No. 6686. BINNENLAND. /en. DE ZANGERS. .SSUTO, Reiziger KUM. LINGEN chuit. TIENDEWEG. MR, Dinsdag 18 Juni 1895. 34ste Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» ngen, B. 45, Cm» FEUILLETON inkman Zoon. .GOUDA; ieuwsle ■evoerd. OUDA, LEN, Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. 2377 aan het zieu, flink (Uit hei Zweedsch.) i STRAAT den Locaalspoorweg voor onze omgeving ILLEERD ge- Nederland. W., Algemeen van DITMAR, ulteeren van 10 VERSCHE ÏLS, De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. astreken jksch gebruik, en met 10 September zullen worden gehouden in de omstreken Ilin USUIEI 0I HI\T ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels A 50 Centen; iedere regel mear 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. helderlichten dag.” Emma liet Selma los. «Papa I” fluisterde zij Harald toe. «Laat nu zien, dat gij u weet te gedragen, zoo als het een flink student betaamt, die een goeden indruk wil maken op een vader van twee knappe dochters. Gelukt het u, dan Hier werd zij door papa afgebroken, die in de woonkamer trad. De heer Roberg was een man vtó ruim vijftig jaar met een goedhartig uitzicht. Zoodra hij zich vertoonde, spoedde Harald zich tot hem, om den goeden en beminden oom te groeten. De heer Roberg, die inderdaad voornemens was, zijne moederlooze dochters do les te lezen voor het onbedachtzame leven, dat zij leidden, vergat hij den aanblik van zijn zeer geliefden neef zyne geheele straf-predikatie en schudde den jongeling hartelijk de hand, terwijl bij zijne blijdschap over diens ont moeting onverholen liet blijken. «Papa,” viel Emma in, alvorens haar vader met zijne welkomstgroet geëindigd had, Herald is niet alleen gekomenbij is gevolgd van nog zeven stu denten. Verbeeld u, ze komen hier concerten geven; het is een dubbelkwartet, direct gearriveerd van Upsala. Papa, wat zal het hier prettig worden I” Emma sloeg de armen om haars vaders hals. «Ik zie ten minste, dat gij nu al den adem en misschien ook wel het verstand kwijt zyt,” sprak Roberg lachende en schoof het meisje van zich, «want gij doet mij bijna stikken. Zoo,” voegde hij er bij, zich tot Harald wendende, «een dubbelkw tet. Gij bezoekt zeker meer steden dan XP” (Wordt rertolffd.] er, t naar de GEER, Coiffeur Men meldt uit Schoonhoven, dato 15 Juni: Het bericht, dat de Tweede Kamer het wets ontwerp tot bekrachtiging van eene overeen komst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met de Krimpener- waard-spoorwegmaatschappü, betreffende den Lokaalspoorweg Schoonhoven—Gouda, heeft aangenomen werd gisteren alhier met ingeno menheid ontvangen en velen gaven daarvan bl|jk door het uitstoken der nationale vlag. De Gemeenteraad, de Kamer van Koophan del en eenige ingezetenen vereenigden zich gisterenavond, om den burgemeester, mr. Kolft, voorzitter van het Spoorwegcomité, op het Raadhuis geluk te wenschen. Ook de ingenieur Krieger was met den meesten spoed daartoe van Gouda overgekomen. Het muziekgezelschap Apollohad zich welwillend bereid verklaard, de feestelijkheid luister bij te zetten en gaf voor het Raadhuis, by fakkellicht, eenige mu zieknummers ten beste. Donderdagmiddag toen een korps muzikanten uit Meppel voor het politiebureau te Zwolle een paar muziekstukken uitvoerde, werd een vau ben, die in het Alg. Politieblad gesigna leerd was dat hy ter zake van dronkenschap nog drie dagen gevangenisstraf moest onder gaan, verzocht binnen te komen, ten einde die straf uit te zitten. Hg voldeed aan het verzoek en de overigen hieven daarop een treurmarsch aan als vaarwel aan hun kameraad. r De twee gisteren te Scbeveningap aange spoelde lyken zyn herkend als te zyn van Jan van den Oever, 40 jaar, behoord hebbende tot de equipage van de bomschuit, die eenige weken geleden onder Katwyk omsloeg en van Willem de Jong, 14 jaar oud, die omstreeks dienzelfden tyd in volle zee bij storm over boord sloeg. Beiden wonenden