ft PARASOLS n Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA.. Zomerdienst t895.M Aangevangen 1 Mei. - TUd van Greenwich, Bnitenl&Ddsch Overzicht. KEVMSGEriNG. A. van OS, Aa, Beurs van Amsterdam, VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. ADVERTEMTIEM. De tentoonstelling is in haar soort ze«r uit gebreid te noemen en is alleszins bezichtiging en besoek waard. Drie foordrachten zjjn in deze vergadering gebonden. lo. Mededeeling omtrent zniverkisten in verband met de regeneratie in eitn door de hh. I. Blom Szn. en W. J. Brender aBrandis. Uit déz& voordracht bleek, datyieze methode nergens beter is uitgewerkt den in Nederland, dat de zniverkisten indien zjj zeer groot zjjn aan de wanden moeten verstjjfd worden wegens de uitzetting van het jjzeroxyd en dat de door den heer Prins voor 'teerst in Neder land ingevoerde methode van zniverkisten met meervoudige in- en uitlaten te Haarlem en Arnhem zeer goed voldoen. Met de aldus ge transformeerde kisten bekomt men aanzienlyke besparing in zuiver materiaal en kan men aan het te klein worden tegemoet komen, terwjjl deze verandering zeer weinig kost. De heer Blom had de uitvinding van den heer Maller uit Gorinchem toegepast, die een pompje aan den exhauster heeft waardoor de zuivering wordt geregeld. Nooit veroorzaakte de regeneratie in sita eene vermindering ia lichtsterkte. Alle bezwaren daarbij ondervon den werden veroorzaakt door onvoldoende toe passing. 2o. De heer J. Selten hield eene voordracht in het Duitsch over acetyleen, dat hij staande de vergadering uit calcium carbide bereidde. Ondanks het sterke daglicht verspreidde dit gas een helder licht. De heer Van der Horst merkt op dat het calcium carbide 24 a 25 ets. per kilo kost 1 kg. geeft 297 liter gas van 240 kaarsen lichtsterkte by een gebruik van 5 kubieken voet per uur. Een mengsel van 33 pet. acety leen met gewoon gas kon niet wedijveren met een Aner gasgloeilicht, brandende gewoon steen- kolengas van 15.8 kaars. Men moest zich niet te groote denkbeelden maken van het gebruik van acetyleen in de practjjk de bereiding in het groot is lastig, het geeft eenen twareu neerslag in de buizen die aanleiding tot lastige verstoppingen kan geven. Willen de leden een groote proef zien met dit gas op straatlantaarns, dan verzoekt hy degenen die daarin lust hebben tegen Zaterdag avond 10 uur te Utrecht, op zjjne fabriek. 3e. De heer Van Doesburgb draagt eene verhandeling over muntgasmeters voor, waar van in Enge'and veel, maar in Nederland be halve enkele te Utrecht en te Vlissingen geen drak gebruik wordt gemaakt. Te Utrecht zjjn nu 169 aanvragen, meestal van werklieden wonende in huizen van f 1.75, f 2 a f 2.25 huur in 'de week. Men geeft de leiding, de lamp en den brander alles voor niets, alles blijft het eigendom der gemeente, doch deze laat als vergoeding voor de gemaakte kosten in de meterhunr 1 ct. per M* gas meer be talen, in Utrecht dus 6 inplaats van 5 cts.de M'. De heer Doesburgh wjjst nog op ver schillende tnogelyke toepassingen hieromtrent. Alsnn zyn de mededeelingen en vragen aan de orde. Omtrent het gasgloeilicht was de meening, dat dit voor straatverlichting wel eene ver betering doch geene besparing in geld is. Men moge aan gaB besparen, men verliest dit weder aan gebroken kousjes, te meer daar de gemeenten het gas voor straatverlichting zich zelve zeer goedkoop leveren. In Leiden kosten de gasgloeilicht-lantaarns langs de tramlyn lf 5 per stnk en per jaar meer dan de gewone gaspitten. Onder gunstige omstandigheden kan men voor hetzelfde gold alleen meer licht ver wachten. Hierna wordt de vraag behandeld, wat is u bekend van de practische toepassing van ge- carbnreerd waterstofgas De heer Prins uit Gouda besohryft twee methoden die hy onlangs in Tottenham en Lee by Londen in werking zag. De eerste is de methode uitsluitend bestemd voor