i 1 1 i il L I il il I j J Maandag 17 Juni 1895. No. 6685. BINNENLAND. oen, door middel F 34ste Jaargang. I; ITZ. £w FEUILLETON. ezen ïuwste ivoerd. 1 lil ▼an Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» inidd. M. A. Brandts Buys. A. N. Koopman. afdeeling van den r V. fen 38) Alma over dewsr- üün k Zoo». arverslag der 1889, Art. e Amster- (Uit het Zweedech.) houder* van in de eerste De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Behalve voor de aftredende leden van den gemeenteraad te Berg-Ambacht, de heeren D. Oskam en D. Boelhouwer, zal er ook nog stemming moeten plaats hebben voor een lid, in plaats van den heer J. P. Mahlstede, wet houder, die zyu ontslag als raadslid beeft aan geboden. Vrijdagmorgen sloeg het paard van den landbouwer V. B. te Waddingsveen aan ’t hollende voerman werd van den wagen' ge slagen en bekwam een wonde aan het hoofd. Paard en rijtuig kwam in ’t water terecht. kennen lea, die in de leerde vestigen d geworden ia lel tegen vrou- heeft gemaakt beperking van e eenvoudigste nderd aange- leel te verdrin- in lichaam en gd worden ee ioor vreeseyke ,’ekweld. Dan igen, oorsuizen de ziekte. Al n zenuwziek en een lid van het Bor- ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. men, gelijk u, mei lijtw geheel, ziel bewonderen moei, niot beminnen zou. Gij zijt, wat ik eenmaal droomde, dat Constance was. In u heb ik de vereeniging van edele en verheven zielsgaven teruggevonden, zonder welke ik nimmer eene vrouw zou kannen beminnen. Het ideaal mijner jeugd ia ineengestort en gij hebt daarvan de plaats ingenomen. Kunt gij het verledene vergeten en vergeven ii Het is vergeten en vergeven,” fluisterde Alma en verscheurde den valschen brief. «Ah I de heeren en dames zijn in Alfred’s kamer vergaderd en als ik mij niet vergis, dan wordt er oen tooneel-voorstelling gegeven, die tranen kost,” zeide hij en keek van den een naar den ander. «Constance ziet er alles behalve vroolijk uit,” voegde hij er by, toen zijn blik op haar ontroerd gelaat viel. «En deze tranen zijn de laatste, die Constance aan den vriend haror jeugd wydt,” viel Alma in met die zachte en edele uitdrukking in de stem, welke hel ware geluk aan den edele en goode schenkt, Alma ging tot den baron en reikte hem de hand met de woorden «Het is tusschen ons tot eene verklaring gekomen. Alles is nu tusschen Constance én mij in het reine en aan haar geluk ontbreekt nog slechts, dat haar man haar met liefde en vertrouwen bejegent.” «Inderdaad? Ik, de tiran I Lieve Alma I debrief is mij nog versoh in het geheugen,” antwoordde de baron met donkeren blik. «De liefde bedekt alle misslagen, vergeet alle ver- ongolijkingen en opent de armen voor dengene, die ze bedreven heeft. Geloof mij, het is eene wraak, een edel hart waardig.” Alma voerde den baron naar Constance en voegde er met sene van aandoe- Te Waddingsveen is eene Ned- Werklieden bond Patrimonium opgericht. Op hetzelfde oogenblik verliet Alma het salon en wisselde, zooals Ivar zich verbeeldde een blik van verstandhouding met Alfred, die dadelijk daarna door de glazen deuren den tuin ingiog. Nadat Alfred tusschen de struiken verdwenen was, ging Ivar denzelfden weg als Alma'. Zijn voornemen was, hare kamenier te vragen, waar de gravin was, maar juist toen hij de vestibule zou doorgaan, zag hy Alma aan het andere einde. Hij bleef staan en tot zijne niet geringe kwelling, zag hy haar Alfred’s kamer binnentreden. Een oogenblik daarna was Ivar aan de deur. Hij vond deze ongesloten en opende die. De voorkamer was ledig, hij sloop naar de halfgeopende deur, waardoor men in het aangrenzende vertrek kwam. Maar wij laten hem daar staan en treden onbevreesd