Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Zomerdienst 1895. Aangevangen 1 Mel. Tlid van Greenwich. li BuiteDlandsch Overzicht. NATIONALE MILITIE. PASPOORTEN. Haute Nouveauté in PARASOLS. L van OS, Aa, Beurs van Amsterdam. «y, isy. 348*" Staats-loterij Sen zeer belangrijke vragenreeks zal ter be handeling worden voorgelegd aan het 48ste Nederl. Lnndbnishoudknndig congres, dat van 58 Juni te Dordrecht bjjeeen zjjn zal. Ziehier een tiental van de meest algemeene strekking Is het waar, dat de prijsverlaging der voor naamste landbou-vartikelen hoofdzakelijk is toe te schryven aan de uitstooting van het zilver als muntmateriaal Is uitbreiding van het tarief van invoer rechten ook tot sommige landbouwproducten, bevorderlijk aan verbetering van den gedruk- ten toestand van den landbouw? In hoeverre en op welke wjjze is uitbrei ding van het verzekeringswezen wenscbeljjk voor den landbouw in den uitgehreidsten zin, ten aanzien van schade? Is h"t wenschelyk, dat het gemeentebestuur onder sommige omstandigheden den landbouw bevordert, en zoo ja, onder welke omstandig heden Naar welke beginselen moet in het belang van den landbouw de nieuwe suikerwet van 1896 geregeld worden De sOranjebood van ordeheeft sedert einde 1893 een 32tal arbeiderswoningen, ieder met een hectare gedeeltelijk bewerkten heidegrond ter beschikking gesteld van even zooveel op- passende gezinnen. Wat leert aanvankelijk de aanvaring omtrent deze handelwijze, en ver dient het aanbeveling dergeljjk doel meer al gemeen na te streven, ter bevordering van klein grondbezit ook onder den arbeidersstand ten platten lande? Is het wenschelyk den afkoop van tienden te vergemakkelyken, eu zoo ja wat ia daar voor de beste weg? Is bet gewenscht den afkoop der heerljjke jacbtrecbten te vergemakkelijken, en zoo ja is dit uitvoerbaar? Is het wenschelyk en met kans op goeden uitslag mogelijk de hier en daar in ons land voorkomende mergel naar elders te vervoeren om den grond voor cultunr meer geschikt te maken Wat leereo wetenschap en praktyk omtrent de verbetering van de vlaabereiding iu Ne derland Op de Noordwestkust van Frankrijk bjj het eiland Sein zyn twee Engelsche stoombooten de »Esmerald< en de »Maritana,« in aan varing gekomen tengevolge van zwaren mist. Laatstgenoemd schip, geladen met ertsen be stemd naar Hamborg, is binnen enkele minu ten gezonken. Van de 19 opvarenden zjjn elf verdwenen de overigen, waarvan vier gekwetst, werden door de »Ësmerald< opgenomen. Van dit schip is de voorsteven boven de waterliuie verbryzeld. De opening ron bet Karbaas teScheveaingea is bepaald op Zaterdag 1 Judi a.s. Op de beide Pinksterdagen, 2 en 3 Juni, zullen de eerste concerten 's middags en 's avonds gegeven worden door de kapel der schnttery, die ook de volgende concerten, welke vóór 15 Juni zullen plaats hebben, geven zal. Den 15n Juni des avonds treedt weder tot September het Philhnrmonisch orkest onder leiding van prof. Mannstadt uit Berljjn op. Zjju de abonnements voorwaarden en entrée pry zen dezelfde gebleven, voor reizigers voor zien «an retourbiljetten op de Hollandscbe en Staatsspoorwegen zullen als proef verkrygbaar worden gesteld gecombineerde Kurhausbiljetten tegen f 4 per persoon, recht gevende op dejeoner, diner aan de Table d'Hote, toegang tot de Kurzaal en een zeebad, alles geldig voor den dag der uitgifte en uitsluitend verkrygbaar Ban het abounementabureau. Omtrent bet wonderkind te Kapelle a/d. IJsel meldt men nog het volgende: Het meisje, dat te Leiden 10 weken onder medische behandeling werd gesteld, was door bet eten van rund- en paardenvleesch 36 pond vermagerd, doch daar zy nu weer korteu ty'd thuis is, is ry door het gewone eten weer 46 pond bygekomen. Tot hoogheemraden van het groot water schap »De Ronde Veenena zjju gekozen de heeren F. De Boer, te Mjjdrecht, en W. Van Sevenhoven, te Wiluii. Aan de »N. R. Ct.