BOERENJONGENS. (fyictoriawater E. CASSUTO, O V A, zal 2, 3 en 4 Juni a.s. ONGEMEUBELEERDE IÜB WERELDTENTOONSTELLING t<n Amsterdam zijn, zoolang de voorraad strekt, 40 Cts. verkrijgbaar bij I EZ1ÜISE RIJN-, HOESEL-, AHR-, BORDEAUZ-, OPENBARE VEREOOPINÖ te GOUDA, ADVOCAAT fff WIE dit jaar nog krachtiger Vanillesmaak aan te brengen dan voorheen. f isBA C LOTOMS MAGAZIJN TM DBWfflElffl, PRACHTIGE COLLECTIE i EróWTABTMÊ. Hï ïl! IKIHB ZUS. ORGELBESPELING in de GROOTE of Si. JIBfflï, op Dinsdag 4 Juni 1895, <le« avond, 7 uur, GENEVER BAD BEÏÏTHEIM. WOONHUIS, No. 66 BINK Van h^(pninklykef/uis derfifederlanden GRASGEWAS. GEVRaAGD A. Brinkman Zn. Attentie s. v. p. Honkens’ Jenever en ünde Jenever. L. van W ANKUM. ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit. 140000 Kilo’s MOES by koopen van 2000 Kilo’s. wat ujtt. Aitar-bw-Exi^er. Openbare Verkooping te GOUDA, ten overstaan van den Notaris o Bericht. I FEU GOUDA’ JdJONGa -a -G 9 Mifde VïctoriaEron fe Oberlahnsfein by En* Tafeldrank TWEE Wed. M. MOL, Bourgogne-, Spaansche, en Poring. Wijnen, H ZOUTE BOLLEN, bij .1. F, Herman ZnL Tiendeweg. I NIGHTCAP s Likeurstokerij .,De Curasao-Appel. Handel in WIJNEN, enz. LANGE TIENDEWEG, GOUDA. MABKT A 144. MARKT A 444. Specialiteit in Garen, Band, Wol en Sajet, enz. WERNHING Co., AikerPaiaExiieller. M. RAVENSWAAY ZONEN, gorinchem GRASGEWAS 1 G A. Brinkman k Zoon Is 2 27 L_Lj De Uitga met uit PROGRAMMA’S tevena Toegangsbe wijzen, zijn te verkrijgen a 10 Cts. by de Boekhandelaars J. van BENTUM ZOON en bij den Koster. De prijs post Afzonder! doorden Heer J. H.B.APAA'NOERMAN, met welwillende medewerking van den Heer JACOB E. van ZVTPHEN, (Cello) C V 9 TANDARTS Openbare Verpachting VAN tegen 1 AUGUSTUS Adres Mevr KELLENBACH Crabethstraat De mooiste wandeling om GOUDA is NAAR MOORDRECHT. Verzuim vooral niet by deze gelegenheid de Advocaat en Boerenjongens te probeeren van J. F, HERMAN 4 Zn., bij den Heer J. d« WILDE. De Entrees A 50 Cts. DER LANGE TIENDEWEG, I) 60 van echtheid ia cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. GOD Op de hondei zyn voor langl kroond onze ata< Niemeyer met Z van Biel en J. En voor een Ru T. M. Dapper Suro van Haast) Beroepen in a/d. IJsel c. a. te Schoonhoven, Op veler verlangen zal on- ^K^*dergeteekende elke maand •f het geld van het Schoorsteen vegen per kwitantie komen ontvangen. Stad-Schoontaenregarg. sorteering directe aanvoer, en op de CHAMPAGNE WIJNEN van het huis Moreau Lefévre te Reims, waarvan wij de eenige Importeurs in Nederland zijn. De kapt. G September eervo der kon. militi een der regimen Gouda Snelpersdruk van Alle dagen zyn voorhanden VERSO HE SIROOPWAFELS, GOUDA. LANGE TIENDEWEG. op DONDERDAG 6 JUNI 1895, des morgens te 12 uren te beginnen aan den Kattensin- gel, by de Crabethstraat, en te vervolgen aan den Bleekersaingel, by de Karnemelksloot, van Nadere inlichtingen geeft Notaris G. C. FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda. *>0^ Ten einde aan iedere smaak te voldoen, hebben wij dit jaar onze steeds meer gewilde verduurzaamde ook gefabriceerd zonder Vanille en de prijs hiervan gesteld op 11,10 per flesch 55 cents per flesch. Terwyl wy instaat gesteld zyn, door onze groot» afname, aan onze Prys (1,20 per flesch, f0,60 per flesch. Concurrentie onmogelijk, 27) „Beste Alma, vi Constance te sch weet, kan ook n zegt. Ik herhaal „Ik voor mij g< Constance zoo di is haar gezelschap „En ziet er alk beauté,” meende Alma gaf een< en kort daarna k’ Ivar opende die zelschap rond; ze! die hij, zonder stak. Alma had deze gezien; zij vroeg voort. Des avonds, t waren, zeide Ivar „Ik heb een waarin hij mij t zomer op Vogelhi verzoek ik u, C< zoodat Kronfeldt PUIKE OUDE SCHIEDAMMÈR Merkt Een HUIS en ERF, in de Komynsteeg te Gouda, Wijk K No. 55ver huurd by de week voor 1.40. No. 6 en 7. Twee HUIZEN en ER VEN in een Gang in den Langen Groependaal te Gouda, Wyk I No. 95 en 96, Verhuurd by de week elk voor 0.85 En No. 8 tot 10 Drie HUIZEN en ERVEN op het Jacoba Erf aan den Raam te Gouda, Wyk O Nos. 298, 299 en 300 Verhuurd by de week No. 298 voor 75 Cents, No. 299 voor 1.