te Katwyk. zyne hand ia den zak zyn stopmes en slaat Een moord, waarvoor de verdediger met vol vertrouwen aan de rechtbank toepassing ver zocht van het artikel der strafwet, dat den rechter bevoegd verklaart, het minimum van één dag gevangenis op te leggen. De kinderen van B. te Velp zyn of waren zeer ondeugend. De buren heb ben veel last van hen, en B. en zyne vrouw lieten hen hun gang gaan, alsof bet hun niet aanging. Te vergeefs had E. getracht van B. daarin verandering te krijgen, en eindelyk op raad van zjjn vader besloten, zich tot de politie te wenden. Hy besloot dat den volgenden Maandag te doenmaar een toe val bracht hem Zaterdag 17 April samen met B., op den Velperweg by den tol. Bjj spreekt B. over diefh kinderen. B. geeft hem daarop geen gehoor, allerminst eene belofte integendeel verwyt bjj E., dat deze zelf geen goed vader voor zyne kinderen is, en zegt, dat hy hem, voor ’t Zondagavond is, wel onder vier oogen zal spreken'. Toen zegt E., dat zulk een uitstel niet noodig is, dat hy dat wel terstond kan afdoen, en legt zjjn hand op den schouder van B., die, met een blikken drinkbus naar hem slaat. Deze ont snapt B’s hand en rolt rinkelend over den weg. E. steekt nu vindt daar helaas Stokholm aangekomen een....” Weder zweeg Selma. «Tooneelgezelschap,” vulde Emma aan. «Mooi, mooi.” zzEen tooneelgezelschap zegt gy,” riep Selma uit, terwijl zij de banden opbief. «Emma is niet waardig, het geluk te genieten, dat ons allen beschoren is, wanneer zij de gasten, die op onze kust geland zijn, aldus kan profanoeren. Weet dan, dat er acht....” «Goeden morgen, lieve nichten I” riep eene stem aan de deur en op den drempel stond een jonkman met een witte pet in de hand. De meisjes hadden zich allen omgekeerd en Emma vloog den onverwachten gast te gemoet, uitroepende: «Lieve hemel, Harald I wat een blijde verrassing Wanneer zijt gij gekomen en waarom hebt gij niet laten weten, dat gy voornemens waart, ons te bezoeken «Om de eenvoudige reden, Emma,” zeide Harald en vatten de fijne handjes zijner nicht, «dat ik u wilde verrassen ik behoor namelijk tot het «Dubbelkwartet,” viel Selma hem in de rode. «Het dubbelkwartet!” riepen Elin en Emma te gelijk uit. «Ja, hoe vindt gij dat? Acht vrolijke studenten, die eene zangersreis ondernomen hebben en in de kleine steden concerten zullen geven.” «En ons 'serenades,” viel Selma iu. «Wat zal dat eene pret worden I” Emma vatte Selma om het lijf en zwierde met haar de kamer rond, terwijl zij neuriede «Zang, dans, studenten en serenades I ’t Is om dol te worden van pleizier.” «Wat een leven maken die meisjes daar binnen!” riep iemand in de aangrenzende kamer, «ik geloof zoo waarlyk, dat ze aan het dansen zijn en dat op nek krijgt, wanneer men tot hem opziet en wat Garibaldi betreft, ik weet niet, welk eene vreugde wij er van hebben zouden, dat hij hier kwam.” Hoe kunt gij zoo spreken, Selma zou het geen feest zijn, wanneer wy den man mochten zien, wiens naam geheel Europa vervult?” sprak Elin. «Wat gaat ons dat aan” vroeg Selma. «Ik be wonder die verschrikkelijk hooge personnages liefst op een afstand. Wanneer ik den grooten Garibaldi te zien kreeg en hij bijv, eene wrat op den neus had, scheel zag, zwarte tanden, kromme knieën of eenig natuurlijk gebrek bad, dat mijn schoonheids gevoel kwetste, dan verdween eensklaps myne be wondering en de groote Garibaldi zou mij niet meer belangstelling inboezemen dan de halfblinde jongen van den schoenmaker.” ,iSelma, wat slaat gij weêr door,” sprak Elin. «Ai bezat Garibaldi alle mogelijke lichaamsgebreken, dan was hij immers toch de grootste man van zyn tijd.” «Ik gun hem die eer,” zeide Selma, «maar meisje, wat hebben wij met staatkunde, oorlog en Italië te maken Dat is iets voor de mannen, maar niet voor danslustige jonge meisjes als wij zijn.” «Nu, wie is er dan in onze stad gekomen vroeg Emma, die meer belang scheen te stellen in het antwoord op deze