1 i; BINNENLAND. ij iks Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6683. 34ste Jaargang. Vrijdag 14 Juni 1895. sen? EBVEBIJ f I 1 - i skens i 11. 2.75 »e dikke, i ais een (dus het rol opge- ju, rtfj ekens sr kleine fouten in 'per stuk. !e. MER, rdam. n Koning I j i I fEllILLUTlh} 4» hoogheemraden van Schie- voor varkensvoeder. der reap. atlon de iz.i enz. ’ij serenade, en een illu- stoomen van Beroepen by de boete. 34) Idoen. uitgevoerd. i ’a Heerenhoek de Moordrecht. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 \j k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. waarop get o zei benieuwd, vrager v eventueel hij I ibrlcatie liker van (Uit het Zweedsch.) national i in worden, toezending •rompt uit- I at 31. Aprilgrap. De gefopte deed de grappenmaker de Heer iz. in verven van i, alsook alle irden naar de srfd. id of geverfd ezondheid en A.DVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. Bjj kon. besluit is P. Hoytema v»n Konj- nenburg benoemd tot burgemeester der gemeente Bergambacht. Beroepen bij de Ned. Hervormde Kerk te heer T. Stigter, cand. te Eerst even gaan zwemmen, vrouwzei een eerst onlangs gehuwd man tot zyne echt- genoote, die hem waarschuwde, toch voor zichtig te zyn. Hy ging op een plaats achter het kruitmagazyn te Doesburg, waar gevaarlyke plekken gevonden worden, en pas was hy te water, of hij zonk in de diepte weg. Zyn zwager, die er by tegenwoordig was, kon niets doen om hem te redden. Korten tjjd daarna werd het lijk bjj,de bedroefde weduwe thuis gebracht. De collecte in de godsdienstoefening van Zondagmorgen 9 Juni, in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwerkerk a/d IJsel, gehouden ten voor- deele der afdeeling Gouda en Omstreken van de kostelooze Bijbelverspreiding onder on- en minvermogenden, heeft 5 gulden opgebracht. GOUDA, 13 Juni 1895. Door een agent van politie alhier is gisteren aangehouden een persoon, die een geslachte koe vervoerde, die niet door een geleid-biljet was gedekt. De geslachte koe is ter beschik king gesteld van de Ambtenaren der Directe Belastingen, terwyl tegen deü vervoerder proces verbaal is opgemaakt. Nog is proces-verbaal opgemakt tegen K. B. te Haastrecht wegens het slachten zonder aangifte. De koe was bestemd voor O. in de Willens Een bewoner van München had op 1 April ter eere van Bismarck, zyn huis opvallend versierd. Op een gegeven moment verscheen een lakei, die hem mededeelde, dat hy by een der ministers genoodigd werd, om een onder scheiding te ontvangen voor zyne Bismarck- geestdrift. Het rijtuig des ministers zou hem afhalen. Inderdaad kwam de koets, de man stapte in, liet zich ryden, tot bet rytuig stil bemerkte toen, dat men hem ge- -- r van 't gek- De Leidsche Wielrydersvereeniging >A11 Right* tracht nl. ook dit jaar te organiseeren een tweeden internationalen wegwedstryd over 100 KM. Leiden—Utrecht en terug. Uitgeloofd wordt als 1ste eereprys een zil veren beker ter waarde van f 105, als 2de eereprys een bronzen recer op rywiel met medaille. Als 1ste prjjs een groote verguld zilveren medaille geschonken door den >A.N. W. B.« En verder verguld zilveren, zilveren en bron zen medailles. Te Rozendaal is een brutale diefstal gepleegd. Door het uitnemen eener daags te voren in gezette ruit zjjn dieven in het huis van den heer Ant. B. gedrongen. Zij hebben zelfs de lamp, die in de kamer hing, ontstoken en voorts ontvreemd een nienwe broek en vest, 20 gulden en een goeden horloge. De heer B., ’s nachts gedruisch hoorende, drukte op een electrische schel om zyn bediende te wekken, hetgeen door de dieven is gehoord en waarop zy met den buit het hazepad hebben gekozen. De justitie is van het voor gevallene in kennis gesteld. ier der en over- kennen m, die in de )erde vestigen geworden is d|tegen vrou- leeft gemaakt eèerking van» eenvoudigste s derd aange- iel! te verdrin-n n I lichaam en/ij d1 worden ea|| jor