PARASOLS tl iSfc TUd vao Greenwich Zomerdienst 1895. Aangevangen 1 Mei Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. ÏSSf 8,'l 8.1 .,'7 loll «•8""901U- i" BuHenlaDdscb Overzicht. A. yan OS, At, Kleiweg E 73-73», Gouda. -— - - Beurs van Amsterdam, nA tuut B., dian hg onder het linkeroor reakt. Het mee dringt tot het heft door en enydt de «trotelagader in twee. Oogenblikkelgk «puit het bloed naar hniten. De getroffene wankelt, waggelt, ralt en eterft eenige oogenblikken later tengevolge fan Terbloeding. E. rerechrok, toen hg het bloed zag, ging een paar echreden den weg op en liep toen ale door de toriën voortgejaagd, naar hnis, naar zyne vrouw en drie kinderen, van welke het oudete roim 3 jaar, het jongste pae eenige weken oud ie. Het gerucht van het gebeurde liep met de gewone vlugheid door het dorp en kwam ook bjj een buurman van beide mannen die met E. bevriend was. Deze ging tot hem en vond hem in de radeloosheid heen en weer loopeude, vernam hoe alles gebenrd was, en gaf E. den raad, naar den burgemeester te gaan en zich daar aan te geven. E. volgde dien raad en werd in hechtenis genomen. Het O. M. eischte thans zooals reeds gemeld ie 2% jaar gevangenisstraf. Hebt gy zomersproeten», strjjk dan des avonde, voor het naar bed gaan, de sproeten met ,jjpe aardbeziën en wasch ze 's morgens met melk of lauw water af. Na veertien dagen zijn de sproeten verdwenen en komen niet meer terng. De Tentoonstelling van Textiele kunst die op het Museum van Kunstnijverheid te Haar- lem zal worden gehouden belooft zeer belangrjjk te worden. Ter expositie werden reeds aan. geboden verschillende kostbare gobelins en tapjjtwerkeu, zjjden stoffen, kanten en andere werken op het gebied van het kunstnaaldwerk, gedrukte en geweven stoffen enz. Ook nit het buitenland werd medewerking toegezegd, in een woord de tentoonstelling kan alt goed geslaagd worden beschouwd. Door de vele werkzaamheden aan het eta- leeren verbonden kan de tentoonstelling niet voor 1 Juli worden geopend en zal gedurende de maanden Juli en Augustus geopend blijven. Tot einde Juni kunnen nog voorwerpen ter expositie worden aangeboden men wende zich daartoe tot den conservator van bovengenoemd Museum. Doctor Lagneau heeft nagegaan hoeveel manschappen Frankrjjk in de oorlogen van 1791 tot 1893 beeft verloren. Om tot een goed cgfer to komen, heeft hjj de effectieve sterkte van elk leger voor het begin van den krijgs tocht en ua afloop met elkaar vergeleken. Bij den aan rang der revolutie was het Fransche leger 120000 man sterk, waarvBn talrjjke regimenten bestonden uit vreemdelingen hoofdzakelijk Zwitsers en Duitschers. In het jaar 1800 waren er reeds 2.800.000 man onder de wapenen geroepen. Daarvan zjjn in 1800 nog overgebleven 677.598 man, zoodat de eerste republiek Frankrijk ongeveer 2.112.402 man heeft gekost. De meeste offers werden naar verhouding geëischt door den eersten Italiaanschen oorlog en vooral door den veldtocht naar Egypte. Onder do Napoleontische heerschappij van 1801 tot aan den slag bjj Waterloo werden 3,157,598 jonge mannen in het leger opgenomen. Onder dit getal zijn niet begrepen de contingenten der Italianen, Belgen enz. en evenmin die der departementen, die na 1814 niet meer tot Frankrijk behoorden. Daardoor komt het ook dat het sterftecijfer iets kleiner is dan onder de republiek, en zich ongeveer op 2 millioen laat bepalen. Onder de Restauratie en de monarchie van Louis Philippe kon Frankrijk zicb eenigszins van dezo verliezen herstellen. De kleine Spaansche oorlog, 1823, en do Grieksche veld tochtje, 1828, eischten slechts weinig offers. Zelfs in de Algiersche veroveringstochten over trof het sterftecijfer van het leger, dat tot aan bet tweede keizerrijk 214,000 man sterk was, 22 pCt. In deze gevechten is het getal der- genen, die door de Arabieren, zjjn gedood, zeer gering, slechts ongeveer 6 pCt., terwijl de meesten zijn gestorven aan koorts en andere Oouda Moordrecht. Mieuwerkerk Oapolle Botterdam Botterdam Oapolle Nieuwerkerk Moordrecht Oouda ziekten. De beroemde inname van Smala van Abdel-Kader, die van zooveel gewicht wat voor de verovering van Algiers, kostte slechte aan 6 man het leven. Met het tweede keizerrijk begon ook weer het