vraag dan in den strijd over Ga ribaldi’s grootheid. Elin had haar werk weder ter hand genomen en terwijl zij zwijgend doorpikte, was op haar gelaat diepe verontwaardiging te lezen. «Nu dan, opent uwe ooren en hoortbegon Selma. Emma zag er uit, als wilde zy met de oogen hoo- ren, en zelfs Elin keek van haar naaiwerk op. «Heden morgen is te X. met de stoomboot van eu de leden van den gemeenteraad met den secretaris, de garnizoens-commandant, majoor Von Rhadeu de commandant der dd. schuttory mr. W. Jager Gerlinga; de commandant der infanterie, majoor Cbappnisde ontdekker van de staalbron, de heer Veenendaal; het voor- loopige comité, dat zoo belangeloos de zaak uit handen gafde professoren aan de genees kundige faculteiten by de universiteilende hoofden van de Maatschappij van geneeskunde verschillende leden der rechterlijke macht en verschillende doctoren. De feestrede zal worden gehouden in de groote concertzaal precies te één en een half uur, daarna wordt het ge bouw bezichtigd en is er in het park een concert van de kapel der grenadiers en jagers, ’s Middags is er te Zandvoort een diner voor de leden der geneeskundige faculteiten en commissarissen en ’s avonds concert en groot bal champêtre. Dit wordt gegeven door de Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en Omstreken, wier leden Zoowel ’s middags als avonds toegang hebben. Het gebouw en het park zullen 's avonds schitterend verlicht zyn. Het eerste, met zyn schoone lynen, leent zich daartoe uitstekend. Reeds zyn ruim 400 personen als lid toe getreden. Men meldt uit Haarlem De opening van het brongebouw op Donder dag a. s. zal met groote plechtigheid plaats hebben. Behalve de aandeelhouders der maatschappij tot exploitatie der staalwaterbronnen en de leden van het gebouw zelf, zyn officieel ge- noodigd de bissebop van Haarlem met zyn secretaris, de afgevaardigde in de Tweede Kamer, mr. Farncombe Sandersde commissaris vau H. M. do Koningin in Noord-Holland, de griffier der Staten, burgemeester en wethouders GOUDA, 17 Juni 1895. Volgens het Landbouw Weekblad* van 15 dezer, komt onder het behandelde in de Ver gadering van bet Hoofdbestuur van 11 dezer voor, een scbrjjven van de Afdeeling Gouda en Omstreken, omtrent het houden van een winterenrsus in die Afdeeling. Met genoegen zien wy daarin dal het be stuur der Afdeeling na de vele drukten van het vorige jaar, steeds het belang van deu landbouwenden stand niet uit het oog verliest. 1) «Hebt gij het groote nieuws gehoord, meisjes?” riep Selma Sturm uit, toen zij op zekeren Juli morgen bij hare nichten Emma en Elin Roberg, dochters van een koopman in de kleine stad X. binnentrad. «Welk nieuws?” vroegen de nichten eu zagen de binnentredende nieuwsgierig aan. «Welk? O gij beklagenswaardige schepsels, die niets gehoord en niets vernomen hebt, die niet weet, dat hier ter stede gearriveerd is.... nu, raadt eens.” «De koning I” riep Emma uit. «Beter 1” verzekerde Selma en zwaaide met den zakdoek. «Beter dan de koning,” liet Elin zich hooren, «wie zou dat kunnen wezen Laat zienGaribaldi.” «Het spijt me, dat ik het zeggen moetmaar gij zyt beiden verschrikkelijk onnoozel. Wat hebben wij, onbeduidende meisjes van een provincie-stadje er aan, of de koning hier komt? Do achtbare beeren en ambtenaren zouden met Zijne Majesteit mogen spreken en eten, maar wij, arme meisjes, het aanzien.” «Nu, zou dat niet prettig zijn viel Emma in. «Tralalala,” zong Selma. «Mij dunkt, dat die pret al heel gering is. De koning is in het maatschap pelijk leven zoo hoog geplaatst, dat men pijn in den Voor het maken van gebouwen voor remise en werkplaatsen en van eenige verdere werken ten behoeve van de Rott. Tramwegmaatschappij; werd Zaterdag eene aanbesteding gehouden, waarby o. a. werd ingeschreven door de hb. H. J. Nederhorst voor f 41130.—, W. Bok hoven voor f 42840.— en C. P. W. Dessing voor f 43530.— Minste inschrijver was de heer C. D. de Wilde te Oud-Beierlaud voor f 37100.