k. Maandag en Dinsdag 3 en 4 Juni 1895. No. 6674. BINNENLAND. len 34ste Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, r» it Co. FEUILLETON. .s met een ▼ftD Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Ingeschreven dan heer Jacob F. C. Saint-Saëns. van '0 id der resp. lération de enz. enz. Hi n t Uithoofde van het PINKSTERFEEST verschijnt de „GOÜDCHE COURANT” MAANDAG niet Joz. Scbravesande. G. Ad. Thomas. In de gelanden 112/10 1898 3/10 1890 24/10 1890 12/1 1888 11/1 1894 18/12 1888 5/1 1893 0 etc. ‘S; iiie national men. rent. trekkings- volgende (Uit hei Zweedtch.) 3 fabricatie bruiker van hoi INIIH (0111ANT banknoten, ieele loten Mocht het loten voor on, en het A ij kunnen edereen de trekkings- trekking deze da- GOUDA, 1 Juni 1895. Het programma der orgelbespeling in de Groote of St. Janskerk, op Dinsdag 4 Juni 1895, des avonds 7 uur, door den heer J. H. 'ft tweemaal aeds dikwjjls atste 7 jaar kunnen uit* De Uitgave dezer Courant geschiedt da gelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. goedgekeurd. o n f 2461,77, de uitgaven f 1981,59batig saldo f 480,18. De begrooting over 1895 bedraagt in ontvangst f 2441,68, in uitgaaf f 2439,82; vermoedelyk batig saldo f 1,86. De omslag bedraagt f 2,50 per H. A. By de Dinsdag van wege de directie der marine te Willemsoord gehouden aanbesteding van verschillende benoodigdheden, was het minst ingeschreven voor perceel 1, garen en voor perceel 4, lood- en stiklynen, de Goudscbe Machinale Garenspinnery te Gouda, reap, voor f 1316,48 en f 1163,86. 28) Ivar deelde hier het gewone lot van ons, sterve lingen, die, zooals magister Rehn zeide, „zeiden een mensch beminnen om wat hij is, maar veeleer om wat wij ons voorstellen, dat hij behoorde te zijn.” Wij beminnen meestentijds ons eigen droombeeld of het ideaal, dat wij geschapen hebben en niet het ware karakter in het voorwerp, aan hetwelk wij hart en liefde schenken. Voegt men hierbij, dat Ivar Con stance voor ongelukkig hield en zich zei ven als de oorzaak van haar ongeluk beschouwde, dan is het licht te begrijpen, dat, wanneer by de illusie ook nog het medelijden kwam, dit zijne genegenheid voor haar slechts vermierderen moest. De baron was door haar beschreven geworden als de onrechtvaardigste en ongemakkelykste van alle onrechtvaardige en ongemakkelyke mannen, hetgeen niet weinig gezegd is. Stel u, waarde lezer, eene jonge, schoone en be vallige vrouw voor, daarbij het voorwerp uwer eerste liefde, lijdende onder het despotisme van een onbillyk en tyranniek man en zeg mij, op uw geweten af, of gy gelooft, dat de vrouw, die gij niet bemindet, hoe edel zy voor het overige zyn mocht, in staat zou zyn, u te doen afzien van de teedere rol van trooster deser ongelukkige, sohoone en beminde vrouw I Wat ons aangaat, wy zyu vast overtuigd, dat alle jonge manneu, ten minste degenen, die volgens de moderne begrippen zijn opgevoed, op zeer weinige uitzonde ringen na even zwak als Ivar zouden geweest zyn. De man met al zijne hooggeroemde sterkte is, o, zoo zwak en volstrekt onbekwaam, de verzoeking tc weerstaan, wanneer deze in de gedaante van eene schoone vrouw optreedt. Eer, geweten en gevoel van plicht lijden dan meestentijds schipbreuk en wor den in den steek gelaten. Daarom, strenge lezer, haal niet verachtelijk de schouders op by Ivar's zwakheid; gy zoudt in zijn geval misschien even als hij geweest zyn. „Welk een nietige romanheld I” hoor ik myne beminnelijke lezeressen uitroepen. Vergeeft mij, da mes, dit is geen roman en bygevolg graaf Ivar geen romanheld. Myn verhaal is eene eenvoudige teeke- ning uit het werkelijke leven en dus de personen daaraan ontleend. Doch keeren wij tot Ivar terug. Hij, die zaken en omstandigheden alleen naar het uiterlyke