J PARASOLS hr. Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Zomerdienst 1895.m Aangevangen 1 Mel. - TUd van Greenwich. M Baltenlandscb Overzicht. A. van OS, Aa, Beurs van Amsterdam. m'f, sty, iïy. St&ton-Generaal. 2e. Kami». Zitting ran Donderdag 13 Jani. By het voortgezet debat orer de veiligheids wet werd in art. 9 duidelyk uitgedrukt, dat het reglement in de fabrieken opgehangen moet bljjven. De Minister nam over het. amende* ment der comm. ran rapporteurs op art. 10 om te bepalen, dat de inspectears en ambte naren van den veiligheidsdienst met tevens belast worden met het toezicht op hetgebroik van stoomtoestellen. Op art. 12 is verworpen met 56/12 een amendement-Tydeman om te eiechen mondelinge en schriftelijke beantwoor ding door den f brikant van de vragen des ambtenaars. Gehandhaafd is de verplichting tot het geven van inlichtingen. By art. 13 (verplichting tot mededeeling van ongevallen) wjjzigt de Minister den aanhef, zoodat het slaat op hoofden en bestuurders van inrichtingen, waarin eenige tak van fabrieks- of handwerksnyverheid wordt uitgeoefend, en dezen verplicht worden van elk in bet bedryf voorgekomen ongeval mededeeling te doen. De commissie van rapportenrs trok haar amen dement daarop in. Een amendement-Beelaerts om de verplichting te beperken tot fabrieken of werkplaatsen in de wet bedoeld, is ver worpen met 56 tegen 15 stemmen. Art. 34 is goedg keurd. Een correspondent van het »Hbl.« te Jo hannesburg (Zuid-Afrika) schryft Ik ben hier in verscheidene goadmynen geweest^ en my dunkt zoo, dat de lezer my die., ervaring benjjdt. »Een goudmyn!* zegt by. »Wat moet bet aardig zyn, zoo rond te wandelen in ouderaardscbe gangen, waar het ro9S« licht van walmende toortsen op duizend plaatsen het edele metaal aan de rotsen doet glinsteren en fonkelen, en waar het houweel met eiken slag nieuwe schatten bloot legt Myn waarde, het leven is een gestadig proces van ontnuchtering. De werkelijkheid staat steeds ten achter bij de verwachting, en in de hoop ligt per slot van rekening meer genot dan in de verwezenlijking, in het verlangen meer dan in de bevrediging. En met goudmijnen is het evenals met andere dingen. De voor stelling die men er van heeft, bestaat voor namelijk uit vage visioenen die, tydeus de kinderjaren door bonte prentenboeken ver wekt, half onbewust in het volwassen brein voortleven; kom naar Johannesburg, ga een myn in, en gij zult minstens één illusie armer naar boven komen. Een dergelyke tocht ia evenmin lastig ala gevaarlyk. Gy kleedt u in het oudste pak dat gy by o hebt, en gaat met uw geleider in een der yzeren karretjes zitten die door stalen kabels over rails met een helling van ca. 40 graden omhoog getrokken, het los gelaten erts naar boven brengen. Gy hebt slechts op te passen dat gy uw hoofd niet boven het ding uitsteekt, en dan gaat het roefde diepte en de duisternis in. Na onge veer een minuut schiet gij voorbij een ver lichte gang de eerste levelen dan nog een en nog éénby do vierde staat gy stil en slapt gy uit. Gy ziet een lage hal elektrisch verlicht in de meeste mynen met rails, karretjes, halfnaakte negers en blanke opzichters, en gy hoort het doffe geraas van voorbijschietende karretjes in de schacht, de dreuneude slagen van houweelen en het ge- druppel van water. Uw wegwyzer ueemt een paar kaarsen uit een gesloten kast, en wanneer gy die ontstoken hebt, zjjt gy gereed voor uwe wandeling, 1200 voet onder den grond. In het begin ziet gy uiterst weinig by het licht uwer twee kaarsen, die slechts juist vol doende zyn om de duisternis zichtbaar te makenmaar wanneer uw oog aan het schemerdonker gewoon is geraakt, gaat het beter. Van goud ziet gy nergens een spoor, zelfs Diet wanneer hel erts byzondor ryk is, eu zes of zeven ouces per ton geeft; gewoon lijk echter houdt het slechts één once of minder, en wanoeer gy iets glinsterende ont waart, is het gewoonlijk een pyiiet, of mis schien wat water, dat langzaam door de rotsen sypelt. Spoedig toont uw gids u de banket- zoomen die door het graniet loopen; zij be staan uit conglomeraat van kiezels en een soort cement, die bard is geworden, en wisselen in breedte af van ongeveer 20 centimeter tot IJ a 2 meters. Het goud zit gevroonljjk rondom de kiezels, en is uiterst fijo verdeeld, hetgeen zyn onzichtbaarheid ver klaart, en hoe dunner de aderen hoe rjjker. Er zyn in hoofdzaak drie goudhoudeudelagen. De