ips TEL BINNENLAND. A Si ÏVïeuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. franco u No. 6661. Vrijdag 17 Mei 1S95. C. 34/35. f Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd. I J RIJS fELlUKlUh De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. jl I «BEBOER 34ste Jaargang. k&Co. mhage. Honig Extract PHE ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. l8) DT a ff- NIGBLOEM. Mr. 'NB DU I den man, dien ik voor God heb trouw unkmam k Zoon. f f Het wetsontwerp op de personeeie belasting is by de Tweede Kamer ingekomen. Markt A 144b iON, apotheker ikt in flacons 1.—met ge ran ons Han- Kechtbank te MJf- .A. WOLFF, irkt, Gouda. Dordrecht. Boskoop ewater. (Uit Zweedsch.) GOlJffllE lOIRIVL den uitgevon- ertreft, het is het beste n de vele en getuigt. Het ÏDELIJK mderde borst- gebruik der de weldadige debiet en de IANTHE be- dat hare uit- nschappen op >ekroond met ma’s, Gouden m Medailles, Eere-Diploma edaille en Cer- >rId’s Hygienic s het Aan het Hollandecbe Spoorstation te 's Hage zal een proef worden genomen met gas gloeilicht. Naar wij vernemen is ongeveer f 1700.— gecollecteerd voor bet monum nt ter nagedach tenis aan onzen overleden Burgemeester Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn. Aan het oordeel van den kantonrechter werd gisteren de vraag onderworpen boe men schoe nen moet passen. De heer Koster had by do firma Paanakker Co. epn paar schoenen ge past van f 6.50, en volgens hem zou de be diende gezegd hebbenals ze niet goed zyn kunt u ze teruggeven. De heer mr. Van Blommestein, voor de firma optredende, was Heden middag ten ongeveer 12| uur is op de Houtmansgracht een boom omgewaaid, die de passage versperde over de Tiendeweg, in zyn val de twee lantaarns der Tiendewegsbrug vernielende. Een landbouwer raakte er onder en bezeerde, gelukkig niet ernstig, zyn been. ik u toonen, dat mijne kracht om voor mijne plichten te leven, niet alleen afhankelijk is van de hoop, eenmaal bemind te worden, maar ook van het vaste levensdoel, dat ik mij gesteld hebhet geluk te bevorderen van deu man, dien ik voor God heb trouw gezworen „Ea onder deze pogingen zult gy nameloos on gelukkig worden.” «Het zij zoo Dan zal ik sterven met de voldoe ning, zoo al niet door mijn persoon dan toch door mijn vermogen zijne eer, zijn loven en aanzien gered te hebben. Een beter gebruik zou ik er toch niet vau kunnen maken.” Uwe sterke, heroïsche natuur verloochent zich nooit, en van harte aenschte ik, dat het lot u eene minder gevaarlijke tegenpartij gegeven hadt.” «Maar ik begryp uwe onrust niet. Ivar’s kalm en waardig gedrag beden avond, bad u eenig ver trouwen op de toekomst moeten inboezemen. Wat Constance aanbelangt, het komt mij voor, dat zij al reeds hare liefde voor Ivar verloren heeft, zoo vroo- lyk, zoo opgewonden zelfs was zy.” rHoe kortzichtig zijn niet verliefde menscheu zeg mij eersthoé vondt gij heden avond de barones Constance? Vondt gij, dat de vroolijkbeid haar misstond Neen, ik heb haar nooit schooner gezien. Je, zij was zoo verrukkend, dat ik er door leed.” Wel nu, begrijpt gij niet, waarom zy Vrolyk wat Om u te verdonkeren, die zij haatzij zal u nimmer vergeven dat gy ryk zijt, noch dat zij daarvoor werd opgeoflerd. Deze vrouw let op hetgeen ik zeg zal eene bron van diepe smart voor u wordenwant zy zal niet ophouden met graaf Ivar te koketteren( Het geding tegen Henriette Momber en Hendrik Cuelman, beschuldigd van moord op het dochtertje van den heer Meinden te Bns- snm, komt 11 Juni a. s. in hooger beroep by het gerechtshof te Amsterdam in behandeling. van oordeel dat het passen bestaat in bet aan trekken der schoenen, maar niet zooals hier gebeurd is dat men met die schoenen een paar uren of langer op de straat mag loopen, want wanneer men in een winkel schoenen koopt, en de winkelier zou dan schoenen met modder geven, niets natuurlyker dat men dan zou zeggen >dank je wel daar heeft al een ander in