I 1 BINNENLAND. ra. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, No. 6663. Maandag 30 Mei 1895. !ld 1 en? rff. 1 len, oor middel 34ste Jaargang. 1 berin* M.rk van Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. voor ff VM Motld. j ver de wor- •Naar wy vernemen zal de heer H. van a f 105, benevens d«* rerslag der sr reep. national .tion do enz. (FeeJf sww^A) 1 W, Art. Amster- ouders van i de eerste F. Mendelssohn Bartholdy. Tot hoofd der openbare school te Lange- ruigeweide is door den raad met algetneeue stemmen benoemd de heer J. de Voogd, on derwijzer te Alfen a/d Rjjn. irlcatie Éer van De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Staat wel 86. na verp ware oven Ja het ooi* daartegen be steller >nmid- r pal enden, Staat (Uit M Z»udtch.)» f 2. Zwei Elegische Melodien, Edvard Grieg. a. Herzenswuadeo. b. Letzter FrOhling. 3. Praeludium et Fuga Indien er door omstandigheden goon wjjzi- ging komt in het plan, gaan <fe »Atjeh< en* de Alkmaar*, de eerste reohlsiroeksch over en het materidel ton laste premie aal worden gebracht. tennen die ia do rde vettiger worden is tegen vrou- ift gemaakt >erking van euvoudigste 3rd aange- te verdrin* lichaam on worden en vreeeejjke weid. Dan n.oorsuizen riekte. Al enuwriek en ADV ERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regek i 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen» liroote letters worden berekend naar plaatsruimte. sflode leden de noodige besluiten zullen geno men kunnen worden. Ten einde te voorkomen, dat tydens het rangeeren zich herhaakleljik ongevallen 'voor doen op sommige stations, heeft de directear- generaal der Staatsspoorwegen het volgende bepaald lo. dat, voortaan telkens, wanneer zich op een station een ongeval, hoe gering ook, zal voordoen, van de premien aan dat station voor den regelmatigeu treinen looien de regelmatige uitvoering vaa den buitendienst toekomend» over de maand waarin het ongeval voorkomt, bet 1/5 gedeelte zal worden ingehouden 2o. dat, wanneer dergelyke ongevallen plaats hebben op de stations Amsterdam (Weesper poort), Arnhem, Bokstel, Bre^a, Hertogen- boach, Nymegan, Rotterdam Delftecbe Poort), Den Haag, Ro^ndual, Tilburg, Venloo, Utrecht Vlieringen en Zwolle, bovendien een gedeelte der eventueels herstellingskosten van den weg in 0 moll. J. S. Bach. No. 6, Band II Ed. Peters. 4. '«., Sei stille dem Her ra, (Aria uit Elias«x»** Solo voor Vox-humana. b. Allegretto Grazioso, Solo voor fluit. 5. Sortie. Chant du RoiRené, Alex. Guilmant. Nöel Provencal. GOUDA, 18 Mei 1885. VERGADERING takdin GEMEENTERAAD op Dinsdag den 21 Mei 1895, des avonds ten 8 ure. Aan de orde Het Kohier der plaatselyke directe belasting naar het inkomen dienst 1895. Terwijl A. M. te Ooderkeri e/d IJeel iieb Woensdagavond bevond op de voorplecht van het vaartuig van C. van Dam, dat juist ver bonden werd aan een sleepboot, alosg een lus van het sleeptouw om zjjn rechtervoet, zoodat hy met kracht van het schip gerukt werd en te water viel. Gelukkig kwam de voet vry, ■oodat de drenkeling in normalen stand kwam Vier malen dook hy onder water en by meende reeds dat het voorgoed met hem gedaan was toen de knecht «an v. D., die zich inmiddels in een roeiboot had begeven, den drenkeling meende te zien. Diep onder water grypendt- kreeg hy zyn baren te pakken, daarna zyn kin, waarna ’t gelukken mocht hem gehee boven en aan boord te krggen. A. M. bad geen .oogenblik zijn bewustzyn verloren, on danks den gerüimen tijd dien bjj onder water had doorgebracht. Zyn rechterbeen, dat ernstig gekneusd bleete, deed daarna hevige pyn, maar il wonder boven wonder behouden gebleven on kan weldra zelfs hersteld zyn. Zoo is dit heels ongeval ééne wonderbare redding geweest. liOIIN.IIE101 HA \T. Men schryft uit Ouderkerk