BIJL WEID voor BINNENLAND. 189$. IOEJV Ti ZN. MOST m Nieuw*- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ondiging No. 6695. 34ste Jaargang. «regen. Vrijdag 28 Juni 1895. 1 (Weesperpoort) n. Zutpben bouw, gewen? FEUILLETON. 1 I S©3. n. io.-. rTER. DE ZANGERS. --- o i Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. en. EN 5 uur. dat mij allerlei pikante 7? ik bet 1? ide station», eldig 1.30. erkocbt de# ge- ficursie op den De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. ItM den llen ter* ebtn. Uen ik- ÖOtDSdHE CO IIIANT GEN 5 uur. ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Oom stadgenoot M. J. Puneelie slaagde voor het eindexamen aan het stedelyk Gymnasium te Doetinchem. De directie der Tentoonstelling te Amsterdam heeft ongunstig geantwoord aan de commissie uit de verschillende werklieden-vereenigingen te Utrecht op haar verzoek om reductie van den intreeprys voor leden dier vereenigingen. Het plan bestaat om zich na met een derge- lyk verzoek te wenden tot enkele commissies van onderafdeelingen van de tentoonstelling. 'Te Alkmaar is een valsch bankbiljet van f 100 in beslag genomen. Het watermerk werd er in gemist, terwijl het aan den bovenkant in plaats van aan den benedenkant glad was. en i gedeelte van door Jacs. G. Robbers, te Amsterdam. In de dezer dagen gehouden jaarvergadering der Gymn. Ver. Excelsiorwerd het aftre dend bestuurslid, de heer A. B. Dam herkozen, terwijl voor den heer J. Wernink, (tot nu toe secretaris der Ver.) die zich niet herkiesbaar stelde, gekozen werd de heer A. M. Emeis. Het bestuur bestaat nu uit de hh. D. C. W. v. d. Laar, presidentA. B. Dam, secre taris; 0. J. Verschoor, penningmeester; W. Wernink en A. M. Emeis, commissarissen. GOUDA, 27 Juni 1895. Door de Goudsche Zwemclub is een natio- nalen gecostnmeerden zwemwedstrijd uitge schreven op Zondag 18 Augustus a. s. leden bygewoond. Uit het jaarverslag bleek, dat de Kring sleed» in bloei toeneemt en zyn ledental thans 165 bedramrt. De beer Ch. Boissevain bracht een belang wekkend verslag nit over de handelingen van het in 1894 te Antwerpen gehouden Internv tionaal Drukperscongrea, waar de Kring door hem en dr. P. J* F. Vermeulen vertegenwoor digd was. Een voorstel der »Haagsche Journalisten- vereeniging< tot stichting vaneen uitkeer ings- fonds ten behoeve der nagelaten betrekkingen van leden van den Kring, lokte een levendig debat uit, niet omdat er verschil van meaning bestond aangaande de wenschelykheid van een dergelyk fonds, maar wèl omtrent de moge lijkheid om het op gezonde grondslagen te vestigen. In den loop der discussie werd bet karakter van het eventueel te stichten fonds reeds meer gepreciseerd door voor» uitkeerings-, ondersteunings-fonds< in de plaats te stellen. Een voorstel der minderheid in de Haagsobo vereeniging, om de vergadering in beginsel te doen besluiten tot oprichting van zulk een Men seint nit Igls aan het»H.blad<: Hare Majesteiten Koningin Wilhelmina en Koningin- Tot predikant is te Krimpen a/d Lek be roepen Ds. P. Kuylman te Bannik en Vechten. Upsala wpu Vastgesteld, magister Kk mogelijk naar Upsala teko- Arvid ziek was. Tante had om reisvaardig te zijn en 9 verwachtingen, ju, dat ik iu dien dag bitter Arvid, die me daar ziek werd len bodem insloeg. (Fbnft wrwlpi) By kon. besluit is de majoor-magazynmeester C. J. Kikkert, hoofd vr.n het centraal magazijn van mil. kleeding en uitrusting te Woerden, op zijne aanvrage, op pensioen gesteld, en het bedrag van het pensioen bepaald op f 1600. In de gemeente Krimpen a/d IJsel is onder een koppel koeien van den veehouder H. T. het mond- en klauwzeer uitgebroken. Tot dusver is slechts één beest aangetast.