beoordeelt, zou Alma’s huiselijk leven al zeer gelukkig beschouwd hebbenwant Ivar bewees haar al de oplettendheid, die een man zijne vrouw bewijzen kanmaar achter dit fraaie masker verborg zich een onrustig gemoed met geheel andere gevoe lens vervuld dan die het uiterlyk deed vermoeden. Hij achtte Alma hoog en gevoelde levendig, dat zij met voorbeeldelooze grootmoedigheid zyne zwakheid behandelde, maar hij beminde Constance en dit ster ker dan ooit, dewyl zy zich steeds treurig, zwygend en lijdend aan hem vertoonde. Zijn beter ik gebood ham, haar te ontvluchten, maar zyn hart trok hem onophoudelijk tot haar. De omstandigheid, dat Con stance hem ontweck en in vollen ernst het besluit vergadering van stemgerechtigde in- van den polder »‘t Beyersche<, ge houden op Maandag 27 Mei 1895, werd met algemeens stemmen als heemraad herkozen de heer H. Anker. De rekening over 1894 werd De ontvangsten hadden bedragen scheen opgevat te hebben, alle aanraking met hem te ontvlieden, droeg veel bij om zijn hartstocht aan te wakkeren. Wanneer zy elkander ontmoetten, was zij zoo schuw dat hij nauwelijks gelegenheid bad, te vragen, hoe het met hare gezondheid was. Zoo was de lente voorbygegaan en door den zomer afgelost en deze vond den jongen graaf somber, ongelukkig en onge stadig van humeur en meer dan ooit verliefd. Eene week vóór den langsten dag des jaars ver lieten graat Ivar en zijne gravin de hoofdstad, om den verderen zomer op Alma’s erfgoed Eikenhof door te brengen. Ivar was gedurende de geheele reis lastig van humeur en ligtgeraakt. De eerste dagen na hunne aankomst te bestemder plaatse was hij, alsof hij de koorts had. Hij kon geen kwartier uurs op dezelfde plaats bly’ven en wierp onrustige blikken naar de laan, alsof hij een bode of eene tij ding verwachtte, die zijn geheele toekomstig geluk moest aanbrengen. De grafelijke familie was naar Eikonhof gevolgd door magister Rehn, eene jeugdige bloedverwante van de moeder der gravin, don legatie-secretaris legolfeldt en diens zuster, freule Aurora Hegelfeldt. Op een avond, acht dagen na hunne aankomst op Eikenhof, waren allen op het balcon verzameld en men praatte over onverschillige zaken, toen freule Aurora plotseling zeide: „Zeg, Alma, weet gij wél, dat wij dezen zomer Constance tot gezelschap krijgen? De Stjernburgs zullen op Vogelheim, hier in de nabijheid, bij graaf Kronfelat, den oom van Constance, logeren.” Alma veranderde van kleur. Ivar keerde zich naar magister Rehn, met wien hy ovsr het jongste staat* tegezonden 'an alle in sdrag, dat regeering sling Voor spek door H. H. v. d. Wolf voor 45| ct., A. Lagerenberg voor ger. 44, pekel. 42 en versch 41 et., Claus huis teAmsterdam voor 42.40 ct. H. Polak te Meppel voor 42 ct., J. Doogelmans voor 40 ct. en B. van Slooten te Meppel voor rookspek 39®/io en T00r pekelspek 38®/10 ct. b. De levering van de beuoodigde aardap pelen. was door G. Kooy voor f 2.97. Op Zondag 30 Juni a.s. hoopt de geachte predikant, dr. L. A. v. Langeraad, te Stolyvyk, zyne afscheidsrede te houden. Dinsdagmiddag geraakte het tweejarig zoontje van C. D. te Oudewater, dat een ouderen brolr was nageloopen, naby den Hekendorperweg te water eu verkeerde al spoedig in zinkenden toestand. Door een paar personen werden pogingen aangewend den kleine met een stok te redden, doch zonder gunstig gevolg en deze waterval had voor 't kind en niet minder voor de ouders een droevig einde genomen, indien niet W. A. de V., die, naar zyn werk gaande, zich zonder beraad te water had begeven en het genoegen mocht smaken het kind te redden. Door de verheugde ouden werd hem een sou- venirtje aangeboden. Meu schryft uit Stolwyk: Onze hennepboeren klagen steen en been over de verwoesting, die in hun gewas wordt aangericht door de