groote fa brieken. Deze methode, in Amerika ingevoerd, is ook veel in Engeland in gebruik de andere, vooral geschikt voor Nederland, omdat zjj toe passelijk is voor de kleinste tot de grootste in richtingen, is van lateren tyd. Aan de hand van uitgebreide teekeningen geeft spr. eene beschryving van het Forness patent, een continueel werkende toestel gevende van 10 tot 100 procent vermogen in volume en van 0 tot 35 kaarsen lichtsterkte a la mi nute. Nog enkele leden vorzoeken inlichtingen omtrent dit soort gas, dat op het vasteland nog slechts te Brussel en Kopenhagen voor een deel in de behoefte aan gas voorziet. Donderdagmorgen te 9 uur voortzetting der vergadering. Staten-Generaal. 2e. Kameb. Zitting van Donderdag 27 Juni. By de behandeling van bet ontwerp tot instelling van een derde kantongerecht Rot terdam stelde de heer A. Smit zijn amende ment voor, om het kantongerecht Ridderkerk te behouden, als in het belang van 22,500 inwoners van verschillende gemeenten. De heer De Kanter verdedigde sterk het amendement. De Minister van Justitie daarentegen achtte het amendement niet' aan te raden, omdat daardoor half Yselmonde wordt ingedeeld by Rotterdam eu dus de belangen van het platte land worden miskend, in strjjd met de eigen vlag op 12 Maart dopr den heer Smit ont plooid. Behoud van Ridderkerk als kantongerecht acht de Minister onndodig, en de nitgaven daarvoor niet gerechtvaardigd. Het amendement-Smit is evenwel aange nomen met 40 tegen 27 stemmen, zoodat het kanton Ridderkerk behouden bljjft. Het go- heele gewyzigde ontwerp ia aangenomen met 48 tegen ^1 stemmen. De Amsterdam8che correspondent der »N. R. Ct.c schryft over de beteekeois der aan staande Raadsverkiezing aldaax o. a. het Burgerplicht* heeft Donderdagavond in. dèn ons wachtenden stryd om 14 gemeenteraads zetels positie genomen. Uit de samenstelling van hare candidaten lyst blijkt, dat het karak ter van dien stryd voor zoover Burger plicht* betreft een anti-clerjpale en ami- radicale zal zyn. Dqt op die capdidatenlhst ook het aftredend katholiek lid nn\ van Ogtt^p voorkomt, verandert niets aan hare strekking evenmin het feit dat, waar de heer Ger ritsen met 79 stemmen in de minderheid bleef, de candidatunr van mr. Treob'f met applaus begroet en met 174 stemmen geproclameerd werd. i De katholieke fractie in den Raad heeft eerst onder den invloed der in de laatste jaren ver sterkte antirevolntionaire partygroep eene tegen het openbaar onderwys agressieve hooding aan genomen, en vooral mr. van Ogtrop gat gedu rende de vele jaren dat hy in den Raad zetelde, bljjk van in deze allerminst zyn oordeel door een «parti-pris* te laten beheerschen. Het verschillend standpunt, door dekiesver- eeniging aangenomen tegen mr. Trenb en den heer Gerritsen, is niet met één woord te ver klaren. Moge het al waar zyn, dat door laatstgenoemde als Raadslid weinig of niets verwezenlijkt werd van al hetgeen hij den kiezers in redevoering en geschrifte voorspie gelde, ook van mr. Trenb moet het nog blyken, of in hem het reorganiseerend talent zetelt, dat de gemeente uit den drak zal helpen. Tot heden z- men denke aan de forensenqnaestie hebben zyne pogingen om de inkomsten der gemeente te vermeerderen en de belastingen te verminderen, fiasco gemaakt. En van zyn Optreden tegen de monopolies moet men de resultaten nog afwachten. Alleen heeft mr. Trenb sinds hy aan de tafel van het da- gel ij ksch bestunr plaats nam getoond, meer plooibaar te wtzen dan de heer Gerritsen en van zyn radicalisme de scherpe kanten zóózeer te hebben afgeschaafd, dat zelfs voor de meer behondende leden van den Raad het verkeer met hem niet onmogelyk is gebleken. Ook al zen het mr. Trenb in het hoofd lijn gekomen, in zóó krasse termen zyne meenin gen te formnleeren als de heer Gerritsen het deed in zyn schryven aan het bestnur van Burgerplicht*, men zon er