voornaamste is het betrekkelijk arme main reef,dat gemiddeld slechts 6 w. per too houdt, en derhalve eerst thans kan worden bewerkt, dauk zy der veel verbeterde metbode. Dicbtbjj loopt de »main reef leader, c eeu dunne maar rjjke ader, die slechts zelden meer dan een paar voet van het »main reeft is verwijderd, en verder is er op een afstand van 16 k 50 meters het south reef,t eveneens dun en ryk, dat uit drie of vier vaak in elkander loopende stringersbestaat. Deze riffen nu worden door de mijnwerkers gevolgd. Zy loopen met een belling van circa 35 graden de diepte in en zijn byzonder bestendig van aard. De arbeiders die het erts loswerken zyn allen zwarten, forsche kerels, die de 3 p. st. en den kost, die zjj per maand verdienen, volop waard zjja. Zjj volgen het erts in nauwe, hellende gaugeu, waar zij in de meest onmogelijke houdingen hunnen gaten drillen. Deze worden met dynamiet gevuld, fen twee maal per dag vinden de ontploffingen plaats, die het geheele onderaardsche terrein met een vervaarlyk gedreun en gerommel vervullen. Het losgeslagen erts wordt dan klein gehakt en na van de waardelooze rots te zyn afge zonderd, naar boven gebracht. Dezelfde werk zaamheden vindeu op de verschillende verdie pingen te-geljjk plaats, en deze verdiepingen zjjn met elkander verbonden door de schacht, die de richting van bet reef volgthet laatste wordt zoodoende geleidelyk uitgemergeld. Boven, bjj den ingang der myn, bevindt zich een groote inrichting. Het erts wordt eerst in stampers fijngemalen, en loopt in den vorm van pap over kwikzilverplaten, die ongeveer 50 pCt. van het goud vasthouden. De rest vormt de z.g. tailings*, die, vroeger, waardeloos, thans door middel van concentra tie en het cyanide procédé verder worden be werkt, en ruim 60 pCt. van het goud dat zy bevatten, prysgeven, zoodat alles by elkander genomen ruim 80 pCt. van het goud in het erts wordt genomen men hoopt dit percen tage eerlaog op 90 a 95 pCt. te verhoogen. In den vorm van amalgama wordt het gond naar de raffinadery gebracht, en van daar worden de zware baren eiken Donderdag naar de bsnken vervoerd, die zich met de transpor- tatie en den verkoop te Londen belasten. Het geheel maakt meer den indruk \van een groote fabriek dan van een goudmijn en in mil voor de illasio omtrent goudmynen, die men in den schoot der aarde prjjsgeeft, krjjgt men in de reusachtige etablissementen een zeer hooge denkbeeld van de volmaaktheid en den omvang der industrie. De »Berl. Corresp.* bericht, dat de Duitsche regeering de sluiting gelast heeft van het krankzinnigengesticht »Mariaberg« te Aken, dat bestuurd werd door de broeders van het Alexiauer-klooster aldaar. De aanleiding lot dit besluit was eenesoort gelijke als die, welke eeuigen tjjd geleden eene omwenteling bracht in het bestuur van het Haagsche krankzinnigengesticht. Wat bier mevrouw Stuten deed, dat deed daar nu de koffiehuishouder Mellage, uit Iserlohn. Een proces over de schandelijke toestanden, welke in genoemd gesticht bestonden, heeft gedurende acht dagen bet gerechtshof te Aken en de aandacht van geheel Duit6chland bezig gehouden. Aan het requisitoir van het O. M. ddo. 7 dezer, ontleenen wjj het volgende: De ambtenaar van het O. M. verklaarde, de vervolging: tegen den heer Mellage c. s., die de beschuldigingen openbaar maakten in eeu brochure en in den »Iserlohner Kreis Anzei- gerte hebben ingesteld, om nit te maken, of en in hoeverre die beschuldigingen, inge bracht tegen; de broeders van het Alexianer- klooster, gegrond waren, waartoe eene uitge breide instructie beeft plaats gehad. Qet kau niet ontkend worden zeide het O. M. dat deze instructie bet bestaan van ernstige, afkeuren waardige toestanden aan bet licht heeft gebracht. Eeu daarvan is zeer zeker, dat een gesticht, waarin zich 660 ljjders bevinden, dagelyks slechts gedurende 1 uur door twee geueesheeren wordt bezocht. Na vervolgens de rechtsvraag der aanspra kelijkheid van de beklaagden te hebben be handeld, constateerde bet O. M., dat de be- stnorders eo broeders van het Alexianer klooster o. a. zyn beschuldigd, tegen beter weten in een Eugelschen geestelyko (Forbes) jarenlang wederrechtelijk van zyne vrijheid beroofd en ernstig mishandeld te hebben; ban doel zou volgens de brochnre zyn ge weest, Forbes stelselmatig dood te makmeen aanklacht, die te zwaarder is, zei het O. M., als hjj wordt gericht tegen personen, die