No. 6678. Zaterdag 8 Juni 1895. .3 Juni. BINNENLAND. 34ste Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Hark tuks eener der •rieken over- •mde Dekens i FEUILLETON. TIU Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. IJsel is gekozen de beer A. M. I 13% De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN. Gisteren slaagde te Utrecht vuor het practisch apothekers-ixaiuen de heer E. Grendel alhier. 5000 3000 2000 1000 400 155 lark mendaaronder 1500,000 lark (Uit het Zweedtch,) 60ÜB8CHE (OIKAM. Tot lid van den raad der gemeente Nieower- kerk a/d Mynlieff. over 8 dagen. In de vergadering der kiesvereeniging >Een dracht maakt macht< te Utrecht is Woensdag avond besloten, jhr. mr. J. E. Huydecop*r van Maarsseveen en Nigtevecht candidaat te stellen voor het lidmaatschap der Provinciale Staten. De heer H. F. Kol, dinar candidaat voor de ADVERTENTIEN worden geplaatst 1H regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. vorige vacacure, had terstond 'na den uit-lag der laatste verkiezing beslist verklaard, voor- loopig geen candidataur te zullen aanvaarden. Beneden in het salon wachtte Alfred, geheel ver' bluft door hetgeen er gebeurd was. Toen Alma bin nentrad, spoedde hy zich tot haar met de woorden «Maar hoe moet ik dit verklaren? Hoe kon Ivar weten, dat gy eene afspraak met mij hadt? En wat zal het einde zijn »Ik begin inderdaad te gelooven, dat gij uw ver stand verloren hebt I" riep Alma uit en zag hem met trotschheid aan. «Heb ik afspraak met u gemaakt Heb ik een briefje geschreven «Ik heb geen,ander antwoord dan u dit over te reiken.”' Alfred gaf Alma eon briefje op rozekleurig papier, deze regels bevattende: «Ontmoet Akna morgen, wanneer zij naar de pas torie rydt.” Twee malen doorlas Alma bet briefje. De hand* had groote overeenkomst met de hare, dit kon niet et vereischte offi- ilicg der prijzen i ook de betref* is, gratis bijge- Begunstigers on- i officieele lijsten, geschiedt steeds en Staat en kan naar verkiezing 'rootere plaatsen vorden. >t geluk begun- izienlijke prijzen i officieele bewy- rkregen en onze Mark 260,000, DO enz. )ze op den hecht* rneming van alle deelneming be- gelieve derhalve, ide trekking alle ts te zenden aan SIMON, HAMBURG. >r het vertrouwen en daar wij by ig ter deelneming jr het vervolg be en reëele bedie- >nze geëerde Bo- geval bied/ de di» door de goeiigekeurd en i brt nieuwe plan van slechts wei* van 116,000 lo* Twee dagen verliepen, gedurende welke Ivar en Alma geen woord wkselden. Hij ontweek alle aan raking met baar en wanneer zy in de noodzakelijk heid kwamen, in bykyn van anderen, elkander oen Het gerechtshof te Arnhem heeft J. A. B., ambtenaar by de Staatsspoorwegen te Nymo gen, wegens het >door schuld doen ontstaan van gevaar voor het verkeer door stoomver- mogen over een spoorweg* veroordeeld tot f 15 boete of 10 dagen hechtenis, met vernie tiging van het vonnis der arrondissements rechtbank aldaar, waarby beklaagde was vrij gesproken. woord te zoggen, dan geschiedde het van zijn kant met koele afgemetenheid. Voor bare gasten bleef Alma zich zelve volkomen gelyk, en niemand, die niet zeer bijzonder acht op haar sloeg, bemerkte do minste verandering in haar gedrag. Do baron zag echter, wat niemand zag, namelijk, dat zy zich zorg vuldig wachtte, genoodzaakt te ziju, Constance gezel schap te houden maar dit geschiedde op zulk eene fijn berekrnde> wyse, dat niemand dan by daarop lette. Op zekeren dag na den middagmaaltijd seido graaf Kronfeldt «Mij dunkt nu, dat het tijd wordt, aan vertrek ken te denken, en naar Vogelheim terug te keoren. Ik ten minste zal nog dezen namiddag Eikhof vaar wel zeggen.” «Maar ik blyf,” viel Constance eensklaps in. «Ik ben van plan tot na Alma's verjaardag te blüven. Bovendien moot ik oom zeggen dat’ het versdbrikke- ïjjk vervelend op Vogelheim zal worden, wanneer ik nu mede ga. Mijn man is voornemens naar de stad te gaan en daarom blijf ik, waar ik ben, totdat hij terugkomt.” De baron zag, hoe Alma's wenkbrauwen zich lich telijk fronsten ofschoon