vreeseyka kiveld. Dan 7 ;on, oorsdizea e jziekte. Al zenuwziek en. o^er de war*» overlegging van de reeds verkregen akte van bekwaamheid, waaruit de wettelyke bevoegd heid om het examen af te leggen of het recht op de by de wet verleende vrijstelling van eenig deel van het examen ipoet blijken. Stct. De >Post< verhaalt van een beden kelyke ontdekking onlangs gedaan met betrekking tot de houding van cholera-bacillen tegenover eieren. Men heeft opgemerkt, dat de bacillen door de schaal in het ei kunnen dringen, zich daar vermeuigvnldigen en buitengemeen virulent worden. Ook kunnen de bacillen door de schaal naar buiten komen en op de schalen van rauwe eieren blijven zy 4 of 5 dagen in leven. Eerst nadat de eieren twee minuten gekookt hebben, mag men aannemen, dat de bacillen daarin gedood zyn. Een verspreiding der gevreesde ziekte door het gebruik van rauwe eieren en door de schalen daarvan is dus zeer wel mogelyk. Men achryft ons uit Waddingsveen Op de vergadering van ons Leesgezelschap, 12 Juni, werd met bijna algemeene stemmen herkozen tot bestuurslid de Nestor van het gezelschap de heer G. Spruijt (Secr.) Tevens werd met algemeene stemmen be sloten, de lezing van den heer C. C. Regt, bij gelegenheid van bet 75-jarig bestaan van het Leesgezelschap in druk te doen verschijnen en elk der leden een exemplaar ter herinnering te doen toekomen. Aan jhr. L. de Geer van Jutphaas, burge meester te Lekkerkerk, werd gisteren met zyne echtgenoote door de feestcommissie, bygestaan door de burgery, een recht hartelyke ontvangst bereid na de terugkomst van de huwelijksreis. Aan de grens der gemeente opgewacht door de eerewacht, leden van den Raad, commissie leden en verschillende corporation, trok de •toet door de geheele gemeente, die op onder scheidene plaatsen met eerepoorten en groen versierd was. In den namiddag werd het echtpaar door de schoolkinderen een cantate toegezongen. Gisteravond brachten de leden der zangvere niging »Euphonia« een minatie heeft het feest besloten. hield, en 1 bracht had voor de deur kenhuis. ’t Was een echter een aanklacht, en c werd dezer dagen veroordeeld tot 50 mark Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Hazerswoude de heer W. H. Gispen Jr., cand. te Amsterdam. van uit hare dienst gejaagd te worden, te vertellen, dat ik haar dien ontnomen had, waarna ik mij we der naar het park spoedde. Na den brief gelezen te hebben, zocht ik u op/' Z/En waarom?” xVraagt gy dat nog? In geval gij Ivar bemint gelijk ik Constance bemin, dan moet gij na het lezen van dezen brief slechts voor één gevoel in uwe ziel plaats hebben voor den haat, voor afschuw ran dengene, die u bedrogen heeft. Hoe sterker de liefde geweest is, des te heftiger ontvlamt de haat, wanneer men zich bedrogen ziet. Haat gij, dan wilt gy ook gewroken worden, en de wraak zal hen beiden treffen." «Gy bedriegt u,” zeide Alma langzaam, ,de waar achtige, uit een edel hart ontspringende liefde weet van haat noch wraak. Alleen die mensohen, wien het aan achting voor hun eigen booger gevoel ont breekt, bezoedelen zioh door haat en wraak. Ik zal mij nimmer zoo diep verlagen.’’ z/Gij verkiest dus, dat men u bedriegt, dat men voor uwe oogen eene verachtelijke liefdes-intrigo ontwikkelt. Alma, Alma I alleen de grootste onver schilligheid omtrent uw man, volkomen gemis aan liefde jegens hem kan uwe koelheid veiklareu. Con stance heeft dus gelijk. Gij bemint hem niet 1” //Bemin ik hem niet?” riep Alma uit, terwyl zij het hoofd in den uek wierp en het nu levendig gloeiend gelaat nasr den baron koerde. »Ah I zijt gij zoo kortzichtig, dat gij niet begrijpt, dat juist de uitgestrektheid en kracht mijner liefde my verheffen boven den invloed van al die ellendige drijfreeren, die tot wraak aansporen en haat verwekken." (Ford/ twwfci.) I.OIINIIEDUIK XI gelaat van Alma gericht, terwyl zij dezen brief voor las, welke opgevuld was met al de