PARASOLS l I fc li/» i'k 1SJ„ Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Zomerdienst 1895. Aangevangen 1 Mei. - - TUd van Greenwicb. If 1 Buitcnlandscb Overzicht. A van OS, At, Beurs van Amsterdam. Mei kei leggen ven bei tweede hoofd in zee ▼óór den vuurtoren un het Scheveningsche •trend ie deter degen een aanvang gemaakt De afstammelingen van den admiraal De Rnyter zjjn in hei bezit van eene verzameling kunst- en historische voorwerpen op den be roemden vlootvoogd en diens geslacht betrek kelijk, welke in meer dan één opzicht voor ons land hoogst belangryk te achten ie. Reeds in 1877 is over den bankoop van deze verzameling door de Regeering onderhandeld, doch zonder gevolg, eensdeels wegens de te honge eiecheo, welke destyds werden gesteld, anderdeels omdat de toenmalige eigenaar onge neigd was ook de archief-collectie af te staan. Thans echter zyn nienwe onderhandelingen geslaagd, zoodat behoudens het toestaan der noodige gelden door de Wetgevende Macht de geheele collectie, met inbegrip der archie ven, is aangekocht voor eene som van f 15000. De collectie omvat eene schilderij van groote kunstwaarde door Emmanoel de Witte, voor stellende het choor der Nieuwe Kerk te Amster dam, met het praalgraf van De Ruyter, 24 portretten, waaronder door N. Maes en H. Berckmans, 24 historische voorwerpen, waar onder de commandostaf van schildpad, versierd met edelgesteenten, en de rood fluweelen hertogsmuts met paarlen bezet, aan den admi raal geschonken door den Koning van Spanje, Karei II, het rapier met gevest van bloedkoraal, hem door den Ouderkoning van Napels in 1676 vereerd, des admiraals sabel, wandelstok en brieveniassh, zwaarden door hem veroverd op de Algerynen by Salee in 1655 en op den Franschen kapitein La Lande in 1657. Einde- ljjk, behalve eenige open brieven van schenking en adeldom, eene arcbiefverzameling van bjjzon- der groot belang, te grooter, wjjl bjj deu nood- lottigen brand van het Ministerie vnn Marine in 1844 verreweg bet grootste gedeelte der archieven vernield zyn, welke de geschiedenis van de roemryke daden onzer vlootvoogden in de XVIIde eeuw bevatten. De collectie bevat voorts: 26 meest eigenhandig door M. de Ruyter geschreven journaal boeken, loopends van 1633 tot 1676; 18 brievenboeken, loopende van 1652 tot 1675 8 rekeningen en comptabele boeken van 1661 tot 1676 een memoriaal omtrent het vrjjkoopen van Christenslaven te Algiers, 1664; 16 deelen akten en resolutiën van de scheepskrygsraden van 1655 tot 1674, waar onder die van Joan de Witt tydens de ziekte van De Ruyter in 1666 en die rakende het Exploit* op de rivier van Chatham Ruim 1100 brieven van 1641 tot 1680, waaronder van Willem III, van graaf Maurits van Nassau, van de gebroeders De Witt, van Koningen van Frankrjjk, Spanje en Denemar ken, van den Keurvorst van Brandenburg, van dan Qroothertog van Toskane, enz. Dan het archief van den vice-admiraal Engel de Ruyter, bestaande uit een koopmansboek van 1663; 11 journaalboeken, meest eigenhandig ge schreven, van 1664 tót 1681 3 boeken orders, instruction, akten en reso lutiën en brieven van 1674 en 1682 een belangrijk aantal dienstbrieven. Voorts het archief van den kapitein ter zee Joan de Witte, schoonzoon van den admiraal M. de Rnyter, bestaande oit 9 journaal- eu brievenboeken, meest eigenhandig geschreven, van 1665 tot 1683. Eindelyk 1 journaal boek van den secretaris van 's lands vloot Joris Adringa, gehouden aan boord van 's lands schip De Zeven Provin ciën* in 1674, mitsgaders 2 journaalboeken van 1674 tot 1678, gehouden door den kapi tein ter zee Michiel Kint, aan boord van 's lands schepen Postillon,* >Berckhans« en Stad Gonda. Zaterdag hield in de Eensgezindheid te Am- aterdum de Liberale Unie haar jaarvergadering. De vergadering werd geopend door den Voorzitter, mr. T. van Hettinga Tromp. Na eenige hnisboudelyke besprekingen wordt bet volgende, reeds vroeger geplubliceerde, con ceptbesluit in behandeling gebracht Het Bestunr der Libirale Unie stelt voor: De algemeeue vergadering van de Liberale Unie, Overwegende dat voor de gezonde ontwikkeling van ons staatkundig leren, en als grondslag voor een politiek van wenschelyke hervormingen, een zoo ruim mogelyke uitbreiding van het kies recht, gelyk zjj steeds heeft voorgestaan, drio' geud noodzakeljjk blijft; dat intusschen de tjjd gekomen is voor het vaststellen van een programma, de richting aangevend waarin na het totstandkomen