w ^/IctoriawaÉer I WONEERÏÏISCROSCOOP. NAAMKAARTJES GENEVER E. CASSUTO, MARKT 154. GOUDA, I EEN DEUNTO ffl DE HOP. Gedicht van POL DE MONT, voor vierstemmig mannenkoor getoonzet door BAD BEWTHEIM. BINN1 H.H. KAASHANDELAARS. HAMBUEGEB GBOOTE GELBLOTEBIJ, waarin binnen korten tijd het verbazend groote kapitaal van Zenden gratis m franco de generale geïllustreerde catalogus in da hollandsche en fransche talen, bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan ADVERTENTlEN. Zeer Nette Gesteendrukte No. 6665 zindelijke Dienstbode, goed kunnende Koken en Werken. Br. fr. lett. D. H., Alg. Adv. Bureau DUCROISSI GOETZEE, Rotterdam. A a n besteden Van hjffloninklyke//uis derjfederfanden. Openbars Verkooping te GOUDA, 11 Millioen, 730.795 Mark in Geld uitgeloot wordt. Wat AnkerPiiwExpeller. AnkerPaiuExpeller. tELI I De prijs per post 1.7' Afzonderlijke FBANSCÏÏE STOOMVERVEBU II. OPPEXIIEIHEH, Wordt gevraagd Ti i r' uïfdc Victoria Bron te Oberlahnsfein byEms Tafeldrank Eene buitengewoon gunstige gelegenheid het geluk met spoedige beslissing te beproeven, biedt de nieuwste, door den Staat gewaarborgde, in 7 klassen verdeelde A. OSIAKOWSKI, Hamburg, Joh. C. 11. van Mastrigt, te Arnhem. IN. JULES JALUZDT a C* PARIS slechts tl 1.50 FEITH S \eiiheuicn-Verlrieb A. VAN OS^ Az., .The Magic’ Wonder Vorkrjjgbaar bij van den Goud* Snelpersdruk van A. Brinkman Zoon. 8980 11576 14998 16899 1898) 9051 11678 14390 16891 19044 9189 11874 14353 16867 19045 9887 11889 14426 16914 19459 9892 11889 14448 16977 19447 9407 11988 14570 17055 195’3 9674 12166 14660 17825 19586 9700 12219 14706 17346 19707 9785 12863 14724 17455 19780 9757 12402 14900-17465 19782 9770 12475 15143 17477 1'^08 9817 12489 15283 17494 19838 9871 12679 15116 17495 19854 9982 12708 15519 17515 20160 5596 8569 65.000 60.000 55.000 Men meldt uit Hedennamiddag ten noorden van d de noodvlag. Juist boot »öier« uit z< De Uitgave met uitrol De heer A. B< Commissariaat van tot adjunct-Inspecte Pliijkl100 Euard150 Bkauvais175 Jül. Blüthnir 250 van 500.000 Mark 300.000 200.000 100.000 75.000 Mrk. of f 3.50. 1.75. 0.90. (uitgezonderd Zondags) te consnlteeren van 10 tot 5 uur. worden GELEVERD door BRINKMAN Ml Zn. (OT Ah bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P HOPPE. By vonnis der arrondissements-rechtbank te Rotterdam dd. 13 Mei 1895, is het huwelyk bestaande tusschen Mevrouw RIGTJE SCHA A FSM.A, zonder beroep, en den Heer MAARTEN PIJL, oud-scheepsgezag- voerder, beiden wonende te Rotterdam, ten verzoeke van eerstgenoemde door echtscheiding ontbonden veiklaard. De Procureur der eischeres, Mr. C. P. ZAAIJER. 1 PARIJS Pianino Pianino Pianino Pianino te koop 193 Heerengracht Annterdam RN Chemische Wasscherij VAN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning J~SCHIEPAM.[ Vorkrygbaar bij: M. PEKTER8 Jz. N B. PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP TANDARTS, Een REIZIGER in VISCH, abonnement Zui- dernet, wenscht een «oliede Kaashande laar te vertegenwoordigen. Opgave van Conditiën inwachtende, fr. hr No. 1615, Bureau NEUERL. V1S8CHERIJ COURANT, Vlaardingtn. tegen 1° AUGUSTUS voor een klein gezin te Rotterdam, als ME LD-ALLE EN, een Gisterenmiddag t 6-jarig zoontje van ven te water geraal midden gedreven, heeft men hem er i BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, zullen VRIJDAG den 24 MEI 1895, des namiddags ten één ure, bij enkele in schrijving op het Raadhuis Het onderhoud der kaaimu ren langs de rivier de IJsel en de wateren en grachten, bene vens de vleugel muren bij de