op gronden van Christelijke barmhartigheid hun geheele leven aan de ziekenverpleging hebben gewjjd. Het O. M. betoogde daarna, dat F. van jongsaf excentriek was en aan den drank ver slaafd, o. a. ophalende dat hjj op 20-jarigen leeftjjd een soldaat omverliep, om zjjr.e lichaams kracht te toonen, en op 34-jarigen leeftijd een officier onder een tafel wierp, omdat deze een spotliedje op de katholieke kerk zong. Wegens dronkenschap volgens hem echter omdat hjj party fr°k T00r 6e fersche landbouwers door zynen bisschop van zyn ambt ontzet, kwam F. in 1890 zonder papieren of middelen van bestaan iu Duitschland eu werd toen, op zjjn verzoek, in het Mariaberg-klooeter opge nomen. Toen hjj echter eens in volslagen beschonken toestand werd thuisgebracht en alle kenteekenen van dronkemans-waanzin vertoonde, verzoehten de broeders, dat de ge neeskundigen zyne krankzinnigheid zonden uitspreken, waartoe de »Sanitatsrath« dr. Ca- pellmann zich onbevoegd verklaarde, maar de sKreisphysicas* dr. Kribben, na onderzoek, overging. Het is zeker te betreuren zeide het O. M. dat na dit onderzoek de patient niet verder geneeskundig is waargenomen maar dit wordt verklaard door de geheele or ganisatie van het gesticht, waar de geneeskun dige verplegirg uiterst gebrekkig is. Dat F. door de broeders werd mishandeld, was, naar het O. M. meende, uit het getuigen verhoor niet gebleken, al zyn zy misschien wat hardhandig te werk gegaan, toen zjj hem naar binnen droegen en evenzoo achtte het O. M. niet bewezen dat de broeders hebben geweten dat F. niet krankzinnig wasveeleer bestaat z. i. grond voor het tegendeel. Mellage bad echter ook een aantal andere beschuldigingen ingebracht: een, naar het oor deel van het O. M. ongerechtvaardigde, tegen een politiesecretaris, die zich zou hebben laten omkoopen om de broeders te waarschuwen als een inspectie te wachten was, maar ook reeds beweringen van ernstige mishandelingen van zieken in het gesticht«n na het getuigen verhoor moet ik zeide het O. M. ten deze van de vervolging tegen Mellage afzien want er is inderdaad gebleken, dat in het Mariaberg-gestichtdingen zyn gebeurd, die de zwaarste straffen rechtvaardigen en waar omtrent een zeer gestreng gerecbteljjk onder zoek zal worden ingesteld. Overwegende dat M. niet door lage drjjf- veeren was bewogen en integendeel moest erkend worden, dat hij zich verdienstelijk heeft gemaakt door ernstige, verkeerde toestanden bekend te maken, vroeg bet O. M. ten slotte slechts 360 Mark boeten voor den Bchryver der vier als beleedigend vervolgde artikelen, en 280 Mark voor de uitgevers. De advocaat van een der aanklagers (dr. Capellmann) verklaarde daarop in zyn pleidooi dat zyn cliënt dien dag zyne betrekking aan bet gesticht bad neergelegd, wegens bet on bevredigende, onhoudbare van den geneeskun digen dienst. Mr. Niemeyer, advocaat uit Essen, die Mel lage verdedigde, hield vol, dat het klooster «Mariaberg» eene inrichting is, dieo. a. dient om weerspannige geestelijken onschadelijk te maken, waartoe hjj o. a. breedvoerig wees op het geval van pastoor Kbeindorf, soortelijk als dat van F. Een der broeders beeft gezegdWie hier is, die wordt tam gemaakt; tonder ons goed vinden komt niemand hier nit.v R. nu die door een list ontsnapte, lichtte M. in ook om trent F., wiens krankzinnigheid door dr. K. eenvoudig werd aangenomen op gezag van bovenbedoelden broeder. Pleiter toonde voorts aan, dat F. en R. geen dronkaards zyn en betoogde uitvoerig, dat ioestanden waren aan 't licht gekomen, die in de geheele beschaafde wereld afschuw en ontzetting hebben gewekt over 't feit, dat zjj konden voorkomen in een van Staatswege geconcioneerd krankzinnigen gesticht, trots het toezicht van de overheid. Met vertrouwen vroeg pleiter vryspraak van M. c. s., die zich zeide hjj verdienste lijk hebben gemaakt tegenover de menschheid. Het gerechtshof beeft bjj zyn vonnis aan genomen, dat alle beklaagden Mellage c. s. met goede bedoelingen handelden 193 Str.) en voorts, dat de door ben ingebrachte beschuldigingen door hen bewezen werden, en diensvolgens de beklaagden van de aanklacht van laster en beleediging vrjjgesproken. Maandag d. a. v. ontving Forbes een bezoek vau den kanunnik Cameron, die hem namens den bisschop van Aberdeen kwam verzekeren, dat Mgr. eerst nit de con ran ten berichten over het proces-Mellago had vernomen, boe slecht bjj te Aken was behaudeld, met