der kiesrechthervorming, de democratische politiek der naaste toekomst zich dient te bewegen, en geschikt om te strekken tot vereenigings- punt voor alle vooruitstrevende vryzinnigen dat dit programma behoort te staan op den bodem der tegenwoordige Grondwet niet omdat deze in elk opzich* bevredigend is, maar omdat het een eisch is van practisch beleid, aanstonds alle krachten te wyden aan de vele hervormingen door haar bepalingen geboden of mogelijk gemaakt dat bovenal de sociale vraagstukken de aan dacht vorderen, opdat ook in de wetgeving de belangen van den arbeid en den arbeider ten volle tot hun recht komen, elke bevoorrechting van het kapitaal ophoude en, in het algemeen ▼oorzoover de wetgeving invloed uitoefent op de verdeeling der maatschappelijke goederen, me'<r rechtvaardigheid worde betracht Besluit aan het bestour op te dragen om, met in achtneming van bet bovenstaande, en lettende op hetgeen op verschillend ander gebied in de eerste plaats op dat der gemeente-finauciën een krachtig handelen van den wetgever eischt, een programma voor de Liberale Unie, na behandeling in de kiesvereenigingen, aan de goedkeuring der algemeene vergadering te on derwerpen.* De voorzitter acht nadere toelichting van het bestour onnoodig, en brengt het voorstel dadelyk in debat. De heer A. G. Wertheim, van Burgerplicht* vraagt het woord en dient namens zyn kies- vereeniging het volgende amendement in De algemeene vergadering der Liberale Unie, Overwegende dat voor de gezonde ontwikkeling van ons staatkundig leven un als grondslag voor een politiek van wenschelyke hervormingen, eene zoo ruim mogelyke uitbreiding van het kies recht, gelyk de Unie steeds heeft voorgestaan, dringend noodzakeljjk bljjft dat het^de eerste en meest dringeude taak der Liberale Unie is de totstandkoming dier kiesrechtuitbreiding te bevorderen; dat intusschen de tjjd gekomen is voor het outwerpen van een programma, de richting aangevend, waarin na het tot stand komen der kiesrechthervorming de democratische poli tiek der naaste toekomst zich dient te bewegen en geschikt om te strekkeu tot verenigings punt voor alle vooruitstrevende vryzinnigen dat dit programma behoort te staan op den bodem der tegenwoordige grondwet - niet omdat deze in elk opzicht bevredigend is, maar omdat het een eisch is van practisch beleid, aanstonds alle krachten te wyden aan de vele hervormingen, door hare bepalingen geboden of mogeljjk gemaakt; dat, uu het electorale vraagstuk in den lande en het parlement aanhangig is, eene vruchtbare behandeling vau een politiek programma niet te verwachten is; Besluit aan het bestuur op te dragen om, met in achtneming van bet bovenstaande en lettende op hetgeen op verschillend gebied een krachtig bandelen van deu wetgever eischt, een pro- gtammn voor de Liberale Unie te ontwerpen en dit, zoodra de kieswet zal zyn tot stand gekomen, in de kiesvereeniging te doen behan delen en daarna aan de goedkeuring der alge meeue vergadering te onderwerpen. A. C. WERTHEIM. De. H. F. R. HUBRECHT. G. A. LOEFF. Me. B. A. A88CHER. Me. A. J. E. JOLLES. De heer Wertheim, dit amendement toelich tende, wyst er op boe wenscbeljjk het is, vóór alles rneê te werken aan de uitbreiding van het kiesrecht. Van wat in den Haag staat te gebeuren wil Burgerplicht* de handeling van het oogenblik doen afhangenterwijl het Bestuur der Unie onafhankelyk daarvan reeds schynt te willen optreden. Spreker zet uitvoerig het verschil tusschen beide voorstellen uiteen. Eerst moet het buis gebouwd, en dan voor het ameublement gezorgd; daarom moet wel een program ontworpen, maar nog niet vastgesteld worden. Door nu alles overhoop te halen verliest men, vooral in de huidige politieke malaise, de hoofdzaak uit het oog. Spr. wyst op de scheuring, ontstaan na de aanneming door de Kamer van art. 3 der kieswet, waardoor vele maskers afvielen, en men er achter kwum wat men wenschte. Die scheuring heeft de Liberale Unie kraehten ge kost, en daarom heeft zjj thans zeer voor zichtig te zyn, geen krachten meer te verliezen. Nieuwe vraagstukken opwerpen is medewerkers verliezen. Al baar zonen heeft de Liberale party uoodig, om de Kieswet aan de natie te geven. En zy is het, die deze wet geven moet, dat staat voorop. Bjj aannemirg der wet zal zjj ongetwjjfeld slachtoffer der wet wo dan, de nieuwe kiezers zullen zich niet tot de liberale party wenden. Dat alle* moet er toe leiden, dat we ons niet vooruit reeds meer verzwakken dan noodig is. Een nieuw program is thaos nog niet noodig onder het uitstekende program van 1891 slaagden de verkiezingen, die het kerkelyk ministerie* ten val bracht. Waarom dat program nu nog eens overgezet, »mit ein bi8cben andern Worten.