bruggen en sluizen binnen de Gemeente Gouda, gedurende 1895. Het bestek ligt dagelijks ter lezing op de Stadstimmerwerf en de Gemeente-Secretarie (de Zondag uitgezonderd) van des morgens tien tot des middags een ure. Inlichtingen worden gegeven door den Ge meente- Bouwmeester. U) Dit, mijn beste vi voeding, die gij mij uwe leer, dat men i den moet laten al wanneer men een d< nacht.” De gravin «Het ia vier uur, morgen. En ik w- goeden morgen va aanbreekt in het vt en waarbij gij op lessen van toepaasi ure der beproeving magister stak de gr Dan zal ik eene brengen, deze namel het leed, dat het ware wilskracht lig zijn lot draagt en d veredeling aanwend ter neder slaan, die verloren heeft.” »Goed, ik ben te eene van die dooi vrouwen xijn, die Aan het Commit is gedeponeerd een de rechthebbende gt gelyk te vervoegen. nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzjj gestoomd of ceverfd, worden onschadelyk voor' de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25®/0 gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week GOUDA, Bij kon. besluit 3de klasse de coma Herman de Groot, kantoor alhier. Gisterenavond h plaats van de dilet kunst alhier. O] spel met zang »B benevens het bliji Raadsvergadering kers kweten zich u en oogstten den bij bliek ten zeerste overweging do paui bedryven eenigszine 'I 15 Mei 1895. gB Ondertrouwd JACOB JI8KOOT (;|T BI* SB JOHANNA BERNARDINA van ES. gg Rotterdam,' Sfi[| Gouda, “1 -ï ~'j rt ...j 1 11.1 ten overstaan van den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, op DINSDAG 21 MEI 1895, des morgens te 9 uren ten sterfhuize van de Echtelieden van dik KLE1N aan de Gouwe, wyk C No. 234, van Eenen netten en goed onderhouden INBOEDEL. Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien. Voor zoover d bekend is, hebbe omzetting der Sl opgeleverd. Het hi stemmen af. Reet een vacature in len was, werd gekozen, met 20 «enige liberale le De niet*herkiezin aftredende liberale naar rechts doen De uitslag in hangt nog af van 870 8958 6861 692 3266 6888 741 3395 6465 850 8421 6478 897 8438 6602 1148 8495 6690 1157 8666 6898 1169 8897 6966 1171 8948 7167 1181 4825 7176 1294 4304 7944 1326 4820 7250 1868 4516 7824 1539 4577 7516 1686 4662 75451000S 12828 15523 17595 20211 1721 4672 7643 10080 12845 15651 17631 20272 1779 4725 771110088 12865 15727 17690 20449 1987 4907 7843 10227 12946 15889 17781 20522 9055 4939 785410480 12962 15891 18085 20624 9100 4988 195310544 18077 16932 18188 20689 9130 5004 8081 .0617 13079 15938 18191 20718 2165 5011 817910698 18144 16008 18218 20882 2361 5225 8958 10956 18441 16081 18235 20990 2448 5282 829Ê11021 13694 16215 18407 2566 2598 5349 881411029 18708 16293 18632 2539 5562 848811898 18793 16397 18661 het aantal loten vallen pryzen, waaronder zich bevin- 1 prys a 70.000 Mark 1 1 1 2 pryzen» 50.000 812 a 1000 Mk 1 prys a 40.000 Mark 3 pryzen» 20.000 21 10.000 56 5.(W 106 3.000 1415 a 400 Mk. etc. etc. piyz.cu u. 4<uvv ui*., ou a 1VVV 1UK., 1410 a 4VV 1V1K. etc. 6tC. Ik lever niets dan slechts Origineels Loten, welker uitgave thans door den Staat ---- tegen Op meer dan de helft den Hoofdprijzen eventueel 1 prijs a 1 1 2 pryzen» 231 pryzen a 2000 Mk. Jl- I_:_x_ J__ z\ begonnen is, en verzend ze tegen den wettigen prys voor de eerste klasse en wel Geheele Origineele Loten a 6 ni c 9 Halve a 3 Kwart a 1.50 Bestellingen voor deze verloting moeten onder toezending van het bedrag, voor 15 MEI a. s., aan mjjn adres verzonden worden. Alle opdrachten voer ik zorgvuldig en onder geheimhouding uit. Ieder