de oitnoodi- ging naar Schotland terug te keeren, waar hy dan weder een ambt zon krijgen in overeen stemming met zyne wenschen. Mellage werd Zondag, toen hjj te Iserlohn terugkeerde, door een onafzienbare menigte met fakkels en muziek afgehaald en vol geest drift verwelkomd. Naar aanleiding van het proces hebben een natio-naal'liberaal en een conservatief lid van de Pruisische Kamer een interpellatie over de krankzinnigenverpleging ingediend. Uit Aken wordt gemeld, dat het Q. M. appèl heeft aangeteekend tegen het vonnis. In het Weekblad voor de Burg. Adm.c wordt het krachtig protest van mr. Levy tegen de verordeningen op de vermomde bedelarjj, dezer dageu nog eens herhaald naar aanleiding vau een artikel in »De Liberaal,* besproken en aan critiek onderworpen. De redactie ver klaart daarby al dadelyk niet te kunnen in zien, waarom de gemeen te-wetgever niet, even goed als voor andere bedrjjven, ook voor dat van het venten, het lenren, bjjzondere bepa lingen zou mogen treffen. En nn willen wjj dit zeggen mr. Levy kent de kwaal niet, waarover by schryft. Het is begrijpelijk, dat men in een groote stad, waar veel politietoezicht en in elk geval buren zyn, minder overlast van venters en leurders heeft. Maar weet mr. Levy, wat dat op het platteland beteekent Ons is eeae gemeente bekend, waar op één dag, bjj één boer zich één honderd vier van zulke kooplieden aanmeldden. Wat te doen, wanneer de mannen op het veld zijn eu de vrouw alleen te hnis is, ver van elke hulp? Niets anders dan wat ge bruikelijk is: een cent toednwen door het sleufje meestal expresaelyk daartoe aangebracht! Daarnevens verliest elke pethetiscbe ontboe zeming over de schamele luiden, »die bjj duizenden en tienduizenden door venten een schamel stak brood trachten te verdienen «(Mr. L.) hare kracht. Hieruit bljjfct duidelyk het verschil in appreciatie. Terwjjl mr. Levy let op de schamele luiden, heeft het »W. v. d. B. A.« de ge meentenaren, die van deze luiden overlast hebben, in het byzonder op het oog. Intus8chen neemt dat alles niet weg, dat ook dit blad de ontwerp-verordening der Utrechtscbe Vereeniging een lomp stak werk vindt. Gouda Moordrecht. Nieuwerkerk Gapelle Botterdam Botterdam Gapelle Nieuwerkerk Moordrecht Gouda 7. 7.25 7.82 7.8» 7.48 7.55 5.— S.10 8.1» 8.28 5.82 8.40 8.47 8.54 9.01 9.10 6.02 6.18 6.21 6.29 6.85 9.06 9.25 10.— 10.17 11.85 7.25 7.47 8.- 7.45 8.07 8.18 10.64 11.01 11.08 11.15 11.24 8.85 8.55 1.24 11.28 9.40 12.22 12.29 12.86 12.48 12.52 KOTTIRDA M-G O D A. 1.44 3.50 9.61 9.59 10.11 10.22 10.82 10.89 10.46 10.52 11.50 12.20 12.08 12.40 4.60 5.24 7.11 7.52 8.32 8.43 8.51 9.67 11.18 4.57 7.59 ff H 10.04 0 5.04 ff f 8.06 ff ff V 10.11 0 5.11 H ff 8.13 ff 11 10.18 0 5.20 5.42 7.80 8.22 8.52 9.03 9.10 10.27 11.80 1.45 2.50 8.10 3.48 4.20 5.81 6.20 8.05 9.41 1.55 ff 0 ff 6.30 0 9.10 2.02 ff ff e ir 6.87 0 9.1 2.09 ff H 0 ff ff 6.44 0 0 2.15 3.09 3.29 4.08 4.40 5.51 6.50 8.25 10.06 GOUDA DEN HAAG. DEN HAAG GOUDA. Gouda 7.30 8.34 9.09 9.87 10.80 1*0.60 18.18 12.26 1.27 8.85 8.47 4.46 6,97 7.14 7.40 8.89 8.64 9.6411.16 ST*. 7.481.47 11 02 Z.-Zegw.7.5S 8.66 11.13 18.48 6.08 8.18 oil 10.0*7 1M1 u.38 18.48 1 03 1.67 4.06 4.1*7 6,', 7.4*4 ^o'._ O.UlU'll.*. Gouda. Oudew. Woorden Utrookt Gouda Amsterdam Wp. 6.86 6.40 7.66 8.09 8.81 O^lO-Vu!— 18.48 2.28 8.17 4.16 4.47 6.67 6.68 8.81 10.18 !,r,«:i48..'l, 11.81 2.45 8.84 tik 6.1*7 Su8,6S £55 6.18 7.28 8.28 8.41 9.9.87 10.51 11.46 1.20 8.08 8.60 4.48 5.29 6.86 7.46 9.0411. G O U D A—A M 8 T E R D A M. 8.11 10.01 11.— 12.10 3.81 4.47 8.66 10.18 1M0 11.45 1— 4.10 5.45 8.11 11.15 *sHago 5.48 7.20 7.48 8.80 9.28 9.4610.1411.8512.161.88 2.44 2.68 3.43 4.15 6.17 6.11 7.58 ».88{ Voorb. 5.54 10.20 1.44 n a 8-17 Z.-Zegw6.08 ut, km n 10.85 K 1.58 a a 8.18 K 9.58 Zev.-M.6.19 nu 10.46 2.09 «r ff ff ff 6-42 10.02 Gouda 6.80 7.50 8.18 9.— 9.56 10.16 10.57 12.05 12.45 2.20 8.14 8.26 4.13 4.43 5.47 6.68 8.28 10.18 Stopt te Bleiswjjk-Kruisweg en Nootdorp-Leidschendam. 6.40 7.58 9.10 Utrecht Woerden Oudewater Gouda Amsterdam Wp Gouda UTSECH T-G O O D A. 6.33 7.50 9.— 10.— 11.84 12.50 8.10 3.52 4.43 6.86 6.58 8.11 ff 10.28 11.51 ff 4.16 6.58 7.07 8.19 10.81 ff 4.24 7.20 8.82 9.84 10.44 12.07 1.22 8.42 4.37 6.20 7.09 AMSTERDA M—G O U D A. 5.50 8.15 9.55 11.— 2.40 4.25 7J0 9.04 10.14 12.19 8.80 6.20 7.60 8.09 9.07 10.84 ES* ®-28 H>>*4 s 5 9.88 8.25 8.41 9.49 11.10 6.85 7.46 8.