-"- det kennen worden, die in de de geleerde vestigen chheid geworden is middel tegen vrou- elyk heeft gemaakt ter beperking rap op de eenvoudigste n veranderd aange- z. geheel te verdrin- zich in lichaam en getergd worden ee ;d of door vreeseyke oen gekweld. Das geheugen, oorsuizen radende ziekte. Ai dt zyn zenuwziek en orden over de war- Zondag werd te Amsterdam, ender voorzit ting van mr. A. Polak, de iaarvergadering gehouden van den Nederlandacheu Journa listenkring,» in een saai van het tentoonstel lingsgebouw. De vergadering werd door 63 Aan de Univ, van Amsterdam promoveerde gisteren tot doctor in de rechten (jg, beer W. van Gelder, geb. te Schoonhoven, op proef schrift: Overname eener handelszaak (affaire)». Zondag zoa een landbonwersdocbter uit de gemeente Vlist naar de kermis te Haastrecht gaan. Dicht bij het dorp kokende zag zij een jongeling in het gras zitten, die dadelijk óp stond toen hy de jongedochter opmerkte. Hy greep haar aan ea wilde baar in het water werpen. In het gras zynde struikelden beiden, waardoor het meisje zich losrukte en de jon geling, die te veel Schiedammer nat bad iuge- nomen, rolde voort, zoodat hy zelf in het water terecht kwam. Doodelyk verschrikt ging het meisje naar haar zuster, waar zij den gan- schen avond bleef, daar de lust om kermis te bonden geheel verdwenen was. De jongeling k roop zelf op het droge en liep met zyn natte pak en misschien nu wel ontnuchterd naai Schoonhoven. Het «Nieuwsblad voor den Boekhandel» meldt Eenige dagbladen hebben bericht, dat dezer dagen door een Amsterdamschen boekhandelaar oene verzameling binnen- en builenlandsche postzegels is aangekocht voor den enorme prys van f50.000. Dit bericht kunnen wy bevestigen. De bedoelde Amst. Boekhandelaar is de heer H. G. Koster Wzn. Boven zyn magazijn (Nieuweudijk h. Oudenbrugsteeg) wordt een verdieping geheel tot het uitstallen dor collectie ingericht, waarna de liefhebbers gelegenheid krygen, de zegels per stuk in te koopen. De beer en dame, die zich te Rotte» dam aan oplichting schuldig maakten door het uitgeven van niet meer gangbare 5 lire-stukken van het oud-koninkryk Napels en Sardinië voor 5 francs-stukken, zyn gisteren te Nymegen, waar zy dergelyke zaak dreven, door de politie aan gehouden. De arrestatie had plaats aan het station. De politie was gewaarschuwd door een crediet-instelling, welke van het paar be zoek had gehad, evenals café Centraal, een sigarenwinkel, beide aan de Broerstraat, en hotel Bellevue aan de Spoorstraat, in welk laatste de »heer< er met zyne 5 lire-stukktn iu slaagde oen kellner voor f 50 op te lichte»). De uitslag van den gisteren te Hoorn ge houden snelvuurwedstrijd was als volgtEerste prys (zilveren beker, zilveren lauwerkrans en kampioensjerp) do heer H. G. Koster te Am sterdam. Vier volgende pryzen (zilveren beker) de heeren Ravenswaay, van Rotterdam; v. d. Weyden, van Helmond; Fentener van Vlissin- gen, van Helmond, en ljust, van ’s-Gravenhage. By kon. besluit is benoemd by het perso neel der mil. adm., by de magazijnmeesters, tot majoor-magazynmeester, hoofd van het centraalmagazyn van mil. kleeding en uitrusting te Woerden, de kapt.-kwartierm. J. A. Kroef, van het le reg. inf. {Uil hei Zweedech.) 1°) Wanneer het mij niet mogelijk was, hem in gelyke stemming met mij te brengen, begon ik schimpscheu ten te doen; ik zeide hem dan, dat hy niet wist, hoe hy zich in gezelschappen gedragen moest, dat hy ie achteloos in zyne kleeding was, dat zijne styf- heid mij hinderde, enz. Ik dreef myne aanmerkingen tot het onredslyke. Somtijds ging dit zooverre, dat hy zyn hoed nam en zich verwyderde en dan had ik berouw over myn gedrag en verlangde ik, dat hij terugkwam, maar wanneer dit gebeurde, dan zuchtte hij als naar gewoonte, ging in een hoek zitten en zweeg en weg was myn goede luim. Zoo, Emma, waren zes maanden verloopen, toen het dubbelkwartet X. arriveerde en daarmede