besteller ontvangt van my steeds oorspronkelijke loten met officieel trekkingsplan en onmid- dellyk na iedere trekking gratis de officiëele trekkinglyst De uitbetaling der pry zen geschiedt, onder waarborg van den Staat, prompt door den ondergeteekenden, van ouds bekenden Loterij-Bank-Handel van VALENTIUSKAMP 84/86. VERSCHENEN: Makt. J. BOUMAN. No 6 der tweede serie NEDERLANDSCHE MANNENKOREN, met medewerking van de Heeren A. H. AMORY te Arnhem, C. AN DRI ESSEN Ja. te Hilversum, PETER BENOIT te Antwerpen, MART. J. BOUMAN te Gouda, N. A. BOUWMAN te Bergen-op-Zoom, C. H. COSTER, te Arnhem, J. MARTIN S. HEUCK- EROTH te Arnhem, R. HOL te Utrecht, PHILIP LOOTS te Haarlem, JAC. J.RUIJG- ROK te Arnhem, AUG. STILLE te Maastricht, BERN. ZWEERS te Amsterdam en anderen. Prys by iuteekening voor deze serie van 12 Mannenkoren (partituur en 1 stel stemmen) 6.—, meerdere stemmen 25 cent per stel. Wegens uitgebreidheid van dit Koor (Parti tuur 18 pagina’s) is de prys buiten inteeke- ning, Partituur 1.Stel stemmen 0.80- Prospectus op aanvraag gratis eu verschenen Nos. ter inzage verkrijgbaar door tusschen- komst van iederen Boek- of Muziekhandelaar of direct van den Uitgever Agent voor België: J. VÜYLSTEKE, Koe straat 15, Gent. DE GRANDS MA.GA.SINB DU Prmtemps TE PARIJS De stalen der nieuwste modestoffen ia voorraad bij de Prlntemps worden eveneens kosteloos toegezonden, doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen. Verzendingen naar alle Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rech ten. Correspondentie In alle talen. Wit jy*.11** wsaden tegen Ylt d“ -“J* hmafaim FtïiW «at, n omi m flM t, ImcIl To«Ua4n ia 4> aMMta ApMiiaUa an ku FAd. Mchter A Co. te Rotterdam. Seltoen van 9 Juni. Zwavelbronnen, Zwavel-, Slyk- en Moor- Baden, Douches, Stout- en Regen-Baden, warm en koud, Stoombaden, Electriciteit, Massage. Toegepast by Rheumatiek, Jicht en hare gevolgen, Verlammingen, Long- en Onderlyfs- Catarrhen, Huidziekten. De boschryke omgeving van het Bad, de verfrisschende en opwekkende lucht maken Bad Bentheim tot een der uitstekendste Luchtherstellingsoorden (Influenza). Prospectussen betreffende de Kurinrichtingen en Woningsaangelegenheden verzendt het vor stelijk Bentheimsche hadbestuur Dr. jn dik STROTH. waarvan op de Tentoonstelling te Chicago meer dan 2x/t millioen verkocht werden, is nu bij mij voor den geringen prijs van verkrijgbaar. Voordeelen van dit »MAGIC< Wonder- miscroscoop zyn, dat men ieder voorwerp 1OOO maal vergroot zien kan, zoodat stofatomen en voor het oog onzichtbare dieren zoo groot zyn als meikevers. Onontbeerlijk bij het onderwys in Plant en Dierkunde en een langewenscht artikel voor de huishouding tot onderzoek van de vervalsching van alle voedingsstoffen, van vleesch op trichinen. Inzonderheid hebben in den laatsten tjjd schadelijke Bacteriën door gebruik van bedorven vleesch, kaas enz. den dood van een mensch veroorzaakt. De in het water levende Infusiediertjes, welke met het bloote oog niet zichtbaar zyn, ziet men lustig rondzwemmen. Daarenboven is het instrument voor zien van een loep voor kortzictitigen om het kleinste schrift te lezen. Nauwkeurige voorschriften worden bij elk kistje ge voegd. Verzending tegen rembours. By voor afgaande toezending van 1.70 (ook in Nederlandsche postzegels) franco door in DRESDEN A 9 (DuilteHand). der Belgen. Hoofddepót voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche-mantels, voeren, bont enz. Gordynen, tafelkleeden enz. worden naar de

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3