— 8.4» 10 11.10 Het gaat niet aan de uitoefening van een bedrijf eenvoodig en geheel aan het goedvinden van den burgemeester afhankelijk te stellen. Kooplieden, die werkelijk een bedryf uitoefe nen, behooren niet daarby van eene vergunning van den burgemeester afbankeiyk te zyn. Men eische, dat zjj uitoefenen desnoods een bedryf, dat elders gevestigd is, of dat zy althans toonen, dat hon bedryf ernst is on niet voor wendsel. Het oordeel hieromtrent zal men wellicht aan den burgemeester moeten laten, doch in de verordening worde hem een maat staf gegeven, waarnaar te oordeelen. Het toe zicht van Ged. staten is daar om te waken, dat niet onnoodig werkelyk de vrjjheid van bedryf worde belemmerd. De gewone wjjze van merken van linnen- en katoengoederen, Damelijk met het zoogenaamde merkkatoen, is vry omslachtig en tevens niet zeer doeltreffend, daar dit laatste spoedig zyn klenr verliest of althans onder het wasschen weldra in helderheid van tint merkbaar afneemt. Ziehier een paar wyzen, die het dubbel voor deel opleveren van doeltreffend en goedkoop *Ön' Men verschafte zich een yzeren cachet met den naam of de initialen »en relief* en ver- warme dit sterk, doch niet zóó, dat het rood gloeiend wordt. Dan bedekke men de plaats waar het goed gemerkt moet worden, met een weinig fijn gepoederde suiker, en drukke daar het verwarmde cachet met kracht op. Het merk zal dan onnitwischbaar op het goed overge bracht zyn. Een zeer goede merk-inkt verder, is samen gesteld nit: Mangaansnlfaat 4 gram. Gedistilleerd water 4 Suiker in poeder 8 Roet2 Tot een half vloeibare brjj samengeroerd, gebruikt men dit mengsel ovenals gewone boek- drnkkers-inkt. De plaats, die gemerkt is, wordt bevochtigd met een oplossing van bytende potasch, daarna weer gedroogd, en ten slotte flink afgewasschen. Dit merk is zeer vast. (Mbl. t. d. Verv.) De Haarlemsche rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van Hendrik Hollander, likdoornsnjjder van beroep, beschuldigd zonder noodzaak en dos onbevoegd de heelkunde te hebben uitgeoefend, door te Zaandam een man een wrat te hebben afgenomen. De eisch was f 25 boete, subs. 10 dagen hechtenisslraf. De rechtbank veroordeelde Hollander tot f 5 boete, subs. 5 dagen hechtenisstraf. Bjj den gemeenteraad van Rotterdam is door B. en W. het voorstel ingediend om voor f 60,000 de Remon8trantsche kerk aan te koopen, ten einde deze te gebruiken tot uit breiding van de Bears, speciaal voor granon en zaden en om tevens aan de Remonstrant- «che broederschap een terrein te verkoopen aan den Westeramgel tegen f 40 per c.A., ten einde daarop een nieuwe kerk te stichten. Op de gisteren gehouden paardenmarkt te Nomansdorp, beter bekend onder den naam van Bnitenslnische paardenmarkt,* was de aanvoer vrfi groot. De handel was ving, inzonderheid in de éénjarige paarden, die golden tot f 200 soms zelfs nog daarboven. De meeste werden aangekocht voor de Langstraatsche weiboeren, die deze paarden weiden tot November, en dan weer van de hand doen aan den Pruis of den Saxer. Zag men er vroeger, door of voor den Franschman dikwerf paarden meonemen van f 800 tot f 900, als zy 5 a 6 jaar oud waren, die tyd is voorbjj. De kooplui zyn er wel, maar tbans besteden zij niet meer dan f 450 k f 550, in heel enkele gevallen komen zy daarboven, maar dan kan men rekenen dat het iets zeldzaams is. De «AllgemeineElectricitats-GeseU8ohaft» te Berljjn heeft een reddingsboei vervaardigd, die niet alleen drie personen kan dragen, maar 4 voorzien is van een electrisch gloeilampje van 16 kaaren, welks lichtkracht versterkt wordt door een lensvormig geslepen glazen klok. Het licht is op een afstand van 2000 M. zichtbaar. De stroom wordt geleverd door een battery in een boei verborgen, die twee maanden lang geladen kan blyven zonder dat de electromotorische kracht vermindert. Noch schommelingen, noch een val zyn in staat den toestel onklaar te maken. Hangt de boei dan is de stroom afgebroken, zoodra ze evenwel dryft, wordt de electrische keten auto matische gesloten en de lamp ontstoken. Het licht kan aes uur blyven branden. Het heeft in Engeland de aandacht getrok ken, dat Nasroella khan, de Sjapzada of zoon van Emir Afghanistan, zoo dikwyls de officieel vaatgestelde programma's in de war heeft ge bracht door op schijnbaar willekenrigqtijden aan te komen of te vertrekken. Thans blykt echter, dat de jonge Prins voor zyn vertrek