nu meu mr. Trenb aan het werk heeft gezien toch niet de booze strekkiug aan geven, die men er aan toedicht, na ze uit de pen komen van den heer Gerritsen. Dat schryven aan Burgerplichtheeft het vertrouwen in den heer Gerritsen zeer zeker niet verhoogd. De brief, welke meer schynt ingegeven door wrok tegen gemeente conces sionarissen, die in hunne ondernemingen for tuin ljjk zyn geweest, dan door het kalme oor deel vanf den man van zaken, moet door de bnrgerjj j— die zelve in het klein of groot zaken drijft niet gunstig zyn opgenomen. I Het voornemen bestaat by de plechtige uit reiking van de ridderorden, eervolle vermel dingen en eeresabels voor de Lombok expeditie op 6 Juli a.s. in het Malieveld te 's Graven- hage, ook het eereteeken voor belangryke krijgsverrichtingen voor andere expedities uit te reiken aan hen die daarvoor in aanmerking komen. De vergadering van de Vereeniging voor hooger onderwys op Gereformeerde grondslag* werd gister in «Seinpost* gehouden, geleid door dr. Kujjper en bygewoond door een groot aantal leden, begunstigers en genoodigden. ^Eene verklaring in het jaarverslag, dat dej p^ogleerareh hnn öhderwijs znllen toetsen aan Gereforïneerdeijweginselen, gelyf'k art. 2 derjj statuten voorschrijft, gaf aan ds. Lookhorst, jfrah Haarlem, aMleiding om te wjjzeq Op de' geruchten, die» ipopert1, en op de vrees Sommigen, dat het onderwys vaA prof.il' lp. de Savornin.(Lobman niet lou zyn teenkomstig dnt rirrtikel, en j p diep Jverd door hem éja-35 andere liden wrs 'een commissie t/ró onder?oe^|tp bqtjip" Dit' vetzoek wal op overweg] voornamelijk ontleend aan hel heer Lohman als hoofdredacl Nederlanden* weml geschreven, f Hoewel i 4r- Scbott er tegeq jütokwam, dat het verzoek eigenlyk een aanklacpt was, ver klaarde de heer Lohman juist op dien grond zülk eene Commissie te begeeren, waarna eóne commissie van negen leden werd benoemd, j Om 2 unr werd na de besloteq vergadering eene openbare vergadering belegd, waarin prof. Fabius het antirevolntionnaire standpunt be sprak en verscheidene stellingen ontwikkelde. Er volgde een breedvoerig debat. Men schryft uit Eist (Betuwe), dd. 26 Jdni Gisteren zyn alhier de eerste roode en zwarte bessen ter verzending naar Engeland ontvangen, de roode tegen 6 cents, de zwarte tegen 12 cents per kilo. Duizenden kilo's van deze vrach ten worden van hier derwaarts verzonden. Uit de Betnwe wordt geschreven. De kersenbazen gaat het goed dit jaar, er worden goede pryzen besteeder gaat geen kers verloren dank zy de gunstige weerge steldheid, de vooruitzichten van de landboower zijn wat betreft de oogst der verschillende ge wassen alle zonder onderscheid gunstig. Het is een pracht als men door de velden gaat. Iedereen heeft geleerd, dat aan de polen dag en nacht, d. w. z, de duur van de aan wezigheid der zon boven den horizon en van haar afwezigheid onder dezen, een halfjaar dnnrt, en evenzoo weet ieder, dat aan de linie dag en nacht beide 12 uren duren. Deze overgang van 12 unr tot een halfjaar ge schiedt natnnrlyk geleideljj k met de toenemende geographische breedte, en daaruit volgt, dat op ons noordelyk halfrond in de lente en in den zomer, wanneer de Noordpool een half jaar dag heeft, de lengte van den dag van de linie naar het noorden toe moet toenemen en daarentegen in den herfst en den winter, wanneer de Noordpool in voortdnrenden nacht gehald is, de tpeneqiing van de dagen in om gekeerde richting p|aats vindt. De eerste Mei zal bv. in Napels belangryk korter zjjn dan in Stockholm en Omgekeerd zal de 1ste No vember in St. Petersburg korter zyn dan in Konstantinopel. De langste dag (of de langsU nacht) duurt op 16" breedte zoowat 13 aren, op 30° breedte zoowat 14 aren, op 41° breedte zoowat 15 aren. oj^l0 breedte zoowat 19 uren, op 63* breedttn^owat 20 uren, op 66» breedte zoowat 24 ünBFop 67° breedte zoowat 1 maand, op 73° breedte zoowat 4 maanden. Nederland is gelegen tnsschen 50° 45' en 53o 21' N.