« wordt gemeld dat de directeur van den gemeentelijken reinigings dienst te Utrecht een inrichting beeft gemaakt, die gedareude de weinige jaren van haar be staan reeds vrjj aanzienlijke baten voor bet ziekenfonds van het arbeiderspereoneel heeft afgeworpen. Uit den aard der zaak brengen de vuilnis karren niet alleen van particulieren, maar ook van de kazernes, gastbnizen en dergelijke groote instellingen veel voor den meuscb onbruikbaar geworden eu als zoodanig weggeworpen voedsel mede. Dit voedsel, zooveel mogelyk gereinigd en gezuiverd, weet men op de ascbbelt nog aan te wenden voor voeding van konjjnen. Vóór eenige jaren met een tweetal van die snel voorttelende dieren begonnen, heeft men er sedert reeds honderden kunnen verkoopen en door gepaste kruising en aankoop van fraaie en zeldzame exemplaren is men er dikwyls in het bezit van zeer scboone en kostbare soorten. Op bet oogenblik kan men in een paar be hoorlijk afgesloten konijnenbergen eeu getal jonge diertjes zien dartelen, en in verschillende hokken zitten zeer schoone en groote soorten opgesloten. Het spreekt vanzelf, dat de werk lieden, die herhaaldelijk getuigen waren van de belaugryke voordeelen, die deze teelt voor ban ziekefonds afwerpt, ook aan de verzorging der dieren de meeste aandacht wyden. Door het daitscbe ministerie van Marine is de volgende prijsvraag uitgoschreven »De richting der kompasroos van een op een schip opgesteld kompas moet naar een andere plaats van het schip automatisch zóó worden overge bracht, dat daarop gestuurd kan worden. »De uitvinding moet iu de practjjk te benuttigen zyn. Voor het beste antwoord op de prys vraag wordt 3000 M. beschikbaar gesteldhet departement van Marine behoudt zich het recht voor, de uitvinding bjj de duitsche marine te gebruiken, zonder verdere schadeloosstelling. Oplossingen vóór 1 April 1896 te zenden aan »die nautische Abtheiluug des Marine- Ambtse te Berljjn. Met betrekking itot de deelneming van het Leger aan den Va Nationalen Schietwedstrijd, van 26 JuniI Jnli a.s. vanwege de Ver- eeniging van Nederlandsche Scherpschutters te Hoorn te honden, heeft Z.Exc. de Minister van Oorlog de volgende beschikkingen ge nomen. Aande uitgeschreveu korpswedstryden op 250 M. zal kunnen worden deelgenomen door bet regiment grenadiers en jagers, door de acht overige regimenten infanterie, door het instructie- bataljon, door de normaal-schietschool, door het le en het 3e regiment vesting-artillerie en door bet korps pantserfort-artillerie, elk ter sterkte van vijf onderofficieren of manschappen onder bevel vau een officier. Aan don korpswedstrjjd op 25 M. voor revolver door vjjf officieren van elk zelfstandig korps of onderdeel, zal alleen worden deelge nomen door de korpsen der infanterie, indien zich daartoe deelnemers aanmelden en daartegen bjj de betrokken commandeerende officieren geen bedenkingen bestaan. Aan officieren en minderen, die lid der Ver- eeniging zjjn, zal door het, zoo mogelyk, toe staan van verlof, gelegenheid worden gegeven aan de wedstrjjdeo deel le nemen. Aan de betrokken commandeerende officieren wordt de beslissing overgelaten, of aan de vorenbedoelde detachementen zal worden toe gestaan iets langer dan gewoonljjk op den wedstrjjd te vertoeven, opdat ook dat personeel zonder overhaastiug aan de persoouljjke wed strijden kunne deelnemen. Programma's van den wedstrijd zjjn, op franco aanvraag, kosteloos te bekomen bjj den Voorzitter van bet Uitvoerend comité, den heer W. van Waning Jr. te Hoorn. In November van het vorig jaar werden de inwoners der gemeente Mettmaon bjj Elberfeld tot diepe verontwaardiging geprik keld door een reeks gevallen van schending der graven. Ilerhaaldolyk werden meest verscbe graven geopend gevonden, de kisten waren vernield, de Ijjken van hunne kleederen be roofd. Bjj onderzoek bleek dat deze misdrjj- ven gepleegd werden door een 74-jarigen boe renarbeider, die de van het kerkhof ontvreemde goederen in een koffer op zjjn kamer borg- De koffer had reeds herhaaldelijk de aandacht getrokken door zjju lijk- en grondlucht en leidde ten slotte tot de ontdekking van den gravenscbender. Deze is thans door de recht bank te Elberfeld tot vier jaren tuchthuisstraf veroordeeld. De man verklaarde, dat hjj de aarde op de kisten met nagels wegkrabde en schjjnt een byzondere voorliefde voor graven- 8cheuding te hebben. Hjj is wegens een der geljjk feit reeds tweemalen veroordeeld, de eerste maal tot tien, de tweede tot twee jareu tuchthuisstraf. Nu iu verschillende streken van ons land de rupsenplaag woedt in bessenstruiken. rozen enz., wordt