naar Engeland van den Emir een gedetailleerd programma heeft ontvangen van zyn reis, vastgesteld overeenkomstig den raad van de voornaamste waarzeggers en sterrenwichelaars van Afghanistan. Dezen kalender volgt de Sjahzada zeer getrouw, omdat de daarin aan gewezen dagen en maanden byzonder gelukkig zijn voor het bezoeken en verlaten van de voornaamste plaatsen, waarheen hy gebracht wordt. Daardoor alleen sohynen des Sjahza- das aankomsten en vertrekken zoo ongere geld. Met geljjken munt betaald. Tandmeester (tot een patient, die hem na volbrachte ope ratie, de uitgetrokken kies overhandigt*'t Is vier golden voor de kies. U dacht me toch met dat uitgetrokken ding te betalen Patient: «Natuurlijk! voor anderhalf jaar heeft u de kies nog geplombeerd voor tien galden, omdat er naar uw zeggen wel ,voor galden aan gond was ingegaan en dat gond moet er nog inzitten. Goeden morgen 1» I De bonw der Haatlemsche kathedraal is ge gund aan den heer G. Hulsebosch voor f 327,000, den laagste» inschrjjver uit Haar lem. Een nienwe pretendent voor den Fransphen troon, prins Roger de Boarbon, die eerst on- lans te Brosel te voorschjjn is gekomep, is door de politie van Antwerpen als - landlooper over de Fraosche grens gezet. Hjj werd daar door de gendarme met open armen ontvangen, wyl hy nog een straf van 10 jaren dwangarbeid t.e ondergaan heeft, wegens een moord op zynen oom Te Londen zjjn Zondag niet minder dan 8 jongens bjj het baden verdronken. Twee jonggehuwden te Ophemert, die sedert vier weken lief en leed van het huwelijksleven hadden gedeeld werden dezer dagen verrast meteen scbrjjven van den burgemeester, waarin deze hun berichtte, dat zjj nog piet getrouwd waren Wat was het geval Dooi een vergissing op de secretarie waren destuR- ken niet volledig, toen het huwelijk voltrok ken werd. Dit is nu eerst dezer dagen aan den dag gekomen. De reeds gehnwden zullen das nog eens het «ja,* moeten uitspreken, als zij geen bloed voor het hart gekregen hebben Zondag 23 dezer, des avonds, zal >Piins Maurits," de hoofdpersoon van de Leidsohe maskeradefeesten, vergezeld van een stoet van ridders en edelen, een bezoek brengen aan het Kurhaus te Scheveningen, alwaar de noodige toebereidselen znllen worden getroffen, om »den Prins* een waardige ontvangst te bereiden. De «Daily Telegraph» heeft een »natiopale inschrjjving* geopend voor den heer Dr. W. G. Grace, den ond9ten champion-crickete van Engeland, een man die veel beeft gedaan ter bevordering van sporten vooral van het cric ketspel. Van alle zijden uit bet Vereenigd Koningrjjk komen scbellings voor het «National Testimonial». Op de lyst is nn reeds voor 5170 shilings geteekend. In het museuro voor land- en volkenknpde van den heer Dudok de Wit, te Breukelen, is ingebroken. Men scbynt zich met een boótje van de Vechtzyde toegang tot het gebouw verschaft te hebben. Eenige voorwerpen wa ren aangeraakt en verplaatst en slechts het vel van een wild zwjjn werd vermist. Teneinde bet vervoer van geslacht vee uit Nederland naar Londen via Vlissingen beter ie regelen, zyn er onderhandelingen aange knoopt tusschen de Staatsspoorweg-Maatsch.* en de Ned. Kamer van Koophandel te Londen. Terwjjl de vangst van paling tegenwoordig toch al tameljjk gering is, sterven nog vele dezer dieren bij het verspenen. Het gebourt soms, dat palingen, die gevangen zjjn en daarna in groote manden opgesloten, in ander water ter bewaring worden overgebracht, bin nen een paar uren dood zyn. Men beprpeft natuurlijk wel ze te bewaren in water, zooveel mogelyk overeenkomt met dat, waarin ze eerst zwommen maar dat gaat niet altjjd Sonniuo, de Italiaansche minister der schatkist heeft de begrooting ingediend, en daarby een oiteenzetting gegeven van de financieele maat regelen, zooals hjj die reeds had aangekondigd in zyne verkiezingsredevoering. Het dienstjaar 1893/94 zeide de minister, is gesloten met een ongedekt tekort vpn 59,000.000 lire, maar noch het tegenwoordige noch het aanstaande dienstjaar zal het tekprt vergrooten, indien de Kamer de door de re geering voorgeste'de maatregelen aanneemt, De minister raadde aan, de talrjjke soorten van binnenlandsche schuld te unifieeren in een 4'/, pCts. type; men moet zorgen dat de openbare schuld niet grooter wordt, en den omloop v»n biljetten die niet door metaal* reserve gedekt zyn, beperken. Verder kondigde de minister maatregelen aan, om alle in om