-Br. Oj^het zuidelyk punt van ons land dnnrt de^a Op het Noordeljjka bste dag 16 nren 21 min. fpunt 16 nren 511 min. (ütr. Dbl.) In den afgeloopj ingebroken in de (ifl Thiel, hoofd der sclu De bewoners waren.! dagen op reis gegqtt De dief of 'dieven.! houden, daar men ontvreemd is kan Ad n nacht is te Pnrmerent jning van den heer Van ol met uitgebreid leerplan, regens vacantie, een paar hebben gedacht hais ge- ps door elkaar vond. Wat j niet worden opgegó'ren. Te Rotterdam ('l vereeniging tot vejsb in de Israëlitische M Deze vereenigingTi te voorkomen en M welke duurzame door het bevorderëi samenwerking tnsj»! gingen van jveldM eerbiediging van ijmj Tot bestuursleden B. Sanson, 0. O wei j opgericht een «Centrale tering van de armenzorg ineen te aldaar, telt zich ten doel, armoede pestryden door niiddolen betering medebrengen en tan Onderling overleg en en dè bestaande ibreeni- gheiu, een en ander met erden benoemd dp heeren |eim|er, Jos M. dé Jongh, O. Andriessen, M(. .(Wolfsbergen, arils M. Rolak in J. M. SchnitzIejr|?S j f De vereejhiging Aafy r ftelke 17 dfmes. <j LU Te Arnhejip kwatnj wielrijders gekli [isseupg mef; eenf ingeladen kreeg ruik op btyl hoofÜ. lucbgpnde,' werdf ^oedeode l'4erklf' Iftar de h(Mden 1 fgbrd, waarb|j eeitjoi pa 111 leden, q| giëterenavoijd een j angel ai ia woord! wprkliedenj Een jen •by| een slttg knel- eeni het café MusisjB^ram j '.y afchtervolgd; door dej weaden eenige stoelen»,' tegenstanders geslin- ,___y_ieijijch zulk een ernBtige wond aan bet hoofd bekwam, dat hy, na Verbonden te zyh, naar het ziekenhuis moest vervoerd wyrden. Uit Kopenhagen wordt aan de >H. Ct.« Met een extratrein gingen de journalisten gister naar Frederiksborg, het slot, dat in 1859 geheel door brand vernield en daarna nieuw opgebouwd werd, vroeger zomerverblijf des konings, thans Nationaal Mnsenm. Daarna bezocht men het beroemde Fredensborg, dat 's zomers zoovele vorsten herbergt. '8 Avonds werd door de stad Kopenhagen een schitterend diner aangeboden, en ten slotte was er een feest in «Tivoli*,' waar dertig duizend menschen waren. Op het strand onder Monster zyn twee lijken van zeelieden aangespoeld, in staat van ontbinding. Een goed bewaakt rechtsgebonw. In een zittingzaal van het paleis van justitie te Darmstadt vond men dezer dagen deleeren zittingen van de stoelen der heeren rechten alle stukgesneden. Op het Lago Maggiore is Zondag naby Locarno een boot met een gezelschap, dat een pleiziertochtje maakte, omgeslagen door eeu plotselingen rukwind. Een aantal opvarenden wisten zich te redden door zich aan de boot vast te klemmen, tot zy door andere bootjes Gouda Moordrecht. Nieuwerkerk Oapello Rotterdam Botterdam Gapelle Nieuwerkerk Moordrecht Gouda 6.80 7.— 7.26 7.82 7.89 7.46 7.66 6.— 5.10 6.19 6.26 6.82 8.40 8.47 8.64 9.01 9.10 6.01 6.18 6.11 6.99 6.86 9.06 10.17 9.96 10.— 11.86 7.96 7.47 8.— 7.46 8.07 8.18 10.54 11.01 11.08 11.15 11.94 8.86 8.55 19.98 12.22 12.29 12.86 12.48 0 12.52 1.44 botterdam. 1.24 8.82 3.44 4.02 9.40 9.51 9.69 10.11 10.22 10.83 10.89 10.46 10.52 3.50 ■GOUDA. 11.60 19.20 19.08 12.40 4.50 5.24 7.11 7.52 8.32 8.43 8.51 9.67 11.18 4.57 0 0 7.59 0 0 0 10.04 0 5.04 0 0 8.06 0 0 0 10.11 0 5.11 0 0 8.18 0 0 10.18 0 5.20 5.42 7.80 8.22 8.52 9.03 9.10 10.27 11.80 1.45 2.50 8.10 8.48 4.20 6.81 6.20 8.05 2.41 1.55 0 0 0 0 0 6.30 0 2.10 2.02 0 0 0 0 0 6.87 0 9.1 2.09 0 0 0 0 0 6.44 0 t 3.15 8.09 3.29 4.08 4.40 5.51 6.50 8.25 10.06 GOUDA DEN HAAG. 9.87 10.20 1*0.50 12.19 12.25 1.27 8.86 8.47 4.45 6,27 7.14 7.49 8.29 8.64 9.54 11.16 11.02 0 12.37 000 4.57 8.01 n 10.06 0 11.18 0 12.46 0 0 0 5.08 0 8.12 0 10.16 SC 8.12 9.18 9.87 10.07 10.48 Vl'.82 12.49 1.57 4.05 4.17 Vil 5.57 7.44 8.81 9".- 9.2210.82 11.46 DEN HAAG GOUDA. Gouda 7.30 6.35 9.09 Zev.-M. 7.42 8.47 0 Z.