het volgende probate middel tot uitroeiing aan de hand gedaan Neem twee flqsschen wynazjjn en 21/, pont zout, opgelost inj 25 liters water. Met dit mengsel begiete men drie avonden achtereen de geteisterde struiken met eeu fjjnen gieter, eu de rupsen zqllen totaal verdwenen zyn. (In het oorspronkeljjke recept wordt gezegd dat het zout moet worden opgelost in warru wqter. Dit is echler noodelooze moeitewant keukenzout beeft, ir, afwjjking van andere schei kundige zouten, juist deze merkwaardige eigen schap, dat 't in koud water precies even goed even veel en even snel oplost als in warm,) Door het openbaar ministerie bjj de recht bank te Roormond werd Dinsdag eene gevan genisstraf van 4 jaar geëischt tegeö den 17- jarigen H. E., u*t Afferden, wegens aanranding van vrouw P. R. te Velden. Uitspraak den 2Ien dezer. Door de ondernemers op het wrak der Lutine is de eerste waarde bovengehaald, bestaande in één Spaausche mat. Dat geeft den onder nemer moed, daar het Jbewjist, dat meu althans boven het wrak is. Gisteravond werd een politie-agent op bet Buitenhof te 's Gravenhage aangesproken door een persoon die hem den weg vroeg naar een politiebureau, waar hy nachtverbljjf hoopte te verkrjjgen. Toen de diender aan dit verzoek voldeed, kreeg hjj van den man plotseling een hevigen slag tegen het hoofd. Later, toen de aanvaller naar het politiebureau aan de Nieuwe Haven was overgebracht, bleek het dat men met een krankzinnige te doen had. Aan een particulier schrjjven nitAtjeh wordt ontleend dat in het begin van April een rechter flankdekking van de aflossing van een blok huis bjj Anngaloong, dat door eeu detachement van het 15e bataljon is bezet, werd aangeval len, waarbij 2 inlaudsche fuseliers sneuvelden en 1 Eur. korporaal, 2 Eur. fuseliers en 1 inl. foselier zwaar werdeD gewond. Een tafreeltje uit 't hart van Amsterdam. Maandagochtend omstreeks 4 uur de straatlantaarns waren alle reeds uit be stormden drie jonge mannen een café en loge ment in de Warmoesstraat. Onder geweldig vloeken en razen renden ze herhaaldeljjk van de overzjjde der straat tegen de deur, trapten daartegen aau, bonsden er tegen en sloegen tegen de ruiten, alsof alles kort en klein moest; een had zjjn jas uitgetrokken, en aau huu houding en uittartende kreten was te merken dat ze elk oogenblik een uitval van binneu wachtten. Nadat eenigen tijd de bestorming was voortgezet, viel een groote ruit uit bet café rinkelend op deu grond een der helden bad ze »eingetreteo,« zooals later de bewoner zei. Na dit wapenfeit konden de belegerden 't niet langer binnen de veste uithouden, en plotseling kwam een half dozjjn jongelui met stokken gewapend ter deure uit. Er volgde een vecbtpartjj. De drie van de straat, echte Amsterdam8cbe voorvechters, retireerden al vechtenden, doch sloegen nog een van de beeren een blanw oog, een ander een gat in het h ofd, zoodat de vrienden hem aanrieden, zich in 't Gasthuis te laten verhinden, en bliezen toen voor goed den aftocht. Door het vree set jjk rumoer der vechtenden waren tal van bewoners der Warmoesstraat uit den slasp opgeschrikt. De politie echter hoorde er niets vau. De Indische bladen hebben melding gemaakt van zware stormen, welke dit oorlogsvaartuig op de reis van Nederland om de Kaap de Goede Hoop naar Batavia heeft te verduren gehad. Iemand behoorde tot de equipage van de «Fri80,» deelt aau zjju famillie hier te lande enkele bizonderheden mede in een brief, ge- schreven te Tandjong Priok 24 Maart jl. en opgenomen in het •Haagsche Dagblad». Daar aan ontleenen wjj het volgende: Gistermorgen om 5 uur zyn wjj toch einde- Ijjk hier aangekomen eindeiyk mag ik wel zeggen, want zoo'n reis van 120 dagen op den wyden Occeaan is waarljjk niet 7oor de poes. Op Zondag 1 Januari vertrokken wjj 's middags van Babia en zetten onmiddelyk koers om de Kaap naar Batavia. Op 45o Zuiderbreedte zeilden wjj dagen achtereen iu een dikken mist, maar op zekeren dag was bet miuder mistig en de koude ook minder gevoelig; plotseling echter kwam een felle koude invaileu, terwjjl wjj met een aardig vaartje van 7 a 8 mijl liepen met een goeden lap zeil optoen de mist minder werd zagen wjj aan de horizon een groote witte massa ous snel naderen en voelden wjj