begon de belangrijkste periode in myn leven. Nu, besto Emma, komt het ergste van’hetgeen ik u te zeggen heb. Gij herinnert u zeker het eerste concert? Al leefde ik nog honderd jaar, dan zou niet vergeten. Wij zaten, zooals gy weet, op eene van de'voorste niets anders banken^ Anton had zijne plaats aan myne linkerzijde J— en was compleet aschgrauw in het aangezicht, hij zuchtte en snoof meer dan gewoonlyk. lik heb altyd een afkoer van zijn snuiven gehad; Te Amsterdam wordt vaak geklaagd over de onveiligheid van personen en goederen. Maar als men het volgende verbaal leest, dan zal men moeten erkennen dat sommige Amster dammers er dan ook allen slag van hebben dieven te kweeken. Een bediende van een bekende firma iu goud ging Zaterdag, met een pakje met f 1800 aan goudswaarde by zich, een briefksart zitten achryven in de publieke zaal van het post- kantonr, legde het pakje naast zich neer en gergat by 't verlaten van bet gebouw bet made ie nemen. Gelukkig viel het ditmaal iu goede banden. Het succes van de heeren Willem van Zny- len en Alex. Faassen als tooueelspelers, van den heer Chrispyn als regisseur, gaat cres cendo te Berlyn. Vriend Frits is afgespeeld zeggen de Berlynsche bladen, maar de Hol landers hebben het zoo natuurlyk gespeeld, hebben het zoo tot leven weten te maken en de deelen van bet stuk zoo goed in elkander doen glijden en tot één doen worden, dat alle Berlynsche regisseurs van hen kunnen loeren ensemble-spel en stemming in eene voorstelling te brengen. Willem van Zuylen wordt zeer geprezen als Frits Kobus: seine scböpferiscbe Natur, ein Etnpfinder ersten Ranges», zegt de Freis. Ztg.,.. en de verslaggever der sVossische» zegt: >Na Vriend Frits moet ik verklaren dat Van Zuylen een der geniaalste tooneelspelers is, die er zyn. Het zou mij niet verwonderen, wan neer hy morgen met zyn «dikke» figuur Handel» ging spelen, «ent. Faassen’s Rabbi» is niet minder bewonderd en bijv, ver boven dien van Possart gesteld; zyn eenvoudige menschelykheid en zyn gevoel^ond men veel tet voor de tweede en lafste maal X. vaarwel seide, werd mij dit gevoelig herinnerd; want Anton ver langde nu schadeloosstelling voor hetgeen hij'geleden had gedurende den tijd, dat de studenten in onze goede stad geweest waren en eischte, dat ik nu vriendelyk en lief zoude zyn. Gij kunt begrijpen, dat het nu allerteederst tus- schen ons werd. Het gevoel van wrevel, dat zyne sentimenteele enK «wygendc aanbidding, zijn ongelukkig voorkomen in mij verwekte, ging nu in werkelyken afkeer over. Ik had zelfs geen medelyden met hemmijn hoogste wdhsch was, van hem af te komen. De aankomst van het dubbelkwartet te X. bad mij tot het bewustzyn gebracht, dat ik Anton niet beminde. Dit was nu wel heel leelijk van mij; maar, lieve Emma, wie kan zijn gevoel bedwingen? Het zou misschien heel mooi geweest zyn, wanneer ik uit plichtgevoel mijn verloofde getrouw gebleven en met Anton gehuwd was, om vervolgens gedurende mijn geheele leven do rol van martelares te vervullen^ maar dit kwam met myn karakter niet overeen «V ik ben overtuigd, dat ik er Anton ook geen dient mede gedaan zo»t hebben; om kort te gaau, ik gaf hom den ring terug on zeido hom ronduit, dat ik zijne vrouW niet worden kon, dewijl ik on ui» kt had, dat ik hem niet meer beminde. Op deze verklaring «olgde een verschrikkolyk tooneel. Anton schreide, ja, hij schreide, en dat flatteerde hem volstrekt niet. Tante, die nog ai met Anton ingenomen was, koorde en wilde niets van hot afbreken onzer verloving weten, maar ik wilde ovenmin iets van de voortzetting daarvan hooren on Bedankt voor het beroep bij de Ned. Her». Kerk te Oud-Beiarland door ds. J. W. H. Kalkman te Alfen aan den Ryn. nu hinderde het mij zoo, aanmerkingen ontvielen. Dit was de proloog van het concert. Daar traden de