made (emelt) van de lang- pootmug. By sommigen was het zoo erg, dat zy op nieuw hebben moeten zaaien. Ook in de moestuinen doet die emelt veel kwaad, want geheele bedden worden er door verwoest. Op merkelijk ia het, dat zoo elk jaar zyn onge dierte medebrengtverleden jaar b.v. bad men algemeen reel last van ratten, thans ziet men ze byna niet; doch nu heeft men weer die aartabedervers van het bouwland, de emelten. De heer D. II. Meier, hoofd der openbare school te Hekendorp, heeft tegen 1 Augustus a.s. eervol ontslag als zoodanig aangevraagd. Byna 40 jaren was genoemde heer bij het onderwya aldaar werkzaam. kundig nieuws begon tc spreken. „En Constance zou te Strömstad de baden gaan gebruiken Dit was ten minste het plan, toen wij vertrokken,” zeide Alma. „Ja, maar dit schynt veranderd. De genessheeren hebben Constance de badreis ontraden,” zeide Aurora. „Hoe «eet gij dit F” «Van graaf Kronfeldt, dien ik van daag ontmoet heb, toen Alfred en ik ons rij toertje deden. Con stance wordt reeds over een paar dagen op Vogel- heim verwacht.” Alma zat zwijgend en beschouwde haar man, op wiens gelaat duidelijke sporen van verlegenheid zicht baar waren en nu had Alma de oplossing van het raadsel, waarom hij zoo onrustig geweest was. „(var wiet dus, dat Constance hier zoude komen,” dacht Alma. De legatie-secretaris 11 egel fold t sprak: „Men beweert algemeen, dat de Stjernburgs niet to best zamen leven en dat Constance haar man bil lijke aanleiding tot jaloerschheid geeft.” Alfred’s blik was op Ivar gericht. „Misschien gaat hij daarom naar geen badplaats, maar slaat zyne tenten op het land op, in de hoop, dat men hier zyne schoone vrouw met rust zal laten. Als het den baron maar niet gaat als iederen bewaker van een schal; waar men zyn goed het veiligst acht, verliest men het dikwijls hot eerst.” „Ik voor mij,” antwoordde Alma, «sla geen geloof aan die geruchten en niemand onzer mag vermoeden, dat Constance haar man aanleiding tot jaloerschheid geeft. In zyne eigene familie komt het althans niet te pas, onedele verdenking te koesteren.” .(Ferfl wrw^.) De heer J. F. Sluiter, pred. te Boskoop, heeft na ruim 40-jarige evangeliebediening zyn eervol emeritaat aangevraagd. Gisteren avond had de gewone Maandelyksche Vergadering plaats van de Afd. Gouda, van den Bond van Oud-Onderoffioieren, in het gewone vergaderlokaal van den heer Hardyzer. Op het convocatiebiljet was geannonceerd Installatie van den Beschermheer. Bij het binnenkomen der zaal was te merken, dat het eene extra-vergadering was. Het vaandel was uit de kist genomen en tusschen groen ge plaatst, dat een zeer aardig effect gaf. De heer Van Frankenhuysen opende de vergadering tot het doen van een paar mede- deelingen, waarna hy dezelve eenige ©ogen blikken schorste, tot dat de Beschermheer zou zyn aangekomen. Na diens aankomst opende de voorzitter de vergadering en zeide aldus Kameraden ik heropen de vergadering en heb het genoegen u onzen nieuwen Bescherm heer den beer Martens, Burgemeester onzer gemeente, voor te stellen. Hooggeachte Burgemeester het is my een ware eer u het welkom in ons midden te mogen toeroepen. Troffen ons in bet begin van dit jaar zware slagen doör het overlydeu vnn Beschermheer en Eere-voorzitter, direct waart u bereid het beschermheerschap te aanvaarden nogmaals daarvoor myn dank, als mannen van u positie ons steunen kan bet niet anders of bet moet ondanks bet woelen van ontevreden afvalligen ons goed gaan. Ik acht het overbodig hier uit te wyden over ons streven daar u zeer zeker statuten en reglementen hebt gelezen, UEd. Achtb. vergun my echter met een enkel woord te releveeren wat wy ons tot eerste plicht stellen. Toewyding aan Koningin en Vaderland, gehechtheid aan bet Oranjehuis en eerbied voor