tjjdperk der groote oorlogen. Van bet Krimleger, sterk 309,268 man stierven er 95615, terwijl in den veldtocht tegen Oosten rijk van 500,000 man er slechts 18675 sneu velden. De expeditie tegen China kostte 950 man (van de 8000). Gedurende de daarop volgende bezetting van Indo-China daalde het sterftecijfer echter niet onder de 48 pc., als een gevolg van de ziekten, welke door het klimaat ontstonden. Het aantal gedooden in den Mexicaaoschen oorlog en in den oorlog van 1870/71 is niet met juistheid op te geven. Omtrent den Mexicaanschen oorlog heeft de regeering steeds geweigerd de geneeskundige rapporten, welke daarop betrekking hebbon, openbaar te maken. Aan de hand der militaire volkstellingen van 1852 tot 1870 schat dr. Lagneao het aan tal gesneuvelden gedurende het tweede keizerrijk op 1,600,000 man. Van de talrijke koloniale expedities onder de tegenwoordige republiek heeft de expeditie naar Tonkin de meeste offers geëischt. Over het geheel berekent dr. Lagneau, dat in de laatste 100 jaren in Frankrjjk 6 millioen menscben door de oorlogen om het leven zyu gekomen. Voor de rechtbank te Amsterdam stond Donderdag terecht Johannes Jacobus van den Bergb, onder aanklacht dat hij in den avond van 24 April ter hoogte der Heerengracht, toen de Regentes kwam aanrjjden, ten aan- hoore eener groote menigte eenige voor H. M. zeer beleedigende woorden heeft genit. De uitdrukkingen zjjn zoo onkiesch, dat zy niet zjjn mede te deelen. 't Werd door twee getuigen bewezen. De getuigen verklaarden, dat beklaagde zeer opgewonden, in elk geval niet geheel normaal was. Op weg naar het politiebureau zong hp 't »Wien Meerlandsch bloed*. Een getuige verklaarde dat bekl. een erg goed mensch en in diens familie beriditaire belasting ishysterie, chronisch alcoholisme, enz. De president vraagt, hoe get. aan ai die wetenschap komt. Get. verklaart, de famine waarmede bp »byua geparenteerd* was - zeer goed to kennenverschillende familieleden stierven krankzinnig. Bekl. was nooit geheel normaal. Een ander getuige is gehuwd met een zus ter vsn bekl.'s vrouw. Ook deze verklaart, dat bekl. een abnormaal individu is, en dat meerdere zpner familieleden krankzinnig stierven. Dat bekl, die voorloopig in hechtenis is, zegt dat hij niet weet, of hp de bewuste woordeu geuit heefthp was beschonken. Intusschen, verschillende getuigen logenstraffen die bewering. Bekl. zegt dat hij zeer konings gezind was en is. De president deelt hem mede, dat hp in Engeland bekend stond als socialist en auarchist, en dat hp èn hier én in België met de justitie in aanraking is ge weest. In Londen was bekl. eerst reiziger, daarna deed hp in meubelen en emdelpk ging hü in visch handelen. Het O. M. vorderde 2* jaar gevangenis Mr. Paap wees er op, dat de president heeft gesproken over feiten, die met bekl. in 't bui. teulaud zouden gebeurd zjjn, maar over welke feiten uiets in 't door hem bestudeerde dossier voorkomt, zoodat pl. niet bp machte was, bekl. daarop te verdedigen. Spr. schetste t verleden van bskl.deze is langzamerhand ia een staat van déconfiture geraakt. De druk, die by er fenis reeds op bekl.'s brein rustte, is daardoor zeker niet verminderd. 't Geïncrimineerde feit is verder van zeer geriugen omvaug geweest. Een half dronken en heriditair abnormaal individu uit eea paar woorden, waarvan hg zich misschien geen re kenschap gafdat motiveert geen straf van Uit het voorloopig verslag omtrent het wets ontwerp tot verhooging der begrootiug van uitgaven van Nederlandscb Indië voor het dienstjaar 1895 tec behoeve van de invoering van het rechtstreeksch bestuur op het eiland Lombok, blijkt dat de bedoelde invoering al- gemeene instemming vond, ook bp hen, die gewaarschuwd hadden tegen het nemen van een overijld besluit aangaande die invoering, terwijl de voorgestelde regeling der bestuurs inrichting over 't algemeen practisch en een voudig werd geacht en de aangevraagde uit gaven niet bovenmatig zpn. Verscheidene leden kónden zich echter niet vereenigen met de regeling omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten. Het vestigen van hooge invoerrechten achtte men niet aanbeve lenswaardig, terwjjl het aanvankelijk heffen van lagere invoerrechten aan het algemeen