* Het voorstel van het bestuur acht spr. niet onberispelijk, het spreekt tegen bevoorrechting van het kapitaal,* die moet opbonden. Is dat gedaan, urn toenadering te vinden bjj de socia listen Die komen toch niet. Toenadering met de radicalen dan Maar wat zijn radicalen? I« Treub het, dan is Gerritsen er een in de tweede macht. Is Gerritsen een gewoon radi caal, dan is Treub een toenaderende liberaal, die een overj isje aantrok tegen de kon. Handhaaf bet program van '91, dan krjjgen we de zwakken raeêdie den versnelden pas niet kannen mee maken. De werklieden krjj gen we toch niet, en dat is goed ook. Hun leermeester kunnen wjj niet zjjn, en zy begee- ren ons als zoodanig niet. Radicalen noch socialisten zullen onsgelooven en dat begeert spreker ook niet. De socialisten beschouwt spreker als de peper bjj den maaltyd die nuttig prikkelt, roair waarvan men niet leven kan. Al wat men moet doen is onze party byeenhouden, opdat zjj gereed zjj voor het machtige werk, waartoe zy geroepen is. De voorzitter is het met don heer Wertheim niet eens. Waarom nu een program Het is een eisch des tjjdsen zoo dachten er ook de meeste kiesvereenigingen der Unie over. Als het nn ontworpen wordt, en het volgende jaar vastgesteld, dan kan bet program zeer goed in elkaar zitten. Het debat, over het program te verwachten, maakt propaganda voor de Unie, doet haar id kracht winnen. Dat moet nu ge schieden, nu het rustig is, en geen kiesrecht agitatie de natie beroert. Wil de Liberale Unie de leidende macht in het land blijven, dan moeten de nieuwe kiezers weten, wat de Liberale Unie wil. De werklieden zyn onze broeders, op hun meewerking hoopt spreker; maar dat kan niet, als de werklieden niet de heldere kleuren zieu van onze vlag. Als dc strainards* ons ver laten, dan zal wel ons getal maar niet onze kracht verminderen. De heer Wertheim zei: «eerst het huis, en dan het ameublement*; raasr het kiesrecht is het buis niet, We moeten als we het huis gaan bespreken, ook zorgen voor meer lucht, meer ruimtemen moet het wonen in alle opzichten mogelyk maken, zoo voor den burger als voor den boer. Pensioenen, landbouwvraag stukken enz. se zyn nn aan de orde. Thans is het de tjjd van denken en leeren, om straks met kracht te kunnen handelen. £Q' handelen gaat alleen wanneer man gelijkge zinden heeft. Zeker, het kiesrecht moet voorop. Maar dat heeft de Liberale Unie reeds aóó dikwerf gezegd, dat herhaling overbodig is. Naar socialistisch of niet, vraagt het bestuur niet; de beginselen, in dit program neergelegd zyn ware beginselen. Mr. de Kan ter is het met den Voorzitter eens; en wraakt het in de motie van Bur gerplicht, dat zy de sociale paragraaf uit het voorstel van het Uniebestuur uitlicht. Dat kan en mag volgens spreker niet; dan be kennen we geen klenr, dan willen ook wjj onder den Haffmans-hoed allen vangen en ver liezen we onze kracht. De heer Wertheim komt tegen den heer De Kanter op; bjj ontkent dat Burgerplicht*het sociale vraagstuk wil escamoteeren. Hjj zet nogmaals het standpunt van Burgerplicht* uiteen. Het vervolg der discossiën moeten wjj tot een volgend nummer uitstelleu. Medegedeeld zy, dat ten slotte by stemming het voorstel-» Burgerplicht* met groote meerder heid werd verworpen het kreeg slechts 10 stemmen. De motie-Zutphen, werd eveneenB verworpen. Het Bestuurs-voorstel* is ten slotte aange nomen met 39 tegen 11 stemmen. Tot bestuursleden zyn gekozen de heeren Van Raalte, De Clerck, Rujjsch eu Tellingen, Prof. Molengraaf! en Michiels van Ressenick. Bjj het laatst verschenen nummer van «De Kroniek» is een bnitengewoon goed geslaagd portret gevoegd van jhr. mr. A. F. Savornin Lohman, waarbjj dr. Schaepman een bijschrift leverde. Hieronder volgen enkele gedeelten uit deze merkwaardige piographie. Dit is wèl de kop vau hem, dien men ge noemd heelt het filosofisch hoofd der antire volutionaire party. Dit is zyn rechte houding, zjjn strak voorhoofd, zjjn scherp, helder, in zyn helderheid bjjna hard oog met de fijn wegloo- pende wenkbrauw, ziju forsch belynde neus, zyn stroeve, strenge en toch beweeglijke mond met fijne lippen, zjjn krachtige kin, niet breed of vierkant