loop zjjnde staats biljetten te beperken tot 110,000,000 lires. Deze uiteenzetting van den staat der geld middelen werd met groot applanB ontvangen. De Fraosche pers bespreekt breedvoerig de mededeeling van minister Hanotaux, dat er een verbond tusschen Frankryk en Rusland bestaat. Enkele bladen eischen de mededee ling van de voorwaarden, waaronder dat ver bond gesloten is. De Autoritévraagt of het waar is, dat het tractaat is aangegaan op den grondslag van de erkenning door Frankryk van den bestaanden toestand in Elzas en Lotharingen. Het blad acht het, ondanks de bepaaldo verzekering van de beeren Ribot en Hanotaux, nog zeer de vraag, of een schrif telijke overeenkomst tusschen de gevolmach tigden van beide landen is aangegaan. Doch het zon het weerzinwekkend noemen als daarin een clausule was opgenomen, die op de bedoelde wjjze melding maakte van het vredescractaat van Frankfort. Dat zon een zoo zonderlinge bepa ling zjja, dat het geheele tractaat met Rusland er door Frankryk waardeloos door werd gemaakt. Dit artikel van de Cassagnac heeft in poli tieke kringen in Frankryk groot opzien verwekt. Hoe staat het met de Chioeeache leening, waarvoor Rusland de garantie geeft? De Times* sprak eergisteren als haar meeniog uit, dat de lust om geld aan China voor te schieten, niet groot zon zjjn in financieele kringen. Niet alleen in Duitschland, dat de houding al begint te betreuren die het in Oost-Azië heeft aangenomen, maar ook in Frankryk, dat vroeger zoo edelmoedig de Rus sische fiuancioele plannen steunde. Daarby komt, dat de financieele toestand der Republiek op dit oogenblik niet zóó gnustig is, dat de regeering zelve zich in de zaak kan mengen. Aldus het Londenscbe blad, dat overigens ook oordeelde, dat Rusland al znlke vrienden diensten aan China niet voor niets zon be- wjjzeu. In het Lagerhuis beeft Bowles er de regeering over ondervraagd. Hjj wensohte te weten, of russchen Frankrjjk en Rusland on derhandelingen waren gevoerd over de leening van 16,000,000 p. st. door Fransche bankiers te leveren, en of de regeering iets wist van het bestaan eener overeenkomst tusschen China en Rusland, wuarbjj Rusland grondgebied zal ontvangen als belooning voor de financieele hnlp. Het antwoord van Grey, den vice-minister, bield in, dat de regeering dietmangaande niets kon mededeelen, omdat zjj in de onderstelde onderhandelingen der twee mogendheden niet betrokken is geweest. Licht outstak dit be scheid niet, en zoo moeten ook de Britten maar op de berichten in de pers afgaan. Thans wordt weer gemeld, dat Rusland en China een geheim tractaat hebben gesloten, waarbij de Russische regeering zich verbindt, aan de Chineescbe 15 miilioen pond te ver schaffen. Van dit bedrag zou het grootste gedeelte besteed worden tot betaling der oor logsschatting aan Japan. Vjjf Parysche bankiershqjigp, heet het ver der hebben zich reeds bereid verklaard, die 15.000.000 pd. st. te verschaffen, nu Rusland daarvoor borg blyft. Men zou haast gaan denken, dat ze het doen op aandrang ook vau de regeering der republiek, omdat Frankrijk van China evengoed eeu presentje ontvangt, als Rusland. Jacques St. Cère zegt in de Figaro,* als vry zeker te kunnen mededeelen dat Frankryk de Pescadores zal krygen, uit erkentelijkheid voor de goede diensten aan China bewezen.* Rusland mag dan om de zelfde reden een stuk van Mantsjoerye annex- eeren. Intusschen noemt de correspondent der »Indep.den afstand der Visscherseilanden niet erg waarschjjnlyk. Ze zyn immers, met Formosa, aan Japan gegeven De Dnitsche bladen zyn, wat te begrypen is, alles behalve tevreden over een en ahder. Zoo betoogt de »Vossische Zeitung,dat de Duitsche regeering, die nu niets krijgt, betere zaken zon gemaakt hebben, indien zjj zich, in plaats van by Frankryk en Rusland, bjj Enge land had aangesloten. Doch, gedane zaken nemen geen keer. Ook niet in het belang van Duitschland is bet anders, dat de gebeurtenissen in Oost-Azië de beide rjjken, wier regeeringen aan Newa en Seine zetelen, nog nauwer tot elkander heeft gebracht. Nu de beslissing gevallen is, kan de verdere beraadslaging over de invoerrechten in de Bel gische Kamer ons weinig belang meer inboe zemen, en de volksvertegenwoordigers zelf zyn minder belangstellend geworden, zooals al blykt uit de cyfers bij de stemming over bet recht van 2 fr. op de melk en van 10 fr. op room die bestemd zyn voor het bereiden