J I I I o I r I Pi I 1 I 34ste Jaargang. Zaterdag 15 Juni 1895. No. 6684. BINNENLAND. 'den. onen, N Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. lil i1 >41 i i. 1 HTZ. y£ms snezen 1 I al I 1 tEtlLLETO\ Inzending' van Advertentiën tot 1 uur de» midd. Jaarverslag dar (L.-C.) id der resp. iteration de enz. enz. 35) len over de wer- i Wl ari door middel lor houders van en in de eerste I fabricatie bruiker van De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. u en en ■n >n. <n m tl I tl ?s; nie national GOÜDSCHE (OIIH \T (Uit het Zweedech.') >t kennen orden, die in de geleerde vestigen leid geworden is iddel tegen vroli lt heeft gemaakt r beperking van i de eenvoudigste iranderd aange- jeheel te verdrin- ih in lichaam en lergd worden ee ?f door vreeseyke i gekweld. Dan leugen, oorsuizen lende ziekte. Al zyn zenuwziek en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 <regek a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. aan wien de myn toebehoort, leidt zelf de reddingswerkzaamheden. In den omtrek van Breslau werden heden een paar lichte aardschokken waargenomen. GOUDA, 14 Juni 1895. Ter herinnering aan den slag van Waterloo zal Dinsdag a. s. des avonds van 7—8 uur in de St. Janskerk eene orgelbespeling plaats hebben. Als nummers op het programma komen o. a. voor: Variatiën over de Neder- landsche Volksliederen, benevens het Oud- ‘Nederlandsohe Volkslied Wilt heden nu treden voor God den Heere.< an 1889, Art. n te Amster- Door den heer De Bont te Nieuwer-Amstel is eene som van f 200 uitgeloofd voor dengene die hem de onder meer gestolen voorwerpen vermiste groote camée met het portret van pans Leo XIII terugbezorgt, of die der justitie zulke afdoende aanwijzingen omtrent dit voor werp geeft, dat hem hel terugbekornen ervan zij gewaarborgd. Gisterennamiddag te 1 uur, zag een bij de politie als zeer gevaarlijk bekend staand per soon de bewoonster der eerste verdieping van pand No. 25 in de Feyenoordstraat te Rot terdam hare woning verlaten. Nauwelijks was zij uit het gezicht, of hij begaf zich naar boven, brak de deur der woning open en ver- i Hl Naar men aan het >Hbl.« mededeelt, zou eerlang zijn te wachten de exploitatie van de spoorweglyn NieuwerachansHarlingen door de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappy. Dit zou zeer in bet belang zijn van de reizi gers uit de de provincie Groningen, die thans vóór en na de aansluiting aan de treinen van Leeuwarden Stavoren Enkhuizen Amster dam missen. Een der werklieden, wien gedurende acht dagen aan de weverjj der Leidsche katoen- maatschappii te Leiden het bezoek was ontzegd, Uit Wageningen schrjjft men van 12Juni: Het plukken van Meikersen heeft hier en. daar reeds een aanvang genomen, zoodat ook de verzending voor het binnenland weldra zal aanvangen. By de op gisteren gehouden verkoopingen van kersen uit alle boomgaarden by Wage ningen is gemiddeld 4 a 5 cent per K.G. op den boom besteed- Uit Breslau worct gemeld dat in een kolen- myn van Boven-Silezië door ontploffing een mijnbrand ontstaan is, terwyl zich 500 man in de diepte bevonden. Hne groot het aan tal slachtoffers is, kan nog niet bepaald worden, Volgens nadere berichten is de ramp ont staan door ontploffing van myngas nadat een der schotten die gevaarlyke, met myngas be zwangerde ruimten van de galeryen afscheiden, gebarsten was. Het ia echter aan verreweg de meeaten van de 6O0 man die in de myn werkten gelukt, nog in tyds de oppervlakte te bereiken; veertig werden er bewusteloos boven gebracht, daarvan zyn 8 mynwerkers en 2 voerlieden gestorven nog eenige perso nen worden vermist, zij zullen waarschynlyk verloren zyn. Graaf Henckel v. Donnersmarck, in handen krijg, zal ook tegen u gericht zyn.” i/Baron Sternburg,” sprak Alma trotsch en koel, «gij vergeet u. Wanneer gij mijne handelwijze, mijne liefde, al mijn streven niet begrijpt, dat ia uwe schuld niet; maar dat gij in uwe uitbarsting van toorn de vrouw beleedigt, die u verhinderen wil, eene lage daad te begaan, dat ia een Zweedsoh edelman