fl BINNENLAND. fez L. No. 6673. Zaterdag 1 Juhi 1895. FEV1LLETO Al. ITZ. fin» 34ste Jaargang. nen, door middel Co. met een nt. Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. liechteniRstraf. liok f arverslag dar Ik wil weten, op De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 2/10 1893 3/10 1890 14/10 1890 12/1 1888 11/1 1894 13/1! 1888 5/1 1893 etc. 1889, Art. Amster- fiOHDStïïE Uil Hl\T ïVi’ewws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. en. rekkings- volgende gezonden n alle in Irag, dat regeering ings 1 (Uit het Ziceed^ch.) houder* vau in de eerste nknoten, ele loten .ooht het •ton voor i, en het ij kunnen lereen de rekkings- trekking deze da- sterken drank is niet vreemd aan dit familie drama. tweemaal de dikwijls ste 7 jaar innen uit* Een ongelukkig voorval heeft gisteren nogal rumoer teweeggebracht op de tent onstelling te Amsterdam. Eenige Fransche exposanten ADVERTENTIES worden geplaatst vui 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Wij vernemen, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voornemens zyn, in navolging van het ryk, in de bestekken der aanbesteding van provinciale werken eene voorwaarde op te nemen omtrent een maximum-werktyd. De vraag of ook een minimumloon zal worden voorgeschreven, is voorshands blyven rnsten. Een ryke boer uit Scharren (Fr.) werd eer gisteren in zijn eigen fraai r^tuig gevankelijk te Heerenveen binnengebracht. Dinsdagavond had hy in een herberg te Scharsterburg ruzie gekregen met zyn zwager, ook een welgesteld veehouder en dezen met een scherp voorwerp vreeselijk aan het hoofd en hals verwond. In verhoor voor den rechtercommissaris gaf deze last tot zyne gevangenhouding. Misbruik van Onbevoegd uitoefenen der heelkunde. Voor de arrondissementsrechtbank te Haar lem stond gisteren in appèl terecht Jacob Hollander, wonende te Amsterdam en volgens zyn opgave pédicure van beroep. Op 6 April had de kantonrechter te Zaan dam hem vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding, het onbevoegd uitoefenen der heelkunde. Op de markt te Zaandam toch, had hy op 3 Jan. jl. een wrat wegge nomen van de hand van Hendrik de Boer, die daarbij van de pijn bjjna was flauw ge- achter oor- uitwas en In tegenspraak met het bericht uit 's Gra- venbage, dat de regeering zou besloten hebben tot het zenden van oorlogsschepen naar de kust van Marokko, vernemen wy, dat een be sluit van dien aard door de regeering tot nog toe niet genomen is. (>N. R. Ct.«) kwamen met hun dames aan den ingang in de Van Baerlestraat die, zooals bekend is ge maakt, voorloopig was gesloten voor iedereen. Niettemin wilden de Franschen toch doordrin gen en raakten handgemeen met de bewakers. Toen deze laatster» het te kwaad kregen, kwa men eenige werklieden van het terrein hen te hulp en dezen schijnen niet alleen de Fran sche heeren, maar ook de dames vry ruw te hebben aangepakt. De Franschen dienden hun beklag in, en het gevolg was, dat alle Fran- sche exposanten hun étalages sloten. Het uitvoerend comité heeft een der werk lieden, die zich werkelijk onnoodig ruw be toonde, gestraft. (Hbl.) welken voet wij voortaan met elkander staan en hoe gij u denkt te gedragen met betrekking tot tot „Constance P” viel Alma eenigszins koel in. //Ja.” „Op welken voet wij gestaan hebben, meen ik n getoond te hebben, toen ik u zeide, dat gij mij tot hiertoe slechts als eene ryko vrouw beschouwd hebt, welke u vermogen heeft aangebracbt, maar nimmer als uwe vrouw. Op dien voet hebben wij gestaan en staan wij nog. Hoe het in het vervolg zal zijn, zal daarvan afhangen, of gij mij kunt en wilt be handelen als degene, met welke gij de licht- en scha duwzijde van het leven wenscht tedeelen. Ik behoor niet tot die weeke, teergevoelige vrouwen, die zich tot slavinnen maken, maar tot degenen, die het be- wnstzijjj met zich omdragen, dat zij onder alle wis selingen van bet lot in overeenstemming met hart en plicht zullen