s- PARASOLS •w.. Dlrnu S[»orwogverbln«l,g«n iel GOUDA. ZiBenlIrtót 1895.- - - Aangevangen I Mel. - T(|d van Gnmkk. a 6 PT Buitcnlandsch Overzicht. A. van OS, At, «sty„ Beurs van Amsterdam. ADVERTENTIÊN. fond», werd met aanaitnljjke meerderheid ver worpen meer met bjjna algemeen# stemmen sprak de vergadering de wenechelgkheid der tot-standkoming van znlk een fonds uit en vereenigde zich met een voorstel, om de zaak tot onderzoek in handen te geven van eene commissie oit het beetour, de Haagsche afdee- ling en de leden, die zich eventueel een des kundige tal knnnen assnmeeren. Op oen spoe dig rapport werd aangedrongen. Ten slotte bad de verkiezing van leden van het bestuur plaats, wegens de periodieke af treding der beeren mr. A. Polak en mr. K. Macalester Loup, die niet weder in aanmerking wenschten te komen, wegens het aftreden als beetaanlid van dr. J. A. Lamping, volgens art. 8 der statuten, en het bedanken als lid ven bet bestuur door den heer H. Ia Bereken- hoff. Gekozen werden de heeren Cb. Boisee- vain hoofdredacteur van het »Hbl.,« door de vergadering tevens al» voorzitter aangewezen, dr. A. Koyper, J. Doorman, hoofdredacteur der Haagsche Courant,en J. H. Geerke, te Amsterdam. Na de vergadering vereenigden zich een groot aantal leden aan een vriendenmaaltijd, waaraan als gasten vsn den Kring, tevens aanzateu de ter gelegenheid van de tentoonstelling te Am sterdam aanwezige journalisten nit den vreemde. StaUn-Generaal. 2e. Kamik. Zitting van Woensdag 26 Joni. Eenparig aangenomen werd bet ontwerp tot aanleg van den spoorweg fort De Kock-Paja- combo. Bjj de behandeling van het ontwerp regelende de tjjdeljjke diensten van bureel beambten en ambtenaren by den algemeenen dienst van den rijkswaterstaat opperden de beeren Guyot en Kerdjjk de bedenking dat geen algemeeue regeling voor tjjdeljjke diensten is voorgesteld en drongen alsnog de regee- ringstoezegging ten deze aao. De heer Van Karnebeek had financieele be denkingen. De minister van Financiën verdedigde het ontwerp als op zich zelf billjjk en volstrekt niet afhankelijk ran een algemeen» regeling. Zeer zeker sal by op dezen weg voortgaan o. a. ligt het ontwerp ten behoeve der Kamer- stenografen op zjjn bureau gereed. Het ontwerp werd aangenomen met 6 tegen 4 stemmen. Eenparig werd ook aangenomen het ontwerp betreffende de afwatering van gronden van den nieuwen Maasmond, dadat de beer Mutsaers op het belang van Wnalwjjk had aangedrongen. Het ontwerp goedkeurende de verdeeling der memoriegoederen van Moutfoort werd princi pieel bestreden door den heer Vermeulen om dat daardoor goedgekeurd werd oen toestand van vroegere eeuwen die voor de katholieken zeer onaangenaam was. De minister van Financiën ontkende stellig dat eenige goedkeuring van bet vroeger ge beurde in zyne bedoeling lag. Het amende ment-De Kanter om te lezen Ned$rduit»cb berv. gemeente zich in de acte noemende Nederlandech herv. gemeentes werd overgeno men door de Regeering. net outwerp werd aangenomen met 47 tegen 17 stejnmen (katho lieken). De Kamey heeft daarna zonder hoofdelyke stemming nangenomeu het wetsontwerp tot invoering "van rechtatreeksch beatuor op Lombok. In het iogediend ontwerp wordt het op maken der kiezerslyvten, in hoofdzaak, aldus geregeld. De kiezers krachtens belastingbetaling wor den op de lysten gebracht volgens opgaven welke de ontvangers der directe belastingen en "ier successierechten aan Burg. en Weth. «ended. Wat de overigen betreft, noodigt de Burge meester jaarlijks de maunelyke inwoners uit, vóór 15 Febr. aangifte te doen dat zy aan spraak meenen te kannen maken om op de kiezerslijst gebraoht te worden, en wel volgens modellen by kon. besluit vast te stellen en (ie de door hen onderteekende verklaring be vatten dat hy aan de vereiachten voldoet. Ver klaart men niet te kunnen schrjjveu, dan kan men volstaan met het plaatsen van een hand- merk in tegenwoordigheid van een secretaris of een daartoe door den burgemeester aan te wijten ambtenaar, die van de verklaring enz. aanteekening doet op de aangifte. Daarbjj moeten worden overgelegd de noodige opgaven en bewijsstukken omtrent hnurprys, ligging, eigenaar enz. der woning of van het vaartuig, of van de dienstbetrekking en het genoten inkomen of