het al kouder en kouder worden. Het bleek al spoedig, dat die witte massa een kolosale jjsberg wat, welke met eeu groote vaart op ons kwam aan zeilen, zoodat wjj onmiddelljjk van koers moes ten veranden, want anders waren wjj er recht op ingeloopen en jou er geen spaan van ons zijn terechtgekomen. Dat stukje jjs was 1200 meter lang, 420 meter breed en 3 a 400 meter boog en, naar schatting 1100 meter onder water stekende; de vorm was vrij regelmatig, óm niet meer dergeljjke gevaarlijke ontmoetingen te hebben staken wjj onmiddelljjk naar het Noorden, koers zettende naar de eilanden St. Paulas en Amsterdam, loopende een aardige vaart van 9 a 10 rnjjl tot by deze eilanden. Opden22sten Februari zagen wjj 's morgens vroeg een dikke smerige, zwarte lucht komeu opzetten, terwjjl de wind steeds sterker werd en de barometer flink begon te daleneen zware storm stond ons dus te wachten. Alles werd vastgesjord, omdat wjj hevig begonnen te slingeren de zeilen werden weggenomen en de zeeën be gonnen zeer hoog te loopen. Des voormiddags 11 uur hadden wjj een ge- duchten storm, en daar de zeilen waren weg genomen, dreven wjj rond aan Gods genade overgegeven zoo hebben wy verkeerd tot '8 avonds 9 uur van behoorlyk eten was geen sprake, omdat alles door de hevigste slingerin gen uit de kombuis rolde, en moesten wjj ons tevreden stellen om staande en loopende weg een stuk brood te verorberen, zoo maar uit de hand. Men moest er op bedacht zjjn zich aan touw of leuuinggoed vast te houden want anders sloeg je onvoorwaarljjk op het dek om. Zooals ik zeide duurde het tot 's avonds 9 uur, toen het plotseling stil werd gedurende een half uur waarna de wind over een andere boog kwam opzetten, steeds aanwakkerende waarop de sterkste zeilen werden bijgezet maar de storm ging tot een orkaan over, de zeilen konden niet meer geborgen worden eu er bleef niets anders over dan om te len zen, dat is, zoo hard mogelijk voor den wind loopen. De barometer was gedaald tot 728 m., wjj n aakten slingeren van 45°, terwjjl reeds in GOUDA —HOTTE RDAH. Gouda 6.80 7.26 8.40 9.06 9.40 10.17 10.54 12.09 12.22 1.24 8.32 8.44 4.50 6.24 7.11 7.52 8.3C 8.48 8.51 9.67 11.18 Moord reobt. St a jr 7.82 8.47 a a a 11.01 a 12.29 a a a 4.57 a a 7.59 a a 10.04 a Nieuwerlrerk 7.89 8.54 a a 0 11.08 a 11.86 a a a 5.04 a a 8.06 a a a 10.11 a Oapelle 7.46 9.01 a a a 11.15 a 12.43 a a a 5.11 a a 8.13 a a 10.18 a Rotterdam 7.— 7.66 9.10 9.25 10.— 11.36 11.24 11.28 12.52 1.44 8.50 4.02 5.20 5.42 7.80 8.22 8.52 9.03 9.10 10.87 1J.80 KOTTBRDAM- O O D A. Rotterdam 6.01 7.25 7.47 1.85 9.40 9.61 10.22 11.60 12.20 1.45 2.50 3.10 8.48 4.20 5.81 6.20 8.05 9.41 Capelle 1.10 6.13 0 a a a a 10.82 a a 1.55 a a a a a 6.80 a 9.10 Nieuwerkerk 6.19 6.21 a a a a - a a 10.89 a a 2.02 a a a a a 6.37 a 9.5 Moordrecht 6.26 6.19 a a a a a a 10.46 a a 2.09 a a a a a 6.44 a •eada 6.81 6.86 7.46 8.07 8.18 8.65 9.5» 10.11 10.52 12.08 12.40 2.15 8.09 8.29 4.08 4.40 5.51 6.50 8.25 10.06 ÖODDA DEN Bi 10. Goud* Ss«8.8IM» 9.87 10.20 1*0.50 11.12 12.S8 1.27 8.88 8.47 4.45 5 17 7.14 Kev.-M. 7.42 8.47 11.02 12.87 y 4.57 Z.-Zegw.7.68 8.56 11.13 12.46 5.08 Voorb. 8.07 9.08 P, 11.97 t* 1* 58 5.90 'sHaga I U 9.119.»7 10.07 10.48 11.88 18.41 1.08 1.57 4.05 4.17 5.25 6.57 7.44 7.49 8.99 8.54 9.64 11.16 8.01 10.06 8.12 10.15 8.86 t f 10.27 8.81 9.— 9.92 10.82 11.46 «Ol'Di-UTIlCHT Gouda. Ouder. DEN HAAG-GOUD A. '■Hage 6.48 7.20 7.48 S.80 8.88 9.46 UJ.H11.SSH.15 1.33 1.44 2.68 3.43 4.16 6.176*1 7.56 1.381 Voorb. 6.54 a a a a 10.80 1.44 a a a a a 6.17 g Z.-Zegw6.08 a a 0 a a 10.85 0 t 1.68 a a a a 6.18 g W.58 Zov,-M.6.19 a a a a a 10.46 3.09 a a a a a 6.42 10.02 Gnuda 6.80 7.50 8.18 9.— 9.56 10.16 10.57 19.05 12.46 2.20 8.14 8.26 4.18 4.48 5.47 6.58 8.28 10.12 Stopt te Bleiswjjk-Kruisweg en Nootdorp-I.eidschendam. UTIECHT-GOUD A. 9.-— 10.— 11.84 12.60 8.10 8.584.48 6.86 7.50 8.09 9.07 10.84 10.28 11,51 4.16 8.63 E~ 9.»8 10.54 a 10.81 4.84 a a 9.86 9.84 10.44 19.07 1.92 8.42 4.87 6.90 7.09 8.16 8.41 9.49 11.10 AM8TESDA II—Q O U D A. 1.16 9.66 11.— S.40 4.96 6.86 8.