hare trekken geen verande ring ondergingen. «Het is tuMohen Alma en Constance niet zooalo bet wezen moet,” dacht de baron en zijn voorhoofd betrok. «De schuld is ongetwijfeld niet bij Alma te zoeken." Nu liet hij zyne oogen op Ivar gaan on de donkere schaduw op zyn gelaat werd nog donkerder, toen hij de teedere en dankbare blieken opving, di/e Ivar en Constance wisselden. (IFsrdf earee^pd.) of 3.50 3 «-« 1.75 P/s r --?0 g in bankpapier iddellijk met do roerd, en ieder i bet wapen vaa e Loten zelf in ’ijzen a M 20000 ryzeniM 10000 rijzen a M ’ijzen a M ryzenèM •ijzen a M ■ijzen a M rijzen a M *yzenaM300,200 100,98,«2,42,20 strekking dezer aorgde Geldver* paald, plaats te waar ran hy wist, dat zy voor de gezondheid nadeelige bestanddeelen bevatten. Door bet O. M. was tegen beklaagde 3 maanden gevan genisstraf gereqnireerd. Dinsdag had de verdere behandeling dezer zaak plaats en was de verdediger van beklaagde mr. Tripels aan het woord. Deze trachtte aan te toonen dat art. 174 van bet W. v. 8. alleen sloeg op den verkoop van voor de gezondheid nadeelige eetwaren, niet op een pot, die gekocht was om er aardappelen in te wasscben. Wilde de kooper die pot tot andere doeleinden, bv. tot het bewaren van azynhoadende spyzen ge bruiken, dan kon zyn dient daarvoor niet aan- sprakelyk gesteld worden. Hy concludeerde derhalve tot ontslag van rechtsvervolging. Uitspraak 18 Juni e. k. Men schryft uit Wierickefschans dd. 6 Juni. Woensdag j.l. brak te Nieuwerbrug brand uit by den landbouwer Rood en borg, welke spoedig een dreigend aauzien had. Twee spui ten van Nieuwerbrog waren weldra op de plaats aanwezig en ook een spuit van de nabijgelegen Wierickerschaus werd ter hulp gebaald, doch deze hoefde niet te werken. De hooiberg en de stal zyn geheel afgebrand doch door de gunstige wind en de krachtige hulp der brandweer bleef het daaraan gebouwde woonhuis gespaard. Naar men ^gt is alles, hoewel laag, ver zekerd. 30) Toen Alma met opgerichten hoofde naar buiten zwam, trok Constance snel de hand terug, die Ivar in de zijne gesloten hield; maar Ivar bleef onbewe gelijk met de armen op den rug der sofa geleund, waarop Constance rustte. De gravin bleef staan en een oogenblik vestigde zij hare heldere oogen op beidendaarna sprak zy met e< ne stem, die onna- tuurlyk kalm was - «Ik wensch u te spreken,” Ivar. «Neem mij niet kwalijk, maar ik gevoel mij niet gestemd tot een afzonderlijk gesprek of scènes,” ant woordde Ivar, en ging tegen den rug der sofa staan, terwjjl hy de armen over de borst kruiste. Wanneer gij daarom alleen reeds nu terug zyt, dan hadt gy u die moeite wel kunnen sparenwant ik wil niets van verklaringen weten." #Ivar,” zeide Constance op een toon van, bemid deling, «het kan uwe bedoeling niet zijn, Alma's verzoek af te slaan.” Hier vestigde zij een by na overmoedigen blik op Alma, er byvoegende:. «ik smeek u, doe, zooals ik u verzoek.” Een donkere purpergloed bedekte Alma’s voorhoofd en toen Ivar opstond, om aan Constance's verlangen te voldoen, strekte Alma de hand naar hem uit met zulk eene waardige en edele uitdrukking, dat zy er Een makelaar te Amsterdam, de heer A. J. L. Lusing, was in den nacht van 20 op 21 Mei, omstreeks één uur in de nabyheid van den O.Z. Voorburgwal aldaar het slachtoffer eener brutale en gewelddadige aanranding. De heer Lusing begaf zich over het Oude Kerk plein in de richting van den Niezel, toen hy aan de ééne zyde van die straat een man en aan de andere twee vrouwen geposteerd vond. Een dier vrouwen kwam op hem toe en greep hem, onder de uitnoodiging >Ga eens met my mee«, by den arm. Doch de beer Lusing liet zich zoo maar niet meetronen en rukte zich los; nu schoten ook de man en de vrouw op hem toe en bad een ernstige worsteling plaats, waarby den aangevallene in het gelaat ver schillende kwetsuren werden toegebraebt en hem het hoofd naar beneden werd gedrukt, om den vrouwen gelegenheid te geven hem tebe- rooven. Men trok hem toen de jas over den rug naar voren en scheurde de voering open, doch daar de heer