maar vast. Dit is bjj, scbryvende en denkende tevens, de volkomen afgeronde ge dachte in letters brengend,, de wordende be schouwend en grjjpend, tüet de linkerband tegen kin en onderwang gedrakt, met de rechter de pen houdend in kalme beslistheid en welbewuste kracht. Het laatste gebaar geeft de teekenaar te zien, zonder het te hebben ge- teekend. Het filosofisch hoofd der anti-revolutionaire party. Inderdaad is De Savornin Lohman een denker. Niet omdat hjj zij zich vermjjt in af getrokken bespiegeling of in beschouwingen ter wille der beschouwing. Maar van ieder zjjner waarnemingen zoekt hy de verklaring in een algemeen boginsel en ieder zjjner besluiten of gevolgtrekkingen rust op een dergelyk beginsel aan hetwelk hy dan ook zonder aarzelen alle verschijnselen toest. Het is waar de door hem gevonden of ge zochte begiuselen behooren tot het gebied van bet recht, niet tot wat men hét rijk der waar heid noemt. Ook het recht echter is in zyn soort waarheid, de waarheid in de verhoudin gen tusschen enkele ouder elkander, tuxschen. enkelen en de gemeenschap, tusschen het volk en de overheid. Op de waarheid en waarach tigheid van het recht is dan ook al net den ken en streven van Lohman gericht. Want indien hjj iets is, is bjj een man van het recht. Het recht gaat voor hem boven alle dingen en bpven alle eischen der praktjjk. Hoewel bjj een krygslist niet zal veroordeelen, een be- hendigen greep niet w»ken, een fijn overleg niet verwerpen, toch mJg er voor hem in niets GOUDA-SOTTEHDAM. Oeuda 6.80 7.85 8.40 9.06 9.40 10.17 10.64 18.09 18.22 1.24 3.38 3.44 4.50 5.84 7.11 7.58 8.88 8.43 8.51 9.67 11.13 Meordreeht. Mt>. Nieuwerkerk£- Oap.ll.jL§ 7.88 8.47 H 11.01 a 12.29 a a a 4.57 a a 7.69 a a a 10.04 7.39 8.54 H 11.08 a 12.36 a a a 5.04 a a 8.06 a a a 10.11 7.46 9.01 a 11.15 a 12.43 a a a 5.11 a a 8.13 a a a 10.18 Rotterdam 7.— 7.65 9.10 9.85 10.— 11.36 11.84 18.88 12.52 1.44 3.50 4.08 5.80 5.48 7.80 8.88 8.68 9.03 9.10 10.97 11.80 KOTTB RDA M- Q O U D A. Rotterdam 5.— 6.01 7.85 7.47 8.— 8.36 9.40 9.51 10.28 11.60 18.80 1.45 8.50 3.10 3.48 4.80 6.31 6.80 8.05 8.41 Oapelle 5.10 6.18 a a a a 10.38 a a 1.55 a a a a a 6.30 a 9.10 Nieuwerkerk 5.19 6.11 V a a a a 10.39 (a 8.08 a a a {a 6.37 a 9.1 Moordrecht 5.86 6.19 H a a a a a 10.46 8.09 a a a a a 6.44 a Gouda 5.38 6.86 7.45 8.07 8.18 8.55 9,69 10.11 10.68 18.08 1S.40 8.16 3.09 3.89 4.08 4.40 5.51 6.60 8.85 10.06 GOUDA— DEN HAAG. DEN HAAG— 30UDA. 6oud> 7.8» «.«8 1.09 9.S7 10.80 10.50 ll.lt 18.98 1.97 8.36 8.47 4.46 6 77 7.14 7.49 8.88 8.54 9.14 11.18 Z»».-M. 7.48 8.47 11.09 18.87 4.67 8.01 10.06 *..kfW.7.5S 8.50 11.18 19.46 6.08 8.19 10.15 Vootb. 8.07 9.08 11.97 19.58 5.80 8.96 10.87 '.Hlg. 1.19 9.18 9.87 10.07 10.48 11.89 19.49 1.08 1.57 4.05 4.17 6.95 6.57 7.44 8.81 9.— 9.9910.89 11.46 "•Hige 5.48 7.90 7.48 8.80 9.98 9.461*0.1411.8519.151.88 8.44 9.58 9.48 4.16 (.17 «.*1 7.68 9.881 Yoorb. 6.54 10.80 1.44 6.17 Gouds. Oudew. Woerden Utrecht Gouda SOl'Di-UTRlOHT. 5.86 6.40 7.55 8.00 8.81 8.05 10.18 11.— 18.48 8.88 8.17 4.16 4.47 6.57 6.56 8.81 10.16 5.50 6.54 11.14 8.87 a a a a 7.10 10.88 5.68 7.08 8.18 11.88 8.46 8.84 5.05 6.17 7.18 8.48 10.87 All 7.88 8.88 8.41 8.— 8.87 10.61 11.45 1.80 8.08 8.50 4.48 6.88 6.86 7.45 9.0411.— OOUÜ A—A MSTERDAM. 6.40 8.81 10.01 11.— 18.10 8.81 4.47 0.86 10.16 Wo. 7.6t 8.10 10.80 18.4» L— 4.80 5AI 1.1» 11.11 Z.-Zegw6.08 0,0, 10.85 1.58 Zev.-M.6.18 10.46 8.08 0000 Gouda 6.80 7.60 8.18 8.— 8.66 10.16 10.57 18.05 18.45 8.80 8.14 8.86 4.18 4.48 Stopt te Bleiiwijk-Kruisweg eu Nootdorp-Leidschendam. OT1ICH T-G O D A. 10.—11.84 18.50 8.10 8.684.48 6.86 10.88 11.51 0 0 4.16 6.58 10.81 000 -4.84 0 10.44 18.07 1.88 8.48 4.87 6.80 7.09 AM8TË1DA M-G O D A. 9.65 11.— 9.40 4.BK 10.14 18.19 MO 6.90 6.18 9.68 0 6.42 10.09 5.47 6.68 8.88 10.18 Utrecht 6.88 7.50 Woerden 6.58 8.11 Oudewater 7.07 8.19 Gouda 7.80 8.88 Amsterdam Wp 6.60 Gouda MO 9.— 9.84 7.60 8.09 9.07 SST v f a e 9.86 8.85 8.41 9.49 10.84 10.14 11.10 l.ll 9.04 6.86 7.46 8.— 8.49 10.