gezeten. Hollander, voor gedaagde optredende, was van meening dat passen is het aantrekken van schoenen en daarmede loopen, want anders kan men niet weten of de schoenen voldoen. Mr. Van Blommestein, op de bekentenis van ged. ingaande dat hy met de schoenen op straat is geweest, vroeg den kantonrechter om gedaagde den eed op te dragen dat hy hel recht verkregen bad om met de schoenen te handelen zooals hy gedaan heeft De kantonrechter bepaalde de uitspraak op heden over acht dagen. Meen dus niet, dat het eene vrouw gelukken zal, zich daardoor bemind te maken inzonderheid, wan neer zij eene medeminnares heeft, die de man vóór zyu huwelijk bemind en die hij nog niet opgehouden heeft te aanbidden, die nog vóór zijne verbeelding staat, gelijk een onopgelost vraagstuk of een schat van onvervulde beloften, terwijl de vrouw niets nieuws voor baar man heeft.” «Gij hebt ongelijk; want waartoe zou het goede dienen, wanneer het geen krachtigen invloed op het menschelijk hart uitoefende?” ffWanneer dit hart niet door eenigen hartstocht beheerscht wordt, zal het voor edele indrukken open zynmaar het zal gesloten blijven, wanneer bet ver vuld is met illusion ten opzichte van eene andere.” har heeft te veel gevoel van eer, om zich te verlagen, de rol van bedrieger te spelen by my, die met vertrouwen en oprechte genegenheid de band tot zijne redding gereikt heb. Hij is te zeer edelman dan dat hy zich zou kunnen vernederen, de minnaar eener gehuwde vroüw te zijn. Neen, en duizendmaal neen, daartoe heeft hy te verheven denkbeelden. Voor het overige heeft hij mij de heilige gelofte gedaan, Constance nimmer anders te naderen dan als vriendin en bloedverwant” alogus in de i, bevattende meraeizoen gericht aan is odestoffen in ■den eveneens men gelieve i op te geven len. n derWereld ■waarden der cht en Rech- e talen. Men schryft uit Dordrecht van gisteren Dinsdagavond en gisteren is aan de creoso- teerinriebting van de firma Gips alles rustig gebleven. De- brigade rykspolitie, die er de wacht hield, is gisterochtend ingerukt. De vreemde werklieden zyn ook by het naar huis gaan niet lastig gevallen van bet ploegje dat de bedreigingen tegen hen en den patroon had ge uit, vertoonde zich niemand. GOD DA, 16 Mei 1895. Bevorderd tot commies 4e klasse der pos terijen de heer T. H. Belonje, surnumerair en tot commies le kl. de heer F. von Huben, commies 2e kl. zyn namen die kliuken als een klok in de let terkundige en muzikale wereld. Wij aarzelen dan ook niet dit No. een groot evenement te noemen voor de muziekliteratuur en een nieuw bewys van het ernstig streven des uitgevers, waarvoor ook de uitmundende verzorging van het uiterlyk pleit, om de reputatie zijner echt Nederlandsche Mannenkoren te bevestigen. ’t Heeft wel wat lang geduurd eer No. 6 van de Nederlandsche Mannenkoren, hetwelk in achterstaande annonce wordt aangekondigd, het licht zag. Maar voor dit wachten worden de inteekenaren op royale wyze schadeloos gesteld. We mogen hier zeggen, dat schijn baar talmen was »ieculer pour mieux sauter». Immers de partituur van No. 6,»Een Deuntje van de Hope, bestaat uit niet minder dan 18 pag.stemmen naar rato. En dat niet de qnaliteit aan de quantiteit is opgeofferd, daar voor zyn de namen van dichter en componist, Pol de Mont en Mart. J. Bonman, borg. Dat Op het plattelund heeft men veelal de ge woonte in plaats van de dakpannen met kalk a*n te stryken, daartoe atroodokken (poppen) te gebruiken, die onder de pannen worden aangebraebt. Nu kan daardoor het dakwerk lichter gebouwd worden, nl. door het mindere gewicht van stroo in plaats van kalk. Maar in geval van brand is bet een zeer gevaarlyk materiaalzooals ook nu weder by den brand te Emmen is gebleken. Bereiken de vlammen eenmaal de dokken» dan is in een oogenblik het geheele dak in brand. Daarom is het ge bruik daarvan in de steden verboden, en ook de assurantie-maatschappyen doen hij verzeke ringen behoorlijk onderzoek