Lusing de armen vast tegen het lyf gedrukt hield, gelukte het den aan ran- der» niet heirf van een portefeuille te berooven, waarin zich' f 360 bevond. Op zyn hulpgeroep kwam een nachtwaker aadoopen en scheidde de vechtendenechter liep de man den heer Lusing nog na, om hem opnieuw aan te vallen, zoodat de nachtwaker zich verplicht zag op den signaalhoorn te blazen, om politie te hulp te roepen. Een drietal agenten waren nu spoedig ter plaatse en arresteerden den man en een der vrouwen;- de andere wist te ontkomen. De beide beklaagden ontkenden ter zitting van gisteren ten stelligste het oogmerk gehad te hebben den heer Lusing te beroovendeze bad der vrouw een slag gegeven en daarop was de man ter verdediging toegeschoten. Get. Lusing hield- echter vol, dat by zich alleen bad losgerukt t'ó-niet van zich had afgeslagen, voor de trouw hem den eersten slag op den neus bad toegebracht. De man sloeg hem daarop in bet gelaat, zoodat zyn oog bloedde en opzwolde beer Lusing bracht toen een Voor het gerechtshof te Den Bosch werd eergisteren opnieuw de zaak behandeld contra A. v. W., 75 jaar, en W. U., 57 jaar, beiden wethouder der gemeente Wyk en Aalburg, beklaagd van het opzeltelyk niet voldoen aan een vordering, krachtens wettelyk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belast. De arrondissementsrechtbank aldaar had bekl. van rechtsvervolging ontslagen het Hof ver nietigde het vonnis der rechtbank en veroor deelde bekl. by verstek ieder tot eene geldboete •test f 10, subsidiair 3 dagen hechtenis. Tegen dit vonnis nu kwamen veroordeelden in verzet. Het O. M. vroeg, by monde van mr. Reitemn bevestiging van bet veroordeelend vonnis. Mr. E. van Zinnicq Bergmann bestreed na mens zyn cliënten bet gewezen arrest, dat by aan een eerbiedige critiek onderwierp. Volgens pleiter is er geen wetsbepaling hoegenaamd die den wethouder strafbaar stelt, welke na vordering van den burgemeester een stuk wei gert te teekenen. Artt. 1, 7Q, 91 e. a. G w. die over de wethouders spreken, balen geene strafbepaling aan. Toch houdt onze wet straf bepalingen in tegei\ nalatigheid van sommige ambtenaren, zoo b. v. art. 184 W. v. 8, waarin de commandant eener schat terg ver plicht wordt op te treden op vordering van den burgemeester. Pleiter verzocht vernietiging van bet gewezen arrest en bevestiging van het vonnis der rechtbank, waarbij bekl. werden ontslagen van rechtsvervolging. Uitspraak heden oter acht dagen. Voor de arrondissemenls-recbtbpnk te Maas tricht werd in dp vorigê week behandeld de zaak tegen een koopman in darde werk, be schuldigd aarden potten te hebben verkocht, Beroepen by de Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beierland ds. J. W. H. Kalkman, te Alien aan den Ryn. ontkend worden en toch boe geheel vreemd vu haar de inboud. Eene pijnlijke verdenking maakte zich van Alma’s hart meester en deed de hand beven, die het briefje vasthield. Zy haalde diep adem en gaf Alfred het papier terug met de woorden «Zie mij aan, Alfred, gij die mij van kinds af kent en zeg mij, of gy bij nadere overweging, het als mogelyk kant beschouwen, dat ik dit geschreven heb I” Er lag iet» too opens, too reins en too Mr- lijks op Alma's gelaat, dat men het voor onmogelyk houden moest, dat in hare ziel eene bedriegelyke gedachte kon huisvesten. •Alma I” riep Alfred geroerd on vatte hare handen, z/gij hebt dit briefje niet geschreven. Ik bad het moeten begrijpen. De band is echter de uwehoe moeten wij dit verklaren?” t «Wie heeft het u gegeven P” «Niemand. Ik vond het onverzegeld op myne tafel iu een boek, waarin ik'e avonds pleeg te lezen.” «Maar ik heb het niet geschreven noch het daarin laten liggen. Kunt gij werkelijk van my iets ge looven, dat zoo geheel in stryd met mijn karakter is «Vergeef my, Alma, wanneer'mijne dwaze gene genheid voor u een oogenblik myn verstand verblind heeft, zoodat ik aan een geluk geloofde, dat ik, bij nader inzien, bad moeten begrijpen, dat my nimmer kon worden toegestaan.” Alfred drukte Alma’s hand aan zijne lippen. i