— 11.10 van dit alles iets gevonden worden wat in strjjd zou kunnen zyn met het recht. Als man van het recht is De Savornio Lohman anti-revolutionair. De revolutie is voor hem, zoo naar boven als naar beneden het grootste onrecht. Zjj heeft het gezag ver nietigd en de vryheid gedood. Zij heeft het recht van alle vastheid ontdaan. Haar moet men bestryden en haar kan men alleen be- strjjden met de wapenen des geloofs Alleen in gebondenheid aan God en Zyn Woord is de verlossing van de revolutie. Op dien groDd staat hjj. Hoe dit filoso' fisch hoofd die gebondenheid kan rjjmen met sommige beginselen der Reformatie, is voor my 'eon der vele geheimen en raadselen, die dit leven te zien geeft. Een verklaring vind ik, dis geen verklaring is. De sprekende trek in dezen man is naast zjjn scherpzinnigheid, naast zjjn kracht, zyn onafhankelijkheid, zjjn bjjna stuge onafhanke lijkheid. In deze ligt eindelyk zyn kracht en het geheim van zyn invloed. Deze staatsman is een eenvoudige en nederig geloot ige, maar, het is hier zooals bet aitjjd en overal is Zjj, die voor God buigen, buigen voor niets en voor niemand dan alleen om des Heeren wil» 1 Petras II: 13. De kennis van des Heeren wil verkrjjgt hjj op Protestantsche wijze «zjjn» Bijbel cn daardoor toont zyn aangeboren gesst van onafhankelijkheid de eigenaardige tint, die soms aan hardnekkigheid doen denken. Hoe die zy, voor niets ter wereld is De Sa vornin Lobman vervaard en voor niets ter wereld verlaat hy den bem door zyn rechts beginsel aangewezen weg. Dan kan men bjj zulk een verschyning van onafhankelijkheid, bet gewone verschynsel zienom dezen één en scharen zich velen. Deze denker en staatsman bezit vele, zeer vele kleine en aangename hoedanigheden, die het harde, en hoekige en kantige afronden en verzachten. Zonder in het minst skeptisch te zyn of ook maar een Erasmiaanschen trek te bezitten, is hy, na zjjn strjjd gestreden te hebben, verdraagzaam en goedhartig. Hy hul digt in gemoede het recht van tegenspraak al is tegenspraak van vrionden ook voor hem een wjjn met niet weinig alsem gemengd. De harmonie van tegenstrijdigheden, wel de eenige harmonie die in dit onderraaansche mogelyk is, openbaart zich ook bjj hem in het groote en kleine. Hy is een man van het gezag, maar ook waar het de overheid betreft, laat hy nooit genade gaan voor recht. Aan het volk gunt hjj recht en vryheid, maar de man der wet in hem vreest wel een weinig de wetmakende gemeente, die zich om wetgeleerden minder bekommert. Wil men nog een trek In woord en schrift heeft Lohman verkondigd, dat. de Christen iD deze wereld te Ijjden beeft en dat men bet lijden uit de hand Gods heeft aan te nemen. Nie mand zyn offervaardigheid is bekend zal dit eerljjker en kioeker doen dan Maar, let wel, zoolang dit Ijjden nog dreigt, nog in de menscben ligt, nog als een schennis van recht zich vertoont zoolang zal hjj, die met opgeheven hoofd de vervolging zal dragen strjjden en worstelen en ieder stroobreed van zyn grond verdedigen met een voor niets te- rngdeizende kracht. Do »Freisinnige Zeitnng* meldt, dat een internationale oplichtersbende, verspreid over Londen, Parys, Antwerpen eu Rotterdam, her haaldelijk heeft gepoogd houders vau pensiona ten in verschillende Dnitscho steden op te lichten. De leden der bende plaatsen in vez>- sohillende bladen advertenties, waarin Ameri- kaanscbe of andere families een net pensionaat vroegen voor jonge dames. Op de ontvangen aanbiedingen werd dan geantwoord, dat het pensionaat in den smaak viel, en de jonge dames binnenkort zonden komen. Spoedig daarop ontving de houder van bet pensionaat een bewys van een buitenlandsche expediteur, meldende, dat nit Liverpool (of Antwerpen enz.) koffers voor do jonge dames waren verzonden. Men zou zoo vrjj zyn de kosten van vervoer by een bankier in de stad te innen. De geheele zaak loopt op bedrog nitnoch koffers, noch dames kwamen in het pensionaat Naar thans gemeld wordt, zal den 18n Au gustas, ter gêlegenheid van het onlangs aan gekondigd eeuwfeest der Schelde, te Antwerpen geen optocht, maar een vlaggenfeest gehouden d. w. z. al de gilden van België en elders zullen worden nitgenoodigd tot een wedstryd van vaandels, banieren en vlaggen. Die van België zullen in hun ouden kleederdracht met hun wapenherauten, narren enz. opkomen. Ook zal er een stoet rondgaan met scheeps vlaggen. Met zekerheid kan het Dagblad thans mede deel en, dat de plechtige uitreiking der eere- teekens aan de dapperen van Lombok is be paald op Zaterdagmiddag 6 Jnli aanstaande in het Malieveld in den Haag (vermoedelyk ten 2 uren). Aan de sjjde van de tentjes zal een groote tribune verryzen, waarop de hooge staatscolleges zullen plaats nemen. Rechts van de tribune zal opgesteld worden een datachement van het korps mariniers en links een der koloniale reserve. HH. MM. de Koninginnen zullen van