pensioen, of van inschrijving in grootboek of bjj de rjjkspoetspsarbank, of eindeljjk van bet afgelegd examen. Wie aldus eenmaal op de kiezerslijst i» gebracht, bljjft daarop zoolaog hy niet een der vereuebten heeft verloren of naar een andere gemeente is verhuisd, öf wat de kiezers wegens hnurprys betreft, zoolang zy niet zjjn verhuisd. Allen wat de kiezers krachtens inkomen betreft, wordt bepaald, dat do burgemeester bun elk jaar vóór 8 Febr. een aangiftebiljet ter invalling zendt. De Ijjst der grootboek- en spaarbankkiezers wordt elk jaar aan den directeor voor onder zoek gezonden. De burgemeester stelt een voorloopig onder zoek in naar de ingekomen aangiften en op gaven en beriebt vóór 23 Maart den belang hebbende in geval van afwjjziog. Het gemeen tebestuur stelt de kiezerslijst op 22 Maart vast en deze blyft dan tot 21 April voor ieder ter inzage. Tot 15 April kan ieder en elk wettig bestaand lichaam, tot welks bepaalden werk kring bet behoort, v rbctering vragen, waar van den belanghebbende wordt kennis gegeven. Voor 15 Mei beslist het gemeentebestuur behoudens beroep op den kantonrechter en den Hoogen Raad. Bjj het wetsontwerp op het kiesrecht is een opgaaf gevoegd der wetten of uit de wet voortvloeiende koninklijke besluiten en der ambten, betrekkingen, bedrjjven en beroepen, waarvoor een examen wordt vereivebt en die kiesrecht zullen geven. Die ambten, betrek kingen, bedrjjven of beroepeu zjjn Notaris. Beëdigd vertaler. Recbteriyk ambtenaar, bedoeld in de artt. 35, 48, 64 en 86 der wet op de rechterljjke orgauisntie en het beleid der justitie. Advocaat. Procureur. Auditeur-militair. Rechtsgeleerd lid, advocaat-fiscaal of griffier van het Hoog Militair Gerechtshof. Praktizyo by het Hoog Militair Gerechtshof. Privaat-docent aan eene Universiteit. Leeraar aan een gymnasium. lieeraar in een of meer der vakkeo van het middelbaar onderwjjs (1). Ouderwijzer in een der vakken van het lager onderwjjs. Arts. Tandmeester. Apotheker of apothekersbediende. Genees-, heel-, verlos-, tandheel- of artse- nybereidkundige. Veearts. Loods. Essayeur bjj den waarborg en belasting der gouden en zilveren werken. t Handels-essayeur. Officier der landmacht (en zeemacht?) Ingenieur en adspirant-ingenieur voor^het stoomwezen. f IJker en adjnnct-yker. Machinist. t r (l) De diploma's van landbouwkundige, technoloog civiel, bouwkondig, scheepsbouw kundig, werktuigkundig of mjjnen-iugeoienr geven de bevoegdheid om op te treden als leeraar in bet betrokken vak van middelbaar onderwjjs. Voor het uitoefenen der genoemde beroepen wordt het afleggen van een examen echter niet vereisoht. In een grot op Jamaica zjjn 24 geraamten gevonden van de oorspronkelijke bewoners van dat eiland, de Arawik's. Eenig primitief huis raad lag er bjj. Tot nog toe waren slechts twee geraamten ran deze inboorlingen bekend. Ten tjjde van de ontdekking van Jamaica door Col o tubus, 1494, schatte men het aantal be woners op 600.000op barbaarsche wjjze werd dit vreedzame volk door de Spanjaarden uitge roeid, zoodat in 1655, toen bet eiland door de Engelscben in bezit genomen werd, wair- scbyulijk geen enkele vertegenwoordiger van het oorspronkelijke ras meer in leven was. De heer en mevrouw Boissevaio Brogmans hebben, evenals het vorigft* jaar, het bois «Boscbzicbt» by de Bildt, aan de directrice van bet kinderziekenhuis te Utrecht aangeboden, om daar patiëntjes voor wie een verblijf in de dennenbossch zoo zeer gewensebt is ter be vordering huuner algeheel» genezing, op te ne men. (Utr. Dbl.) De heer L. Haffmans speek t in het «Ven- loosch Weekblad» zyne ingenomenheid uit ovor het vallen van de hatelykete aller belas tingen, die op dearen en vensters. Zelfs de heer Treab, die ander niet zeer ingenomen is met het proefstuk van minister Sprenger van Eyk, jpicht, zooals iedereen trouwens, de afschaf- fiug tan dien grondslag toe. Óp ondergeschikte ponten kan en zal zonder twjjfel de minister aan het verlangen der Ka mer toegeven. Maar de Kamer verge niet te vee! van 't ministers toegeef!ykheid, vermaant de scbr. Ter liefde van de wezen Ijjke verbeteringen, die het ontwerp ontengenzeggelyb inhoudt, etappe zjj over sommige onvolmaaktheden heen. Velen onzer hebben dit gedaan bjj de vermogens-belasting. Daar