tarief voorschrijft door de bostaande omstan digheden, naar men meende, niet gerechtvaar digd werd. Dat het voratenbestnur slechts een invoerrecht van 2 pCt der waarde placht te heffen, is op zich zelf weinig afdoende, waar de pachters het recht hadden extra-heffingen te doen. Het ware bedenkelijk de inlanders eerst te gewennen aan een laag speciaal tarief en dan later weder bet hoogere algemeene tarief te gaan toepassen, waardoor de inlanders zich over de instabiliteit vau ons bestuur zouden hebben te beklagen. Heffing van hooge in voerrechten van tabak, rjjat en andere in heem- scbo voortbrengselen achtte men evenzeer be denkelijk. Men wenschte dat de regeering de zaak in nadere overweging zou nemen en mei nadruk werd op de dadelpke toepassing van haar algemeen tarief, aangedrongen. Men vroeg voorts, hoe de minister denkt over invoering vao het zout-monopolie. Aan handhaving van het verbod omtrent het gebraik van opium, hechtte men niet veel gewicht, indieu dit alleen zal gelden voor de Sasaksche en Balische bevolking en niet voor de op Lombok woonachtige Chineezen en andere inboorlingen. Men wenechte dat de invoor en het gebruik van opium geheel zouden verboden worden. Men drong er op aan dat definitieve maatregelen omtrent het opium- vraagstuk niet zullen genomen worden dan nadat de kamer tjjdig met de voornemens der regeering zal zpn in kennis gesteld. Ter fnuiking van smokkelhandel gaven eenige leden in overweging de havens Ampe- nan, Laboean Hadji en Pidjoe alleen open te stelleu voor onder Nederlandsche vlag varende vaartuigen, totdat de nieuwe toestanden zich eenigszins zullen hebben geconsolideerd. Met nadruk werd aangedrongen dnt niet zal worden overgegaan tot invoering van de speel pacht op Lombok. Het plan der regeering om aan de contro leurs speciale toelagen te geven vond groote instemming in het belang van het verkrijgen van geschikte personen voor deze betrekkingen. Sommigen kwam het wenschelpk voor om aan het hootd der ouderafdeeliug Oost-Lombok niet een controleur 2e kl. maar een controleur Ie KL te plaatsen. Gevraagd werd: welke militaire bezetting voorbands op Lombok zal gebonden worden of oorlogsschepen nabp het eiland noodig worden gerekendwelke de kosten waren der expeditie en welke kosten de militaire bezet ting met zich brengt; welke de meening des ministers is omtrent de vraag, welken rechts titel Goesti Djilantik nog beeft op het bestuur van Kareng Asem, in verhand waarmede over legging werd verzocht van het ua de Balische expeditie met den vorst van Lombok gesloten contract. Bp een incident in de Belgische Kamer heeft men zich kannen overtuigen, dat het electrische alarmtoestel, hetwelk na de anarchistische aan slagen van het vorige jaar is aangebracht, goed werkt. Het was de eerste maal dat het toestel in werking werd gebracht. De quaestor drukte op een knopin enkele seconden waren uitgangen gesloten en de trappen bewaakt door de wacht. De gemiddelde diepte der zee is tusscheu 60° N.B. en 60° Z.B. 4450 Meter. De groot ste diepte, Bie nog is bepaald, bedraagt onge veer 8400 Meter. Deze diepte trof meu aan in de stille Znidzee. Over het algemeen neemt men aan, dat de bodem der zee even ongelpk als de oppervlakte van bet land. De Amerikannsche minister van oorlog heeft zijne goedkeuring gehecht aan het plan voor eene brug over de rivier de Hudson tnsschen New-York en Jersey City en verlof gegeven tot het doen aanvangen der werkisamhoden. De kosten worden geraamd op 25 millioen dollars. Men denkt 10 jaren noodig te zullen hebben voor het bouwen van de brag, welke niet op pijlers rusten, maar hangen zal aan 12 kabels. De vrjje ruimte tnsschen de beide hoofden aau weerszijden 2al 3110 roet zpn in het midden zal de brug 150 voet boven hoogwaterpeil zjjn. Er zullen 6 stellen s^oor- wegrails op worden gelegd, om de spoorwegen, die na hunne eindstations hebben te Jersey City, toegang tot New-York te geven. De brug zal worden gebouwd door de Union Bridge Company. Dure pantoffels. Een schoenmaker uit het Westend te Londen, deelde onlangs aan een Engelsch reporter mede, welke sommen eenige dames der Londensche aristocratie voor hare laarsjes, doch inzonderheid voor hare pan- t< fiels besteden. Kort