-Zegw.7.63 8.56 0 Yoorb. 8.07 9.08 Gouda. Oudew. Woerden Utree bt G O UD A-UTREC H T. 5.85 6.40 7.66 8.09 8.21 9.06 10.19 11.— 12.48 2.28 8.17 4.16 5.50 6.64 0 0 0 0 1L14 0 2-87 0 0 5.59 7.03 8.12 0000 1L23 0 2.46 8.34 ft.18 7.28 8.28 8.41 9.— 9.87 10.61 11.46 1.20 3.08 GOUD A—A M8TERDAM. 6.40 8.21 10.01 11.— 12.10 8.81 4.47 L«u Wp. 7.6» 2.10 10.50 12.45 1.— 4.20 5.45 4.47 6.57 6.56 8.31 10.16 7.10 10.20 5.05 6.17 7.18 8.48 10.87 .50 4.48 5.29 6.86 7.45 9.04 11.— 6.56 6.19 10.16 11.1» 'sHage 6.48 7.20 7.48 8.80 9.28 9.4610.1411.8612.161.88 2.44 2.68 3.48 4.16 5.17 6.11 7.58 9.88{ Yoorb. 6.64 0000 0 10.20 K 0 1.44 00000 0 0 Z.-Zegw6.08 0 0 KH 0 10.85 1.68 00000 ®«18 9.68 Zev.-M.6.19 0000 0 10.46 w 2.09 00000 M2 10.02 Gouda 6.80 7.50 8.18 9.— 9.66 10.1610.57 12.05 12.45 2.20 3.14 8.26 4.13 4.48 5.47 6.68 8.28 10.12 Stopt ïe Bleiswük-Kruisweg en Nootdorp-Leidschendam. UTRECH T-G O U D A. 10.—11.84 12.60 8.10 8.62 4.48 6.86 10.28 11.61 0 0 4.16 0 6.68 10.81 0 0 0 4.24 0 10.44 12.07 1.22 8.42 4.87 1.20 7.09 AM8TEKDA M-G O U D A. 9.51 11.— 2.40 4.2» 10.14 19.19 MO MO Utrecht Woerden Oudewater Gouda 6.33 7.50 6.68 8.11 7.07 8.19 7.20 8.32 9.— 9.84 7.60 8.09 9.07 10.84 9.28 10.54 g> 0 ».36 0 8.26 8.41 9.49 11.10 Amaterdam Wp Gouda 6.50 7J0 8.15 9.04 6.86 7.46 8.— 10.— 8.49 11.10 werden opgenomen, maar tien hunner ver dronken jammerlijk. Onder Woensel viel zekere J. Van H. by het nithalen van een eksternest uit den boom met het ongelukkig gevolg, dat hy terstond een lyk was. In het laatst der volgende maand zal het gewest Znid-Holland van het Nederlandscb Gymnastiekverbond op de schietbaan te Delft een tweedaagsch gymnastiokfeest honden. Daar toe heeft zich te Delft, onder eere-voorzitter- schap van den borgemeester, eene feestcom missie gevormd. Eene waarborgfonds in aan- deelen van f 5 zal bijeengebracht worden. Den eersten dag zal een gymnastiek-uitvoe- ring plaats hebbeD, den tweeden dag een wed strijd voor turners en voor militairen, benevens e|ne uitvoering door kinderen. Te Haarlem heeft zekere G. I. in een bier huis een ander zoodanig met een bierglas op het hoofd geslagen, dat de man in levensge vaar verkeert. De officier van justitie eu de rechthr-commissaris houden zich met een on- denoeK bazig. I In hot Engelscho Hoogerhnis zeide lord Salisby, dat hèt oogenblik nog niet gekomen is om eene verklaring af te leggen over de politiek der regeering; het eerste wat der regeering te doen staat, is het Parlement zoo 1 spoedig mpgelyk te ontbinden spreker hoopte dat de ontbinding reeds 8 of 9 Juli zon kunnen geschieden. Wy zullen trachten, zeide spreker, de beslissing der kiezers te verhaasten want deze alleen zal onze politieke gedrags lijn afbakenen. Lord Ropebery drukte er zyne ve^jazing over nit dat, terwyl de vorigs regeering1 bereid was bate politiek aan het oordeel der kiezers té onderwerpen, d$ tegenwoordige rfegeering niets wjl Ibslaten van hare poptiek. 'Verder vroeg lqrd Ro8ebery opheldering ove)r het bniten-f gfewone feit dat lord Salisbury ieeds Dins- dag, vóórdat hy tot den handkns'lals premier en minister van buitenlandsche zaken was toe gelaten, aanl den heer CampbelriBannerman de zegels vpn het, War Office had laten op- v ragen. «j Lord Rosebery zeide, dat de oppositie met haar vraag 'om een politieke verklaring moet t wachten totdat do regeering voltallig is. Wat '>de qnaestie diet den heer Campbell-Bannerman betreft, spréïer had hem alleen laten vragen, of het hem in het belang van den openbaron dienst convenieerde de zegels eerder af te geveu spreker had volstrekt niet bedoeld, den heer Bannerman te beleedigen. Lord Rosebery verklaarde genoegen te ne men met deze verontschuldiging. Lord Salisbury heeft zyn ministerie grooten- deels bijeen. De «Times* deelt mede, dat de premier tevens de portefeuille van buitenland sche zaken zal aanvaardensir Miohael Hicks Beach