— 10 9.04 10.14 12.19 8.86 k.10 7.46 8 49 11.10 Utrecht 6.88 7.50 Woerden 6.58 8.11 Oudewater 7.07 8.19 Gouda 7.90 8.89 Amsterdam Wp 6.50 Gaud* 7J0 het went de boe! hegon te krmken op een schrikbarende wyze en spoedig kwam dan ook bet een en ander naar beneden de wind huilde akelig door het want en aan dek was bet stik donker. Boven het gebulder van zee en wind hoorde men echter de korte en besliste com mando's van onzen flinken commandant. Aan beide zyden schepten de verschansingen water. In die schier tastbare duisternis zag men even wel het onheilspellend lichten der zee by elke golf, die het schip op zy zette. De wind nam steeds in hevigheid toe en de golven, waar tegen men als bergen opzag, kwamen herhaalde malen over het schip heen, zoodat men telkens gevaar liep buiten boord gespoeld te worden. Wy vreesden dan ook het ergste, en hoewel wy het elkander niet reiden, hadden wy reeds in stilte afscheid genomen van de wereld en van allen die ons dierbaar waren; wy zagen den commandant en den eersten officier el kander tot afscheid de hand drukken. Bjj iedere nieuwe stortzee hoorde men van alle kanten: »daar gaat ie, de oude Friso het water kwam zoo hoog aau dek, dat het door de luchtkokers, welke ongeveer 3 meter boven dek staau, naar beneden stroomde van slapen was geen sprake en wjj waren door het hevig en aanhoudend slingeren zeer ver moeid. Langzamerhand begon de wind wel wat te minderen, waar het slingeren duurde nog voort; bjj het krieken van den dag klaarde echter ook het weder op en kon men zien hoe alles aan dek in wanorde wastwee onzer sloepen hebben wjj verloren en de overgeblevenen waren bjjna allen lek geslagen. De zon deed baar best om alles weer goed te maken, en allen haalden opnieuw ruimen adem. Die nacht van 22 op 23 Februari zal door niemand aan boord van ons schip licht ver geten worden. De «Jan Willem Friso» heeft intusschen bewezen een uitstekend zeetchip te zyn en wjj wenschen elkander geluk met ons behoud. Door de raden der Gereformeerde Kerken A. en B. en van de oud-Gereformeerde Kerk te Aksel is een adres gericht aan den gemeente raad aldaar, houdende verzoek tot afschaffing van de kermis. Het bljjkt dat de Schiedamsche haring- visschery bljjft bestaan men is althans begon nen de loggers voor de vaart in gereedheid te brengen. Door den rijkswaterstaat is met dp stoom boot »Cruquius« een aanvang gemaakt met het opnemen van de zeekust benoorden den Nieu wen Waterweg, ten einde te kannen constatee- ren, of in verband met de afneming van het strand ook de grootere diepten van de Noord zee onze kust naderen. Gisteren is bjj de Yen benoorden Enkhuizen gezonken het tjalkschip «De twee Gebroeders» schipper J. 8. Dijkstra Door schipper G- de Boer werden de opvarende gered en te Enk huizen aangebracht. Het schip en de lading die nit mest bestond en bestemd was naar Haarlem, zyn geheel verloren. De Hongaarsche Magnatenkamer heeft een motie aangenomen tot intrekking van zekere artikelen van het wetsontwerp betreffende de vrjje uitoefening var. den godsdienst. Van het wetsontwerp betreffende de erkenning van den Joodscben godsdienst werd artikel 1 aangeno men, maar art. 2 verworpen. Om even twee uren werd Diosdag de Fran- ache Kamer door Brisson geopend. Er was niet veel belangstelling; de tribnnes waren leeg, het getal afgevaardigden in de zaal was zeer gering. f Ribot diende dadeljjk zyn begrooting voor 1895 in. De ontvangsten worden daarin ge raamd op 3392 millioen frcs. of 32 minder dau voor dit jaar; het gevolg van verschillende omstandigheden, waartegenover onvermijdelijke vermeerderingen van uitgaven staan, zoodat men een totaal tekort beeft van 55 millioen. Die meerdere uitgaven vloeien hoofdzakeijjk uit de leger-uitbreiding voort. Het effectief zal op 540,000 man gebracht worden, waar door de legeruitgaven met 10 millioen worden verhoogd; anderhalf millioen wordt gevraagd voor de versterking van het Noordzee-eskader, waarschynlyk met het oog op het Dnitsche Noord-Oostzeekanaal. Voorts is nog een plan tot uitbreiding der geheele marine in bewer king; dit zal later als een byzondere wet wor den ingediend. Om in het tekort te voorzien, stelt de mi nister nieuwe belastingen voor, die hoofdza keijjk op de boogere en middelklassen zullen drukken. In de eerste plants een belasting op dienstboden, waarvan de opbrengst op 10 mil lioen wordt geraamddeze belasting wordt bepaald volgens het aantal