binnen, om te zien, wat daar ge beurde. Toen Alma eenige minuten vroeger daar binnentred, vond zij Constance aan de tafel staan, die bij Alfred’s ledikant stond; deze was bezig met een brief in een boek te leggen, dat daarop lag. Alma was onge merkt binnengeslopen en stond nu achter Constance, zonder dat deze het vermoedde. Juist toen zij het boek zou dichtslaan, gevoelde de barones zich by de hand vatten, terwyl haar bet boek ontnomen Het Leger des Hei Is houdt zijn natioualen velddag op Woensdag 26 Juni op Veleer* beek» by Velsen. ning .bevende stem bij«Constancewat achter /lit oogenblik ligt, bestaat voor Alma niet meer.” En hiermede nam zij de hand van Constance en legde deze in die van den baron. Alma’s wraak was edel, maar ze was vernederen der voor Constance dan de diepste beloediging; im mers, zij wist nu, dat Ivar zijne vrouw bewonderde, terwijl hij haar moest verachten en toen zij eindelijk opkeek, zag zij, hoe Ivar’s oogen vol liefde op Alma gevestigd waren. De Kampioen* deelt mede, dat er van den beer Church, den secretaris der N. C. U., een telegram is ontvangen, waarby Eden’s inschrij ving voor de Èngelsche kampioenschappen formeel wordt afgewezen, op grond dat Jaap Eden het vorige jaar te Birmingham startte, niettegenstaande het verbod van den judge. Het schyn* dus, dat de Èngelsche wielrijders het niet tegen Jaap Eden durven opnomen. Naar wy vernemen bestaat de Dames-Ver eeniging Hulpbetoon morgen 50 jaar. De Dames-bestuurders hebben, ter herinnering aan dit jubilé, aan onderscheidene behoeftige vrouwen kledingstukken uitgereikt, waar zij vermoedden dat daaraan behoefte bestond. De rekening van den polder Willens, gem. Stein, over 1894 bedraagt aan ontvangsten f 3285.665 on aan uitgaven f 5655.2P, der halve een batig saldo van f 630.45. De be- grooting voor 1895 bedraagt aan ontvangsten en uitgaven f 2759.58. De omslag per H.A. is f 5.75. De landbouwer H. te Moordrecht ontsnapte Woensdag nacht aan een groot ongeluk. Onge veer te twee uur nl. werd een zyner huisge- nooten bij toeval wakker en ontwaarde een groot licht in een der achtervertrekken. Daar de plaats, waar het brandde, hem nogal ver dacht voorkwam, ging hij er heen en bemerkte tot zynen niet geringen schrik, dat een mand vol turf en bout in lichte laaie stond. De vlam sloeg reeds tot den zolder en een dikke rookmassa verspreidde zich door het gansche huis. De overige huisgenooten werden gewekt In de gemeente Nieuw- Lekkerland zal de betrekking van gemeente-secretaris vacant wor den, doordat de tegenwoordige titularis, de heer P. Hoytema van Konijnenburg tot bur gemeester van Berg-Ambacht is benoemd. en men slaagde er nog bij tyds in, den brand te blusschen. Alleen de mand en een gedeelte van den houten vloer, waarop deze stond, ver brandde. GOD DA, 15 Juni 1895. VERGADERING van dan GEMEEtNTERAAD op Dinsdag 18 Juni 1895, des namiddags ten 1| ure. Aan de orde De benoeming van gerlyk Armbestuur. De benoeming van eenen Geneesheer voor het Hoffmans-Gesticht. De benoeming van eenen Brugwachter bij de brug op de Gouwe bij de Groenendaal. Het voorstel tot wyziging de Gemeente- begrooting, dienst 1895. Het voorstel tot intrekking der Raadsbe sluiten betreffende de buur van grond in ge bruik by L. Visser, J. IJpelaar, G. Langeraar en J. H. Kok. Het voorstel tot intrekking der Raadsbe sluiten waarby vergunning is verleend aan de Stearine Kaarsenfabrïék Goudade Wed. P. J. Endenburg, J. M. van Beuren en W. H. Polet tot gebruik van openbaren gemeentegrond. Het voorstel tot intrekking van bet Raads besluit betreffende de huur van een stuk grond op de Vest in gebruik by L. Belonje. Het voorstel betreffende de regeling van het