a/d IJsel De tegen Woensdag 15 Mei uitgeschreveu vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Kromme, Geei en Zyde kon niet gehouden worden, wegens het ontbreken van het vereischte getal stemmen. Eene nieuwe vergadering is thans uitgeschreven tegen Woens dag 29 Mei a. s., waarin, volgens het alge meen reglement, door de daarin tegenwoordig de rijke vrouw vergeten. Zij werd zoo geheel ver geten, dat gij haar zelfs niet als vriendin een plaatsje toezondt in uw hart. Eenzaam, verlaten en vergeten, werd zij aan hare smart en aan haar lot overgelaten. Geen enkel troostwoord van van den deelnemer aan de vermaken myner kindsheid zocht de marte lingen te verzachten, die mijn arme hart vervulden. O, gij zijt meer dan wreed tegen my geweest!” Constance was niet in staat, meer te spreken. Nu was het gedaan met Iyar’s fraaie voornemens; Alma, alles wasr vergeten. Hij zag alleen Constance en de tranen, die zij stortte. Maar waarom langer bij dit tooneel vertoefd Allen, die hoofd en verstand bij eene schoone vrouw verloren hebben, bezigen dezelfde woorden en gedra gen zich even bespottelykdat wil zeggenzij be ginnen met een knieval en heilige verzekeringen van eene getrouwheid, die nimmer houdt, wat ze belooft en het slot is het begin waardig. Ai de grootere en kleinere bijzonderheden te vol gen, die de ontwikkeling van een liefdehandel ver- eischen, zou iets al te vermoeiends worden. Wij zul len ons vergenoegen met er de resultaten van te zien en daarom brengen wy eene tijdruimte van drie maanden tusschen het pas beschreven tooneel en de gebeurtenissen, waarover wy nu zullen spreken. Alma had zeer goed de verandering opgemerkt, die in haar man had plaats gegrepen. Zijn gedrag jegens haar was hoe langer hoe koeler geworden en had dus de vrieodschappelyke vertrouwelijkheid en hartelijkheid verloren, waardoor het zich in den voorafgeganen tijd onderscheiden had. Nu bleef hbt by een» afgemeten beleefdheid, die achting aanduidde, In de 11 en 12 Juni te Utrecht in het Gebouw voor Knnsten en Wetenschappen te houden nlgemeene vergadering der confessio- neele vereeniging komen op de agenda voor de volgende punten Referaat van ds. J. G. Verhoeff, predikant te Bodegrave, overDe eene katholieke of algemeen* kerk* (art. 27 Ned. Gel. Belyde- nia); referaat van dr. B. van Meer, predikant te. Utrecht, over: »Wat moet ons antwoord zyn op de vraag: Is grondwetsherziening noo- dig voor onze Kerk?<; referaat van dr. H. Visscher, predikant te Zegveld, over: >0ns streven.* «Ja, dat is waar en de liefde maakt beu nogseboo ner. Maar Alma, de rol die zij my en u laten spe len, bevalt mij allee behalve. Ik vind, dat het wat ver gaat, wanneer uw man vlak voor myue oogen mijne vrouw zotte woordjes toefluistert. Ik behoor niet tot het aantal gehuwde mannen, die zoo iets geduldig verdragen.'* «Wet verdraagt gy niet f” «De liefde van uw man voor myne vrouw,”fluis terde de baron. Alma wierp het hoofd in den nek en zag den baron aan op eene wyze, die scheen te vragen, of zij wel goed geboord had. «Du genegenheid, die Ivar voor Constance beeft, zult gij toch geen liefde noemen Hot is do vriend schap uit don tyd der jeugd.” «Waarom niet even goed de liefde!** «Kom, welk kwaad ligt er in zulk eene broeder lijke genegenheid!” «Broederlijk De baron lachte verachtelijk. «Zien beiden er uit, alsof hij tot haar over zyne broeder lijke gevoelens sprak! Meent gij inderiAad, dat Constance en Ivar er op dit oogeublik als broeder en zuster uitzien!” «Zy hebben gedanst; rij zien er geanimeerd uit, dat is alles wat ik zien kan.” «Gjj «ijl blind, of gij wilt het zijn, Alma,” ant woordde de baron driftig. «Neen, ik ben niet blind, ook niet verblind door de jaloezie, zooals gy. Wanneer do mensoh door een hartstocht beheersebt