was veel tegen maar bet privilege van bet kapitaal in portefeuille hield op en deze ova*weging deed ocs vóór steramen. De afschaffing van de be lasting op de deureu en vensters zal (hopeu wjj) vele bezwaren voor de herziening van het personeel te «temmen, al is dit niet in elk opzicht naar hun zin. De velddag van het Leger des Heils op Velserbeek. Men meldt uit Velsen Reeds te 8$ uur, toen wij het station bin- nenitoomden, wemelde bet daar en aan de o ingang van bet buitenverblijf, a aar het feest zou plaats hebben, van officieren en soldaten van bet Heilsleger, die elkaar harteljjk begroet ten, eu ook van hen. die uit Dordrecht, Am sterdam en Helder waren aangebracht om het feest bjj te woneu en van welke sommigen reeds te 4 nar en eerder uit de veëren waren geweest, om op tyd aan den treio te wezeu. Tegen 9 uur klouk de stem van den majoor Schocb. De heilsoldaten schaarden zich in gelid langs den stationsweg tot ontvangst van den heer en mevrouw Olipbant. Vooral aan mevrouw Oliphant werd een schitterende in tocht bereid. Publiek en heilslegéneden trokken daarop de plaats binnen met de mnziek en den staf aan het noofd, ging men langs de geparoi.ieerde laan, waar slechts een vlaggestok uog vlagge- loos was. Dhhr werd halt gehouden en kolo nel Oliphant heeach, onder luide toejuichingen der aauwezigen. De kolonel sprak daarbij een woord van dank tot barones-en baron Van Tuyl. De muziek hief daarop het »Wien NeerUndsch bloedaan. Daarop vtrerd de tocht vervolgd en een rond gang over het schoone buiten gemaakt. De stoet werd toen ontbonden en de beili- gingsbjjeenkomsten aan platform A en C na men een aanvang, de eerste geleid door kolonel en mevronw Oliphant, de laatste, wegens ziekte van majoor Maidland, door den stafkapitein De Wilde. Dat vooral platform A veel publiek trok behoeft geen betoogook behoeft niet te worden gezegd boe het bjj die bijeenkomsten toeging. De wjjze van optreden toch van bet Heilsleger bij zolke gelegenheden, is voldoende bekend. De verslaggever bleef dan ook slechts eenige oogenblikken daarbjj vertoeven, om daarna een kjjkje te gaan nemen op het terrein zelf. Allereerst trok onze aandacht du tentoon stelling en daarbjj voornamelijk een schild, waarop stond »dronkaardahuis*. Bjj het bin nentreden aanschouwde men de diepste ellende: op een wrakke tafel een krnik met een stok kaars er in, eene half vergane jjzeren braadpan en de onontbeerlijke jeneverflesch. De ramen alle stuk en met papier beplakt, het behangsel aan flarden en op den grond, doorweekt met voil, een bos stroo; van een stoel geen sprake. Liefelijker dook voor bet gezicht op eeu toevlucht* in miniatuur. Eerst de bosjes maker, nog vrjjwel in flarden gekleed; dan de papiersorteerder, eveneens haveloos er uitziende dan de timmerman, Weer- en schoenmaker, er reeds veel beter uitziende, en eindeljjk de keuken waarin de dakioozen joist huu maa! gebruikten, allen byeen met helderheid in het oog, bljjkbaar vol dank voor wat bet leger aan ben bad gedaan. Uit gesprekken, met eenige banner aangeknoopt, bleek, dat zy bet in den beginne io de »toevluchten< niet zeer aange naam vonden. »We moesteu dadelyk aan den arbeid, en waar we tot nu toe zonder iets anders dan kwaad te doen, aan den kost waren gekomen, viel dat zeer af. Masr nu eu bet kwam uit bet hart danken wy God, die bet Heilsleger op onzen weg zond." Ook was er een aan lager wal geraakt gra- venr, die thans fraaie voorwerpen vervaardigt, en een persoon van zeer goeden huize en een bekenden naam, die door een ongelukkig bu» weljjk hoe langer boe dieper daalde, tensio'te io de toevlucht* te Amsterdam terechtkwam en door toedoen van bet legei thans weder eene eervolle betrekkiog in de maatschsppy bekleedt. De afdeeling financiën* was weder iu han den van de majoorsche Lappens. Hoe bet mogeljjk is, dat die zich zoo'n dag zonder eenige hulp door alles heenslaat, begrijpt niemand dan zy. Vermelding verdient dat er twee officieren vau bet lpger dienst deden als politie te paard eu dat de onmisbare brigadier-majoor der ryksveldwacht Kloet met zjjn mannetjes flink de orde wist te handhaven onder bet publiek. Als dagorder was door hem uitgegevenAllen veldwachters wordt verzocht mede te werken op kalme, waardige wjjze