de wetten van ons dierbaar Vaderland noopt ons met alle onze geringe krachten ons te verzetten tegen een deel van het volk die onte vreden zyn en die zich socialen en anarchisten noemen mocht het ooit noodig zyn dan zeer zeker kan de regeering op de mannen van onzen Bond rekenen. Verder streven wy om minder bedeelde oud- kameraden met raad en daad bij te staan door te trachten hen in betrekkingen geplaatst te Ter Vervanging van den heer C. A.B.Bant- zinger aan wien op diens verzoek eervol ont slag uit die betrekkingen is verleend, is tot Secretaris en Penningmeester van den Polder Stein benoemd de heer G. van Houweninge alhier. Te Utrecht is geslaagd voor het le Natuur kundig Examen de heer F. M. G. de Feyfer te Woerden. Hedenmorgen werd ten bureele van den Garnizoens-Commandant aanbeateed a. De levering van het benoodigde vleesch, vet en spek. Ingeschreven werd voor vleesch en vet door A. C. Verzyl voor f 0.58, A. van Lieshout voor f 0.54, W. de Jeu voor f 0.54, J. Don- gelmans 511 en Gebr. de Mol, voor 51 ct. per KG. Aan het postkantoor Gouda en de, daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd ge durende de maand Mei 1895 in de Rykspost- ■paarbank ingelegd f 6590.41 j terugbe taald f 699O.97A- Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 4328. krygen terwyl wij gelden byeen brengen om hen die dit noodig hebben te helpen, terwyl een groot deel onzer zich verbonden om by eventueel sterven van een der leden zoo noodig de nagelaten weduwe of weezen eene uitkeering te verschaffen. Ook het kleine maken wy dienstig aan ons doel, gebruikte postzegels worden verzameld, ge sorteerd en voor den verkoop geschikt gemaakt uit welke opbrengst hulpbehoevende weduwen worden ondersteund. Ziedaar in korte trekken ons doel, ons streven ontvouwd. Alvorens te eindigen druk ik hier ook in uwe tegenwoordigheid nogmaals myn leedwezen uit over het feit dat er nog zoovele oud-onder. officieren (ook hier ter stede) zijn die nalatig bleven om zich als lid van den Bond te laten inschryven, enkelen miskennen ons doel, anderen weer meeuen hun positie in *t maat schappelijk leven te hoog is om tot den Bond toe te treden en juist die laatste categorie van oud-kameradeu hebben wy zoo hard noodig om ons te helpen oud-kam. zoo noodig te steunen. Ten slotte vergun u mij dat ik u insigne en diploma uitreik en als souvenir van dezen avond hier by voeg een Bondskalender, ik beveel UEd. Achtb. zeer de belangen van af- deeling en Bond i an. Daarop nam de heer Martens het woord en deelde mede, dat zooveel in zyn vermogen was, den< Bond van oud-onderofficieren en de af- deeling Gouda steeds op zynen steun konden rekenen. Nadat nog eenige huishoudelijke zaken waren afgehandeld, o.a. werd nog opgeriebt een schiet- vereeniging waarvoor zich 20 deelnemers op gaven, weid de vergadering gesloten en bleef men nog geraimen tijd gezellig byeen. Als een bizonderheid kunnen wy nog ver melden, dat de nfdeeling Gouda onder hare leden telt twee oud-gedienden, die begiftigd zyn met de orde van Oranje-Nassau, nl. de heeren P. P. van der Meer en C. C. van den Bergb, eerstgenoemde met brons, laatstgenoemde met zilver. B. Spaanderman, met welwillende medewerking van den heer Jacob F. van Zutphen, (Cello), luidt aldus 1. Sonate No. 3 .F. Mendelssohn Ueber das ChoralAus Barth oldy. tiefer Noth schrei ich zu dir. a. Con Moto Maestoso. b. Andante. Tranquillo. 2. Prélude, (Solo voorDul- ciaan) 3. Aria, (voor Violoncel met orgelbegeleiding) J. S. Bach. 4. Larghetto, uit de 2e Symphonic - - L. van Beethoven. 5. a. Andante uit het 2e ConcertG. Goiter man. b. Elegie,(voor Violonc *1 met orgelbegeleiding). 6. Concert-Fantasie Ueber »Ein feste Burg iet unser Gottc.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1