L 4^ SB I Woensdag 12 Juni 1895. 34ste Jaargang. No. 6681. r .ier BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. fKVILlKTOn. Co. ▼au i met een Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. dat bij denselfden Terachijnt, is de ba- volgende H. i ‘hl der resp. iration de 88) ;nz. enz. i| De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 \j k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. z old oen. n uitgevoerd. jgezonden in alle in drag, dat 12/10 1898 3/10 1890 24/10 1890 12/1 1888 11/1 1894 13/12 1888 5/1 1898 etc. fabricatie ruiker van len. s; e national J GOUBSCHE COURANT ent. ïrekkingg- (Uit het Zweechch.) anknoten, eele loten tocht het oten voor n, en het ij kunnen lereen de .rekkings- trekking deze da- De stoomtram der H. IJ. S. M. van den Haag naar Schevening^n vervoerde Zondag 10200 passagiers. enz., out uy ucuaei werking opgedragen. tweemaal >ds dikwijls tste 7 jaar linnen uit* ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regek a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen, tfroote letters worden berekend naar plaatsruimte. _f er u mijne hand op, dat ik vóór overtuigen zal, dat ik de waarheid Constance Bij zekeren Vigniet, te Galais, huiszoeking doende, omdat hij verdacht werd van mede plichtigheid aan een moord, yond de politie een geladen bom. Vigniet verklaarde, dat die 'bestemd was voor een aanslag in den schouwburg. een a a confrères «f te gevenfte Rot- i een halven dag zullen door- kpkje op het orgel te de tweede wedstryd tusschen Houben gehouden, op de Luiksche Over den eersten afstand, 2000 In den nacht van baandag werden te Nieuw- stad (L.) twee boerenwoningen met stallingen door brand in asch gelegd. In de eene ont stond de brand ten ongeveer 11, in de andere op zekeren afstand daarvan gelegen ten 3 ure. Door de marechaussee van Sittard is een onder zoek naar de oorzaak ingesteld. regecring ling: de boomklerk Meijer te Edi byna het slacht offer geworden was, zullen zich nog wel eens herhalen, zoolang onze invloed in de kuststre ken nog niet zoo ver gaat, dat de daar rond zwervende kwaadwilligen zich er niet langer veilig achten. Maar een goed teeken is het, dat bij zulke uitingen van kwaadwilligen de bevolking geen party trekt voor de daders. I ll beminnelijkheid vertoonde, had hij zich zelven be schuldigd als haar onrecht te hebben aangedaan. Maar ditmaal had de haat tegen Alma Constance verleid, verder te gaan dan ooit; zij had het gewaagd, Alma aan te vallen, die bij elke gelegenheid, dat Ivar en Constance haar beleedigd hadden, zulk eene groots mate van edelmoedigheid getoond had. Constance gunde Alma zelfs het behoud van de achting baars mans niet, nadat zij haar van diens liefde berooid had en dit kon Ivar niet verontschul digen, hoe gaarne zijn zwakke hart dit ook gewild had. Hoe had Alma gehandeld Zij had Constance nooit beschuldigd, nooit met een enkel woord de oplettendheid op hare gebreken gericht en toch, hoe rechtmatig zou het geweest zijn, wanneer Alma het gedaan had. Hoe meer Ivar over het verschillende gedrag van Alma en Constance nadacht, hoe meer de laatste in waarde daalde en voor het eerst deed hij zich zelven de vraag «Van welk een gehalte is het hart, dat onder zulk een schoon niterlyk verborgen ligtf” En zijöe rede waagde het niet, die vraag te beantwoorden. Toen de heeren eene poos later het kabinet binnen traden, zeide de baron «Daar is me Alfred in dien regen naar den rit meester D. gereden waar hij zeker zoo nat als eene kat is aangekomen.** «Maak u maar niet ongerust/’ antwoordde luite nant G., whij had zijn regenmantel om.” //Is hij al lang weg?” vroeg Ivar onverschillig. „Sedert Kronfeldt vertrokken is.” Ivar richtte een koelen blik op Constance, die de lippen samendrukte en het hoofd afwendde. «Hoe ia het met do kiespijn?’’ vroeg Ivar aan «Tart gij mij?” sJal” i/Welnu, ik geef mijn vertrek u c gezegd heb.” De graaf nam zwijgend de hand aan. hernam „Hoe komt het, dat zoowel Alma als Alfred hv?r gemist wordt? Gij begrijpt, dat zij zich voor een man, dien zij contant betaald heeft, niet behoeft te ontzien. Weet gij wel, waar zij op het oogenblik is?” De graaf had geen tijd om te antwoorden, want een ruisohend geluid aan de deur, die naar de anti chambre geleidde, maakte, dat hij het oog daarheen richtte. Het was Alma. Er was iets in het trotsche aangezicht, hetwelk Ivar zeide, dat zij ten minste een gedeelte van het gesprek gehoord had. Wat hem deze gedachte ingaf, daarvan kon hij zich zelven geen rekenschap geven, of het moest het ongewoon warme koloriet geweest zijn, dat hare wangen aangenomen hadden. Overigens was zij iu haar geheeleuiterlijk zich zei re gelijk. Toen Alma daar zoo plotseling bin een trad, beet Constance zich op de lippen en boog zich over haar werk heen. Zonder een woord te «eggen, ging Alma naar de tafel, ging op een leu- By, den uitgever Jan A. G. Juten te Bergen- op-Zoom zal verschijnenGedenkboek van het bezoek der Koninginnen in Noordbrabant en Limburg. Aan den Redacteur van »Taxandria«, hel tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis Een heilsoldaat kreeg het gisteren namiddag op de Leuvehaven te Rotterdam te kwaad met eenige sjouwerlieden, die hem molesteerden en ten slotte zijn gelaat met roet inwreven. Dit veroorzaakte een volksoploop waaraan de politie, die den heilsoldaat in bescherming nam, een einde maakte. Nu de luchtreiziger Andrée de noodige gel den voor zyn Noord pool-expeditie byeen heeft, is hij naar Parys vertrokken, waar de ballon gemaakt zal worden. De ballon zal in staat zijn drie personen, de noodige instrumenten waaronder een photographietoestel verder een slede, een zeilboot, wapens, krijgsvoorraad, ballast en mondvoorraad voor vier maanden mede te voeren. De zjjde zal dicht genoeg zyn, opdat de ballon dertig dagen lang op een hoogte van 250 M. gevuld kan blij ven bovendien zal hy zoo noodig, waar de reizigers zich ook bevinden, bijgevuld kunnen worden. Eenigszins zal gelijk wij reeds mededeel den het luchtvaartuig bestuurbaar zyn. De heer Andrée heeft berekend, dat hy 1700 tot 1800 cylinders met gwe^ onder een druk king van 100 of 200 atfl/omorren zal noodig hebben om den ballon vih Xjjf tot tyd bij te vullen. j In de volgende lente z* hij vertrekken. De bekende Zweedsche meteorologist dr. Eckbolm zal de luchtreis medemaken. Zaterdag 9 dezer had te Haarlem de 23ste vergadering plaats van de Nederlandsche ver- eeniging van werktuigen en scheepsbouwkun digen. Er waren 40 leden tegenwoordig. Generaal Vetter keerde Zondagavond met mevr. Vetter uit Amsterdam in de residentie terug. Aan het station der H. IJ. S. M. stonden een aantal personen den generaal op te wachten. Zaterdagmorgen is een 19-jarig jongeling, die voor zyn patroon aan een der financieels instellingen te Amsterdam géld gebaald bad, het volgende overkomen De jonkman droeg het geld in een zakje in de hand en moest er mede zyn op de Bloemgracht. Op weg daarheen begaf hy zich in het urinoir op de Keizers gracht by de Westermarkt, waar een oogen blik later een kerel binnentrad, die hem blyk- baar reeds eenigen tyd gevolgd had, belust op het zakje met geld. Brutaalweg greep het sujet naar het zakje en gaf tegehjkertyd den jongeling met een mes eenige diepe sneden over de band, zoodat het bloed er uit gustte en hy, door de pijn overmand, het zakje wel loslaten moest. De roover gfag er toen ijlings van door, na eerst nog zyn slachtoffer, die om hulp begon te roepen, eenige vuistslagen in het gelaat gegeven te hebben. Een ander die in de nabijheid stond, blijkbaar om als t noodig was, by het brutale werk behulp zaam te zyn, verwjjderde zich met hem. Indien de roovers geweten hadden, dat de jonkman nog een