bet gezag hoog te houden*, en dit verzoek werd opgevolgd ook. De wellwmstbyeeokomat, geleid door majoor Schocb, werd flink bezocht. Te VI uur b gon de lunch vau de officieren en geooodigdeo en ook de bidstond, die niwfe naliet weder grooten indruk te .maken. Bjj het muziek- eu zangfeest kon ooevronw Oliphaot-Schoch niet zingen. Haar geneesheer had baar dit ten strengste verboden, tot grooten spjjt van haar zelve en van het publiek, dat deze hoogst sympathieke vrouw zoo gaarne hoort. Verder ging bet den g«heelen dag door met allerlei soort byeenkomsten. Een honderdtal kinderen van de armsten der armen uit de acbterbunrteu werden rjjkeljjk onthaald. Het muziekfeest was een succes. Op de tribune waren 500 soldaten, kindereu en offi cieren byeen. Ook wareu daar een tachtigtal banieren geplaatst. Vooral de kinderkoren en die der Haagsche damesafdeeling voldeden zeer. Mocht mevrouw Oliphant niet zingen, het bedelen ualaten kon zy niet, en zij deed dit zóo, dat er diep iu de beurzen werd getast. Twee punten verdienen nog vermelding, en wel de theemeeting, waarbji bebal*^,een 300 personen ook de families Van Tuyl van Serooe- kerken en Boreel van Hogelanden met de stafofficiereu aanzaten en waar eeu opgeruimde geest heerschte, en de groote revue te balt zeven, waaraan een drieduizendtal heilsoldaten deelnamen. Vooral die revne maakte eeu kolossalen indruk. Het feest weïd (flbr een 7000 tal personen bezocht. 1.14 3.32 Gouda Moordrecht. Nlsuwerkerk Capell* Rotterdam Botterdam OapeU# Nlsuwerkerk Moordrecht Gouda 7.— 7.88 7.88 7.44 7.H 5.— 1.10 6.19 &.I8 5.81 8.40 8.47 8.54 9.01 9.10 6.01 6.18 6.11 6.19 6.86 9.40 10.17 9.11 10.— 7.15 7.47 11.35 10.14 11.01 11.08 11.15 11.14 8.S5 11.09 11.11 11.18. 11.19 11.16 11.48 11.68 1.44 KOTTSRDAM- 9.40 1.61 7.45 6.07 8.18 Q O U D A DEN H A A O. f.56 9.51 «10.11 10.11 10.88 10.89 10.46 10.61 8.60 -O O U D A. 11.50 11.08 8.44 4.60 6.24 7.11 7.52 8.82 8.48 8.51 9.57 11.13 0 4.67 e e 7.59 ff ff 10.04 ff e 5.04 e e 8.06 ff ff 10.11 ff 0 6.11 0 8.18 ff ff 10.18 ff 4.02 6.20, 5.42 Ï.S0 8.92 8.52 9.08 9.10 10.27 11.80 11.20 1.45 2.50 8.10 8.48 4.S0 6.81 6.20 8.05 9.41 e 1.56 ff ff ff 6.80 ff 9.60' w 2.02 0 ff ff ff ff 6.87 ff 9.6 <t 2.09 e ff ff ir ff 6.44 i> e 12.40 2.15 8.09 8.29 4.08 4.40 5.51 6.60 8.25 10.06 CW. ..o. MI1M» 3.47 f n t« nu 6.08 v 1.11 10.18 Zev.-M. 7.41 8.47 Z.-Zsfw.7.68.8.66 11.18 14.17 11.46 11.68 'aHngn l.'l» Ï.U U.M1M» Ï.0D1.ÏJ 5.10 0 8.16 0 0 16.17 6.18 5.57 7.44 8.81 9.— 10.3111.46 Gouda. Oudaw. Woerden Utrecht 6.86 6.40 7.66 8.09 8.11 6.10 6.64 6/69 7.08 6.11 t 6.J8 7.88 8.8S 8.41 9.-r- 9.65° 10.?/ U'—*18.48H 1.13 8.17 4.16 4.47 6.57 6.56 8.81 10.16 11.14 1.37 0 w ff ï.m iwi 11.11 1.45 8.34 6.06 6.17.7.18 Mf 10.87 9.87 10.61 11.45 l.dO 8.08 3.50 4.48 5.19 6.86 7.45 9.0411.— 10J9 Gouda Amsterdam Wp. 6.40 7.69 8.11 9.10 GOUDA—AMSTERDAM. 10,01 11.— 19.10 1.81 4.47 «.66 ioilO IMS 1- 4" M* 1.11 10718 11.16 DSN HAAG GOUDA. Vee 'iH««e5.*»7JI>7.43J.30 9.>l 3.43*0.14 ll.3313.lt 1.38 MA 3.(3 S.iS 4.13 i.l76.*17.tS Voorb. 1.34 10.30 1.44 6.17 Z.-Zeg»8.08 10.85 1.51 t 6.13 Z«7iU.13 10.46 3.00 42 Omdt 6.30 7.50 3.13 I.— 3.16 10.1010.67 11.05 13.413.30 3.14 3.38 4.13 4.43 5.47 6.53 8.28 Stopt te BMtoük-Kruinweg en Nootdorp-Loideohendam. O T IO a T-0 O B D 4. Utrecbt 6.33 7.50 2.— 10.— 11.84 13.50 8.10 3.63 4.48 6.S6 7.50 8.03 3.07 Woerden 6.58 8.11 10.13 11.51 4.16 6.53 Er >->8 Ottdovnter 7.07 8.13 10.31 4.34 S g, 3.86 Ooudn 7.30 8.31 3.34 10.44 18.07 1.12 3.43 4.37 5.20 7.09 8.15 8.41 9.42 AMSTIKDA 11—6 O V D 4. AzetorduaWp 8.80 Ut O.il 11.— 3.40 4.31 6.85 8.- 10. 7J0 A 10.14 11.13 U0 5.10 7.46 8.40 11. 3.38{ 9.68 10.08 10.13 10.84 10.64 4 r Het Genootschap van Nyverheids ia de provincie Groningen, de vereeniging van de landbouwers in dit gewest, hield gisteren te Groningen zjjn 17e jaarvergadering. Deze alge meen» samenkomst der sfdeeiingeu was be- langrjjk, niet bet minst om de behandeling van dit vraagpant »De belangen van den landbouw worden door de Hooge Regeering niet voldoende be- hartigd. Aan welke wjjze van vertegenwoor diging van den landbonw in de Regeering van ons land ia de voorkenr te geven?