van welken aard de dakbedekking is. In Pruisen dompelt men dit dakstroo voor het ter plaatse aan te brengen in kalkwater tot het er mede verzadigd is, waardoor het stroo onbrandbaar wordt en ook veel langer goed bljjft. vóór het baar gelukt is, u te toonen, dat gij met al uw geld toch zijn hart niet hebt kunnen winnen.” «Maar Ivar zal zyn plechtig gedane eed niet ver geten.” «Nu niet; neen, hy zal uit gevoel van eer den invloed van de gevaarlyke vrouw trachten te ont vlieden maar deuk er aan, dat hij haar bemint en dat zy schoon is, schoon als de verpersoonlijking der verleiding. /Z Wel nu dan, het zal dus een strijd worden tus- schen haar en mij, «en strijd tusschen het echoone en goede. Ik gevoel, dat ik het vermogen zal be zitten, dien te voeren eu te bewijzen, dat deugd en goedheid de middelen z(ju, waardoor de vrouw het booze en zelfs het echoone orerwint, wanneer dit dienen moet Qin een laag hart te verbergenwant laag is het, met middelen als die van welker aan wending gy Constance beticht, ongeluk en oneenig- heid te zaaien tusschen twee wezens, die met elkander leven moeten en eene stem in mijn binnenste zegt mij, dat ik slagen zal, dat ik moot slagen en over winnend uit den stryd terugkeeren.” «Maar, fantastisch kind, berekent gy wel de Ul- looze kwellingen, welke deze stryd u berokkenen zal hebt gij begrip van het lijden, dat gij te gemoet gaat?” «Versta mij wel, mijn goede meester, wanneer ik zeg: ik ben te trotsoh om te w(jkeu voor eene vrouw, die, voor zooveel het hart betreft, beneden mij staat. Ik ben te trotach, om mijn eenmaal gegeven woord terug te nemen. Ik heb nu eenmaal een vast ver trouwen o^ den heilzamen invloed van bet goede en zal zegevieren of in den strijd bezwyken. (FerA Naar wij vernemen zal Dinsdag a.s. weder bet 1ste orgelconcert in de St. Janskerk plaats hebben, die toegankelijk zijn tegen een entrée van 10 cent per persoon. Het eerste programma zal dezer dagen worden gepubliceerd. De kunst liefhebber! wacht dus weder een uitstekend genot. In de op 14 Mei te Berg-Ambacht gehou den vergadering van den gemeenteraad is met algemeene stammen tot gemeente-secretaris be noemd den hr. T. Blanken, gemeente-outvauger aldaar. De heer jhr. van Suchtelen nam, in dezen vergadering, tevens afscheid va i deze gemeente. Uitslag der verkiezingen van Leden der Pro vinciale Staten. Alfen a/d Ryn. Uitgebracht 1865 stemmen van onwaarde 18. Herkozen de heeren S. van Velzen (antirev.) met 1215, en J. J. Duinstee (kath.) met 1176. De heer Le Coultre had 612, de heer A. Koster Mz. 531 stemmen. 's-Gravenhage. Uitgebracht 2784 stemmen van onwaarde 29; geldig 2755. Herkozen mr. C. J. E. graaf van Bylandt met 1591, J. F. W. Conrad met 1568 en Fr. A. W. Sluiter met 1537 stemmen (allen liberaal). Herstem ming tusschen de heeren Borret (kath.) die 1050, Jansen (lib die 1005, Michiels (kath.) die 999, mr. D. Polak Daniels (aftr. conserv.) die 917 stemmen verkregen. Voorts hadden de heeren mr. Hartman (conserv.) 433, Van Hogendorp (antirev.) 174 stemmen. Leiden. Uitgebracbt 618 stemmen; vol strekte meerderheid 301 stemmen. Herkozen do heeren mr. H. J. Neeb met 487, dr. E.F. van Dissel m<*t 486 en prof, mr, P. A. van der Lith met 485 (allen lib.). Candidaten der antirevolutionairen verkregendr. Bakhuis Roozenboom 101, Mulder 91. van Hoeken, 94. Ridderkerk. Uitgebracbt 1076 «temmen vau onwaarde 12. Herkozen mr. C. J. A. Bichon van IJselmonde (antirev.) met 703 stemmen. De heer P. Smit Jr. (liberaal) ver kreeg er 350. Breukelen. Uitgebracht 1341 stemmen van onwaarde 32. Gekozen de heeren G. H. L. barou van Boetzelaar (A.) met 981, J. ran der Bijl (A.) met 815, J. Bos J.Az. (A.) met 800, J. N. Bastert (C.) met 691 stemmen. Voorts hadden de heeren mr. ,H. C. Vos (lib.) 506, dr. H. P. Kapteyn (lib.) 417, W. Engel (A.) 494 en C. Goes (kath.) 113. IJselstein. Uitgebracht 1299 stemmen van onwaarde 12. Gekozen de heeren jhr. J. J. van Asch van Wyck, (antirev.), met 1094, mr. A. H. M. van Berckel, (kath.) met 822 en J. R. Kleinschmit, (kath.) met 694. De heer 8. J. Cam bier Van Nooten (lib.) verkreeg 271, mr. A. G. Wolf (antir.) 