inwoners der ge meente, en bedraagt voor Parys: 30 fr, voor één bediende, 45fr. voor 2, 60 fr. voor 3 of 4 90 fr. voor meer dan vier mannelyke be dienden, terwjjl voor vrouweljjke de helft wordt betaald. De belasting is niet verschuldigd voor dienstpersoneel in het land bon wbedrjjf of een indnstrieele onderneming. Verder hoopt Ribot 25 mill, te vinden uit de successierechte^, door het vorige kabinet voorgesteld, 1 millioen oit eeue belasting op paarden en rytnigeh 14 millioen nit de belas ting op buitenlfendsche effecten, 4 millioen nit de Algerynsche douane, en 1.200.000 frs. nit eene belasting qp speelkaarten. De Belgische prótectiouisten hadden behoefte onmiddelljjk hun loflied op beschermende rechten aan te heffen, nadat de heer Beernaert zoo Rchoon den lof had gezongen van het vrjj- handelstelsel. Er was wel niot veel nienws in den lofzang van den heer Beernaert, werd er gezegd, doch erkend werd tevens, dat hjj zelden zoo flink, zoo duidelijk, zoo krachtig was uitgesproken. De heer H. Cartuyvel» deed gisteren bet zelfde voor de beschermende rechten en hy had er het meeste recht toe, want sedert tien jaren verdedigt hjj reeds het protectionisme in de Belgische Kamer, wat eigenlyk ook weer niet een groote byzouderheid is. Want toen bjj met trots op deze tien protectionistische dienstjaren wees, voegde hjj daaraan de op merking toe: »Zyn eigenlyk niet alle leden der vergadering min of meer protectionisten De protectionisten van den heer H. Cartuyvels vormen dus eigenlyk slechts een soort, die in sommige punten van de andere verschilt en >wier ware bedoelingen steeds misvormd zyn. Het ware doel der protectionisten is alleen dit: »Zjj willen de slachtoffers en de armen beschermen. De slachtoffers ontstaan grootendeels door den achteroitgang van den landbouw de prjjzen der voortbrengselen zyn zelfs met 50 procent verminderd. Wanneer de landbouw geholpen wordt, zyn velen geholpen, eu dat /.al geschieden, «wanneer het Fraoscbe Meli- nisme genaturaliseerd is in België. Er moet een einde gemaakt worden aan de landbouw- crisis. De Belgische landbouwende bevolking ver dient bewondering. Zjj Ijjdt geduldig zy cal bljjven wat zjj altjjd is geweest: de vriendin vau orde, wauneer gjj erkeut dat de crisis bestaat. Maar ontkent gjj dat, pas dan op er zullen anderen het veld opgaan en de boer zal socialist zjjn of wel een protectionist. Vergeet niet dat men dq, zaak van het land dient, wanneer men de zaak van den land bouw dient. Op den heer Cartuyvels volgde de heer Lorand, die moer de politieke zjjde van het vraagstuk beschouwde, wyzende op de on gunstige ontvangst, welke voorstellen tot ver hooging van rechten in October 1894 door het algemeen kiesrecht was bereid. De heer Lorand heeft niet zoo kalm door kunnen spreken als de beer Cartuyvels. Hjj werd herhaaldeljjk iu de rede gevallen, nu eens door deu mini-ter van financiën, dan weer door den minister van binnenlaudsche zaken, den heer Woeste en den heer Cartuyvels. Zyn rede veranderde daardoor herhaalde malen in »een dialoog, nu'eena met deu een, dan weer met een ander. Wel trachtte de president, de heer Snoy, het hem herhaaldeljjk in de rede vallen te voorkomen, doch het baatte hem niet en hjj deed er later dientengevolge ook geen poging meer toe. Rusland heeft eindeljjk getoond wat bet verlangde. De ysvrjje haven aan de Stille Zuidzee, die het reeds zoolang in bet oog had, en waarvoor bet zooveel moeite heeft gedaan zal het ten slotte verkrjjgen, Na een ver- geefsche poging om van Japau een havenstad te erlangen, is het begonnen protest aan te teekenen tegen de bezetting van Liao-tong en wist het zich daarbjj den steun van Duitsch- land en Frankrjjk te verzekeren. Japan gaf toe en het scheen, dat Rusland tevreden ge steld was. Doch nu komt uit Shanghai bericht, dat Rasland, als belooDing voor de hulp die het aau China heeft verleend om gnnstige voor waarden te verkrjjgen, de havenstad Lazareff eischt, met een gebied van 200 mjjlen in om trek. Deze haven ligt aan de Oostkust van Korea. De Chineesche regeering zit nu eenmaal iu den druk zjj kan niet veel anders doen dan toegeven aan dezen eisch van den machtigen nabuur. En Japan wil geen protest teekeneu, omdat de vriendschap der