acht zangers op, Gunnar het eerst. Ik kan niet beschrijven, wat ik ervoer by den aan blik van zyn frisch, mannelijk voorkomen. Nooit had ik een schooner gelaat aanschouwd, nimmer zou ik deze trekken kunnen vergeten. Wat kwam mij Anton op dit oogenblik verschrikkelijk leelyk voor. De zang begon. Men behoeft volstrekt geen geëxalteerd achttien jarig meisje te zyn, om er door verrukt te worden. Ik zag, dat mannen en vrouwen, zoowel oude als jonge, even verrukt waren als ik en dat zegt niet weinig. En too vroolyk, zoo vlug als de jonge zangers er uit zagenGeheel anders dan mijn adjunct met zijne vrome, vervelende stille bewondering I Toen het concert was afgeloopen en wij naar uw huis gingen, Was het of myn hart van niets anders dan studenten vervuld was. Voor den prediker was geen plaats meer. Antón. was dien avond leelijker en o^rnkdragelijker dan ooit en tot myn ongeluk begon He vergelijkin- gen te maken. Dat hij daarbij niet won, spreekt van zelf en van dien dag af aan gevoelde ik niet anders dan afkoer voor hem. Terwyl het dubbelkwartet te X. was, had ik voor ■-1- —’-1 oogen, of liever zag ik niemand anders dan Gunnar. Ik gevoelde, dat ik leefde, dat het leven schoon was en ik vergat geheel, dat ik verloofd was met den beaten eu toegeeflijksten van alle pre- dikeTs der Christenheidmaar toen het dubbelkwar- regentes Emma zyn gisteren met prinses Eli sabeth van Waldeck en Pyrmont en H. D. gevolg, na een verblyf van vyf weken in het hotel Iglerhof, direct van Igls in Tyrol naar Het Loo vertrokken. dus basta. Ik vertrok naar tante Cederborg op Lunda in Noord-Upland, om daar do eerste maanden na do verbreking mijner verbindtenis door te brengen Daardoor kwam ik op slechts zeven mijlen afstands van Upsala. Tante Cederborg’s eenige soon lag aldaar op studie. Telkens als er een brief van Upsala kwam, klopte myn hart met dubbele slagen en ik dacht aan gij weet wel wien. Duizenden malen Hol ik tante van ter zyde gevoelen, dat ik wel eens naar Upsala zoude willen; rnear zy hield zich, alsof zij mij niet begreep en wij bleven op Lunda. Op zekeren dag, in hot begin van Mei, zeide tante, dat, als ik er genoegen in vond, ik haar naar Upsala kon vorgezollen zy was van plan hut Meifeest aldaar bij te wonen. Hoe verheugd was ik I Ik vloog tante om den halsik danste eene galoppade met de huishoudster, de eerste de bwate, die ik tegon het lyf liep, allo kamers van het huis door; maar mijne vreugde was van korten duur. Daags nadat de reis van Vr ontving tante een telegram van zekeren met bet verzoek toodra i men, dewijl haar zoon Arvid slechts een uur noodig, Lunda te verlaten. Daar zat ik met myne teleurgestelde Gij kunt verzekerd zijn, dat ik iu dien weende en boos was op e^ al myne blijdschap di beter dau het aJoodacbe geestig doen» eu hot pretentieuse mozaïekwerk van Possart. Aan merking wordt alleen gemaakt op lange ontrao- ten en slechte meubileering van oen kamer van Kobus >die hier op een meubelzolder geleek.» Beide gebreken zullen zeker te wyten zyn aan onbekendheid met de requisieten en het tooneel in een vreemden schouwburg. ^^m^jpllandscbe IJ neren Spoorweg-Maat- schappy en do sMaatsehappy tot exploitatie ▼an Staatsspoorwegenhebben te tarnen een officieel spoorboekje doen samenstellen, dat als >Het 10 Cents Nederlandnch Spoorboekje» in den handel is. Door de by elke tabel opgegeven aanslui tingen vindt men in dit boekje byna alle denk bare trajecten tusacben Nederlandsche stations op één bladzyde vermeld, hetgeen veel zoeken uitspaart. Buitendien kannen de uitgebreide tarieven vele van gmot gemak zyn. Het boekje bevat voorts een zeer duidelykc en volledige spoorweg- en tramkaart van Ne derland en een spoorwegkaart van een groot Europa. Het wordt uitgegeven

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1