* De goacstie werd ingeleid door den heer Heidema Sr. van Westernieland, lid van het Nederlandsch Laudbouw-Comité. De spreker had voor de Uegeering ten opzichte van den landbouw niets dan afkenrin^en. Men liet den landbonw aan zicbzelve over, geheel onbe schermd. Wel was door de Overheid een Land- bonw-Comité in het leven geroepen waarvan spr. lid is maar dit college beeft niets anders te doen dan advies te geven, zonder iets practisch tot bevordering van den land bonw te kunnen uitrichten. Hy wilde daarom in onze Volksvertegenwoordiging meer land bouwers zieo optreden. De heer D. R. Mansholt giog uog een schrede verder. Hy wilde een Departement voor Landbouw zien ingesteld, wees op de kleine som van f 600.000, die door de Regee ring voor landbouwbelangen wordt uitgegeven tegenover de 37 millioen voor oorlog. De voorzitter, de heer Dojer, lid der Pror. Staten, drong eveneens aan op het verkrygen van een Departement voor Landbouw, msar ook op een leerstoel voor landboawkuude aan de Universiteiten. Ook zoons van goeden huize zouden dan allicht de landbouwstudie kiezen, in plaats vau de studie der rechten. Hy wekte op tot samenwerking io die richting, opdat ook de landbouw iu de andere provinciën niet den weg volge van Friesland on Zeeland, alwaar de landbouwers armoede lydeu. Er scbieteu uu in Friesland handen te kort tydens den hooioogst. In Duitsebland zjjn de legercommandanten aangeschreven, aan de sol daten zooveel mogelyk verlof te geven, om, bjj het inhalen vau den oogst behulpzaam te zyn, maar in Friesland boudt men tegenwoor dig in den allerdrnksten tyd inspectie over de verlofgangers! Zelfs jonge arbeiders, in Duitsebland werk zaam, moeten verschjjnen en sommigen ban ner hadden behalve tydverlios f 8 a f 9 reis kosten. De arbeiders, die in Schotland arbeiden, hebben verlof gekregen, om eerst in Dee. inspectie te maken. Waarom niet in de wintermaanden die in spectie gehouden, de arbeidersstand en deze vorm in de gelederen der verlofgangers wel het grootste deel heeft dan daarvoor tjjd en dan behoeit de inspectie niet gepaard te gaan met opoffering van een goed daggeld, zooals thans het geval is. De inspectie zelf heeft er stellig niet onder te leiden; bet militaire Duitsebland geeft zelfs hpt voorbeeld. Een gekleurde dominé sprak eens tot zyn gekleurde gemeente in de Transvaal nit Exodus, en een boer van den ouden stempel kwam toe vallig de kerk in. De prediker gebruikte in zyn preèk verscheidene malen den naam van Mozes ter verklaring. Dit kon onze vriend niet ver dragen en* werd kwaad; hy stond driftig op en sprak den gekleurden prediker aldos aan >Kyk hiorzoo. Mozes was een wit meys;jy's maar een zwart schepsel. Als jy wil Mozes ze naam gebruik dan mpet jy altyd zeg»Baas Mosea. De heer dr. Haver Droeze, die als tweede geneesheer van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen- te Dordrecht eervol ontslag beeft gevraagd, hpeft dat verzoek in een uit voerig adres aan den gemeenteraad gemotiveerd. Daaruit bljjkt, dat hy, op verzoek vau den president-regent van het gesticht, ,een nota beeft aangeboden omtrent déft in wendigen dienst iu het gesticht waarin gewezen werd op wat bem als geneesheer dagelyks moeilykheden gaf eu verklaard, dat hy, onder de tegenwoordige omstandigheden de betrekking van len genees heer niet begeerlyk woud. Deze nota, ook aangeboden aan den burgemeester, werd o. a. door den Wethouder, den heer W. van Schaar denburg, bestempeld ^met den naam «onbe trouwbaar,* omdat een der in de nota genoemde feiten, volgens heeren regenten, onwaar was voorgesteld. De heer Haver Droeze meent dat hy hierdoor bjj de autoriteiten bekenij staat als een leugenaar, die als geneesheer slechts in 't gesticht wordt geduld als man yn eer weet bjj geen ander protest 4egen de vlek zoo geheel onverdiend op zyn naam geworpen dan ontslag nit zyne ^trekking te vragen. Zaterdag 6 Juli zal de Nederlandsche En tomologische Vereeniging haar jsarlyksche zo mervergadering Jiouden in een der zalen van den Dierentuin te 's-Gravenhage, waarbij te vens het 50-jarig bestaan der Vereeniging zal worden herdacht. Zondag wordt een gezamelyke excursie gabouden op de buitenplaatsen «Ocken- burg en Neer en Bosch» onder Loosdninen, die door de eigenaars bereidwillig voor dit doel tyn opengesteld. In het Engelsche Lagerhuis deelde Sir Wil liam Harconrt mede, dat