wordt, ziet hij alles hoen valscb Hebt.” «Zoo-oo I* Het Programma der Orgelbespeling in de Grooie of St. Jauskerk, op Dinsdag 21 Mei 1895, dee namiddags 2 uur, door den Heer J. H. B. Spaanderman te geven, luidt aldus 1. Sonate, A moll J. A. van Eyken. Allegro Energico. - A Andante. c. Allegro Maestoso. In sCaecilia,* algememeen muzikaal tijd schrift van Nederland van 15 Mei leest men het volgende: De orkeetvereeniging Mozart* te Rotter dam gaf op den tweeden Paaschdag een concert, dat tamelyk druk bezocht was. Het orkest werkte dapper en gaf onder leiding van zijn jjverigen (alleen by het dirigeeren soms wat al te beweeglyken) directeur, den heer Jac. Dorren boom, bl jjken van ambitie en vooruitgang. De Symphonic (zie progr.) werd zelfs zeer ver dienstelijk gespeeld. Van de solisten voldeed my het best de heer J, van Zutpben (nit maar geen zweem vau genegenheid of teederbeid droeg. Wat Alma by deze verandering in het gedrag van baar man gevoelde, was moeielijk te bepalen want zy bleef zich tegenover hem volkomen gelijk. Wellicht dat in een onbewaakt oogenblik Alma’s blik van smart en ver^ptwaardiging vonkelde, wanneer zy Ivar met zijne gloeiende blikken Constance zag volgen of, wanneer hy', zich oubespied wanende, met haar eene stille, teedcre fluistertaal vosnje. Deze flikkering barer oogen, was iatusseben zoo vluchtig, dat, buiten magister Behn, niemand en allerminst Ivar, die bemerkte. Hij had peene oogen voor zyne vrouw en daarom kon bij de bijna onmerkbare ver anderingen in tiaar koele en trotsche gelaat niet volgen. Dadolyk na nieuwjaar gaf de oude gravin Ridderh- jerta een groot bal. Tusschen de dansen, terwijl Alm* met een buitenlander sprak, zag zy Ivar, tegen Constance’s stoel geleund, met d^za in druk gesprek. Zyu gelaat verried zijne heftige gemoedsbewegingen en Alma maakte er uit op, dat hy Constance iets scheen te verzoeken, hetwelk deze hrm hardnekkig weigerde. Terwijl Alma hare waarnemingen voort zette, en zon'der onthutst te worduu het gesprek met den vreemdeling voortzette, kwam baron Stjernburg, de echtgenoot van Constance, naar Alma toe en fluis terde mei ontroerde stem «Wat dunkt u van asijiie vrouw en uw man?” Alma keerde zich heel bedaa'rd naar den baron met de woorden «Mij dunkt, dat zij beiden schoon zyn.” De vreemdeling, die zag, dat do baron met de gravin wenschlo te spreken, verwijderde zich en de baron hernam met oen bitteren glimlach: Gouda), die als pianist een groot succes wierf en door zyu spel bewees, welk eene uit stekende leiding hy aio leerling der Kon. Muziekschool heeft genoten. Zoowel techniek als opvatting waren zeer goed, en het orkest begeleidde hem in Mozart’s Concert netjes en bescheiden. Mej. Cl. Kunen bad beter gedaan geen brokstukken uit Saint-Saëns’ Samson* te zingen haar stem is niet buigzaam en baar voordracht niet hartstochtelyk genoeg voor zulke nommers. In de liederen, na de pauze voldeed zy wel wat beter, maar haar voor dracht liet te wenscheu over (vooral in Grieg'* lied!) Zoowel de'viool- als de hobo- en klarinet- solist void eet! aan bilJyke eischen, al zyn geen van hen reeds zoover om aan strenge critici te kunnen voldoen. -Naar wy vernemen zal da heer H. van Wijngaarden alhier deelnemen aan den snelvuur- wedstrijd op 26 Juni a. a. te Hoorn. Het getal deelnemers Het 4-jarig zoontje van den heer T. op de Nieuwe Haven geraakte gisteravond omstreeks uur aldaar te water. Het mocht H. B. veel moeite gelukken de kleine op het droge te brengen. »De Kieswet- Van Houten.