treedt op als minister van financiën, de heer A. Balfou^ als eerste-lord der schatkist, de heer Chamberlain als minister van koloniën en de heer Goschen als minister van marine. De hertog van Devonshire zal, behalve het voorzitterschap van den geheimen staatsraad, ook het presidium aanvaarden van de commissie voor de nationale verdediging, die nog moet worden ingesteld. De hertog was indertijd voorzitter der commissie, die deze instelling in haar rapport krachtig heeft voorgestaan. De «Daily News* deelt mede, dat de radicale leiders het nieuwe kabinet geen hindernissen in den weg zallen leggen, zoodra het zyn program heeft' medegedeeld. Dan kan de be grooting spoedig tot stand worden gebracht en kan de ontbinding den lOen of 12en Juli worden bevolen. Inmiddels is de voorbereiding voor de nieuwe verkiezingen reeds begonnen. De heer Ëalfonr sprak gisteravond in Manchester, en de heer Chamberlain zal heden in Birmingham optre den. Beiden moeten zich, evenals de heeren Hicks Beach en Goschen, aan een herkiezing onderwerpen, wyl zy als leden van bet Lager- hois een benoeming tot minister hebben aan genomen. De Fransehe kamer hield zich bezig met de supplementaire kredieten, door de regeering aangevraagd voor Soedan en voor de expeditie Monteil. De republikein Bozérian ertisieerde de nit gaven die de regeering gedaan had zonder goedkeuring van het parlement, en diende een motie in, waar by verklaard werd dat de mi nisters civiel verantwoordelijk zyn. Deze motie werd met 309 tegen 154 st. aangenomen. In de Fransehe Kamer werd de beraadsla ging over de kredieten voor de expeditie-Mon- teil gisteren voortgezet. De heer Delcassé, oud-minister van koloniën, verdedigde de or ganisatie der expeditie. Verscheiden afge vaardigden verweten Delcassé, dat hy voor de expeditie-Monteil sommen had gebruikt die voor Oubanghi waren toegestaan. De minister yan koloniën Chautemps ver langde dat men de kredieten zon aannemen, want men moet zyn handteekoning houoreeren; indien de kredieten worden verworpen, zal de regeering een nienwe aanvraag om kredieten moeten indienen. Een motie om de kredieten uit te stellen werd met 43fi tegen 89 stemmen aangenomen. Een voorstel tot het honden van een enquête werd door Chautemps bestreden en met 347 tegen 195 stemmen verworpen. Ten slotte werd een motie van vertrouwen aangenomen met 322 tegen 3 stejnmen. De minister van onderwys heeft dezer dagen een plan uitgewerkt om wyziging te brengen in de organisatie van het Hooger Onderwys, en daartoe bij de Kamer het ontwerp inge diend om den naam van universiteit toe te kennen aan de nu sedert 1885 bestaande faculteiten. Dit ontwerp schynt de regeling van eene eenvoudige, natuurlijke zaak te geldeytoch wordt daarmede een levensbelang voor Frank- ryk aangeroerd. Het land gaat gebukt onder de centralisatie, die al zyn beste krachten naar Parys trekt. Het ontwerp van den minister nn is een poging te ineor, om te decentrali- seeren. In 1885 zyn de thans bestaande faculteiten georganiseerd. Vyf jaar later, in 1890, deed de toenmalige minister van onderwys een on derwerp in gereedheid brengen tot hervorming van het Hooger Onderwys. Frankrijk zon acht universiteiten krijgen eu daardoor zon het land verdeeld worden in even zooveel universiteit8-districten. De basis, waarop de minister zyne berekening bonwde, was het aantal faculteiten, die aan de bestaande in richtingen van Hooger Onderwys vertegen woordigd waren. Alle centra met vier facul teiten (de theologische, zoowel voor Roomschen als protestanten, staan afzonderlijk) zonden tot universiteiten verheven Jwtaden. Maar het ontwerp vond geen genade in de oogen Van den Senaat. Enkele stedei, die daardoor han faculteiten zouden zien opgeheven kwamen in verzet, en de locale belangen zege vierden over de algemeeme. Het plan werd echter door de regeering niet voorgoed