uit. „Ik beweer nietsmaar ik veronderstel slechts, dat hij mensch is en als zoodanig een zwakke slaaf zyner neigingen. Gy, mijn kind, zyt slechts twintig jaar, opgewassen op hot land en volkomen onbekend met de menschelyke boosheid en de groote zwakheid, welke een hoofdtrek in ons stervelingen is, wanneer wij onder den invloed van een hartstocht staan maar ik, die zestig jaar ben en de wereld van nabij bezien heb, ik weet, dat eer eu plicht mooie dingen zijn, wanneer de driften zich niet in het spel men gen, mnar daarentegen een zeer zwak schild, wan neer deze sterke en woedende stroom zich een weg baant.” „Eene treurige en huiveringwekkende levensbe schouwing I" „Dat zullen wij daarlaten; maar zeg mij de rede nen, die u bewogen hebben, sulk een gewaagden stap te doen, en ik zal u mijn oordeel daarover mededeelen." „Ik redeneerde aldusgij zyt rijk, zeer rijk, maar gij zyt alles behalve gelukkig. Gy zult het bezwaar lijk worden, na door uwe onbeantwoorde liefde schip breuk te hebben geleden. Ivar is geruïneerd en zal ten gevolge daarvan en uit familietrots een wanho- pigen stap doen, ingeval hij zich niet uit zijne gel- delijke ongelegenheid kan redden. Hij is niet door zijn eigen toedoen, maar door dat zyner moeder, in den toestand gebracht, waarin hy nu verxeert; dus lydt hy onschuldig. Wel nu, mijn rykdom is mij tot niets nut; welk beter gebruik kan ik er van maken,, dan dat ik dien aan Ivar schenk? verder dacht ikAlma hield op en bloosde. „Dat de dankbaarheid in hem de liefde verwek* Bij kon. besluit ia benoemd tot burgemeester van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld A. Knijff Hz. Dinsdagavond werd te Waddinxveen bel kindje van den schoenmaker Davjja Jevenloo uit het water opgehaald. De rechtbank te Rotterdam wees gisteren de navolgende vonnissen P. H., zonder beroep te Schoonhoven, we gens mishandeling, tot f 1 boete, sub», één dag hechtenis. H. P., arbeider te Bergambacht, wegens be- ieediging van een ambtenaar, tot drie dagen. In de Raadsvergadering te Haastrecht van 23 Mei 1895 is de regeling der jaarwedden van de onderwijzers gewyzigd (in dier wege) dat voortaan nieuw aan te stellen onderwjjzers aullen genieten eene jaarwedde ad f 550. De rekening van den Polder Klein Keulevaarl. (gem. Haastrecht) over 1894 en goedgekeurl bedraagt in ontvangst f 345.19in uitgaat f 337,131, batig saldo f 8.06. De Begrooting in ohtvangst f 356.67, in uitgaaf f 355.65, batig saldo f 1.02 Men schrijft uit Enschede Door de schildersbazen is gisteravond in haii vergadering bepaald, aan de knechts een cent per uur meer te geven, doch deze zyn daar mee niet tevreden en hebben Dinsdag de werk zaamheden niet hervathet geheele getal i< zoo wat 70. Thans hebben de metselaars eu opperlieden aan hun patroons per circulaire een loonsver- booging van 3 cent gevraagd, ingaande 1 Juni, (zoodat hun loon 18 en 15 cent per uur zoud' bedragen), den arbeidsdag op 11 uur, en van het 12e aur af voor overwerk 50 pet. ver- booging, verder voor nacht- en Zondagswerk 100 pet. verbooging (de nacht gerekend van 10 uur ’s avonds tot 4 uur 's morgens). Ook aan dit verzoek zal nimmer gehe-1 kunnen voldaan worden, daar er te veel aan- besteden worke^zyn. Twee Engelscben zyn Zondag mei een water-velocipede, of juister een tandem cycle boot bet Kanaal overgestoken. Hun machine, die zy de Securitas gedoopt hebben, bestaat uit een 24 voet lange boot, GOUDA, 15 Mei 1895. Het aantal kiezers benevens hei getal uit gebrachte stemmen in de verschillende doelen van het hoofdkiesdisirict Gouda, is aldus Aantal kiezers. 1134 189 414 85 55 55 273 59 40 69 307 232 331 55 227 199 69 118 252 77 291 147 89 4767 ït sioomen van nz. worden naar de everfd. omd of geverfü, gezondheid en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1