(l OPESTO FOTOGRAFISCH Mil' xj ^ictoriawater uifde Victoria Bron te Oberlahnstein byCmt Tafeldrank BEGIN JULI I Chocolade en Cacao. BEIIEM*/WEEKS - NAAMKAARTJES k GENEVER aanbesteden: No. 6( BIN] DE 5 Zeer Nette Gesteendrukte Tandarts E. CASSUTO, MKT 134. ««VOA. 4 pCt. PANDBRIEVEN Erster Sparcassa-Verein. umma Van hyFfyninklykeffuis derffèderfanden. RIJWIELEN. J. C. DE RUITER, Patent-H-Stollen HEKELAARS ADVERTENTIE!*. FEU Gebr± Stollwerck’s C°- hetwelk i WERTHEIM GOMPERTZ. Pester Valerktadischer I NIGHTCAP ZDXBOIr* Ie deelen aan de^ eischen derUSdendaagsche Fo- M «*<nae tin ftois. 'Is&cl FBANSCHE STOOMVERVERIJ H. OPPEM1EMEB, A. van OS, Az. 200. 1000, 5000 en 10,000 Kronen, voorzien van halfjaarlijksche Coupon» per l Maart en 1 September, en aflosbaar a pari door middel van halQaarlijksche uitloting. li, X. van Schaik Co. gevestigd te Grarenhage. Konds-tt ijwielhersteHer. GRASBOTER, Mst goud bekroond Antwerpen 1894. J. WILU. VERGEER Co te ZUTPHEN. A. MORTIER, Gouwe C 34-35. erliet tografie zal voldoen. De Folografiën zullen volgens de nieuwste procédés op artistieke wijze worden uitgevoerd. De ondergeteekenden, het Jaarverslag dor AMSTERDAM, Mei 1896. en de gezondheid en Handelsmerk. Goud* Snelpersdruk van A Bminkman It Zoom De Uiig met u De prijs post Afzondei Men verzeke Kieswet de Twi Ter behandi vergadering de Ter herdenl is heden van uitgestoken. VAN HET Erster Sparcassa-Verein, GOD De Collecte bier ter stede VAN DE OPGEBICHT IN 1840. (uitgezonderd Zondags) te consulteeren van 10 tot 5 uur. worden GELEV ERD door A BRINKMAN en Zn. PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk I SCHIEPAmT Erven in sen gang in -en 96 f 820.— GiJ die finest gebruikt uit de Blikken Trommel VAN N. KATER en Co., GItONINGBN. la den Zu Moordrecht ha geluk plaats, van den boui vreter geraakt geval bemerkt rijtuig om den dood constateer Door de arr terdam is, ter kantonrechter i de navolgende reling jhr. mr. J. Helder mr. C. W. 5 ■ements-rechtba mr. J. K. van hoven. 1) „O ja, maar de in de bepaling, het van zelf, da goede oom woonl eerste concerten hier ter stede on het mij gelukt, deelachtig wordet ia met de genegei «Die slimme 1 weet hij oom» yd «Hm, hm, mo< recht in zyr. nopji blijken. «Nu, het van uwe makken hier blyft. Elin, dat de twee bove worden, zoodat c by ons hun intrei da huishoudster kwartet benevens hier eet.” Herald putte zi op de heele wjjde lijke oom als R Verkrijgbaar by M. PEETERS Jz. NB. Als bewijs van echtheid is l cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. ve uuuurgeieuKüuucn, uaar uun verwijzeima rrospecuis van i» janut Instelling over 1894, berichten, dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt. Pandbrieven van de Pester Vaterl&ndischer tot den koers van den dag. Gedeponeerd. Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat. Verkrijgbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ct., bij onze bekende Verkoopers. naar hun verwijzende Prospectus van 19 Januari 1.1. en t. 1.40 Liter D« OOQIf AO FIN BOI8 van da Meciéti Anonyme. y*AN hammTboob.1 r Proafflaaoh A f 1.30. AfSSfiV UitoiaHaaU v«VU<baar WJ: WHHV P- H J- v WANKUM firma Wed. P J. MELKERT, Oosthaven BH, Gouda. Sedert een p veerd het Circu welk verleden was. De dire geheel nieuw loopen en exen twee jeugdige summer, ook vens Miss V\ geheel nieuw, in twee afdeelii zjjn prachtig in orde gemi worden uitgave ting. Aan een wakkeren direc bezoek te dezes BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, zullen DINSDAG den 25 JUNI 1895 des middags ten half twee ure, op het Rzamims bg enkele inechrtjnbuj Het verrichten van Verf- werken aan Bruggen, Ge- meentegebouwen en School- meubelen. Het bestek ligt ter lezing op de, Gemeente secretarie en de Stadstimmerwerf, dagelijks van des morgens 10 ure tot des middags een ure, (de Zondag uitgezonderd.) Inlichtingen worden gegeven door den Ge meente- Bouw meester. KN Chemische W&sscherij VAN J,9 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepót voor GOÜDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoom n van pluehe-mantels, veeren, bont enz. Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadeigk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prjjzen 25% gedaald. Te stoomen go’deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. Bovengenoemde Pandbrieven zyn nominaal groot De Coupon» zijn than» en ook in de toekomst vrij van belasting, volgens de Wet van 1889, Art. 80 10 zjj zyn, evenals do Uitgelote Pandbrieven, betaalbaar to Budapest, Weenen en to Amster dam, ton Kantore van ondergeteekenden, tot den koers van den dag. Volgens de wet van 1876, is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven, waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd. Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borsl-Honuj Extract MELIANTHE UIT DK Machinale Fabriek »DE HONIGBLOEM* VAN G: ?n middel is ot kan worden u tgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONM.IDDELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zgn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te Gravenhage. W Verkrijgbaar bij F. H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. k. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Boskoop. B. v. WIJK, Oudewater. Sparkbrook Rijwielen vanaf/190. Heela Tangent! Rijwielen a ƒ140, verder alle iuwjeli|ke OM)EBI)EELE\. Aanbevelend, Lange Tlendeweg 30, Gouda. Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 17 JUNI. Woonhuis en Erf aan de Westhaven B No. 160 f 3000.— k. f. P. W. D.ssing. Tuin in de Korte Akkeren f 715.- k. J van Heek. Twee Pakhuizen en Erven in de Koster Gjjzeu- steeg D 91 f 1750.- k. F C. Bik. Huis en erf in de Komijnsteeg K 55 f481».— k. T. Blom. Twee Huizen en Langen Groenendaal I 95 k. T. Blom. Huis en Erf op het Jacobs Erf aan den Raam O 298 f 200.-- k. J. Boot. Huis en Erf als voren O 300 f 280 k. J.Bik. Gebouw en Erf aan het Jaagpad Q No. 5 i 910.- k. C. Streng. Dcelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fiibricitie uitsluitend gebruik van fijns en fijnste grondstoffen, garandeerei jen verbruiker van Stollwerck’s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dar reap. Etiketten. De Firma behaalde: 27 Brevet» al» Hofleverancier, 44 Eere-Diploma’s, gouden enz. Medaille»; een bewijs van uitmuntend fyn fabrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris: Nous vous décernons une Medaille d’or première elasse en oonsldératlon de votre excellente fabrication de Chocolat, bonbons variée etc. etc. Sfollwerck't fabrikaat is verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julias Mattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103 Slits mart’ Das tinzij Pnt- iroBBirin üsche (Ir fllant uififUcl1 Falrlihaei. Der grosse Erfolg, den (SJun»ert Patent-H- Stollen - errungen, het Anlut iu yer- schledenen werthlosen NachaJimungen gtgebtn. Mu heufe dahsr urnen stefs scharfen H - Stollen nur ron urn direct, odtr in toichen titenhtnd/ungen, In dentn unur Platst (wis nebenatehend) uitgehingt M. Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. •e* De Heer en Mejuffrouw H. A. M. DülJNSTEE— V1RBBECK betuigen hun dank voor de vele bewijzen van belangstelling bg hun huwelijk ondervonden. Gouda, 18 Mei 1895. Bjj J. M. v. d. LELY, Touwslager te Maas sluis, kunnen bekwame worden GEPLAATST Prima GELDERSCHE 20 Kilo ƒ21.—, 10 Kilo ƒ11.-, nette Tatelblikken4’|zKilo /ö,17l|a. Franco aan huie. Bestellingen in te zenden bg den Heer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3