- De heer J. H. r. d. Bosch uit Gouda sprak op de 48ste jaarlyksche vergadering der ge- westel. vereeniging Utrecht van het Ned. Onderw. Gen. Zaterdag te Utrecht gehouden over het oude taalonderwijs en het nieuwe. Uitgaande van de stelling, dat taal klank is en wat geen klank is ook geen taal kan zyn, knoopte hy daar eenige beschouwingen aan vast. Deze rede werd door spr. ook reeds ge houden op 8 Juni j.l. in de jaarvergadering van de gewestelyke vereeniging Zuid-Holland^, waarvan een uitvoerig verslag in De Wekker vau den 15den d.a.v. Nadat spr. eenige vragen beantwoord bad werd de vergadering door den voorzitter to kwart vóór 4 gesloten. Om half elf was ze begonnen. Van 3 tot manoeuvres i o vau Naarden, Baarn, Hilversum, Laren, Soest en Zeist, waaraan zal worden deelgenomen door: de veld-bataljons van het reg. gren. en jagers, 4e, 5e en 7e regiment infanterie, de veld-escadrons van bet 3e regiment huzaren, 4 batteryen van het 2e regiment veld artillerie, 2 batteryen van het le regiment veld-artillerie, een detachement van het korps genie-troepen. Op 7 en 9 September zullen voorts nog aan de oefeningen deelnemen: de veld-escadrons van het le en 2e regiment huzaren en de 2 batterijen van het korps rydende artillerie. De oefeningen van 3 tot 7 September zullen plaats hebben onder leiding van den generaal- majoor W. G. Rompelman, commandant der le divisie infanterie, en die van 7 tot 10Sep tember onder leiding van den JuiU-generaal W. H. L. van Helden, inspecteur der cavalerie. De aanneming van het wetsontwerp tot bekrachtiging van eeu overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor wegen eu de Krimpenerwaardspoorwegmaat- schappy, betreffende Schoonhoven*Gouda, is vuur uuzu uuiguvmg van veel gewicht. Hoe lang is door Schoon hoven en heel de Krimpenerwaard met een groot gedeelte van-de Lopiker- en Alblasser- waarden niet reikhalzend naar een spoorweg verbinding met Gouda uitgezien. Reeds vóór 20 jaren werd daarover in de Tweede Kamer gesprokenen eerst nu men ziet het gaat niet vlug in ons land zal het er eindelyk toe komen. Dat die spoor wegverbinding vurig begeerd wordt, is be grijpelijk. By de minste stoornis in het ver voer te water, door storm, mist of ijsgang, ondervond men in dio streken de nadeeien van het isolement. Daardoor lyden landbouw, veeteelt en vischvangst en ook de handwerkt) njjverheid, zooals de nog altijd bloeiende goud en zilverindustriu van Schoonhoven. En toch bleven de pogingen, om daartoe to komen, tot heden vruchteloos. Voor een stoomtramdienst waren de verkeerswegen tuaschen Gouda, Stol- wyk, Berg-Ambacht en Schoonhoven te smal een eigen spoorbaan was onvermydelyk. Maai dat kostte heel wat geld en de betrokken ge meenten konden dat niet bypassen. Intusschen werd een comité opgericht, onder den grootschen naam van Krimperwaard-spoor- wegmaatsch^ppij en dit comité kwam tot het denkbeeld, bm een locaal-spoorweg ter lengte van 174 kilometer te bouwen, tusseben Schoon hoven en Gouda over Ammerstol, Berg-Am bacht, Stolwyk eb Haastrecht.- Dit denkbeeld zal nu spoedig «rwezenlykt worden. De Staatsspoor zal d'elyn exploiteerenen de Staat heeft een subsidie toegezegd. De kosten zijn geraamd op f 650.000 ter wijl de provincie Zuid-Holland f 127,500, Schoonhoven f 60-000, Berg-Ambacht f5000, Stolwijk f 2000, Haastrecht f 500, Ammerstol f 1000, Groot-Ammers en Streefkerk f 500 als subsidie zullen geven. Er blijft dan nog f 475,000 over. Deze som zal door de Krim- penerwaard-Speorwegmaatschappy worden bij eengebracht; en de rente daarvan zal gedeel telijk worden bestreden uit de huur, welke de Staats-Spoor aan die maatschappij zal hebben te betalen en voorts uit een jaaflyksche sub sidie van f 1000, welke de Staat zich ver bindt uit te koeren. i-et- is de betrokken gemeenten maar ts hopen, dat de locaalspoor er spoedig kome.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1