trachten te handelen.” //Misschien heb ook ik tot heden te weinig ge daan, om u 11© naderen. Ik zal deze fout herstellen en als gij mij tegemoet komt, zal ik u den weg kort maken. Kunnen wij geen beminnende echtge- nooton worden, laat ons dan zijn, wat ik altijd ge- wenscht heb, dat wij voor elkander zijn zoudeneen paar getrouwe vrienden.” Alma stak haren man met ongekunstelde eu eenvoudige hartelijkheid de han I toe. Op Ivar’s gelaat was eene uitdrukking van onge veinsde bewondering en aandoening te lezen. Hij vatte de kleine hand en sloot die in de zyne, zeggende „Uwe handelwijze zou meer dan bewonderena- wsardig zijn, ingeval er liefde in uw hart woonde, misschien ware ze u dan onmogelijk. Nu zijt gij Door den directeur-generaal der Staatsspoor wegen is voor de sVereeniging ter behartiging der belangen van jonge meisjes in Nederland eene gunstige beslissing genomen. De heer Cluysenaer heeft nl. aan deze corporatie, die zich steeds bezig houdt om door het verstrek ken van inlichtingen enz. te voorkomen, dat vrouwelyk dienstpersoneel by vertrek naar groote steden door houders of houderessen van ver dachte buizen van den trein worden afgehaald en verleid, vergunning verleend om in de dames-conpé's derde klasse van alle personen treinen gratis kaarten te pl iatsen, waarop de i aandacht op de Tehuizen voor Vrouwen wordt gevestigd. Deze kaarten zyn thans gereed in bet Nederlandseb, Fransch en Dnitsch wor den de reizigers op deze huizen attent gemaakt, terwijl de adressen worden opgegeven van de Tehuizen te Almaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, 's-Hage, Groningen, Haar lem, Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Nijme gen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Van deze kaarten zullen 600 exemplaren in de treinen op alle lynen worden opgehangen. In de algemeene vergadering der vereeniging is de beschikking van den directeur-generaal met groote ingenomenheid ontvangen. (P. D. 0.) waar. Ik ben ook niet van nature ondergeschikt of nederig. Ik bemin de vrijheid en ik heb eene zekere zelfstandigheid in denkbeelden en gevoelens, maar ook een hoog begrip aangaande mijne plichten jegens anderen. Het zijn juist trotsche en zelfstandige vrou wen, die, als zij beminnen, onderworpen vrouwen worden, dewijl de liefde bij haar geen gril, maar iets ernstigs is. Zij zouden den man niet kunnen beminnen, dien zij tot haar slaaf vernederden. Der gelijke karakters willen beheerscht worden door het grootsche en edele; zij kannen niet kruipen voor het onbeduidende en jammerlijke.” Als zij beminnen, zijn zij onderworpen. .Ja als zij beminnenmaar wanneer zij, gelijk gij, niet beminnen dan „Zijn zij het uit trots, om zich niet te vernederen voor den man, wiens naam zij dragon.” „Zij zijn dus alles om haar zolfswil en niet om anderen. Zelfs hare edelmoedigheid wordt daardoor slechts eene schatting, die zij aan zich zalven betalen.” „Of lievereene wijze, om anderen te dwingen, haar te beminnen en te hoogachten. De trotsche vronw wil om hare innerlijke waarde bemind worden, de ijdele om hare uitwendige bekoorlijkheden. De laatste zal altijd gevleid, de eerste geacht worden.” Er ontstond eene pau^e. Ivar bewoog zich on rustig in den hoek van het rijtuigeindelijk sprak Alma „Dit geheele gesprek, Ivar, moet slechts tot inlei ding dienen, om my iets te zeggen Maar waarom betreedt gy een omwegwaarom maakt gy my niet dadelyk met uw verlangen bekend want dat gij iets wilt, lees ik op uw gelaat.” „Gy hebt gelijk, dat is zoo. De uitslag der herstemmingen voordeProv. Staten is geweest, dat in de provincie Zuid- Holland de liberale meerderheid is versterkt tengevolge van de vervanging van 1 katho- en I antirevolutionair te Schiedam door 2 liberale. De verkiezing van 2 katholieken te 's-Gra- venhage kwam ten nadeele van de conserva tieven. De samenstelling van de Staten is thans aldus: 56 liberalen, 13 antirevolutionairen, 8 katholieken en 