^ictoriawater GOEDKOOPE REISGELEGENHEID Chocolade en Cacao. SPEKSLAGERIJ gelegen in eene der volkrijkste buurten te Rotterdam. Gegadigden gelieven franco brieven te zenden onder letters FB. A- Alg. Adv. Bur. NIJGH VAN D1TMAR, Rotterdam. KNIP.CIKS1IS. No. 6«0< BINNI TREKKING 19 October 1893. DE ZA VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen. A BRINKMAN i ZN. Van h^J(oninklykef/uis dertfeder/anden. Eiken DONDERDAG van af 4 Juli 1895 tot nadere aankondiging GOOO Stuks uit ile fallieto maas» eener der eerste buiteniandsclie fabrieken over- genompne zoogenaamde Tandarts E^CASSTJTO, GOUDA-s HA GE. Firma T. STIGTER. FE Vil Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeHng GOUDA en OMSTREKEN. Prijs per Lot 1.II Loten voor f 10. pilde WcforiaBrortje Oberlahnsfein by£m» Tafeldrank Ie kl. f 3.00, 2e kl. 2.00, 3e kl. 1.30. II. IM. van Schaik Co. gevestigd te Gravenhage. van den Haag, Rotterdam (Haas), Gouda, Amsterdam (faperpoort) en Utrecht naar Arnhem, Velp, de Steeg, Dieren, Brummen, Zutphen en Nijmegen. Leger-Paarden-Dekens moeten Legen den spotprijs van fl. 2.75 per stuk worden uitverkocht. Deze dikke, onslijlbare dekens zijn zoo warm als een pels, ca. 14UX190 cm groot (dus het geheele paard bedekkend) met wol opge- naaid en 3 breede streepen, voorts een kleine partij witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kleine (slechts door vaklui bemerkbare) fouten in het weefsel, aangeboden ad 11.3.50 per stuk. FBAN^CHE STOOMVÉRVERIJ II. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. Mej. C. W. ANKERSMIT, tot 1 Juli nog te ALMELO, Kerkstraat, MARKT 154, GOUDA, ZDiexxstreg'elï.xxg-1 J’TTZjI 1S©5. Vertrek van GOUDA Vertrek van ’s IIAGE Cognac fin Bols. Een ware Schat fsac? Gi prijs wordt ter overname LANGE T1ENDEWEG D 60. uur. DINSDAG o. - Haudelsraerk. (Uit he 4; Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon. geplaatst worden. Adres: Bureau dezer Courant. De Uitgave met uitzon De prijs per post 1.7 Afzonderlijk* VERKRIJGBAAR BIJ (uitgezonderd Zondags) te consulteeren van 10 tot 5 uur. Aan het Verslag meente Gouda ove volgende Loop der bevolki De werkeljjke be stond op 31 Deceml Gisteren is op eet harding een reizig dupe geworden van kaarten lieten radei winnen, fmaar later Een gepasporteerd SERGEANT-MAJOOR, bekend met Magazjjn- en Kantoorwerkzaamhe den xoekt eene betrekking als OPZICHTER of iets dergelijks, is ook niet ongenegen om ais ZETBAAS optetreden. Hoog salaris geen vereischte. Adres Bureau dezer Courant onder No. 2378. Maati. tot Eatpl. v/d Victoria-Bron te Oberlahnutein gev te Botterdam Prijs der speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations, alléén voor de op de annonce» aangegeven treinen geldig De speciale retourbiljetten worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht den ge- healen DINSDAG en des WOENSDAGS tot 's middags 12 uur, voor de excursie op den daaropvolgenden DONDERDAG. W Zie verder de Aanplak- en Strooibiljetten. Voor billijken aangeboden eene beklante Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borst-llonig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek »DE HONIGBLOEM* VAN Geen middel is of kan worden u tgevon- den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMIDDELty K de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadeljjk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zyn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te 'e Gravenhage. FF* Verkrijgbaar bij F. H.A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. A. BOÜMAN, Moordrecht. A C. RATÈLAND, Boskoop B. v. WIJK, Oudewater. GOUDA, Woensdag werd de jaarljjksche algen gehouden, welke Wartena werd bggei en 25 ouderlingen, van Gouda werden ter primi: de heer der Sprenkel, pred. i pred. te Leerdam, di hujjzen van Gouda van Schoonhoven e W. Margadant, p: secundide heerei Zjjderveld, C. Bot Ammers, J. Hoek