geleden liet eene in Londen algemeen bekende gravin een paar pautoffels maken, die met bordaurwerk ver sierd waren, waarvoor robjjnen, smaragden en diamanten werden gebruikt. De pautoffels waren splendid», maar ze kostten ook de kleinigheid van 56 000 gulden. Eene andere gravin bestelde een paar jaar geleden een paar muiltjes waarmede zp als Asschepoetster* op een gemaskerd bal verschpuen wilde, dat door den hertog van Manchester werd gege ven. De pantoffels waren dicht bezet met diamanten en de waarde der steenen bedroeg meer dan 150 000 gulden en het zetten der steenen kostte f 1800. In zulk een geval is het wel de moeite, een pantoffelheld te wezen Een vreesel jjke ontdekking. De boerin Anna Andrischik klaagde onlangs bp den notaris der gemeente Prhova over de ongehoorzaamheid van haar zoon Paul. De zoon werd onder handen genomen en daardoor kwam men tot de ontdekking van iets ontzettend. Paal had in 1891 bp een twist zpn vader doodgesla gen, zijne moeder en andere bewoners van het dorp, die tot de sek^p der Nazerenersbehooren en het misdrjjf van den zoon kenden, hadden het verzwegen. De vadermoordenaar werd ge arresteerd en verschillende bewoners van het dorp werden in verhoor genomen. Te Arnhem heeft men de Lauwergraaht leeggepompt, om de snoeken te vangen, die de watervogels wegroofdeo. De poging ia goed geslaagd een aantal groote en kleine snoeken zpn uit de gracht geschept, toen er zeer weinig water in stond. Kleine visschen, van wie de eenden niets te vreezen hebben, werden er weder ingeworpen. Een der snoeken had een lengte van 1.10 M. Naar men nit San Sebastian meldt honden de zware regens en overstroomingen aan, waar door het spoorwegverkeer met Hendaye gestremd is en allerlei verwoestingen zpn aangericht. Te Mac-Alpine, Florida, is een neger, die zich aan eene blanke vrouw vergrepen had, ge lyncht en werden twee 'anderen, die hem wil den helpen ontsnappen, doodgeschoten. Vervol gens legde men de drie lichamen op de spoorbaan, zoodat zij ondar een trein verplet terd werden. GOUDA-aOTTERDAM. 12.22 12.29 12.86 18.48 18.52 1.44 3.50 OIT1RDA M—G O U D A. 18.80 4.08 4.40 DEN HAAG GOUDA. 7.25 8.40 9.06 7.32 8.47 r 7.89 8.54 7.46 9.01 7.55 9.10 9.25 5.— 6.01 7.25 1.10 6.18 5.19 6.21 ff 6.26 6.29 V 5.82 6.85 7.45 Oaad. 7.8» 6.8. 8.09 M710..0 8.47 M» 10.08 Z«v.-M. 7.4» 8.47 Z.-2egw.7.BB 8.68 Vootb. 8.07 9.08 Gouda. Oudew. Woorden Utreeht 8.01 8.19 8.28 10.06 10.15 10.97 11.08 18.87 v 4.87 ■X 8,*18 9.189.87 10,07 10.48 \l'^i 18.^8 T'Ü 1.1» 4.1 i M6 ,5*7 7.4% ,88 ..607,6 ,0, 8,1 MlluïE'™ »'7 4,7 ,67,6. 10.18 6.60 8.64 1114 9 66 8 84 6.06 8.17 7.188.68 10.87 ,60 8,1 t" »W 4.6, ,88 10.18 10.10 19.45 L— Gouda Aastardaa Wp. 9.10 6.80 6,8 8.18 11.18 «6 •.H.ge 6.4*8 7.80 7.48 8.80 9.38 9.661*0.1611.8618.161.88 8.66 8.68 8.68 4.16 6.17 6^7. Voorb. 6.64 v 1®-'® 0.i3 Z.-Zegw6.08 J»-" J-M J M2 &68097.'608.'l8 8.1 ,-,610'...\i.67ll06 18 48 9,0 8.14 8 9,4.18 4.48 6.47 6.68 8.88 (•1 Stopt te Bleiswük-Kruisweg en Nootdosp-Leidschendam. 1 I r 11 u T E E 0 H T-G O O D 4. 9_ 10.—11.84 13.60 8.10 8.68 4.48 6.86 10.88 11.61 4.16 6.88 10.31 4,4 84 10.44 18.07 1.98 8.48 4.87 6.90 7.09 amsterda m—g o u d a. 9.66 11.— 9.40 4,8 6.86 10.14 18.19 8.80 8,0 7.46 Utrecht Woerden Oudewater Gouda 6.88 7.50 6.58 8.11 7.07 8.19 7.20 8.82 7.60 8.09 9.07 £5* 9.28 S 5, 8.25 8.41 9.49 9.63 10.02 10.12 10.84 10.54 11.10 Amsterdam Wp Gouda 5.50 7.10 8.16 9.04 8.- 10- 8.49 11.1 Ala een aardige bizonderheid meldt men uit Groningen, dat van de Zoudag te Amsterdam opgelaten postduiven 40 uit Groningen afkom- 8tig waren. De duif welke het eerst aan kwam was een roode, de tweede een witte en de derde een blauwe. Met de gemeentekas van Kessel (Limburg) is 't nog steeds treurig gesteld. Van het hoofd der school en de twee onderwjjzers werd on langs slechts een onderwpzer het toekomende gedeelte der jaarwedde over de drie eerste maanden van dit jaar uitbetaald, terwjjl de beide anderen nog altpd moeten teren op hun traktement van het vorig jaar! (Enk. Ct.) Uit Vli88iqgen meldt men De generaal-majoor Hennas is met zpn adjudant Vrpdagavond hier aangekomen en begaf zich Zaterdag ochtend te negen uren, vergezeld van den garnizoens-commandant en den commandant van het drpot van discipline, naar de kazerne. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Zaterdag M. G. M. Vonz, laatst wonende te Rotterdam, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats, en L. Schotting, vroeger dagblad correspondent, thans kantoorbediende, wonende te Rotterdam, wegens het uitgeven van eenig geschrift van strafbaren aard (het vroeger bestaand hebbend weekblad De Vlinder), ter wjjl de dader noch bekend is noch op de eerste aanmaning na de rechtsingang hekend is gemaakt, ieder tot zes maanden gevange nisstraf. In het noordwestelijk deel van den Grooten Oceaan wordt door de Noord-Amerikaanscbe visscherjjeu zoo geweldig veel zalm gevangen, dat vermindering van het aantal zalmen wel niet kan oitblpven. Gedurende de campagne van 1893 werden niet minder dan 1,721,660 kisten geconserveerde zalm gemarkt ter gezamen lijke waarde van ongeveer 18,783,800 gulden. Nu bevat elke kist vier dozpn blikken van een Eng. pond (454 gram) en er werd das bijna 38 millioen kilo zalm verwerkt. Toch is de markt nooit met zalm overvoerd, omdat zalm een uitstekend voedingsmiddel uitmaakt, dat tegen matigen prjjs is te krjjgen. Bn een begrafenis te Rovigno in Istrië is een vreeaeljjk ongeluk gebeurd. Terwpl onge veer zeventig personen in een bovenkamer van het sterfhuis aanwezig waren, waar het 'Ipk van den overleden jongeling stond, be zweek de vloer, en het Ipk en alle aanwe zigen kwamen in het benedenvertrek terecht, en van daar in een diepen kelder daarna stortte het geheele huis in. Onmiddellijk togen de buren, bpgestaan doof de brandwe r en de soldaten, aan het werk om de menschen nit het pain te voorschpn te halen. Er werden 14 Ijjken en 27 zwaar gewonden opgegraven, en al de overigen waren min of meer ge kwetst. Naast de doodkist werd het Ipk ge vonden van het jonge meisje, dat met den overleden jongeling verloofd was geweest. Naar wp vernemen zollen, op uitdrukkeljj- ken wensch van den eigenaar, den heer barou Van Zuylen van Njjevelt, te Parjjs, wegens in uitvoering zpnde werken van bjjzonderen aard, voortaan geen toegangsbewijzen meer worden verleend tot bezichtiging van het kasteel »de Haar.* Zaterdag voormiddag is te Rotterdam van de Wilhelminakade naar Kiel vertrokken het stoomschip Rotterdam,* kapitein Boujer, van de N. A. S. M. Het stoomschip was met vlaggen getooid, terwpl aan boord een muziek korps zich deed hooren. Yan Vreeswjjk tot Amsterdam langs het Merwedekanaal varende, hebben de schepen, achter een sleepboot hangende,* geen gele genheid zich melk, groenten, brood, bier en andere dagelpksche behoeften te verschaffen. Men vaart daarenboven wel langs dorpen^niaar niet er door. V. d. H., een vindingrijk on dernemer, voorziet met een bootje in die be hoeften. Meestal is hp tnsschen Utrecht en Maarsseu in het kanaal gestationeerd. Bp het eerste schip van de sleep haakt hjj aan de tros, doet zpn zaken en zakt af, een voor een de koopgrage schippers of hunne vrouwen be dienende tot nommer laatst; soms veizelt hjj een sleep al handelende tot Brenkelen en verder. »(Haarl. Ct.)* Te Parjjs vond de politie aan de hoeken van eenige straten in de wpk Montmartre plakkaten, waarin^de burgerp werd aangespoord om gedurende de feestelijkheden te Kiel pro- test-vergaderingen te houden voor het standbeeld der stad Straatsburg op de Place de la Con- oorde, en om rouwvlaggen uit te steken en roawfloers langs de vensters te spannen. De agenten scheurden de biljetten af. Toen hierop aanmerking gemaakt werd besliste, volgens de Liberty de prefect van politie, dat dergel jjke plakkaten in het vervolg niet meer verwpderd moeten worden. De helden van Lombok. Men leest in het «Soer. Hbl». van 6 Mei: Hedenmorgen werden in de ziekensloep van het hospitaal in hunne hospitaalkleeding een aantal als genezen ontslagen, maar verminkte militairen naar het suhsistentenkader gebracht. Op de gewone aanlegplaats der sloep, naast het kantoor van de hh. Daendels en Co., moesten de menschen uitstappen. Hulp werd hun daarbij niet verleend; menschen met een been hinkten van de kade naar de kosongs toe. Het maakte een pijnlpken indruk, die nrme verminkten zoo ellendig te zien rondscharrelen, en het geeft zeker geen hoog idee van de menschel