Europeesche mogendheden wellicht gevaar kan loopen door een weige- ring- Doch dit stelt Japan als voorwaarde: aan de havenstad mag geen grooter gebied worden toegevoegd dan 10 mjjlen in den omtrek. Of Rusland zich daarmede tevreden zal stellen. Waarschynlyk wel. Want het heeft zyn zin; het krjjgt een jjsvrjje haven in het verre Oosten, waar zyn oorlogsschepen het geheele jaar door kannen korten en gaan, zonder be letsel. En daarvoor heeft het moeite genoeg ge daan. marktberichten. GoadS, 15 Mei 1895. Het warme weder der laatste dagen en de groote aanvoeren, vooral van tarwe, brachten de markt io een Ineteloose stemming. Tarwe: Zeeuwsche 6.i 6.25. Mindere dito 5.60 4 6.80. Afwjjkende 4.75 4 5.25. Polder 4.75 4 5.60. Rogge: Zeeqwsche 4.10 4 4.60. Polder f 8.75 4 4.—. Buitenlandsche per 70 k. 3.90 4 4.25. «Gent: Winter, 8.85 4 8.75.Zomer. 3.-4 8.50. Chevallier 4.50 4 5.50. Haver: per heet. 2.25 4 3.85 per 100 kilo 5.25 4 6.50. HennepzaadInlandsob, 8.50 4 8.75. Buitenl*nd8ohe f 6.50 a f 6.75. Kana riezaad 8.50 4 9.50. Koolsaad 6.50 4 7.75. Erwten Kookerwten 4 Niet kokende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo: 5.4/5.50. Boonen: Bruine booneu 4 Witte boonen f a f Duivenboonen B.60 4 6.25. Paardenbooneu 4.70 a 5.85. Mais per 100 Kilo: Bonte Amerikaansche f 6.26 4 6.50. Cinquantine 7.— 4 7.25. Veemarkt. Melkvee, geen aanvoer Vette var kens, red. aanvoer, handel flauw, 18 4 15 et. per half KG. Biggen voor Engeland, red. aanvoer, handel flauw, 13 4 18]/i et. per half KG. Magere biggen, goede aanvoer, handol matig 0.40 4/ 0.70 per week. Vette schapen, weinig aanvoer, hooge prjjzen. Weilammeren, goede aauvoer, handel vlug, 6.4 f 18.Nuchtere kalveren, goedo aan voer, handel vlug, 5. 4 9.Fokkaiveren, )«.-■ Aangevoerd 83 partjjen kaas. Handel vlug le. qual. 28.4 f 85.2e. qual. 19.— 4 f 91.Zwaardere, hooger in prjjs. Noord- Hollandsche 81.4 86. Boter, goede aanvoer, haudel red. Goeboter 0.95 4 1.06. Weiboter 0.75 4 0.85 p. Kilo. A.s. Woensdag marktdag. onderzoek van de Verlofgangers der Militie te Land. De BURGEMEESTER van Gouda, brengt ter algemeeue keunis, dat ingevolge art. 138 der Wet op de Nationale Militie, van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad do. 72), de Inspectie der Verlofgangers voor de Gemeente Gouda, is bepaald op Dinsdag den 1 In Juni 1895, des morgens ten II ure, op de Stads Timmerwerf aan de Turfmarkt alhier Dat daaraan beboeren deel te nemen a1 de Verlofgangers der Militie te Land, die vóór den ln April II. in het genot gesteld zijn van onbepaald verlof, ougeacht de lichting of de Gemeente waartoe zy behooren, alleen zjjn hiervan uitgezonderd de verlofgangers die in de maand Juni e. k. in werkeljjken dienst moeten komen. Voorts worden de verlofgangers opmerkzaam gemaakt a. dat zjj volgens art. 140 der genoemde Wet, ter Inspectie behooren te verschjjnen in Uniform gekleed en voorzien van de Kleeding en Uitrastingatukkeu, hun bjj het vertrek met verlof medegegeveu, van hunne Zakboekjes en van hunne Verlofpassen b. dat zjj volgens art.|130 der Wet, wor den geacht onder de wapenen te zyn, niet alleen gedurende den tjjd, dien het bedoeld onderzoek duurt, maar iu bet algemeen wan neer zy in Uniform zjjn gekleed, zoodat zjj, die ongeregeldheden plegenj,of zich aanjwan- bedryven schuldig maken bjj het gaan naar de plaats voor het onderhoek bestemd, gedu rende het onderzoek en bjj bet naar buis keeren, te dier zake zullen worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek en het Regle ment van Krjjgstncht voor het krjjgsvolk te lande, bjj genoemd art. 130 toepaaseljjk ver klaard c. dat hjj die door ziekte niet kan versebjj- nen, een attest van een Geneesheer of Heel-^ meester^door deu Burgemeester geviseerd, moet overleggen, en d. dat degene welke zonder vergunning absent is, volgen» de Wet met arrest zal worden gestraft. Gouda, den 16u Mei 1895. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. NATIONALE MILITIE. De BURGEMEESTER d.9r Gemeente Gouda, brengt ter kennis van de MIL1CIEN8 der Lichting 1888, dat hunne PASPOORTEN zjjn ontvangen en dat zjj ter bekoming daarvan, zich binnen 14 dagen, t ir Secretarie moeten aanmelden, tusschen des morgtms 10 en des namiddags 1 ure. Gouda, deu 14u Mei 1895. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. Burgerlijken Stand. GEBOREN: 13 Mei. Petrus, ouders 0. Heerkens eu C. vam Gassel. 14 Eugelina Cornelia, ouders G~ Schiedon en E. C. van As. Alida Magdalena, ouders P. C. van Vliet en A. van der Vree. 15 Maria Catbarina, ouders M. J- Boegheira|en D. de Rijk. OVERLEDEN: 13 Mei. M. J. M. Zwam- bag, 4 qj. 14 J. Blokland, 7 m. A. A. van den Berg, 6 j. 10 ai. A. Schenkel, 11 j. W. Schneider, 9 m. 15 G. M. van Hertum, 4 m. GEHUWD: 15 Mei. F. U Vermeulen en C. de Jong. J. Ouwersloot en D. Verwejj. D. M. Gibbon en J. G. van der Veer. Zevenhuiien ONDERTROUWD: J. Both eu M. de Bruin. GETROUWD: W. H. Hengeveld en J. i van BergeD. OVERLEDEN: L. Bontenbal 57 j. Reeuwijk: OVERLEDEN 0. Buitelaar 23 j. Doch iQÜan niet geëtaleerd worden. Kleiweg1 E 7373», Goud*. 15 MEI. Vor.krs. «lotkoen .Viukru.ni». Gert. Ned.W. 8. «S1/* dito dito dito 8 100l/j dito dito dito 8l/i lOO'/a lioNGAt. Obl. Goudl. 1881-88 4 iTAiiii. Inachryving 1862-81 b 88#/a Uostknk. Obl. in papier 1868 5 83'/i dito in zilver 1868 5 88y4 Portuoal. üblig. met tioket 8 88 dito dito 8 85 ttusuND. Obl. Oost. 2e Serie 5 dito Geoons. 1880 4 97 dito bij Roths.1889 4 97!»/,. dito by Hope 1889-90 4 91% dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 5 105*/4 Spanjb. Perpet. schuld 1881 4 69'/| Turkkij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 89*/* Gec. loening serie D. 96#/u Geo. leening serie O. 28 !iU1u-Apr.11kp. Ree. v.obl. 1692 6 118 Mrxico. Obl. Buit. Soh. 1890 6 891/. Vbnkzurla. Obl. 4 oubep. 1881 4l,l/ie Amstbkda.ii. Obligatien 1861 8»/, 99lft/ls Rotterdam. Sted. leen. 1886 S'/, Nkd. N. Afr. Handelsv. aaud. Arendsb. Tab.-My. Certificaten Duii-Maatschappjj dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 G'ult.-My. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. paudbr. 4 Nederlandsche bank aand. Ned. Handelmaatsoh. dito N.-W. k Pao. Hyp. b. pandbr. 5 Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Oosten Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4»/j Amerika. Equit. hypoth. pandb. 6 Maxw. L. G. Pr. Lion eert. 6 Nkd. Holl.IJ.-8poorw.-Mjj. aand. Mij. tot Kxpl. v. 8t. Spw. aand. Ned. Ind. 8poorwegm. aand. Ned. Zuid Arrik. 8pm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 6 ItALii-Spoorwl. 1887/89 A-Kobl.S Zuid-ltal. Spwmjj. A-H. obl. 8 Polbn. vWarschau Weenen aand.4 Rüsl. Gr. Rusa. 8pw-My. aand. I Baltisohe dito aand. Kastowa dito aand. 6 I wind* Dombr. dito aand. 5 Knrsk Ch.Azow-Sp, kap.aaud. 6 Losowo Sewast. Sp. My. oblig. 6 Orel Vitebsk, dito oblig. 6 Zuid-West dito aand. 6 dito dito oblig. 4 AMKRiKA.Cent. Pao. Sp. Mjj obl. 6 Chic. k North. W.pr. O. v. «and. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Denver fc Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mij. lehyp. o. 6 M iss. Kanaas v. 4 pet. pref. aand, N.-York Ontario k West. aand. dito Penna. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif, le hvp. in goud 5 8t. Paul. Minn, fc Mantt. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. 8outh.Cert.v. aand. Vbn. Rail w. k Nav. le h. d. e. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Kotterd. Tram weg-Maats. aand. Nkd. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aaud. 3 Beloik. Stad Antwerpen 1887 2»/y 8tad Brussel 1886 2'/t Hono. Theiss Regullr Oeaellsch. 4 Oostenk. Staatsleening 1860 6 K. K. Oost. B. Cr. 1180 8 SfanJB. Stad Madrid 8 1868 Ver. Nkd.Bet. Hyp. Bpohl eert. 90S («0 101 101'/, 115 157»/. 71V. 103 1017. 150 17'/, 07'/. 1st 118 105 61»/, 160 05 8»'/. 101'/, 101'/, 17'/. »»7. 10!'/, ISS'/, UI'/, 15'/, 101'/, 58'/, 18'/, 107'/, 81'/, 111 10!'/, 61 5!'/. l*"/u lis 193'/, 10»'/. 108"/„ 103'/, 108'/, 118'/,, 115 51'/,. »7'/i, 651/, 817/, 1«7„ 81'/, »»V, 15'/, 5e Klasse. Trekking van Donderdag 16 Mei 1895. No. 9420, 18706, 20132 en 20593 ieder 1000. No. 942 en 18019 400. No. 5136, 5948, 6848, 6676 en 19108 ieder 200. No. 1591, 3887, 5242, 6851, 11968, 15751, 15762, 15838 en 19181 ieder 100. Prijzen van 70. 114 2894 5878 8685 11404 18846 16489 18720 126 2995 6145 8751 11474 18913 16510 18760 217 3058 6251 8803 11611 18917 16568 18850 266 8^93 6852 8868 11667 14198 16685 11949 f

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2