onwaardig.” Met deze woorden verliet Alma de oranjerie; de baron bleef onbeweeglijk staan en keek haar na. Toen Alma verdwenen was, wierp hij zich op de bank en staarde op de stukjes papier, die over den grond verstrooid lagenmaar wy verlaten hen en richten onze blikken naar hetgeen buiten de oranjerie plaats vond. Nadat Alma zich verwijderd had, sloop Ivar, die ach ter dicht struikgewas verscholen, voor een der openstaan de vensters gestaan en geluisterd had, weg, mompelende: //Zij is een engel, alleen van grootsche, edele ge voelens vervuld.” Ivar’s gansche gelaat droeg de sporen van hevige gemoedsaandoening. Hij sloeg den weg naar het park in en toen hij aan het pavilloen gekomen was, viel hij daar buiten op eene der banken neder, wierp zyn hoed verre van zich en streek meermalen met de hand over het voorhoofd, als wilde hij orde bren gen in zyn ontstelde brein. Weder begon hij ver gelijkingen te maken, welke ten gevolge hadden, dat Constance geheel in zyne achting daalde en van het schitterende ideaal, dat zijne verbeelding van haar geschapen had, bleef nog slechts zooveel over als zijne rede onaangetast gelaten haddat wil zeggen hij hield nog vast aan het denkbeeld, dat zij door den hartstocht en de jaloerschheid misleid, zich in derdaad verbeeldde, dat Alma een laag karakter be zat. Maar wanneer vervolgens zijne gedachten zich trachtte niettemin gisterenuamiddag, door zijne kameraads daarin bygestaan, toch den arbeid te hervatten. Door de directie werd toen de werkplaats gesloten en niemand daarin toege laten. Eenige agenten zorgden voor het rondloopen in de omgeving der fabriek wanordelijkheden kwamen niet voor. (L.-C.) Te Uithuizermeeden traden dezer dagen twee beschonken personen de woning van den koster der Ger. Kerk, Smit, binnen, waarin zich op dat oogenblik behalve de ziekelyke koster en een koopman, nog twee vrouwen bevonden. De bewoners, op dat bezoek niet zeer gesteld, trachtten door een zoet praatje de lieden weer buiten te krygendit wilde evenwel niet ge lukken, en zonder dat hiertoe door de bewoners eenige aanleiding gegeven werd/ beproefde een der mannen Smit met een schop te slaan. Doordat Smit op hem toesprong mislukte dit echter. De ander bracht de dochter des huizes verwondingen met een mes toe en ook de bedaagde huismoeder ontving een geweldigen slag op de borst. Door hot noodgeschrei der vrouwen kwam inmiddels hulp opdagen en gelukte het eindelyk om den indringers het mes en de schop af dig te maken. Later mocht het aan de inmiddels ontboden politie met behulp der burgery gelukken de rustverstoorders gevangen te nemen, waarby de een zich als een woedend dier te weer stelde. Een van hen slaagde er in om de deur der torencel, waarin by bewaard werd, open te breken en te ontvluchten, doch hy werd later door de marechaussee wederom in Uithuizen gevat. Nadat de mannen bnn ross hadden uitgeslapen en van een en ander proces-ver- baal was opgemaakt, zyn zij weder op vrye voeten gesteld. Men meldt uit Vlissingen De gevallen van desertie onder de soldaten van het algemeen depot van discipline nemen toe; Woensdagavond om halfacht ontvluchtten een 16tal, ditmaal na vooraf aan de achter zijde van de kazerne de schutting te hebben verbroken. Patrouilles, die onmiddellyk wer den uitgezonden, konden na veel moeite slechts 5 hunner arresteeren en naar de kazerne terugbrengen, waarby een korporaal het met de burgery te kwaad kreeg en genoodzaakt was zyn sabel te trekkenaan weerskanten vielen nog al klappen. Door den commandant werden dien avond alle officierëh opgeroepen, vermoedelijk om te beraadslagen wat te doen, vooral omdat ook antrtige ongeregeldheden in de kazerne hadden plaats gehad en men voor eene herhaling vreesde. Een groot aantal burgers, vooral bewoners van huizen gelegen nabij de kazerne, die by den ingang van de kazerne stonden om te zien en te hooren wat er gebeuren zou, lieten zich zeer ongunstig over de houding van den commandant uit. Toen hij naar de kazerne ging, werd hij door het publiek uitgejouwd. De