3 conservatieven, terwyi zy vóór de verkiezingen was 53 liberalen, 15 antirevolutionairen, 7 katholieken en 5 con servatieven. De liberalen wonnen 2 plaatsen te Scbiodaip en 1 te Middelharnis. De katholieken ver loren 2 zetels1 te Schiedam en 1 te Leider dorp, welke verliezen worden goedgemaakt door de winst van 1 zetel te Zoetermeer en 2 te ’s Graven hage. De antirevolutionairen wonnen één zetel te Leiderdorp, maar verloren er 1 te Schiedam 1 te Middelharnis en 1 te Zoetermeer. De conservatieven verloren 2 plaatsen te ’s Gravenhage. Een boerenzoon en een boerenknecht uit de gemeente Doornspijk, dezer dagen te Elburg zynde, gingen eene weddenschap aan wie van hen de meeste borrels kon verorberen. Zy brachten het tot twintig, doch waren niet in staat huiswaarts te keeren en zyn dan ook aan den weg neergevallen, waar zij des mor gens door personen, die naar het land gingen om te melken, meer dood dan levend gevon den werden. Sedert 14 Mei j.l. wordt te Amsterdam vermist een aangeteekende brief, verzonden van ’s Gravenhage door het departement van koloniën aan het adres van de heeren Merrem en La Porte te Amsterdam, inhoudende een wissel groot t 12,900, getrokken door de Sacksische Maschinfabrik aan eigen order, ge accepteerd op 13 Mei jl. door den minister van koloniën op 20 dagen zicht, en één wis sel groot f 6240, getrokken door Van der Zijp en Charlier te Coin Deutz aan order van Merrem en La Porte, geaccepteerd op 13 Mei door den minister voornoemd, eveneens op 20 dagen zicht. Ter voorkoming van disconteering op valsche handteekening worden de handelshuizen hierop attent gemaakt. GOUDA, 31 Mei 1895. Op verlangen van den minister van Binnen- landsche Zaken mr. S. van Houten heeft de gemeenteraad Tan Alfen a/d. Rijn het schoolgeld aan de openbare scholen gebracht op den kostenden prys en het bepaald op f 1.40 per maand, dus f 16.80 'sjaars, voor allen gelijkelyk, alleen met vermindering tot de helft voor minvermogenden. Aan een evenredig schoolgeld schynt men niet te hebben gedacht. Tegen de lang gezochte M. Visser, uit Am sterdam, in wier {(laats terecht bad gestaan een naamgenoote uit Utrecht, die te Amsterdam in dienst was geweekt, is gisteren door het O. M. bij de rechtbank te Utrecht, by verstek, geëischt een gevangenisstraf van 2 maanden, wegens mishandeling van ambtenaren. de hand van Hendrik de Boer, van de pyn bjjna was vallen en had gebloed. De kantoer deelde een wrat een overtolligén sprak daarom Hollander vrjj. Dr. Bijleveld, door de rechtbank als getuige gehoord, oordeelde een wrat een ziekelyke mas- keering van de opperhuid en alleen een ge neesheer bevoegd die weg te nemen. Hollander gaf dat niet toe. Hy bad tal van officieren van justitie, rechters, genees- heeren, ja zelf den inspecteur over genees kundig staatstoezicht, dr. Lubach, geholpen likdoorns en wratten waren precies dezelfde dingenhij oefende zyn beroep reeds 24 jaar uit en nog nooit was hem daarop eenige aan merking gemaakt niet alleen, doch in alle an dere provinciën werd het zelfs toegestaan, ja te Leiden had hij al wel vyftig studenten ge holpen. De wereldbekende zwanonbalsem dien hjj, alvorens de wratten weg te wrijven, er op smeerde, was zeer onschuldig. Hjj bestond uit zoete olie, gele was, gele hars en eenige deelen vet van het varken, en viel dus niet ouder de wet, en de kruiden die hjj er bij verkocht, de Boer verklaarde het zelf, was speciaal goed voor de maag. De officier van justitie gaf als zyne mea ning te kennen dat, zoo de opvatting van den kantonrechter te Zaandam juist was, had moe ten volgen ontslag van rechtsvervolging, maar zooals uit de verklaring van dr. Bijleveld was gebleken was ’s kantonrechters meening niet juist en het zou ook niet te wenschen zyn dat een ieder gerechtigd zou wezen zulke, Er worden thans nadere berichten door Reuter geseind betreffende het verongelukken van den Franschen steamer Dom Pedro. On- middellyk nadat het