Lord Salisbury de vorming van een ministerie beeft aanvaard. Het Huis zal heden een zitting bonden voor de koninkljjke goedzenring van de wet 'op de viiscberjj ven zeerobben in het noordelyk deel van de Stillen Oceaan. Daarna zal hei Huis verdaagd wordeo tot Maandag. De heer Akers Douglas, zeide in antwoord op een vraag van den beer Labonchére, dat de nienwe regeering de ontbinding zooveel mogelyk val verhaasten. Zjj zal zich gelukkig achten dat Leboncbére en zyne vrienden met haar znllen samenwerken. Nienwe verkiezingen zjjn uitgeschreven voor de vacatores ontstaan door dat Balfonr, Cham berlain, Hicks Beach en Goschen een benoe ming tot minister hebben aangenomen. De zitting is daarna opgeheven. Uit de redevoering door Sir William Har conrt in het Lagerhuis gehouden werd door eenige der oppositie-bladen de conclusie ge trokken, dat deze partyleider voornemens is voor goed het politieke tooDeel te verlaten. De «Daily News» spreekt dat bet praatje ten stelligste tegen. Sir William nam alleen afscheid van de afgevaardigden als leider der liberale party in bet Lagerhuis, maar overigens zegt het liberale blad denk hij er uiet aan zich te onttrekken aan den aanstaanden strijd. Intussohen is Lord Salisbury reeds gereed met zyn kabinet. In de eerste plaats zullen de beide leiders de liberale unionisten, de hertog van Devonshire en de beer Cham berlain, de eerste als voorzitter van deu. Privy Council, de laatste als minister van koloniën, aan het kabinet deelnemen. De hertog van Devonshire, voorheen Lord Harrington, scheidde zich, even als de heer Chamberlain af van den heer Gladstone, toen deze zjjn eerste Home- rnle-ontwerp indiende. De deelneming van deze bekwamen staatsman is zeker een krach tige steun voor het kabinet-Halisbury. De hertog vau Devonshire is 62 jaar oud. Ook de heer Chamberlain, behoort tot de bekwaamste der liberale unionisten, msar deed zich nog niet kennen als een koloniale speci aliteit. Wat bjj als hoofd van het departemènt van koloniën kan praesteeren, moet das nog blyken. Tot 'dasver weet men alleen, dat de afgevaardigde van Birminham een scherpzinnig politicus, eeu goëd redenaar en een handig debater is. Bjj de besteding der liberale mi nisteries van Gladstone en Lord Iiotebery heeft hy den conservatieven reeds méérmalen goede diensten bewezen. De heer Chamberlain in 1868 minister van openbare werken in Gladstones kabinet, 59 jaar oud. Ook de heer Goscben, de minister van ma rine, behoord tot de liberale unionisten. Deze staatsman, zes jaren minister van financiën in bet kabinet-Salisbnry, is bekend als een finan cieele specialiteit, getuige o. a. zyne werkzaam heid bjj de regeling der Egyptische schold en en zyne vele geschriften. De heer Goscben is 64 jaren oud. Zeker zon de heer Goschen meer op zyn plaats zjjn geweest, als minister van financiën, dan sir Michael Hicks-Beach, die nu sir Wil liam Harcourt als kanselier der schatkist za! opvolgen. Deze afgevaardigde, die Bristol in het Lagerhuis vortegenwoordigt, behoort tot de conservatieve party. Van 1878 tot 1880 was bjj minister van financiën in het minis- terie-Salisbury, De beer Hicks-Beacb, die 58 jaren oud is, heeft zich tot dusver nog niet op financieel gebied by zonder onderscheiden. Behalve door Lord Salisbury en Sir Micbaël wordt het conservatieve element in het kabi net nog vertegenwoordigd door Sir Artbnr Balfour, den bekwamen leider van de Tories in bet Lagerhuis. De heer Balfour, Lord Sa lisbury's ueef, is aanmerkeljjk jonger dan zyne collega's en 47 jaren oad. Deze staatsman, door Manchester naar bet Lagerhuis afgevaar digd, treedt op als «First Lord of the treasury» eeu post, dien hjjook reeds iu 1891 bekleedde, sedert den dood van Lord Randolph Churchill behoort de heer Balfour tot de beste krachten waarover de conservatieve party kan beschikken. Lord Salisbury treedt, geljjk te verwachten was, behalve als «premier», tevens op als mi nister van buitenlandscbe zaken. Trouwens ook tijdens de vorige Tory-ministeries onder zyne leiding vervulde bjj bet zelfde ambt. Het Tory-ministerie, dat iiu de,regeering zal aan vaarden, telt dus nu reeds goedé krachten, Met uitzondering van sir Micbaël Hick-Beach, be- booren de na al benoemde ministers tot de bekwaamste