Minister van Binnenlsndsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met 1 September e. k. te vervullen is de be trekking van leeraar in het handteekenen aan de Ryks-hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus alhier. Jaarwedde t 1200. Zy die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich vóór 27 Juni e. k. aan te melden bij den inspecteur van het middelbaar onderwijs dr. A. T. van Aken, te 's Gravenhage. Zij legde de hand op den arm van den baron en vervolgde met trillende stem «Ik bemin hem met mijne geheele ziel, met elke zenuw in mijn hart, met eiken droppel van mijn bloed en daarom zal ik hem nimmer haten, my nimmer wreken. Wat verlangt myn hart, dat slechts voor hem kloptt, Wat anders dan eenmaal bemind te worden en voor het ophoudt te slaan, de zekerheid te erlangen, dat ook het zijne voor mij slaat. Niet door haat of wraak bereik ik dit doeldaardoor oogst ik slechts gewetenswroeging, naberouw en eigen vernedering. Mocht ik daaren tegen nimmer door myn man bemind worden, dan zal ik sterven in het bewustzijn, dat ik ten minste zijne liefde waardig was, en geloof mij, daarin ligt etn groote troost.” fGij wilt dus eene liefde door de vingers zien, die met alleen de banden bezoedelt, die u met uw man verbinden, maar ook die welke Constance en my vereenigen?” «Neen, Gustaaf, dat wil ik nietmaar ik geloof, dat ik het kwaad al zeer verkeerd tegenwerk, door een grooter te verwekken of door de wereld in te wyden in de misslagen, die mijn man begaan heeft.” «Maar ik zal zoo ellendig zwak niet zijn. Ik zal deze vrouw toonen, dat ik haar als een trouweloos en lichtvaardig schepsel kan en wil brandmerken. Mijne gekrenkte eer za’. gewroken worden.” «Gewroken I Op Constance, op haar, die gij be mind, die gij uw naam gegeven, die gij beloofd hebt, te beschermen. Neen, Gustaaf, gij zult u niet wre ken, gij zult haar van bet dwaalpad trachten af te brengen. Waaruit ontspruiten hare misslagen? Uit de onjuiste, valsche begrippen van wat goed is. Zij is opgevoed volgens do moderne en sebeeve begrip pen, die het deugdzaam schijnen voldoende achten. Is bet hare schuld, dat zij bezwijkt, wanneer bet op deugdzaam zijn aankomt? Is het hare schuld, dat hoogmoed en verkeerde begrippen van eer haar het Eden ontrukt hebben, dat zij zich droomde aan de zijde van den man, dien zij van kinds af bemind heeft? En nu, wanneer deze liefde, ontstaan en gevoed zonder leiding van edeler gevoelens, haar verleidt tot dalen, die het gevoel van het goede ver werpt, moogt gij, haar natuurlijke beschermer, haar daarvoor niet met schande en vernedering straffen. Neen, gij zult u niet wreken, gij zult er zelfs het middel niet toe bezitten,” sprak Alma met krachtige stem en verscheurde don brief. De baron gaf een luiden kreet van toorn en vatte baar bij de handen maar met eene snelle beweging maakte zij zich los en scheurde den brief nog in kleinere stukken. z/Alma, dat is geen grootmoedigheid, dat is be driegerij. Het kan geen liefde zijner moet eene andere drijfveer bij u bestaan. Ahl gravin,” voegde hy er bij met vonkelende oogen, «de aanklacht tegen en den legatie-secretaris bevat wellicht waarheid gij wilt achter de trouweloosheid van uw man misschien uwe eigene verbergen, maar wees op uwe hoede, het eerste bewijs, dat ik tegen de misdadigen Inde laatste dagen wordt vanwege de gem. ’s Hage krachtig gewerkt aan het herstel van den ryweg voor het Kurhans en den afgeslagen duinrug te Scheveningen, welke werkzaamheden thans zoover gevorderd zyn, dat de ryweg bestraat is. Met het oog op de openstelling der baden op a. s. Zaterdag, is het paviljoen ven den badmeester reeds kunnen geplaatst worden, terwijl ook de brug aan het strand, waarvan in de laatste weken het gemis zoozeer is gevoeld, vóór Zaterdag zal kunnen gelegd zyn. Voorts worden geleidelijk de werkzaamheden voortgezet, om naarmate van het vertrek van de vloot naar de haringvisschery, ook het an dere gedeelte van den ryweg naar het dorp te herstellen, zoodat men verwachten mag dat ook dit