de zjjde van de Boscbwacht het terrein binnen rijden en op de tribune plaats nemen, waar voor de gedecoreerden zyn opgesteld. B. M. de Koningin zal zelf de eereteekens op de borst der helden hechten en H. M. de Koningin- Regentes zal hen toespreken. Daarna tal een défilé der opgestelde troepen worden gehouden. De Londensche politie heeft statistische ge gevens verzameld omtrent ongelukken, bjj het rjjden aan rjjtuigen en voetgangers overkomen bjj verschillende bestratingen. Gebleken is, dat in een tjjdsverloop van vjjftig dagen op een houten plaveisel 452 ongelukken zijn voorgekomen tegen 719 op een granietbestra ting, 1066 op asphalt. Een Russisch edelman, Prins Dmitri Khil- kof is door lezing van Tolstoï's werken zóó getroffen, dat hy besloten heeft, de denk beelden van den meester ten uitvoer te bren gen. Hjj verdeelde zjjne goederen onder zjjne boeren, die tot dnsverre een leven van ellende en onwetendheid hadden geleid, en behield voor zichzelf slechts zeven hectaren, die hij zelf bebouwt, om zyn gezin te onderhonden. Hy deelt met zjjn boeren eiken arbeid, lief en leed, en is bovendien han leermeester geworden. Hy geeft ze onderricht en poogt ze te ont trekken van de doffe onwetenheid. Zjjne be moeiingen zyn met gevolg bekroond geworden, het district heelt een heel ander aanzien gekregenlaster en geweldadigheden zjjn zeldzaam geworden; overal heerscht vrede en werkt men vriendschappelijk samen. Maar het beste van alles is nog, dat de boeren, over wier domheid en wantrouwen Tolstoi zoozeer klaagt bunnen voormaligen heer als een vader Waterloodag, 18 Juni, is in Engeland op de gewone wijze herdacht, met parades en revues iu verschillende groote garnizoensplaatsen. Het evenement van den dag was de tegen woordigheid van graaf Hatzfeldt, den Duitschen gezant, bjj de parade van de Royal Dragoons te Dublin, het regiment, waarvan Keizer Wil helm bevelhebber is. Uit naam van den Kei zer hechtte de gezant zooals wjj reeds mede deelden een gouden lauwerkrans aan het vaan del van het regiment. Deze krans was voorzien van twee afhan gende (linten in de roode kleur van het regi ment. Op het eene lint was een gekroonde W. op het andere Waterloo June 18th. 1815» in goud geborduurd. Volgens de »Globe« beeft de gedenkdag van den slag bjj Waterloo der Patrie» aanleiding gegeven tot eenige merkwaardige opmerkingen, Volgens dit gezaghebbend orgaan hadden de franschen een tien maal sterkeren vjjand tegenover zich en was de overwinning voor namelijk te danken aan het feit, dat de Fiansche soldaten doornat waren tengevolge van den regen van den vorigen dag. Bljjkbaar waren de alliceerden waterproof.De veld tocht moest eigenljjk bekend staan als «de strategische fouten van den hertog van Wel lington.* De slag bjj Quatre-Bras werd tegen zyn bevel geleverd, Blncber was in het geheel niet tegenwoordig en de Franschen verloren slechts 28,000, terwjjl de verbondene 60,000 dooden op het slagveld achterlieten. »Het verwondert ons,« zegt de - Globe* dat onder doze omstandigheden de «Patrie* toegeeft, dat werkeljjk het Fransche leger de nederlaag leed.> De inwoners van bet dorp Khodshaamr, Kaukasns, hadden onlangs een roover, een lid der bende van den bernebten hoofdman Nabi, gevangen genomen en opgehangen. Om den dood van dien roover te wreken, heeft nu Nabi met zjjne bende het dorp overvallen, de buizen met petroleum bespoten en in brand gestoken en al de mannelyke inwoners ver moord. De vrouweljjke zyn vermoedeljjk medegevoerd over de Perzische grens, waar Nabi doorgaans een wjj k plaats zoekt. Voor versiering ter gelegenheid vau den den intocht van prins Maurits te Leiden zijn tapjjten geleverd door Man rits Prins te Dinxperlo. Er is in Engeland een parlementair incident voorgevallen, dat wel opspraak verwekt. De conseriatieve afgevaardigde Brodrick kwam onverwachts nit den hoek met het voor stel, de jaarwedde van den minister van oorlog te verminderen met 100, bjj wyze van pro test tegen de onvoldoendheid van het reserve materiaal een voorstel, dat, niettegenstaande 's ministers verdediging, aangenomen werd met 132 tegen 125 stemmen.lf Dit besluit trof wel iiAle eerste plaats den minister Campbell-Bannerman, maar bet ont slag van dezen bondsman moet noodzakeljjk den val van bet geheele kabinet met zich sleepen. Herhaaldelijk is er dan ook minis terraad gehouden. Nadat de ministerraad Zaterdagmorgen twee- en-een-half nar geduurd had, was het