lokmiddelen eener hartetoohtelyke liefde en waarvan elk woord bestemd was, om Alma niet alleen uit Ivar’s hart te verban nen, maar ook om haar zijne achting te ontnemen. Het was een zamenraapsel van de boosaardigste leu gentaal, verborgen onder de verboden, maar verlei delijke vrucht eener misdadige liefde. En toch bleef Alma’s gelaat koud en onbewegelyk. Onbewegelijk zelfs, toen zij de woorden las, die Constance van Ivar zelven aanhaalde en welke bewezen, hoe zeer hij haar beminde en hoe nietig al het andere hem toe scheen. Toen Alma met lozen ophield, vouwde zij langzaam den brief dichtmaar toen de baron de hand uitstak, om dien aan te nemen, zeide zij //Nog niet. Hoe is deze brief in uwe handen gekomen P” //Is dit alles, wat gij mij naar aanleiding daarvan te zeggen heb?” z/Neenmaar dit moot ik eerst weten.’’ z/Ik heb hem de kamenier van Constance afgono- men. Toen ik van daag bij myne vrouw, op hare kamer kwam, zag ik, dat zij iets onder hare papieren verborg. Ik bleef zoo lang bij haar zitten, tot zij, om van mij verlost te worden, den voorslag tot eene wandeling deed. Toen wij uitgingen, fluisterde zij Lisette iets toe. In het park gekomen, zeide ik, dat ik mijn sigarenkoker vergeten had en spoedde mij het huis in, om dien te halen, maar eigenlijk om den brief meester te worden, dien zij voor mij verborgen had. Ik ontmoette, juist zoo als ik verwacht had, hare kamenier, die, toen zy mij gewaar werd, den brief, in den zak stak. Ik dwong het meisje, my dien te geven en verbood haar, onder bedreiging De minister van binnenlandsche zaken brengt in herinnering, dat zy, die zich wenschen te onderwerpen aan de in den aanstaanden zomer te houden examens ter verkrijging van akten van oèkwaam heid tot bet geven van lager onderwijs in de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche taal, die tot het geven van lager en middelbaar onderwys in de gymnastiek en lager onderwys in de landbouwkunde en mid delbaar onderwys in de land- en tuinbouw kunde en de houtteelt en tot het geven van lager onderwys in het handteekenen en mid delbaar onderwys in hand- en rechtlijnig tos kanen en perspectief en in het boetseeren, zich vóór 21 Juni e. k. bij het departement van binnenlandsche zaken moeten aanmelden bij schrijven op ongezegsid papier, met nauwkeu rige en duidelyke opgave van naam, voorna men (voluit geschreven), woonplaats en van de begeerde akte en, voor zooveel noodig, met Maar, alsof dit niet genoeg ware, zij wendt alle mogelijke moeite aan, om u in de oogen van uw man veraohtelyk te maken en dit getuigt van een slecht hart en een laag karakter. Ik ben hier ge bleven, totdat ik een bewijs van hare trouweloosheid zou gevonden hebben, om daarmede zoowel u als mij zelven te wreken. Het toeval heeft mij zulk een bewijs in handen gespeeld; het zal onherstelbaar deze sohoone en toch zoo laaghartige vrouw onteeren Zij heeft my bedrogen, maar zij zal er ook voor boeten. Sn nu, Alma, opdat gij mij niet beschuldigt, alleen ten gevolge van onbillijke verdenking gehandeld te hebben, lees zelve.” De baron reikte Alma een brief over, dien deze, zonder een woord te zeggen, aannammaai alvorens de baron dien losliet, zeide hij z/Eén ding moet gij mij op uwe eer beloven, dit namelijk, dat de inhoud zoowel van ons gesprek als van den brief tusschen u en mij blijft, alsmede dat gy dien luide voorleest, opdat ik voor de tweede maal den schandelijken inbond verneem Geef mij uwe hand daarop." Zwijgend reikte Alma den baron de hand, waarna hij haar den brief liet, dien zy met kalme stem voor la*. Hy wai van Constance aan Ivar en bevatte in Een Zuidbollandsche notaris, die om ge zondheidsredenen in Gelderland moet gaan wonen, zoekt door middel van een advertentie een Gelderschen collega, die met hem wil ruilen, natuurlyk onder goedkeuring van de Regeering. In die advertentie leest men nuWeder- keerige geheimhouding voorwaarde*. Wy