salaris en de aanstelling van den zwem meesterwan de etedelyke zweminrichting. Het voorstel betreffende de heffing eener retributie van de Gasfabriek voor het hebben van buisleidingen onder de straten en wegen. Het voorstel tot wyzigibg der voor waar den voor den aanleg van binnenleidingen in perceelen welke nog niet aan het buizennet der gasfabriek zyn aangesloten. Het voorstel tot bet verleenen eener gra tificatie aan M. Hersche, eervol ontslagen werk man bij de Gasfabriek. Het voorstel tot het verleenen van pen sioen aan A. Kwinkelenberg, eervol ontslagen beambte by de Bank van Leening. Het adres van C. H. J. Muller e. a. met het rapport van Burg, en Weth. betreffende de verbetering der wegen in de Korte Akkeren. «BI \T. werd. Zij keerde zich verschrikt om en bevond zich vlak tegenover Alma, die daar in hare volle lengte voor haar stond. De heldere oogen rusttec op Con stance met diepen, strengen ernst. Langzaam opende Alma het boek en Constance maakte eene snelle be weging, om zich den daarin liggeuden brief toe te eigenen maar Alma was haar voor. «Neem mij niet kwalijk, nicht,” zeide Alma, «maar ik vrees, dat deze brief mij van te nabij betreft dan dat ik zou toelateu, dat ge mij van de gelegenheid beroofdet, kennis van den inhoud te nemen.” Alma vouwde den brief open. «Wel nu!” riep Constance uit, «lees en leer al de kracht van myn haat kennen en begrijp, dat een stryd tegen mij vruchteloos is; want wanneer Ivar op dit oogenblik binnentred en u met dit schrift in de hand vond, zouden geen verzekeringen, niets ter wereld, hem kunnen overtuigen, dat gij de schryfster niet zijt en dan waart gij onherstelbaar verloren. Wat beteekent het, dat gij weet, wie de schryfster is; niemand anders weet het en dus is de uitwer king dezelfde; want het is uwe hand.” Constance vatte mot woeste heftigheid Alma’s arm en schudde dien, terwijl zij vervolgde«Ik heb besloten, u Ivar’s achting te ontrooven even als zijne liefde en ik tart, wie het ook moge zyn, u voor mijn haat te vrijwaren.” «Gy zult Alma mijne achting niet ontrooven, even min als mijne liefde,” riep eene stem achter Con stance en Ivar stond aan hare zijde. De jonge vrouw gaf een kreet van razerny en smart en wierp zich op een stoel. Ivar greep Alma’s hand en voerde die aan zijne lippen, terwyl hij met ontroerde stem sprak: «Het is onmogelijk Alma, dat men degene, die Woensdag werd te Lekkerkerk feestgevierd. Het gold den Burgemeester Jhr. L. de Geer van Jutphaas en zyne Echtgenoote, die na hunne buwelyksreis voor bet eerst wéér de gemeente binnen kwamen. Er had zich eene feestcommissie gevormd, onder bestuur der heeren A. J. De Mooy, J. C. Kersbergen, H. J. Van Dongen en Dr. A. Vonck. Men zou Zyn Edel Acbtb. en Echt- genoote feestelyk ontvangen. De dag was er uitstekend toe geschikt, zoo geheel vry van de hitte der vorige dagen. De stoet, welke de jubilarissen aan de grens der gemeente zou afhalen, vertrok om 9 uur, zooals bij by ’t gemeentehuis volgens het feest- program was ingedeeld, t. w. Jo. Eene afdeeling der eerewacht, bestaande uit een twintigtal jongelui2o. in landauer, 4 "leden der feestcommissie; 3o. op een daartoe ingeriebten grooten wagen, een muziekcorps verder in landauers4o. de raadsleden5o. De Burgemeester met Echtgenoote, begeleid door twee leden der eerewacht6o. het bestuur der feestcommissie7o. het bestuur der rede rijkerskamer Jan Nieuwenhuizen met banier drager te paard 8o. het bestuur der zang vereniging Euphonia, met banierdrager9o. de overige leden der feestcommissieterwyl lOo. de stoet gesloten werd door eene tweede afdeeling der eerewacht. Deze stoet stond om half elf geposteerd aan de grens der gemeente, waar de