jjkheid en het doorzicht der betrokken autoriteiten, dat zoo iets mogeljjk was. Had den de menschen niet met een wagen recht streeks van het hospitaal kunnen worden ge- bracht? Had niet gezorgd kunnen worden, dat z|j hehoorlpk waren gekleed Wat minder vergoding voor hoogeren en wat meer zorg voor de kleinen zon ook in ons leger niet mis plaatst wezen. Van de 20 passagiers van het Engelsche schip «Why not» zpn er 19 gered. Zp hebben zoo goed en zoo kwaad als 'tging, het bran dende vaartuig op de Fransche kust laten loopen. Een greep het roer en stuurde op aanwpzing van een ander, die op den uitkijk wa# gaan «taan, rechts of liuks. De mannen konden zeer slecht ziende rook verblinde hen. Zoodra de maan opkwam, staarden zp op de kust aau. Niettegenstaande anderen trachten, den brand te blusschen, tastte het vuur reeds den kajuit van den ka pitein aan en waanden de ongelukkigen zich verloren, toen het schip op de kust liep en op het geroep der schepelingen een visschers- schuit te hulp kwam en allen aan boord nam. De wetsontwerpen die door de Belgische regeering bjj de Kamer zpn ingediend, strek ken tot goedkeuring van een overeenkomst van 11 Juni met den Congo-Staat, waarbij bedaald wordt dat België zich verbindt, bjj wjjze van leening aan den Congo-Staat voor te schieten een som van 5,287,415 fr. Met dit geld moet de Congo-Staat voor 1 Joli de voorschotten terugbetalen, welke hem gedaan zpn door De Browne de Tiège te Antwerpen. Verder leent België nog een som van 1,500,000 fr. aan den Congo Staat tot dekking van bet tekort in de gewone ontvangsten. Naar men verneemt, heeft de Porte aan de gezanten van Frankrjjk, Rusland en Engeland een nieuw antwoord doen toekomen, waarin in beginsel de controle der drie mogendheden en de invoering van hervormingen in Armenië wordt toegestaan. De Porte verlangt echter, dat de eontróle zal beperkt worden tot drie jaar. De Fransche Kamer heeft met 345 tegen 154 stemmen besloten tot afschaffing van het privilege der bouilleura de crü. De landbouwers zullen dus voortaan'niet ziju vrjjgesteld van belasting^voor de aURl lisctie dranken, die zij voor eigen {^pna stoken. De Russische gezanti heeft'den minister van bnitenlandsche zaken kennisfgegeven, dat een speciale koerier van den czaar te Parps is aangekomen met de keten der St. Andreas- orde en een eigenhandig geschreven brief voor den president der repnbliek. De insignes en de brief zollen heden door den gezant en het geheele personeel der Rassische ambassade aan president Fanre worden ter hand gesteld. Crispi heeft zich bereid verklaard, alle in terpellaties over de binnenlandsche politiek te beantwoorden. Na een zeer levendige discussie heeft de Kamer hare goedkeuring gehecht aau een voorstel van Crispi, waarin werd verlangd dat de Kamer twee dagen geen zitting zal bon den, ten einde aan de bureaux en de budget commissie gelegenheid te geven de ingediende wetsontwerpen te onderzoeken. Uit de millioenen-speech van den Minister der schatkist kan nog het volgende worden mee gedeeld. De heer Sonnino verklaarde, dat de voortdurende vermeerdering der ontvangsten verzekerd is door de maatregelen, welke krach tens koninklpk beslnit waren uitgevaardigd, door de hoogero opbrengst van eenige belastingen en een minder verlies op den wisselkoers. De vermeerdering compenseert ruimschoots de onkosten van den veldtocht in Afrika, de nitgaven door de aardbevingen veroorzaakt en de mindere opbrengst van andere belastingen. Overgaande tot de begrooting voor het dienst jaar 1895/96, herinnerde de Minister aan zpn verklaring in December 1894 afgelegd, dat, om het evenwicht te verkrijgen, 20 millioen moest bezuinigd en tl millioen door belastingen moest gevonden worden. Van het laatste be drag zpn 18 millioen gevonden door toepassing van de catenaccio-decreten, Wat de overige 9 mill, betreft, stelde hp eenige kleine wijzi gingen in de gevraagde belastingen voorhet buskruit-monopolie wilde bp vervangen door een geringe wpziging in de rechten op som mige chemische producten. De voorgestelde belasting op verzekeringen en op gerechtelpke vonnissen liet hjj vallen. Wat de buitenge wone uitgaven betreft voor de werken van weldadigheid te Rome, voor invalide werk