— en No 300 is terstond te aanvaarden. De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren, en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen. Nadere inlichtingen zyn te bekomen wat de beide eerste perceelen aangaat ten Kantore van Notaris A. J. de MOOIJ te Lekkerkerk en van al de perceelen ten Kantore van voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda. Speciaal vestigen wij de aandacht op onze ruime ft rtecrhio' Corsets en Zijden- en Glacé-Handschoenen. Eenigst goedkoop, ruim gesorteerd en solied adres in KLEERMAKERS- EN NAAISTERS-FOURMTUREN. StelregelEnorme Keuze, Prima Kwaliteiten, Buitengewoon Goedkoope Prjjzen. Aanbevelend, MARKT A 144, GOV DA, MARKT A. 144. KI III HIAAT 'Jfgf toasathetkNtoinmMatewMdimtecen 4m steeds fa ieder huisgezin Prijs M «afa, 76 wnt oa 1.21 fa ▼eefassise fa fa iiiiib Apsfaduu to by P. Ad. Btehtar A Os. te Rtetesfa» Te Gouda by A. WOLFF, Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt. De rechtbanl j.l. Zaterdag: H. B. en G. diefstal gedurent stemden tijd, iec (Wen wordt verzocht op 't WERK te letten) uit het Magazijn van Deze THEEEN worden afgele verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een hal/ en een Ned. one met vermelding van Nommer en Prys, voorzien van nevenstaand Merk, volgens de Wet gedepo neerd. Zich tot de uitvoering van ge- eerde orders aanbevelende J. BREEBAART LZ. EEN1G DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit. In de jongste vi der «Hollandsch werd besproken t die bij slachten hooger is dan d vet enz. worden Eene com mi minister van fin dat hierin verbe Voorloopig w beschrijving voo 8 Augustus te daaronder zullei le een voo omtrent het wei spek en aanverv tement van oor! leverde den st Slagershond moi 2e. Voorstel trent a. de instel landbouw b. het bept de algemeene houden c. de kenrii granen in 1895. d. het ondf Het Bestuur van den Polder STEIN is voor nemens op MAANDAG den 13 JUNI 1895 des avonds ten zes ure, ten huize van R. BEIJEN te Stein by Haastrecht, in het Openbaar te Ver pachten de EERSTE SNEDE van het van: het Rietland, den Polderboezem en der verschillende Kaden en Dyken. Seizoen van 9 Juni, Zwavelbronnen, Zwavel-. Sljjk- en Moor- Baden, Douches, Stout- en Regen-Baden, warm en koud, Stoombaden, Electriciteit, Massage Toegepast bij Rheumatiek, Jicht en hare gevolgen, Verlammingen, Long- en Onderljjfs- Catarrhen, Huidziekten. De Boschrijke omgeving van het Bad, de verfrisschende en opwekkende lucht maken Bad Bentheim tot een der uitstekendste Luchtherstellingsoorden (Influenza). Prospectussen betreffende de Kurinrichtingen en Woningsaangelegenheden verzendt het vor stelijk Bentheimsche badbestuur Dr. in die STROTH. G. C. FORTUUN DROOGLEEVER, op MAANDAG 17 JUNI 1895, des morgens te elf uren, in het Hotel >de Zalm< aan de i Markt, van i No. 1. Een goed onderhouden, op aange- namen stand gelegen ERF en TUIN, aan de Westhaven te Gouda, Wyk B No 160, groot 2 aren 20 centiaren. z Te aanvaarden 15 Juli 1895. Het HUIS, van waterleiding en van vele gemakken voorziep, bevat beneden 3 Kamers, Keuken en Kelder, en boven 2 Kamers, Keuken, Zolder en Dienstboden Kamer. No. 2. Een TUIN, in de Korte Akkeren te Gouda, met den Weg daarvoor en het Water daarachter, kadastraal bekend in Sectie E Nos. 442, 444 en 770, te samen groot 15 aren 48 centiaren. Te aanvaarden 1 November 1895. No. 3 en 4. Twee PAKHUIZEN en ER VEN in de Koster Gjjzensteeg te Gouda, Wyk D No. 91. Te aanvaarden 15 Augustus 1895. No. 5. Verkrijgbaar by: M. PEETER8 Jz. N B. Als bewijs SCHIEDAM.^

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3