gedeelte spoedig zal kunnen bereden worden. Meermalen rersekerden zeer oude Teseelsche vissebers, dat zy in hunne jeugd onbekend waren met een visch, die pieterman genoemd werd. Deze verklaijng klonk aan de jongeren byna ongelooflijk in de ooren, omdat zy jaar aan jaar, zoodra de Meimaand in het land was, ook de pietermannen by duizenden en duizenden langs de kust zagen zwemmen. Dit is nog geen vyf-en-twinting jaar gele den. Een aantal kustbewoners vonden toen in de maanden Mei en Juni een middel van bestaan in bet vangen en voor het gebruik bereiden van pietermannen. Met een bootje en eenige korte hengeltjes ving men er soms in één dag wel duizend. De smakelyke, doch gevaarlyke vischjes werden van jaar tot jaar in ruimeren kring als volksvoedsel in den handel gebracht. Thans echter heeft men sedert eenige jaren waargenomen, dat het getal pietermannen sterk vermindert. Verleden jaar werden maar zeer weinige gevangen, en dit jaar zyn zy aan de Tesselache kust zelfs nog niet gezien. De vissebers, die uren ver van land zeilen om hun bedryf uit te oefenen, gewagen er ook al van, dat zy byna geen pieterman meer vangen. Of de visch een anderen koers neemt en zich aan de Hollandsche kust niet meer ver toont, weet men natuurlyk nietdoch de mo gelijkheid bestaat, dat het verschijnsel zich ook vroeger heeft voorgedaan, namelyk in de dagen waarvan de oude visschers spreken, toen de pieterman hun onbekend was. De reeder M. de Niet Azn. te Scheveningen heeft te Vlaardingen aangekocht een groot perceel grond aan de haven aldaar, waarop pakhuizen en andere opstallen zullen gebouwd worden ter inrichting van dit terrein voor de uitoefening der reeder#aldus bericht men ons. Is dit misschien »het eerste schaap over de brug,< dat straks door «al de anderenge volgd zal worden volgen kast op de voorkamer. In een laadje -van die kast vond hy f 4.50 en een zilveren horloge met ketting, dat hy terstond buit maakte en in zyne zakken liet verdwynen. Een der politieagenten echter had hem in het vizier gekregen, en nog was hij met het door zoeken der woning bezig, toen eene forsche hand hem by de kraag greep en hem inre kende. Op weg naar het politiebureau aan de Nassaukade had de inbreker nog gelegen heid een breekyzer, dat hij in zijn mouw ver borgen had, in de Koningshaven te werpen. Hy is terstond in bewaring gesteld. tot Alma bepaalden, dan meende hy de eigenaardige trilling in hare stem te hooren, toon zy den baron bekende, boe zeer zij baar man beminde. Hij ge voelde zich getroffen door de warmte, waarmede zy, de verongelykte, Constance verdedigde, die nog daags te voren al het mogelyke gedaan had, om Alma te schaden en te doen minachten. Hij verbeeldde zich Alma’s edel aangezicht te zien, toen zij den brief verscheurde met de woorden«Nu is er geen be wys meer.” Ivar gevoelde, toen hij zich het tooneel voor den geest haalde, waarvan hy getuige geweest was, eene onweerstaanbare begeerte, om zich voor Alma op de knieën te werpen en haar om vergiffenis te smeeken voor al het lijden, dat hij baar berok kend had. Allengs verdreef de gedachte aan haar elke andere, zoodat zy ten slotte het eenige voor werp van zyn gepeinzen bleef. Des avonds waren allen in het salon vereeuigd. Alma en'jAlfred zongen een duo Tegen het einde daarvan verdween Constance. Toen Alma van de piano opstond, vloog haar blik door het salon en toen zy Constance misto, verliet ook zij het vertrek. Ivar, op wien dezen avond het uiterlijk zyner vrouw een voordeeliger indruk dan gewoonlijk maakte, vond, dat zy zich wel wat veel met Alfred bezighield en in weerwil van den beteren mensch in hem, her innerde hij zich onwillekeurig de aanklacht tegen Alma en hij dacht «Wanneer Constance eens gelijk had? Onmoge- lykl” sprak hot gezond verstand. „Maar wanneer Alma’s grootmoedigheid eens, zooals Stjemburg zeide, slechts een mantel was, waarmede zij hare eigene zwakheid verborg? Dan was ik de bedrogene, de door schijnheiligheid bedrogene.” miot volft.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1