lieden en voor verschillende spoorwegen, daar in zal voorzien worden door speciale wetten, welke de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Openbare Werken zullen indienen, zonder de begrooting met nieuwe lasten te bezwaren. Het dienstjaar 1893/94 is met ebn tekort van 59 millioen gesloten, welk bedrag ten laste van de schatkist is gekomen. Noch het loopende dienstjaar, noch het volgende zal echter de schatkist bezwaren, als de voorstel len der Regeering worden aangenomen. Wat de openbare schuld betreft, stelde de Minister eenige nieuwe maatregelen voor, die zich als volgt laten resumeeren unificatie vnn de tal rijke soorten van schulden in een 41/* pCt.s type; beletten, dat de openbare schuld nog grooter wordt, sluiting niet alleen van het grootboek der openbare schuld, maar ook van de zoogenaamde diamant-editie* der schuld, welke in de laatste vjjftien jaren ontstaan is, tot onberekenbare schade van den Staat en zpn schuldeischers. Met het oog op den verbeterden toestand von het papieren geld en de in omloop zjjnde specie, achtte da Minister no den tjjd gekomen om te trachten te geraken tot een geleideljjke vermindering van de circulatie van Staatsbil- jetten, die niet door een geljjke metaalreserve zpn gedekt. Tot dat eindw*kondigde de Minister een reeks van maatregelen aaD, om de limiet van de geheele circulatie van Staatsbiljetten te bepalen op 110 millioen. Op deze wjjze zal aan de circulatie eeu meer solide basis ge geven en het crediet van den Staat versterkt worden, door den datum van de normale inwi8se iug der biljetten tegen munt te ver- haasten. Ten opzichte van de emissiebankeu stelde de Minister voor, de overeenkomst met de Banca d'Italia te vernieuwen, ten einde de liquidatie van de vastliggende fondsen der emis8iebanken zoowel als die van de respectieve Credits Fonciers te vergemakkelijken. De meedeelingeu van den Minister schenen op de Kamer een gunstigen indruk te maken. Volgens zekere berichten uit Berljjn, heeft de Duitsche regeering nog niet veel succes op haar uitnoodigingen aan de verschillende Bondsstaten, om hun inatemmiqg te betuigen met het bpeeuroepeu eener internationale muntconferentie. Eeu gedeelte der antwoorden moet wel is waar zoodanig ingekleed zpn, dat de Rjjks- regeering er geen aanleiding uit behoeft te nemen, om ze als tegeq haar vöorstel gekant te beschouwen maar in geen dier antwoorden wordt een sterk verlangen naar zoodsnige con ferentie uitgesproken. Ook sch|jnen sommige ^egoeriogen te twjj- felen, of de coufereutie een positief resultaat 7al hebben, en of Duitschland redenen heeft om zpn muntstelsel te veranderen. Voorts moeten de antwoorden nog ontvangen worden van eenige groote Bondsstaten, waarvan be kend is, dat zp niet veel op hebben met het bjjeeuroepen eener muntconferentie. In deze omstandigheden betwjjfelen velen, of Hohenlohe, de kanselier, zjjn voornemen zal ten uitvoer brengeu, omdat hjj zicb, voor het geval de conferentie mislukt en het Duitsche Rjjk een moreele nederlaag ljjdt, niet licht zou kunnen beroepen op de toestemming der Bondsregeeriug. Ook de correspondent der »Indép. in Berljju seint aan zjjn blad een bericht van geljjke strekking. De ministerieele crisissen blijven in geheel Europa aan de orde, in de eerste plaats in Oostenrjjk. Tusschen prins Winduchgriitz en de leiders der meerderheid in het IInis van Afgevaardig den worden nog steeds onderhandelingen gevoerd om een middel te vinden, waardoor het geschil over het gymnasium te Cilli nog in der minne kan worden opgelost. Tot dasver zijn echter al de voorgestelde noodmiddellen zonder gevolg gebleven. De Polen, die met de liberale en clericale Duitschers de regeeriugsmeerderheid in het Hnis van Afgevaardigden vormen, stelde als laatste redmiddel voor, dat zp bij de stemming over dezen post op de begrooting zouden weg- blpven. In dat geval namelijk zouden de tegen standers van het voorstel in de begrotings commissie de meerderheid herkrpgen. De minister van onderwjj3 de heer Von Madewsky, weigerde evenwel dit voorstel aan te nemen, tenzp eerst door de Polen daarover met de liberalen en de leden der conservatieve Hoheu- wart-clup eene schikking zon worden ge troffen. Keizer Frans Jozef heeft