391 en jhr. H. C. J. Barchman Wuytiers van Vliet (liberaal) 45. ra En deze gelofte afgelugd in een oogenblik van verrukking en dankbaarheid, toen uwe edelmoedig heid een levendigen indruk op hem gemaakt had, meent gij, zal eene wet blijven voor zijn geheele le ven en eene voldoende bescherming tegen zyn harts tocht voor baronesse Stjernburg?” „Ja, dat geloof ik,” antwoordde Alma levendig; „want als ik eene dergelyke gelofte gedaan had, zou ik liever sterven dan die verbreken.” ff Kind, hoe weinig kent gij het menschelijk hart, het uwe niet buiten gesloten, wanneer gy zoo spreekt. Gij, die nu meent alleen mot bet oog op Ivar’s ge luk gehandeld te hebben, ook gy hebt u laten leiden door de neiging, die uwe ziel vervult, ofschoon gij u zelve daarvan niet bewust zijtgij meent u alleen te hebben laten besturen door onbaatzuchtige be weegredenen; en toch hebt gij u hoofdzakelijk laten beheerseben door den wensch zijne echtgenoot te wor den, terwijl gij u zelve iu slaap wiegdet door de zoete gedachte, dat gij hem leeren zoudt, u te be minnen.” «Gij zijt verschrikkelijk,” mompelde Alma, liet bet hoofd op de hand rusten en bleef zoo een geruimen tijd zitten, als overpeinsde zij, wat de magister ge zegd had. Eindelijk hernam zij «Alles wel beschouwd, hebt gij misschien gelijk in hetgeen gij gezegd hebt aangaande de beweeg redenen mijne.- handelwijze, maar dit belet mij toch niet vertrouwen te stellen in Ivar’s eer, totdat ik met mijne oogen het tegenovergestelde zie.” Dat wil zeggen, wanneer het te laat is.” «Spreek zoo nietlaat mij mijn geloof aan eer en deugd, aan Ivar’s gevoel van recht behouden maar mocht de dag komen, dat gy gelyk hadt, dan zou Te Meppol komt een schutter geregeld op klompen zyn plichten vervullen. Ook Maan dag was dit weder het geval, doch volgen* de >Mepp. Cour.» is hem een geneesmiddel toegediend. Op het exercitieveld aangekomen werd hy onmiddellyk onder handen genomen door den 2e luitenant van het leger, met de. instructie belast, die hem geheel alleen de volle by de wet toegestane twee uren onafge broken liet exeroeeren, marebeeren enz. Na hem eerst de noodige wandelingen in den looppas te hebben laten doen, werd gecom mandeerd met versnelden pas.Hieraan zeide hy echter niet te kunnen voldoen, aan gezien zyn voeten »«tuk« waren. Ook hier voor was raad by afwezigheid van den offi cier van gezondheid werden twee doctoren gereqnireerd, die zyn voeten onderzochten en ze als in den besten staat verkeerend ver klaarden, waarop hy willens of niet, zulk een les kreeg in het marcheeren in den versnelden pas op klompen, dat hem de lust tot langere tegenwerking om zich zelf een paar schoenen aan te schaffen, wel zal vergaan. Hy zal wel de ondervinding hebben opgedaan dat schut teren op klompen geen gemakkelyk werk ie. Ter voorziening in de Vacature ontstaan door het verleend eervol ontslag aan den Heer W. H. Niber te Haastrecht, worden than* sollicitanten opgeroepen op eene jaarwedde van f 550 behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Leiderdorp. Uitgebracht 2440, van onwaar de 16 stemmen. Gekozen de heeren jhr. m:r. J. H. J. Quarles van Ufford (antirev.) met 1231 stemmen. Herstemming tusschen de heeren S. baron Van Heemstra (antirev.) met 1194 en T. A. O. de Ridder (lib.) met 1166 stemmen. In de vacuture Op de Laak (kath.) is ge kozen de heer T. A. O. de Ridder (lib.) met 1023 van de 1419 geldige stemmen. Zoetermeer. Uitgebracht 1800, van onwaar de 18 stemmen. Herstemming tusschen de heeren mr. P. L. F. Blussé (aftr. lib.) met 852, Von Fisenne (kath.) met 758, Van Leeuwen (antirev.) met 275 en Derksen (an- tirov.)225. De heerC. J. van der Oudermeulen (aftr. antirevol.) had 111 stemmen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1