kabinet nog tot geen beslissing gekomen, en doe na middags beraadslaagde het opnieuw gedurende twee aren. Iumiddels moeten alle geruchten omtrent de gedragsljjn die de regeering zal volgen, op gissingen gebaseerd zyn. In politieke clubs, zooweLliberale als con servatieve, heerschte de indrnk dat het kabinet niet zal aftreden, maar Maandag een motie zal voorstellen om het beeluit van gisteren terug te nemen. Een dergeljjke motie zon na- tourlyk door de gewone ministerieele meerder- derheid worden aangenomen. Om op alle ge beurlijkheden voorbereid te zjjn, hebben de oppositie-whips dringende opgroepingen tot alle partygenooten gericht om Maandag present te zyn. Deze verwachting is niet vervuld. Het laat ste Reuter-bericht zegt Lord Rosebery heeft zyn ontslag ingediend. Naar het heet is lord Salisbury bjj de koningin ontboden. Hoewel niet onverwacht heeft toch het be richt van het aftreden vau lórd Rosebery grooten indruk gemaakt. Tot op het laatste oogenblik hoopte menig liberaal dat het Kabinet aan het bewind zou bljjveu ten einde de loopende zaken van het zittingsjaar en de reeds ingediende Wetsvoorstellen af te doen. Lord Salisbury zal onmiddefijjk naar Windsor vertrekken, maar men vermoedt dat hjj slechts de vor ming van een kabinet op zich zal nemen onder voorwaarde, dat bet Parlement ontbonden worde. Betreflende de leden van het nieuwe ministerie is nog niets bekend, maar er heerscht volmaakte overeenstemming tusschen de liberalo unionisten en de conservatieven. In Oostenrjjk is nu de ministerieele crisis tengevolge vau het optreden van het kabinet- Kielmannsegg voorloopig geëindigd. In de zitting, welke het Hais van Afge vaardigden Vrjjdag hield, verklaarde de heer Kaizl, een van de rumoerigste leiders der Joug-Czechen, dat zjjne partygenooten had den besloten, zich niet te verzetten tegen de afdoening der begrooting. Dit besluit van de talrjjkste oppositie-partij werd genomen na de uitdrukkeljjke verzekering van den minister president, dat de voorstellen tot hervorming van het belastingstelsel, welke door den heer Von Plener ingediend waren, vooreerst zouden bljjven rusten. Toen derhalve de Jong-Gzechnen bun ver zet staakten, kon de voorloopige begrooting worden aangenomen. Vandaar, dat ook het voorstel der regeering kon worden goedge keurd tot het sluiten van eene leening ten bedrage van 24.000.000 fl. ten behoeve van Bosnië. Dit onderwerp werd verdedigd door den heer Wittek, die nu voorloopig als mi nister van handel is opgetreden als plaatsver vanger vau graaf Wurmbrand. Voorloopig zal derhalve het kabinet van graaf KielmannBegg nog geen gevaar loopen. De Dnitsch-liberaien, ofschoon nog steeds treurende over de aftreding van den heer Von Plener, hnn leider, als minister van financiën, zjjn ten minste tevreden over het optreden van graaf Kielmaunsegg als leider van dit tijdel jjke kabinet. De definitieve oplossing der politieke moeiljjkheden in Oostenrjjk zal trou wens eerst in het najaar plaats hebben. De maand Juni spoedt ten einde en de Belgische Kamer moet zich baasten om voor 1 Juli de gevraagde kredieten ten behoeve van den Congostaat toe te staan. Het is nood zakeljjk, dat dit geen vertraging ondervindt. De overeenkomst tusschen den Gongostaat en den heer Browne de Tiège te Antwerpen aan gegaan, vervalt den len Juli. Dan moet de hoofdsom van 5 millioen francs met de ver schenen rente worden afbetaald zoo de Gongo staat in gebreke bljjft, krjjgt de crediteur recht op de hypothecair verbonden goederen, 7 millioen hectaren grond aan de Stanley- falls, 3 millioen H. A. aan de Aramini en 6 millioen HA. aan het meer Leopold, dus 16 millioen HA. grond in den Gongostaat. Dadeljjk na het eindigen der eerste lezing van de wet op de invoerrechten is dan ook de Kamercommissie bjjeengekomen, om de in gediende voorstellen te onderzoeken. En deze commissie van XXI beeft bjjna zonder debat, een motie aangenomen, waarin België gemachtigd wordt aan den Gongo-staat de kredieten te verstrekken voor de aflossing der hypotheekschuld en voor het voortzetten van den dienst. In beginsel was de commissie het ook eens met het verzoek, een krediet van ten hoogste 5 millioen francs toe te staan voor de vol tooiing van den Congospoorweg. Maar tevena besloot zjj een rapport over dien spoorweg te doen opstellen door eén commissie van des kundigen. De Kamer zal nu in de volgende week over deze"ontwerpen moeteu beraadslagen. Koning Leopold