stoomschip op de klippen had gestooten en toen het blykbaar was dat het moest verongelukken, ontstond een pauiek en vloog men naar de booten en reddinggor- dels. De gezagvoerder, kapt. Crequer, moest met de revolver in de hand de opdringende menigte tegenhouden. Echter met weinig succes, want gedurende de enkele minuten dat het schip nog dreef, heerschte er eene vreese- lijke verwarring. De onmiddellyke oorzaak dat het zonk, was bet springen van de stoomketel. tot die groote edelmoedigheid in staat, omdat hart koud is. Uw gedrag is zoo grootmoedig verheven, dat gij daardoor bewyst, eene vrouw te zijn, die boven alle kleingeestigheid en nietigheid verheven zyt. Geloof my, ik begrijp het volkomen.” „Als dat zoo is, Ivar, bewys het my, door my al* uwe vriendin te behandelen en vergeet het voor altijd, dat ik eene ryke vrouw was. Gy zyt mijn man, wees het ook in uw gedrag jegens mjj. Van mijnen kant zal ik mij niet meer herinneren, dat Constance en ik eenige andere aanraking met elkander gehad hebben dan die van bloedverwanten.” „Ik dank u.” Ivar drukte de hand van zijne vrouw aan zijne lippen; op hetzelfde oogenblik hield het rijtuig stil. Alma had inderdaad onder het bovenvermelde ge sprek een voordeeliger indruk op het hart van haar man gemaakt dan ooit. Het waarlijk edele in het gedrag der jonge vrouw moest wel het beter gevoel in Ivar’s borst treffen. De hartstocht, die hem aan Constance boeide, werd tot op zekere hoogte door den nu heerschenden indrok teruggedrongen en had zijn wil evenveel kracht bezeten als zijn hart open was voor het goede en edele, dan zou hy met ernst getracht hebben, dezen indruk te behouden en bet gevoel tegen te werken, dat hem aan Constance ketende, die nog altijd op zyne verbeelding een be- tooverenden invloed uitoefende. Had Ivar Constance gekend zooals zij inderdaad wm, dan zou hij dadelyk van zijne liefde jegens haar genezen zyn maar nu zag hij haar, zooals zij voor zijne verbeelding stond en zooals hij wenschte, dat zij zyn zoude. (fPorit twwW.) 25) „Gij vergist u. Ik verkeerde in de meening, dat gy mij voldoende kendet, om te weten, dat ik niet in staat zou zijn, eene onedele daad te bedrijven. Ik vergiste mij en gij ontvingt de verlangde verklaring, ofschoon ik de inmenging uwer moeder in deze zaak als ongepast en onkieseh oordeelde.” „Gij hebt haar, dunkt mij, ook op tamelijk scherpe wijze terecht gezet. Zij had toch recht, van hare schoondochter de behoorlijke achting te vorderen.” „De achting, die zij het recht heeft van mij te eischen, zal ik haar altijd bewijzen maar nimmer kan noch zal ik toegeven, dat zij het minste recht heeft, zich tot rechter over mijne daden te stellen, of zich op eenigerlei wijze te mengen in zaken, die u en mij aangaan. Ik erken alleen mijn man als dengene, wien ik voor myn gedrag rekenschap ver schuldigd ben.” „Ik vrees intusschen, dat, wanneer ik uwe woor den in ernst opnam, uwe trotschheid zich ook ver zetten zoude, wanneer ik mij in uwe daden mengde. Gij zijt niet geschapen, Alma, om iemand ander* dan u zelve als uw rechter te erkennen. Gij zyt te zelfstandig, om u in de nederige rol van eene huis vrouw te kunnen schikken.” „Nogmaals vergist gy u. Ik ben trotsch, dat is De arrond.-rechtbank te Utrecht veroordeelde gisteren den inwoner van Zeist, beklaagd van poging tot doodslag, door met een revolver op een ander te schieten, tot gevangenisstraf van 4 jaren. over 14 dagen uit- wat de kantonrechter noemt, overtolligheden weg te nemen, daar men alsdan spoedig zou zien, dat ook kanker op die wyze zon wor den weggemaakt. Z. E. A. oordeelde het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en requireerde wegens overtreding van art. 1 van de wet van 1 Juli schuldigverklaring en veroordeeling tot f 25 boete, sub. 14 dagen hechtenisstraf. De beklaagde vroeg clementie, hy had er geen cent aan verdiend. De rechtbank doet spraak.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1