der oppositieleiders, wier steun Lord Salisbury dan ook wel noodig heeft bjj den ernstigen strjjd, die hem t<i wachten staat. In de Italiaansche Kamer is door de vrien den van CavaloUi een poging gedaan, om in de vergadering de schotschriften ter sprake te 7)rengea, die Zaterdag door de Don Chisciote zyn gepubliceerd. Doch de vastberaden hou ding der meerderheid beeft dat belet. Een motie, 'om de aangekondigde interpellatie zes maanden nit te stellen, wat volgens den ▼oorsteller met verwerping van de aanvrage geljjk stond, is met groote meerderheid aan genomen. Den vorigsn avond was Criapi verschenen in de clnbvergadering der ministerieele party, waar men hem met gejnich en met welsprekende ovaties begroette. Hy hield daar een toespraak waarin hjj verklaarde, dat de beschuldigingen zjjner tegenstanders hem kond laten. Hjj aag in al dat gescheld slechte een micdel, om de Kamer te verhindereu de financieele maatre gelen te bespreken, die de regeering voorstelde om aan den smart©lyken toestand van bet va derland een einde te maken. Indien de meer derheid voet bjj stuk hoodt, zal zjj de over winning behalen. De vergadering sprak daarna haar volste ▼ertronwea uit in Crispi en in do regeering. Opmerkeiyk is hetf dat de rechterzijde geen enkele poging heeft saugewend, om door Ca- ▼alotti in zjjn onhebbelijke» strjjd te steunen, de regeering ten val te brengen. In Macedouië blyft bet onrustig. Volgens de Times* heeft de BulgRancha regeering zich de zaak der weerspannige Macedoniërs aangetrokken eu bjj de Porto op eene betere behandeliug van de intronera dezer provincie aaogedrongen. De Baltan antwoordde en terecht dat vorst Fer dinand gee» recht heeft, zich met Tutkjje's binnenlandache aaugelogenèeden te bemoeien. De Bulgaarsche regeering hoopt nog steeds op eene verzoening u et Rusland, welke ten minste mogelyk is geworden, nu Czaar Ni- colaas de regeering heeft aanvaard, na den dood vau Czaar Alexander III, die niets van de erkenning van den Uulgsarsohen vorst wilde weten. Of het *orst Ferdinand zal gelukken, van Rusland steun te verkrjjgen bhjjft nog steeds z«er onzeker. In elk geval schjjnt het wel wat gewaagd, indien vorst Ferdinaud, door het verzet der Macedoniërs te steunen, na reeds een wissel trekt op deze onzekere toekomst. Misschien hoopt de Bulgaarsche regeering baar voordeel te kunnen doen met de oneenigheid, welke betreffende Armenië tutaehen de Porto eu de Eoropeescbe mogendheden is ontstaan. Ook deze kans blyft zeor onzeker, want tot dusver zjjn de Engelsche, Russische en Fransche re geeringen het uog niet eens geworden, over hetgeen haar ten opzichte van Armenië te doen staat. Betreffendo den opstand op het eiland Cnba valt weinig nieuws te melden. Maarschalk Martnez Campos is io de hoofstAd Havana teruggekeerd. In de provincie Santioago, bet centrum der boweging, wordt de strjjd fnmiddels voortgezet. Nu woer wordt gemeld, dat majoor CasoH^s, die onlangs met «300 vrijwilligers lot do opstandelingen over liep, door de Spaauseh» troepen werd achter haald en gedood. De Spnanscbe regeering baast zich zooveel mogelyk/ .net bet zenden van versterkingen, want ondanks de overwinningen, welke de ^Spanjaarden blijkens de regeeringeberiebton telkens behalen, blyft toph de toesta d nog zeer hocheljjb. MARKTBERICHTEN. Oouda, 27 Juni 1835. Het voortduréhde gunstigo weder is waarschijnlijk hoofdoorzaak dat er voor granen byna geen vraag ia. Er ging dan ook beden toer weinig om. Tarwe: Zoeuwsche 6.15 i 6.50. Mindere dito 6.70 h 6.Afwijkende 4.90 k f 6.26. Poldqr 4.60 k 6.60. Kogge Zeeuwecho k Polder f k -.Hnitenlaadsche per 70 k. 8,90 k 4.26. Gerst: Winter, -.k -.—.Zomer, Chevallier 'f 4.60 k 6.60. Haver: per heet. 2.60 k 8.60 per 100 kilo f 5,80 k 6.25. Hennepzaad: Iulandsch, 8.60 k 8.75. Buitenlandscbe 6.50 k 6.75. Kaui- riezaad 8.75 k 9.76. Koolzaad ƒ-.— k f Krwten Kookerwten k Niet kokende f k Buitenlandsohe voererwten per 80 Kilo: 5.40 k 6.60. Boonen; Bruine boonen k Witte boonen f k f Duivenboonen -.k Paardenboooeu a Mais per 100 Kilo: Bonte Amerikaansohe f 6.76 k 6.Cinquantiue 6.90 k 7.