terstond alles in het werk gesteld, wat in zjju vermogen is, om eene ministerieele crisis, welke onder de tegen woordige omstandigheden zeker zeer ongelegen zou komen, te voorkomen. De keizer had tot dat doel reeds een onderhoud met den minister van financiën, Von Plener, den voornaamste leider der Doitsch-liberalen en bovendien ont- blood de keizer den stadhouder van Galic Badeni, opdat deze Poolsche staatsman zpn zpn invjoed doe gelden op zpne partjjgenooten ten einde hen tot toegeven te bewegen. Wellicht is derhalve nog eene schikking inogeljjk, msar te Weenen acht men deze kans niet seer groot. Ten minste in het Huis van Afgevaardigden werd gisteren met vrp groote zekerheid verteld, dat prins Windisch- gratz besloten had het ontslag van zpn minis terie in te dienen. Eene aodere oplossing is niet mogeljjk, indirn de beslissing der begroo- tiugs-commissie in deze qnaestie ten nadeele van de regeering mocht uitvallen, want, nu de delegatiën bjjeen zpn, kan geen 9prako wezen van een ontbinding van den Rpksraad, welke toch tot niets zal leiden. Intusschen bljjven de Jong-Czechen in het Huis van Afgevaardigden de behandeling der belasting vertragen door het bonden van rede voeringen en tevens zet ook de kiesrecht-com missie haar arbeid voort. Deze commissie is nu ten minste zoover gevorderd, dat de alge- mee ue beraadslagingen gesloten zpn. Woensdag a. 8. begrooting8-commi8sie bjjeen. Dan sal waarsch|jnl|jk eerst eene beslissing genomen worden over de Cilli-qnaestie en daarmede tevens over het lot van het ministerie. met 20 Korting. Vor.kn. slotkoor* 94»/, •4% 100% 101 ioo'A. 101%, 83 84'/,, 84'/, 83/ii 83% 88 96 "Vu 64%. 65 86/1, 97% 97'/, 106'/, 63 90 siy, 27»/, 112 88»/,, 48»/. 97»A 66 688 610 102 58»/, 58 lOOV, 208 1851/, 1357, «Vl 14 JUNI. Medkbland. Cert. Ned.W. S. 2l/% dito dito dito 8 dito dito dito 8l/t Hongar. Obl. Goudl. 1881-88 4 [talis. Inschrijving 1862-81 5 Oostenr. Obl. in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met coupon 3 dito ticket 3 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Gsoons. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. sohuld 1881 4 Turkeij. Gepr.Gonv. leen. 1890 4 Geo. leening serie D. Geo. leening serie O. Zuid-Ape. Rep. v. obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sob. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amstebuam. Obligation 1895 3 Rotterdam. Sted. leen. 1894 8 Ned. N. Afr. Handelsv. aand. Arendsb. Tab.-Mjj. Certificaten Den-Maatschappij dito Arnh. Hypotbeekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotbeekb. pandbr. 31/ Nederlandsche bank aand. Ned. Handelmaataoh. dito N.-W. Pao. Hyp. b. pandbr. t Rott. Hypotheekb. pandbr. S'/i' IOI71 Utr. Hypotheekb. dito S'/i' 100j/4 Oostenb. Oost-Hoog. bank aand. Rusl. Amerika. Maxw. Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 [TALiE.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-ltal. Spwmij. A-H. obl. 3 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr.Russ. Spw-Mij. obl. 4'/| Baltische dito aand. Fastowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Kvrsk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 AMiBiKA.Cent. Pac. Sp. Mjj obl. 6 Chic. fc North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. 8pw. My. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pot. pref. aand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Orogon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. Ie hyp. O 5 Canada. Can. 8outh.Cert.v. aand. Vin. C. Rallw. k Nav. Ie h. d. 0. O Amsterd. Omnibus My. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 sr.*. uosi-noug. oantaauu. Hypotheekbank pandb. 4l/t tiKA. Equit. hypoth. pandb. 6 uw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Belgib. Stad Antwerpen 1887 21/, Stad Brussel 1886 2'/a Hong. Theiss Regullr Gosellsch. 4 Oosten r. Stagitsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 3 1868 Ver. Ned. Bos. Hyp. Spobl eert. 149'/. 35 111 168 1081/, 61'/. 64 718 166'/, 91'/. 68»/,, 88 109'/, 101'/. 99 108'/. 141 184% 14'/. 10«f/l. 67'/, 99 88 I®8'/, 39 61'/,. 14'/, 817% 193'/, 109«/„ 107'/, 103 108 133 199 98 48 110% 64% 143 14% 11% 88% 108%

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2