gasten over Krimpen a/d. Lek zouden aankomen. Op den bepaalden tyd kwamen ze aan de grens en werden ze door den voorzitter der feestcommissie hartelyk verwelkomd, terwyl Mevrouw door de jongejuffrouw E. De Jong een bouquet van rozen werd aangeboden. Met hartelyke woorden van dank aanvaardden de beide gasten dit welkom. Nu zette de stoet zich in beweging om den tocht af te leggen over het anderhalf-uur- lange rivierdorp, teingkeerende naar het cen trum. Overal woei de driekleur uit de wo ningen en stonden de burgers in feestdos langs den weg. Den volgenden dag vertrokken de baron en Con stance van Eikhof naar Vogelheim, waar zij echter slechts eenige dagen vertoefden, waarna zij naar de hoofdstad reisden en van daar naar een der eigen dommen van den baron in Schonen. Constance’s huwelijk werd een van die duizenden, waarin de man, eerst verliefd, vervolgens jaloersch en eindelijk onverschillig, in zijne vrouw een kwel geest bezit, die slechts in ijdelheid en dwaasheid vreugde vindt en omdat zij om het geld gehuwd is, nimmer hare gedachten en gevoelens aan den. man of het huiselyk geluk kan verbinden. Het gevolg daarvan werd, dat hy zich een «te huis* en eene vrouw buiten ’s huis verschafte, terwyl mevrouw zich in het salonleven liet bewonderen. Alma daarentegen maakte, dat kaar man haar met iederen dag meer beminde en bewonderdezij sloot hem steens met vaster banden aan zich. Zy werd aan zyne zijde zoo gelukkig als zij het verdiende. Het programma der orgelbespeling in de Groote of St. Janskerk, op Dinsdag 18 Juni 1895 des avonds 7 uur, door den heer J. H. B. Spaanderman, ter herinnering aan den slag by Waterloo, 18 Juni 1815, Inidt aldus: 1. Marche Triompbale Alex Guilmant. 2. Sonate fiber den Choral S. de Lange, f Soil t ich meinem Gott nicht Singen? a. Maestoso Moderato. Beroepen by de Ned. Hervormde Kerk te Leerbroek de heer T. Stigter, eandidaat te Moordrecht, die voor Kollumerzwaag (toez.) heeft bedankt. Deze afdeeling van ’t program liep naar wensch af. Om twee uur werden de deelnemers aan den optocht ontvangen op de bovenzaal van De Groote Boer. Te drie uur begaf zich het echtpaar naar de dorpsschool, welke door ’t onderwijzend personeel van alle scholen fees telijk met groen en bloemen was getooid. Adrianus Valerius, treden voor God den Heere< le versVox humana solo. 2e vers: Trompetten en Bazuinen. 3e vers: Volle Werk. 5. Offertoire No. 5. A. Lefébure-Wely. 6. Variation over het Ne- derlandsche Volkslied, >Wien Neerlandsch Bloed.* J. A. van Eyken. In de avondvergadering van den Gemeente raad te Rotterdam werd gisteren hat plan tot aanleg van een nieuwe haven aan den linker- Maasoever, volgens het voorstel van Burg, en Weth., goedgekeurd met 29 tegen 5 stemmen. Tegen het voorstel verklaarden zich de heeren v. d. Pols, mr. Muller, Craemer, Pieters en Kam. Het publiek stelde in de behandeling blijkbaar zeer veel belang. Gedurende alle vergaderingen die er aan zyn gewyd, en vooral gedurende de avondvergadering, waren de publieke en de gereserveerde tribunes dicht bezet. b. Andante. c. Finale. Vivo, Moderato. 3. Variation over Wil helmus van Nassonwe 4. a. Toccatina (solo voor carillon) b. Oud Nederlandsch Volkslied >Wilt heden nu Jl. Zaterdagmorgen had de werkman Joh. Straver, werkzaam op de onder de gemeente Willeskop gelegen houtloods van de firma A. De Jong en Zonen alhier, het ongeluk met zyn linkerhand beklemd te raken tusschen de planken van een beladen hout wagen, waardoor een gedeelte van bet binnenste zyner hand werd afgeknepen. De patiënt zal buiten te lyden pyn, wel genoodzaakt zijn eenigen tyd zyne werkzaamheden te staken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1