van boter of kunstboterslechts 132 man stemden mee. Bovendien is er een geest van flauwheid over de vergadering gekomen, zich uitende in zoutelooze aardigheden en speldeprikkige on aangenaam beidjes over en weer. De debatten hadden gisteren veel van die lange tweespra ken in Grieksche treurspelen waarin iedere spreker om de beart een regel zegt, en die ons ais jongens zoq onnatunrlyk toeschenen. De belangstelling wakkerde echter wat aan toen de minister ran financiën meedeelde, dat hy zich vereen igde met een recht van fr. 3 op haver. Zooals men weet is de Smet be gonnen met tegen eenig recht op haver te zjju en heeft daarna verklaard dat hy niet hooger zou gaan dan fr. 2, maar nn was den eisch van de groep Hyacinth Cartnyrels fr. 5 nog een frank genaderd. Het recht op haver ondervond een nog he viger tegenstand dan dat op boter en kunst boter. In de eerste plaats van Théodor, af gevaardigde van Brnssel, die vreesde dat het doorvoerverkeer van het arrondissement er ten zeerste door zon worden benadeeld voor de vele paardeu die voor dat verkeer worden ge bruikt kan het arrondissement de haver lang niet opbrengen. De minister van landbouw, de Bruyn, be weerde dat de cijfers van Théodor onjaist waren, en dat de meeste kleine landbouwers voordeel zullen hebben van bet recht. Coremans was bang dat de haverhandel sich naar Amsterdam zou keeren, en dat daardoor voor de werkliedengilden in Antwerpen groot nadeel zon ontstaan. Het recht op haver behaalde een nog klei ner meerderheid dan dat op boter 78 stem men voor, 70 tegen en 2 blanco. met 20 Korting Kleiweg- E 73-73», Gouda. 13 JUNI, Nid«*la.nd. Cert. Ned.W. S. I1/, dito dito dito 8 dito dito dito 87a Honoa.». Obl. Goudl. 1881-88 4 [talie. Inschrijving 1862-81 5 Oosten». Obl. in papier 1868 5 dito in silver 1868 5 Portugal. Oblig. met ticket 3 dito dito 8 Rusland. Obl. Oost. 2e Serie 5 dito Geoons. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. schuld 1881 4 Turkeij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Gee. leeuing serie D. Geo. leening serie C. Zuid-Aj».Ebp. Beo. v.obl. 1892 6 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsterdam. Obligation 1861 87a Rotterdam. Sted. leen. 1886 87a Nrd. N. Air. Handelsv. aand. Arendsb. Tab.-Mij. Certificaten Den-Maataohappjj dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. 'a Gr. Hypotheekb. paudbr. 4 Nederlandache bank aand. Ned. Handelmaatsoh. dito N.-W. b Pac. Hyp. b. pandbr. I Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Oosten». Óost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4l/t Amerika. Equit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mij. aand, Mij. tot Expl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 [TALiE.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-ltal. 8pwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr. Russ. Spw-Mij. aand. 6 Baliische dito aand. Eaatowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Kurak Ch.Azow-Sp. kap.aand. 5 Losowo Sewast. Sp. Mij. oblig. 5 Orel Vitebsk, dito oblig. 5 Zuid-West dito aand. 5 dito dito oblig. 4 AMBRiKA.Cent. Pac. Sp. Mij obl. 6 Ohio, b North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver b Rio Gr. 8pm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud Louisv. b NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mjj. lehyp. 0. 6 Miss. Kansas v. 4 pot. pref. aand. N.-York Ontario b West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie byp. in goud 5 St. Paul. Minn, b Manit. obl. 7 Un. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 'dito dito Lino. Col. Ie hyp. O 5 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. b Nav. Ie h. d. 0. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. S Belgie. Stad Antwerpenl887 27i Stad Brussel 1886 2l/t Hong. Theis» Regullr Geseilsoh. 4 OostenR. Staatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Ver. Ned. 3es. Hyp. Spobl oert. Vor.kra. 94 y, 1007b 101-/1, 88'/. 84 V, 83 98 85V. 97V, W5'/. 64 90 »5'/. 97 118 87'/, 487/, 100'/, 690 689'/, 108 60 109'/, 908 185'/, 7»'/. 109 97', 35 1107/, 937, 196 188 104 165'/, 98'/, 101'/, 98 103'/, 141 168'/, 16 109'/|, 68 99 8l'/u 11'/. 108'/, 81"/,, 118'/, 1087/, 8» 53l/|. 14',, 217 V, 198'/, 107'/, 108 103 133 139 98 43 ■lotkom 94'/, 1007/, 101 84'/, 88% 36'/, 66'/, 98V. 5«V. 877/, 977/, 16% 88V, 109'/, 61

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2