van fl. 2.75 Deze dikke, warm als een oot (dus het iet wol opge- reepen, parit j ^-Dekens Woensdagavond werd in Planclul, te Am sterdam, onder leiding van Horman», eon mee ting gehouden, ten einde te proteatoeren tegen de ovatie, Donderdag te brengen aan generaal Vetter. Reena sprak over bet domme idee van vaderlandsliefdes en meende, dat deze meeting niet door de socialisten, maar ia do eerste plaats door de manoen van den Vredebond bad moeten zyn uitgeschreven- Niet om de be schaving op Lombok te planten, maar om dan bedreigden Archipel te redden, uit belangzucht was, zeide hy, deze oorlog verklaard. Hy deelde made, dat zyn partygenooten by den intocht om half één op bet Damrak zouden tga, voorzien van de bekende duitjes, om op hun manier aan de buide mede te doen, en missohien daardoor nog wat socialistisebe pro paganda te maken ook. Ook 's avonds by hst vuurwerk en by de Panopticumverlichting zou men tegenwoordig zyn. Hy eindigde met te zeggen, dat, wanneer de socialisten de macht in handen gekregen hadden, generaal Vetter’s beeld uit de eerezaal van bet Panopticum naar de gruwelkamer verplaatst zou zyn geworden. Cornelissen wees er op, hoe alle partyen in de groote koopsteden en de stad dpr suikerlords samengaan om den man te eereo, die de mil- lioenen l^eeft binnen gebracht, en dat ook, en vooral, de godsdienstigen daaraan meedoen. Hy verdedigde voorte bet goed recht der Baliërs in den stryd voor ban vrybeid. De vergadering was niet zoo druk bezocht als zulke meetings gewoonlyk zyn. Een klein deel der aanwezigen sloot sioh buiten achter een zestal politieagenten aan, en drentelde, de bekende liederen ditmaal niet zingend maar fluitend, de stad in. De troep slonk echter gaandeweg, zoodat op de Sint Antboniesluis de politie inrukte. (»Tel.<) waarlijk schoon uitzag en zeide: «Blyf, Ivar Ridderhjerta, ik heb u niets te zeg gen.” Daarop wendde zy zteb tot Constance met de woorden «Ik verzocht myn man niet om een gesprek, ik sprsik slechts myn wensch nit. Uwe bemiddeling, Constance, heeft dezen wensch te niet gedaan Hier mede verliet Alma het balkan, terwijl Constance op trenrigeo toon sprakV /-Mijne beste bedoelingen worden miskendmen bejegent mij met vernedering en beleedigingen, om dat ik ongelukkig genoeg gé’weest ben, u te bemin den. Alles, alles komt op mjj neêrik alleen moet lyden.” De teedere betuigingen, die nu volgden, behoeven wij niet te herhalen. fluitje aan den mond en daarop werden bem een paar tanden stukgeslagen. Het verhoor der weinige getuigen in deze «aak duurt vry lang, vooral doordien do ver klaringen van den heer Lusing en die van den nachtwaker op verschillende punten vau elkander afweken. Niettemin acht bet O. M., waargenomen door mr. Regout, de verklaring van den heer Lusing door verschillende aanwijzingen genoeg zaam bevestigd, om aan te nemen dat hier een gewelddadige poging om te berooven op den openbaren weg is gepleegd. Ëisch voor ieder der beklaagden vier jaar gevangenisstraf. De verdediger, mr. Lammers, betoogt, dat alleen het bewjjs voor de mishandeling gele verd ia. Uitspraak GOUDA, 7 Juni 1895. Gisterenavond bad een treurig ongeval plaats te dezer stede. Ten ongeveer 6 uur is bet 5-jarig zoontje van den heer C. J. Brnynel, op de Gouwe te water geraakt, zonder dat het bemerkt werd. Toen men het petje van den kleine zag dry ven, ging men aan het zoeken en tevens aan het dreggen. Daar met het dreggen de kleine niet werd gevonden, beeft man de zegen ongeveer by de Groeoendaal te water gelaten en tot aan de woning van ge^ noemden heer getrokken. Ten ongeveer kwart over negen uur bad men de kleine er in op- gehaald en is het aan de zeer bedroefde ouders teruggegeven. Vele personen waren van bet dreggen en het vissebon getuigen en bet ver- wonderde ods dat er geen personen meer te water zyn geraakt. Des middags was de schipper van een turfschip, dat gelost werd, op de Gouwe te water geraakt, benevens een jongen, dien men er beiden spoedig uithaalden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1