-. Veemarkt. Melkvee, red. aanvoer, handel en prij zen .matig. Vette varkens, red. aanvoer, handel vrij wel, 14 k 16*/» ot. per half KG. Biggen voor Kngeland, red. aanvoer, handel matig, 13 k 14 ot. per half KG. Magere biggen, goede aanvoer, handel traag 0.85 a 0.55 per week. Vette schapen, red. aanroer, handel flauw 16 u 23. Weilammeren, goede aanvoer, handel vlug, f -.k f Graskalveren, red. aanvosr, handel zeer vlug f 20 k 80. Kokkalvereu 8 k 18. Aangevoerd 194 partyen kans. Handel vlug. Ie. qual. 24.- k 26.—. 2e. qual. 20.— k f 28.Zwaardere, 27.k /28.—Noord- Hollandsche 12.— k 16.—. Boter, red. aanvoer, handel vlug. Goeboter 1.10 k f 1.20. Weiboter 0.90 k 1.— j>. Kilo. Burgerlijke o Btand. GEBOREN 24 Juni. Anthonia Johanna, onders S. van Loot# en W. J. Steenwinkel. «Gerrit, oudere S. van Wijngaarden en J. G. Idenburg Teuntje, onders J. Jongkoen en G. Boot. Leodardus Joannes Baptists, ouders J. Erberveld eu E. W. Mulder. 26 Looiza Francina, ouders J. Sloof en J. Uithol. Johannes, ouders J. Broekhujjzen en M. B wanen bn'rg. ReauwIJk: GEBOREN Adrianus, onders A. de Wit en M. Streng. Lambertos, ouders J. Splinter en A. Straver. MaiyaretbaGjjsbertba, ouders R. Hendriksen en M. van der Lee. GEHUWD: J. van der Star en A. N. Koster. met 90 IKorting. Kleiweg- E 73—73», Gouda 100'/. 101 SS»/,, 18 15 V, 64'/, 37/. W/|. 106'/, «6'/, 30 27% 113 31 43'/, 100'/, 08 688 510 101»/, 53'/, 100'/, 337'/, 188'/, 101 f/, 100'/, 150 08 60 38'/. 11«V. 07 V, 133 138 .04», 105 «»'A, nVS 142 1S4I/L 14'/,' 103'/, 60 93 10 10»'/. 113'/, 103'/, 437, 54//, «17'/, 109 103 103'/,, 108 111'/, 180 38 43 110'/, i»«y„ ,01'/,, 133 74'/, 90 JUNI, Tor.kn. riolkwra tfiuEELANU. Cert. Ned.W, 8. dito dito dito 8 dito dito dito S1/» Hojteaa. Obl.Goudl. 1881-88 4 ITAUK. Inschrijving 1862-81 6 Dostena. Obl. ia papior 1868 6 dito in silver 1868 6 PoaTUUAL. Oblig. met coupon 8 dito Uoket 8 iUiauND. Obl. Biononi. 1894 4 dito Gooona. 1660 4 dito bjj Kotha.1869 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. leen, 1888 6 dito dito dito 1884 6 Svanjb. Porpet. schuld 1881 4 Tuekrij. Gepr.Couv. loun. 1890 4 Gee. leeoing aerie 1). Geo. leening serie (J, Zuin-Ara. Kar. v. obl. 1892 6 Mexico. Obl. Buit. 8oh. 1890 6 Vinixurla. Obl. 4 onbep. 1881 AmvtkeiAm. Obligation 1895 8 Kottkedam. Stad. leen. 1894 8 N»i>. N. Afr. Hacdelsv. aaud. Areadsb. Tab.-Mjj. Certificaten Dtm-Maatachappji dito Arnh. Hypotheek!), pandbr. 4 Cult.-Mjj. dar Vorstoul. aaml. 'a Gr, llyaotheekb. paedbr. 3'/i Nederlandsche baak send. Ned. Handelmeatsch. dito N.-W. k pao. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheek!», pandbr. 3'/| Utr. Hypotheekb. dito 8l/t tOoeTENE. Ooet-Hong. bank aaml. Kuil. Hypotheekbank pandb. S'/i KuWUKk. Kquit. hypoth. paudb. 6 Maxw. L. O. Pr. Lien oert. 6 Nid. HoU.lJ.-Spoorw.-Mjj. aand. Mij. tot Kxpl. v. St. Bpw. aand. Ned. Ind. npoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. eend. 6 dito dito dito 1891 dito 6 [TALia^poorwl. 1887/89 A-Kobi.8 Zaïd-ltal. Spwmjj. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Wonnen aand.4 Hurl. Gr.Rum. Spw-Mtj. obl, 4'/a Bahische dito aand. Kastowa dito aand. 6 [wang. Dombr. dito aand. 5 Ksrsk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 Amerika.Cent. Pec. 8p. Mjj obl. 6 Chic. fc Nort^. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. 8t. Poter. obl. 7 Denver fc Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. fc NaehvilloCert.v, aand. Mexico. N. Öpw. Mjj. lehyn, o. 6 Miss. Kansas v. 4 pot. prof. Mnd. N.-York Ontario fc West. sand, dito Penns. Ohio* oblig. 6 Oregon. Celif. Ie hyp. in goud 6 St. Paul. Minn, fc Maait. obl. 7 l'n. Pbc. Hoofdlijn pblig. 6 dito dito Lino. Col. Ie hyp. O 5 Canada. Cao. South.Cert.v, aand. Ven. O. Rellw. fc Nar. Ie h. d. e. O Amsterd. Omnibus Mjj. aaud. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Nid. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 i Belui e. Stad Antwerpenl887 21/,' Suul Brussel 1886 I'/, Hono. Theiaa Regulir Geselhwh. 4 OotTENR. StaaUleouing 1860 6 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Var. Nan. Boa. Hyp. Spobl eert. l«6V« 83% 86'/, 36 ioy, s«'/, 43'/. Getrouwd WILLEM CORNEL1S KROMHOUT MAHIE HENRIËTTB (HjTAVIE MELCKMAN8. jBrussel, Rne de Gantier, 6. 27 Jnni 1895. Voorspoedig bevallen van een Doehtor, G. 8. ROODE- Bouwmkrstbi. Gouda, 26 Jnni 1896. V0.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2