zeer aanzienlyke som bank papier in den binnenzak van zyn jas ver borgen had, hadden zy hem zeker niet daar van in het bezit gelaten. Gisteren is Protin eu wielerbaan, meter, kwam Houben óen aan, maur over dien van 5000 werd hy door Protin schitterend verslagen. Den derden afstand, 3000 meter, legde Protin alleen afHouben wilde niet uitkomen, bewerende dat hij van tevoren zeker was van zyn neerlaag. Gisteren sloeg de bliksem in het stoomge maal »Van der Breggen« van den Zuidplas- polder. staande onder de gemeente Waddings- veen, en verbrijzelde de spits van den voor gevel van het ketelhuis, benevens eenige dak pannen, zoodat de schade gelukkig gering ia. Men schrijft uit Waddingsveen Bij een landbouwer op het Jaagpad werd Maandagmorgen door het onweer een koe getroffen; iu de school »met den Bybel «wer den door den bliksem pannen en ruiten ver- bryzeld, zonder gelukkig verdere ongelukken te veroorzaken. In jaien heeft men niet zulk zwaar weer gehad. Het onweer woedde van kwartier voor e’f tot ruim elf uur. De bui zette op uit het Z.O. en trok het N.O. in. ningstoel zitten en haalde eenig handwerk voor den dag. Constance bewaarde een hardnekkig stilzwijgen. „Wij hebben u een geruimen tijd niet gezien,” zeide Ivar tot Alma. Het was de eerste maal, dat hij haar rechtstreeks toesprak sedert hare ontmoeting met Alfred. Alma keek op en vestigde de oogen op haren maa met eene veel minder koele uitdrukking, dan zulks de laatste dagen het geval geweest was. «Ik werd door kiespijn gekweld en daarom bleef ik op mijne kamer, tot dat deze bedaarde.” „Daarvan hebt gij dus zulk eene fnssche kleur?” „Ja, de tandpijn heeft die teweeggebracht.” Nu keek Constance op en sprak op schamperen toon „Gij ziet er waarlijk geëchauffeerd uit.” „Ik denk, dat dit wel met een ieder het geval zal zijn, die aan kiespijn lijdt,” antwoordde Alma koel. Constance zag Ivar met eer. veelbeteekenenden blik aan, maar ontmoette op zijn gelaat eene uitdrukking van ernstige afkeuring. Aurora kwam nu ook binnen en men begon te spreken over hetgeen zij gelezen had. Ivar stond op en ging naar het venster. Daar begon hij vergelijkingen te maken tusschen Alma en Constance, die niet in het voordeel der laatste uitvielen. Zij was al te stout geweest en had te veel vertrouwd op de macht, die zij bezatzij had hem een blik in hare ziel laten slaan, door het fraaie masker af te werpen, waarachter iets te voorschijn kwam, dat boosaardige trekken verried. Vroeger reeds meende hij nu en dan in haar weinig deelne ming in het lijden van anderen noch bijzondere nauw gezetheid van geweten opgemerkt te hebbenmaar deze indrukken waren slechts vluchtig geweest en even spoedig verdienen als zij ontstaan waren en dewjjl ijj rich vervolgoB*. in al hare lieftalligheid en Een 60-£al organisten uit Amerika zullen in Juli een reis door Europa maken, om de voornaamste orgels te zien en de organisten van naam te hoorenIn Engeland den be roemden Best te Liverpool. In ons land is tot H, M. Van *t Kruys de vleiende uitnoo- digiDg gericht een orgelbespeling voor de Amerikaansche r-—•-» -* - - terdam, waar zij brengen. Na een 1 w Haarlem en dat der Oude Kerk te Amster dam, zullen zy naar Parys vertrekken, waar Guilmant zich voor hen zal doen hooren. GOD DA, 11 Juni 1895. By kon. besluit is, met ingang van 1 Sep tember, aan den heer J. J. Bertelman, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de rijks hoogere burgerschool alhier. Er op wyzend dat de onderwerping van het beruchte bendehoofd te Oostkust van Atjeh, Nja Makam, officieel bevestigd is, scbryft het Bataviaasch Handelsblad Er zyn er, en wy meenen ten rechte, die Nja Makam’s onderwerping van dezelfde poli tieke beteekenis achten voor de Oostkust als die van Tongkoe Oemar voor de Westkust geweest is. Dit is intusschen zeker, dat, al heeft de laatste door zyn brutaal