* Verklaarbaar en begrypelyk noemt het Centrum,* dat men, ongeduldig geworden, vooruitloopt op een gebeartenis, die soo lang op zich laat wachten als de indiening van mr. Van Houten's kieswet. De Maasbode* eischt de invoering van kieedwang, de Stan daard* breekt een lans voor proportioneel kiesrecht, en ook is hier en daar een laus ge broken voor de toekenning van het kiecreebt aan de vrouw, Het is echter de vraag, of men met al daas vrome wenschen iets zal winnen. Wy hebben memoreert het Centrum*, bjj de behande ling van het kiesrecht-ontwerp van minister Tak van Poortvliet gezien, dat de groot» verscheidenheid van meeniogen en wenscheu heeft geleid tot algemeen» beachouwingas*, die een kolosaale tijdruimte in beslag naman en legio amendementen en sub-amendementei'. En het reeulteat wm, dat vao het ontwerp niets terecht kwam, omdat het schipbreuk leed op de vele ideeën, die het vraagstuk wekteen die breedvoerig aan den man werden gebracht. De schr. gelooft daarom, dat men goed zal doen, zich thans van al te groots breedspra kigheid te onthouden en vooral met niet te zeer at te dwalen van het ontwerp dat aan staande is. »Een volmaakte kieswet zal wel nooit tot stand komen, en hoe meer men uitweidt, hoe vorder men zich op zjjpadon be geeft, des te minder wordt de kans, dat er tenminste iets gebeurt.* Een aanbeveling van het onte ongerjjmd als een veroordeeliog. worp slecht, dan behoort men w slist front te kiezen. Maar men verdrink» bet voorstel niet in een zee van by komende zaken, vermaant het Centrum*, on make zyn aan neming niet onmogeljjk door het voorop zet- ten van denkbeelden, dia wellicht op zichzelf zeer goed zyn, maar nog te voel op otrydvra* gen gelykon, om nu reeds te kuhnsn worden verwezenlijkt. De eenige eisch, die thans geldt »n voor welks inwilliging alle partysu zich hebben verklaard, is ruim» uitbreiding van bet kies recht. Düftrtoe moet het komen, en om dit doel te bereiken is noodig, dat men bet abstracte late rusten, om zich te bepalen tot bei concrete. Op het verzoek van den korkeraad der Ned. herv. gem. te Sluipwyk, gericht aan de am- bachtevrouwe van Sluipwyk, om ditmaal, ter bespoediging van zaken, af te wyken van den gewonen regel en geen tweetal predikanten ter electie aan te bieden, maar eene vrjje be roepskeuze te hebben, is gunstig beschikt, en daarop is naar Sluipwijk beroepen de heer M. J. Bromden, cand. te 's Gravenhage. Uitspraak doende in de zaak van de com mivrie der tentoonstelling voor Hotel- en Reis wezen, te Amsterdam, contra de firma J. de Haas Zoon, te Rotterdam, liet de kanton rechter de vraag wat boofdgaleryis buiten aanmerking, maar besliste dat partyen eene overeenkomst hadden anngegaaü, welke dm uitgevoerd moest worden. Mitsdien werd do firma De Haas veroordeeld tot betaling dor overeengekomen som vsn f 105, benevens de kosten van het geding. II) Zij was ongelukkig, zy, het ideaal zyner jeugd, het voorwerp zijner eerste droomenen Ivar had elecht* ééne gedachtehaar te troosten. Hij zeide daarom met eene ontroerde stem4 fWelk- een» eeuwigheid, Constance, ligt er tuzschen ket heden «n den tüd, dat ik u het laatst zag en welke harde beproevingen hebt gij niet gedurende dien tyd doorleefd. Ach! sta den getrouwen vriend uwer jeugd toe, u van ganscher harte zyne genegen heid en deelneming te betuigen.” Gonstance hief het beschreid gelaat uit de handen op en vestigde hare oogen met eene weemoedige uitdrukking op Ivar, zeggende: «Wat ben ik voortaan vóór u? Wat bekommert u mijn ly'denGy zyt rijk en gelukkig dn ik ben vergeten, vergeten en eenzaam in de geheel* wereld.” Het hoofd zonk weder. «Spreek niet zoo, Constance; zeg aist, dat ik n vergeten heb, dat ik opgehouden heb, met.... met... vriendschap en deelneming aan u te denkengij weet riaar ri te wel, dat gij mij onrecht aandoetzeg, o «eg my, dat gy het weet." «Ho» zou ik dat weten I" fluisterde Constance. «Hebt gy getracht, mü met een enkel woord te na- d»rsn! Neen. ï)e opgeofferde geliefde werd voor

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1