Bruge), pred. te Wii pred. te Schoonrev pred. te Leerdam, Pelgrim van Leerde rewoerd en H. A De voorstellen dei breedvoerig besproki van art. 68 van toevoeging van eene van het regl. op de en diakenen en nieuwe alinea aan a op de vacaturen en regl. op het fonds tc predikants-tractemen No. 4 wijziging ir ter toelating lot de verworpen en no. op de algemeene eenige veranderinger Een belangrijk aangaande de plaats Ijjke kerk-visitatie. In de pauze w< vergast op het schoi Spaanderman. met 1 Juli, een CURSUS in het KNIP PEN, PATROONTEEKENEN en OP MAAT MAKEN van alle soorten COSTUMES, MAN TELS en KINDERGOED gegeven worden naar een op de Antwerpensche Tentoonstelling met de Gouden Medaille bekroond systeem en worden aanmeldingen beleefd aan het Bureau dezer Courant verzocht. Leertijd 4 weken onder garantie alsdan zelfstandig te kunnen werken. Referentiën van eerste Dames uit Jflmelo. Kosten anders het dubbele. tW Duidelijk geschreven besfcllingcn worden, mo lang de voorraat! strekt, tegen toezending van het bedrag of onder rembours prompt uit gevoerd. B. Hurwitz Maastricht, Groote Staat 31 11) Dagen verliepen, zon tante kwam. Lieve hei Lundal Op een avonc waarin tante mij berich komen; Petter moest m Emma, ik kon niet toon ik in het oude ri slang van eene brandsp rolde naar het geliefde mijne geheele ziel reik aan het dubbelkwarlet j», gij kunt wel begrip Een weg ran zeven i wanneer het hart van c Eindelijk rolde de het was al wat laat in Ik kon nauwelijks sti dewijl wij op onzen we denton ontmoetten, di< trokken. De witte petten, de zoo betooverend voor, knijpen, om mij te oi renden lijve in het g van Upeaia rolde. KN Chemische Wasscherij VAN 1.9 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepöt voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoom n van pluche-mantels, voeren, bont enz. Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzjj gestoomd of geverfd worden on schadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de pryzen 25% gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. Aanbevelend, P.S. TWEE GEMEUBILEERDE KAMERS met drie Ledikanten te huur gevraagd. Opgave van prijs aan bovenstaand adres. MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGMORGEN 5 DONDERDAG- en ZATERDAGMORGEN 5 uur Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandearei leb verbruiker van Stollwerck’s Chocolade en Cacao oen fianbeveienswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten. De Firma behaalde: 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-Diploma’s, gouden enz. Medailles; een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Parisy Nous vous décernons uno Medaille d’or première cïawse en consideration de votre excellente fabrication de Chocolat, bonbons varies etc. etc. Stollwerck’s fabrikaat is verkrijgbaar bij K H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kal verst raat 103 Gij die Hoest gebruikt uit de Blikken Trommel VAN N. KATER en Co., Gedeponeerd. GRONINGEN. Eik stukje heeft de vorm van een zittende Kat. Verkrijgbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ut., bij onze bekende Verkoopers. A f 1.40 de Liter Da COGNAC TIN BOIB «ftnSfeEX van de Seoiété Anonyme, j EK) wordt geleverd in vereegol- bemande fleeaohen van 5 LitHSP inhoud, vooralen van-het alteet van Dr. P. F. YAN haickl roos. tfCSKeW Proeffleech f 1.80. Uitaluitend verkrijgbaar bij: WTOf P. H. J. V. WANKUM, firma Wed. P 'J. MELKERT, Oosthaven B 14, Gouda. voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Vf Dr. Retau’s ZjELFBEWARIAG. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prjjs 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlijks duizend van een zekeren dood. Te verkrijgen bjj hetVer- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. In een NET BURGERGEZIN kunnen direct eenige

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3