is er zeer op gesteld, nu de overneming van den Gongostaat door België voorlóopig is uitgesteld, den Congoepoorwqk spoedig gereed te cien. De Manchester Gaar» dian* deelt daarover in een brief nit Brussel mede: »Als vergoeding voor de aanzienlyke som men, die de Congóetaat aan koning Leopold heeft gekost, heeft Z. M. particuliere domeinen in dien staat gekregen. Een gedeelte dier domeinen, gelegen in bet myngebied Katanga, in het Noorden, heeft de koning thans ver kocht aan een Engeleche maatschappij, die reeds meer ondernemingen in Afrika bezit. De exploi tatie van die mijnstreek ie echter slechts moge lyk als de Congospoorweg, die er laugs sal loopen, voltooid is. En daarom dringt de koning op het voltooien dier baan aan.* Dit is een bericht, dat vooral in Frankrjjk groot opzien zal verwekken. De koning vau België zou zjjn particuliere domeinen in den Gongostaat «etkoopen aan Engelsche kapita listen Frankryk heeft zich verleden jaar al zoo druk gemaakt over het afataèn in erfpacht van een gedeelte van den Congostaat aan Engeland en met Duibechlands hulp de intrek king daarvan bewerkt. En thans zal Enge land, op een wyze die elke interventie on moge lyk maakt, opnieuw vasten voet krjjgen iu den Congostaat waarop Frankrjjk dan toch in elk geval prioriteitsrechten heeft. Dat belooft weer een storm tegen Engeland in de Fransche pers met 20 Korting, Kleiweg E 73—73», Gouda. 99 JUNI. NiDiaLAND. Cert. Ned.W. 8.1 dito dito dito 8 dito dito dito S1/» Honoae. Obt. Goudl. 1881-88 4 Italtb. Insohr|iving 1869-81 5 Oostkne. Obl. in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 Portugal, Oblig. met coupon 8 dito tioket 8 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 dito Geoons. 1880 4 dito bij Kotha.1889 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanjb. Perpet. sohuld 1881 4 Tubkbij. Oepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leeoiug serie D. Geo. leening serie O. Zuid-Apb. IIbp. v. obl. 1898 6 Mbxico. Obl. Buit. Soh. 1890 6 Vbnbzubla. Obl. 4 onbep. 1881 Amstbbdam. Obligation 1896 8 Rottbbdam. 8tod. leen. 1894 8 Nbd. N. Air. lisndelsv. aand. Arendsb. Tab.-My. Certificaten Doii-Msstschsppij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mjj. dor Vorstenl. asnd. 's Gr. Hynothoekb. paudbr. 3'/i NsderlAhdsohe bank aaud. Ned. Hsndelmaatsoh. dito N.-W. k Pic. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Jiypotheekb. pandbr. 3>/a Utr. Hypotheekb. dito 81/, Oostenr. Óost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4 Amerika. Kquit. hypoth. pandb. 6 Maxw. L. G. Pr. Lien eert. 6 Nbd. Holl.IJ.-Spoorw.-li|j. aand, M|j. tot Kxpl. v. St. öpw. aand. Ned. Ind. Bpoorwegm. aand. Ned. Zuid Arrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 ItALiB.Spoorw1.1887/89 A-Kobl.8 Zuid-Ital. Hpwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Woenen aand.4 Rusl. Gr.Russ. 8pw-Mjj. obl. 4 */a Baltisohe dito aand. Faatowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Kursk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito Oblig. 4 Amerika.Cent. Pao. Sp. Mjj obl. 6 Chic. k North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Denver fc Rio Gr. 8pm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. fc NasbvilleCert.v. aand. Mexioo. N. 8pw. Mjj. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pot. pref. aand. N.-York Ontario fc West. aand. dito Ponns. Ohio oblig. 6 Vor.krs. slot koers •♦7/is 100'"/.. 101 li »8"/w 98 M'/, >1% 97'/. 108', >0 I guuu /II obl. U.XUty, t)lig. 6 10.V Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 8t. Paul. Minn, ll Manit. obl. Un. Pao. Hoofdlijn oblig. dito dito Lino. Col. Ie hyp. O 6 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw, fc Nav. Ie h. d. o. O Amsterd. Omnibus M|j. aand. Rottord. Tramweg-Maats. aand. Nbd. 8tad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 Beloib. 8tad Antwerpen 1887 l'/i Stad Brussel 1886 2*/a Hono. Theiss Regullr Getellsch. 4 Oostene. Staatsleening 1860 I K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Sfanje. Stad Madrid 8 1868 Var. Ned. Bes. Hyp. 8pobl cert. 119 91 >1, I»»'/,. 85 V. 888 (80 101'/, 100'/, 908 184"/i, 7( 109 my, 1(0 W/I. 80 39»/, 110'/, 97'/. l»(f/, 188 10*'/. 18»'/, 88'/. 88 108»/, 101'/, 104 149 184 1°»V„ 57'/," 99 88 10'/,. 108'/. .01'/, 88"/,. 84'/» si./? 84»/,, 108 4»'/, 84'/. 109'/. 108 109 199 180 98 110'/, 88*/, 1"/.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2