zyn k“*':-te weten op welke manier de aan- wederkeerig geheim wil houden, dat en zyn collega uit hunne tegen woordige betrekking ontslagen en tot de nieuwe benoemd worden. Geheime notarissen kenden we tot duiver niet. (H. Ct.) Te Loosduinen is aangespoeld een der lijken van de bemanning der in den morgen van den 16den Mei voor de kust te Katwjjk aan Zee verongelukte bomschuit KW. 65 Con cordia*. Het lijk is herkend te zyn van den löjarigen knaap A. C. van Velzen. de eerste plaats de meest hartstochtelijke ontboeze mingen van droefheid over zijne koelheid en zijn gemis aan liefde, welke duidelijk bleek uit den ijver, waarmede by Alma’s party koos. Zij deed hem verstaan, d^t, wanneer hij Alma’s ware karakter wilde leeren kenden, hij, een oogenblik vóór Alfred zich naar bed begaf, op diens kamer het boek moest on derzoeken, dat op de nachttafel lag. Constance zeide, dat zy Alma’s kamenier ontmoet had, die iederen avond een boek op de kamer van den legatie-secre- taris bracht en dat zij eens het boek opgenomen en daarin een brief gevonden had. Daarna ging zij over tot de schildering van haar ongelukkig lot, het welk het gevolg was van Ivar’s handel wijze omtrent haar. Met de treffendste kleuren teekende zij den baron als een despoot en ten slotte verweet zij Ivar, dat hij, nadat zij door zijn toedoen van elkander ge scheiden waren, haar op nieuw genaderd was. Zy verweet hem, dat hij tot haar van liefde gesproken en door zyn hardnekkig volhouden en zijne harts- tochtelykheid het eenmaal onderdrukte gevoel van haar hart weder opgewekt had, terwyl het zyne koud bleef. Zij eindigde met doze woorden»En nu, nu gij deze liefde, sterker dan mijne rede en alle ander gevoel verlevondigd hebt, beschuldigt gij mij van boosaardigheid, nu ik in het bewustzijn van mijne getrouwe gehechtheid aan u, uwe opmerkzaamheid daarop vestig, dat de vrouw voor welke gij mij op geofferd hebt, de achting niet wKard is, die gy haar schenkt. God, Ivar, moge u uwe onbillijkheid verge ven gelijk ik het doe, en tot bewijs hiervan zal ik a heden avond in het paviloen ontmoeten. Constance.” De blik van den baron waa onafgewend op het Door dykgraaf en land is gegund lo. Het gedurende een jaar onderhouden van het Schutverlaat te Ouwerschie, aan J. Van Kempen te Ouwerschie voor f 361 2o. Het gedurende vier jaren onderhouden van de dijken om den hulpboezem enz., aan T. Mudde Tz. te Lekkerkerk voor f 2824, 3o. Het uitvoeren van eenig baggerwerk in de Boezems, aan T. Mudde Tz. te Lekkerkerk voor f 1546. 4o. Hot uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maas en IJselhoofden, aan F. v. Herk te Nieuwerwerk a/d IJsel voor f 2644. 5o. Het doen van eenige herstellingen aan Schielands Hoogen Zeedijk en het verhoogen van dien dijk onder Oud-Kralingen en te Moordrecht, in twee perceelen. Ie perc. bet doen van eenige herstellingen, aan J. H. RoIIoos te Capelle a. d. IJsel voor f 2190. 2e perc. het verhoogen van dien dijk, aan C. Zanen Hz. te Ammerstol voor f 3564. De Kamer, merkt de Haagsche correspondent der »N. Gr. Ct.< op, heeft nog voor een drietal Weken werk, in publieke zitting en afdeelingen. De sectie-vergaderingen zyn ge steld in de week der Leidsche feesten, om zeker te zyn van eene talryke opkomst Einde Juni zal de Kamer nu pas uiteengaan en ik voorzie dat, nu ’t personeel in de maskerade-dagen wordt behandeld in de afdee lingen, er van een terngkeer voor het onder zoek in de kieswet voor September wel niets meer komen zal. Wat de Eerste kamer be treft, ook deze zal denkelyk niet heel veel meer afdoen en in Juli zich voornamelijk bezig houden met afdeelingswerk (voorstel-Hartog, veiligheidswet, fabriekswet, welke beide laatsten den hoofdschotel nog vormen van het Tweede kamermeno), maar de openbare zittingen zul len in dit zittingjaar ook in den Senaat niet veel meer beteekenen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1