optreden meer van zich doen spreken, Nja Makam jaren lang de ziel geweest is van het verzet ter Oostkust en speciaal in de Tamiangsche land schappen. Opmerkelijk is het dat vau ernstige aan vallen op onze etablissementen in die streken sedert maanden niets vernomen is. Aanran dingen en moordaanslagen als die waarvan nu Aan de discussie over de voordracht vau den heer Dyxhoorn van de vorige vergaderingen over »het nadeel van vochtigen stoom voorde zuinigheid van het stoomwerktuig. Middelen om het watergehalte te bepalen, werd deelgenomen, door de hh. Huet, Waller, Mart. Leis, Enno van Gelder en Hudig. Op verzoek van de Vereeniging van burger lijke ingenieurs zou het door hen gemaakte ontwerp van herziening der A. V. in de Ver eeniging behandeld worden. De beer J. van Hasselt leidde bet onderwerp in en werd met het oog op de groote belang rijkheid, een commissie benoemd die de zaak ter harte zon nemen. De heer Enno van Gelder hield een voor dracht over: >De opleiding van aanstaande technici in Nederland* en werd de discussie daarover uitgesteld totdat ook het rapport van den heer Figee, afgevaardigde van de Veree niging op bet nationale congres, zou zijn in gekomen. Drie nieuwe leden werden aangenomen. Tenslotte bracht men gezamenlyk een bezoek aan het koloniaal museum, alwaar de heer Cremer, voorzitter van den raad van bestuur, een zeer belangrijke rede hield waarin hy met klem nadruk legde op het belang voor de Nederlandsche Industrie van de overzeesebe bezittingen daar deze aldaar een ruim veld van ontwikkeling zouden kunnen vinden. De president, de heer Hudig, bedankte met een kort woord, en bet applaus der aanwezi gen getuigde van instemming. Het bezoek aan de prachtige collectie was voor velen belangrijk, en de directeur en lede» van het bestuur waren steeds bereid alle ge- wenschte toelichtingen te geven. Als plaats voor de volgende vergadering was Amsterdam aangewezen. Alma met eene teedere uitdrukking en boog zioh tot haar. „Sedert ik hier ben, heb ik er niets meer van ge voeld,” antwoordde Alma vriendelijk, maar zonder haar man aan te zien. Ivar beschouwde haar, terwyl hij met het borduur- gereedschap speelde, dat op de tafel lag en voor het eerst kwam het hem voor, dat Alma er goed uitzag. Dezen avond behaalde Alma de overwinning. Eenige dagen daarna trad de baron in de oranjerie, alwaar hij Alma geheel alleen vond. „Ik zag u hier heen gaan en heb u dus hier op gezocht,” zeide de baron en vatte Alma’s hand, „dewijl ik u wenschte te spreken.” „Gij zet zulk een ernstig gelaat, Gustaaf, als hadt gij mij een groot ongeluk mede te deelen,” ant woordde Alma en ging op eene van de sofa’s zitten, terwijl zij den baron met de hand uitnoodigSe, even eens plaats te nemen. „Zoo ai niet een ongeluk, dan toch iets zeer on aangenaams heb ik u mede te deelen. Herinnert gij u nog, dat ik eenige maanden geleden, u een paar malen zeide, dat gij en ik een paar erbarmelyke rollen speelden.” „O ja, dat herinner ik mij zeer goed; maai ik hoop, dat gij niet voornemens zijt, zulk een onaan genaam onderwerp op nieuw op te halen.” „Ik moet, Alma.” „Om welke reden?” „Dit zult gij dadelijk vernemen. Beloof mij met geduld aan te hooren. Ik zal geen beschuldigingen opwerpen. (ForA Men meldt uit Vechel Een zeer geacht veekooper, De Wit genaamd, is gisterennacht waarschijnlijk het slachtoffer eener ’’misdaad geworden. Als naar gewoonte gingJ hij vóór de afvaart der stoomboot naar Rotterdam naar de haven alhier, om afrekening te Hoen met de boeren. In den vroegen ochtendstond is *s mans’s pet en leege porte feuille aan de haven op den weg gevonden en koiten tyd daarna is zyn lijk opgevischt. Elk oogenblik wacht men het gerecht uit den Bosch, om die zaak te onderzoeken. Ieder is innig begaan met het lot der weduwe en hare kinderen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1