ter zyde geschoven, en de hooger onderwys-qnaestie bleef steeds ter tafel. De Algémeene Raden, die krachtens het besluit van 1885 de faculteiten vertegenwoordigen, wonnen alrneër invloed. De faculteiten af- zoqderlyk eu te zameri kregen rechtspersoon lijkheid haar werd het beheer der eigen goe deren toegestaan en alles duidde aan, dat een nienwe poging der regeering tot het in stellen van een zeker aantal universiteiten niet lang meer zou uitblyveu. Dat is dan ook geschied. Eu het nieuwe ontwerp, dat voor Frankryk vyftien universi teiten vaststelt, vond reeds aanstonds veel sym pathie. Het grooter getal, waardoor er minder faculteiten geroepen zyn om te verdwynen, heeft menig tegenstander ontwapend. Zal het ontwerp-Poincairé wet worden, dan heef Frankryk een grooten stap gedaan in de richting van decentralisatie. Al zal Parys nog lang zyn aantrekkingskracht behouden, zoo zullen toch veel ouders hun zoou9 naar de nieuwe universiteiten zouden. De Belgische Kamer heeft de beraadslaging over de voorloopige maatregelen voor den Congo-staat ten einde gebracht, te midden van een geweldig tumult dat door de socialisten werd verwekt. Als protest tegen het onder drukken van het debat verlieten de socialisten voor de stemming de zaal. Met 71 tegen 16 stemmen eu 8 blanco werd het voorstel om de schuldvordering van De Browne de Tiège te voldoen, aangenomen. De hypothecaire leeniüg van den Oongo- spoorweg werd met 66 stemmen tegen 15 en 7 blanco goedgekeurd. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der Gemeente Gouda, Gezien artikel 182 der Wet van den 29sten Juni 1851 («Staatsblad no. 85«). Brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in 1894, tei Plaatse lijke Secretarie in drak verkrijgbaar is, tegen betaling van een gulden. Gouda, den 28n Juni 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, BROUWER. Burgerleken Stand. Moordrecht GEBOREN22 Juni. Aaltje, ouders J. Vonk en A. Verwejj. Zevenhuizen GEBOREN Neeltje, onders J. de Koning en G. Hol. GEHUWD A. van Krimpen en A. Dol- laard. OVERLEDENC. W. Jongeneel 2 w. M. van der Knaap 2 m. P. Been 66 j. "t,.. met 20 Korting, Kleiweg- E 73-73», Gouda slotkoers 94>/s 27 JUNI. Nidkhlahd. Cert. Ned.W. S. 2l/i dito dito dito 8 dito dito dito S1/* Hongab. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italië. Inschrijving 1862-81 5 Oostenb. Obl. in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 Pobtugal. Oblig. met coupon 8 dito tioket 8 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Geoona. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje. Perpet. sohuld 1881 4 Tübkeij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leeüing aerie D. Geo. leening serie O. Zuid-Ara. Rep. v. obl. 1892 6 Mexico. Obl. Buit. Soh. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amstebdam. Obligation 1895 3 Rottebdam. Sted. leen. 1894 3 Ned. N. Afr. Hacdelav. aaud. Arendsb. Tab.-My. Certificaten Den-Maatschappij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Yorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. pandbr. S'/j Nederlandsche bank aand. Ned. Handelmaatsch. dito N.-W. It Pac. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 31/» Utr. Hypotheekb. dito 31/, Oostenb. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4 Amebika. Equit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien eert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 ItALiE.Spoorw1.1887/89 A-Eobl.8 Zuid-ltal. Spwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warsohau Weenon aand.4 Rusl. Gr.Russ. Spw-Mij. obl. 4'/9 Baltische dito aand. Fastowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Knrsk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 L dito dito oblig. 4 AMEBiKA.Cent. Pao. Sp. My obl. 6 Ohio, k North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Denver k Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. fc NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. My. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O 6 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. k Nav. Ie h. d. o. O Amsterd. Omnibus My. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 Belgie. Stad Antwerpen 188 7 2'/j Stad Brussel 1886 2k/9 Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oobtenr. Staatsleening 1860 6 K. K. Oost. B. Cr. 1880 3 Spanje. Stad Madrid 3 1868 Ver. Ned. Bez. Hyp. Spobl cert. Vor.krs. 100'/, 101 347s 841/, 88*/8 28 25»/i, 641/, 977, 97»/i. WVii 106*/, 65V, 90 251/, 27% 112 91 «'Vis 130/8 66 688 560 991/s 59 100% 207V, 182% W/l. 101% 1001/, 1501/, 98% 80 38% no*/, 97% 196 138 1041/, 517. 54% 1667s 99% 681%, 86»/, 108% 101*/, 100 108% 142 1847, 108% 56»/, 99 85% 10 Vis 1086/g 84i*/i. 118% 1027/, 48 547/, 14% 220 194% 109»/, 109 103»/,, 103»/, 121% 180 98 42% 110% 100»/, 84%, 26% 649/ll 1067/, 27% 43'/, 757* 61% 54'/, 14»/, »7s 84% VRIJDAG 28 JUNI 1895. Voorzitter: de heer R. L. Martens. Tegenwoordig de hh. Noothoven tob Goor, Jager, Herman, van Veen, van Vreumingen, van der Post, Dercksen, van Iterson, Prince, Hoogenboom, van der Sanden, Straver, Des- sing, Vingerling, de Raadt en Nederhorst. Afwezig de heer Fortujjn Droogleever. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen 1. Het rapport der Raadscommissie belast geweest met het onderzoek der rekeningen van de Volksgaarkeuken en het Hoffmansgesticht, tot goedkearing adviseerende. Ter visie. 2. Een missive van de Commissie over de Stedelyke Beleenbank, inzendende de rekening over het boekjaar, door den kassier der bank opgemaakt, tot goedkearing adviseerende. Ter visie. 3. Een schryven van den heer G. Prince, dat hy de benoeming tot lid van bet Burger- lyk Armbestuur aanneemt. 4. Eene missive van A. Kwinkelenberg dank betuigende voor het hem verleende pen sioen. 5. Een adres van C. van Baaien, dank betnigende voor zyne benoeming tot brug wachter. Deze missives worden aangenomen ióót kennisgeving. 6. Een adres van den heer J. J. Bertel- man ontslag vragende als leeraar aan de Burger-Avondschool tegen 1 September en voor pensioen zich aanbevelende. In handen van B. en W. om bericht en raad. Aan de orde: 1. De benoeming van eene Regentes van de beide Gasthuizen. Benoemd wordt Mevrouw Noothoven van Goor met 14 stemmen. Aan de orde: 2. De benoeming van eenen Brugwachter aan de ophaalbrug op de Gouwe bij de Nieuwe Haven. Na eene tweede vrjje stemming, daar bjj de eerste stemming een gelijk getal op beide sol licitanten waren uitgebracht, werd benoemd P. W. van den Broek met 9 stemmen, E. Bout verkreeg 7 stemmen. Aan de orde 3. De benoeming van een Ljjkdrager. Benoemd wordt C. Versohnt met 16 eteqimen. Aan de orde: 4. De benoeming van eenen voorzitter en vier Leden en hanne plaatsvervangers in de Stembnreanx voor de verkiezing van vyf Leden voor den Gemeenteraad. Benoemd worden tot: lste lid van het hoofdbureau de heer J. M. Noothoven van Goor met 15 stemmen. 2de lid de heer P. de Raadt met 16 st. lste plaatsv. lid de heer H. Jager met 15 st. 2de D. G. van Vrenmin- gen met 15 st. Voorzitter van het onder-burean de heer G. Straver met 15 stemmen. Tot plaatsvervanger de heer C. C. H. Prince met 14 st. lste lid de heer H. J. Nederhorst met 15 st. 2de H. M. Dercksen met 12 st. lste plaatsv. lid de heer C.Boogenboonvniet 15 st. 2de C. G. v. d. Po^P15 De heer DercksenM. de Voorzitter. Het is my ocmogeljjk dien dag zitting te nemen en als na mijn plaatsvervanger ook niet kan, hoe moet dat dan. De heer Nederhorst maakte eveneens be merking, dat hy moeilyk dien dag kon. De Voorzitter merkte op dat daarom jniat plaatsvervangers zyn benoemd. Aan de orde 5. Een voorstel betreffende de vernienwing van een gedeelte van den kaaimanr aan het Nienwe Veerstal. De Voorzitter dit voorstel heeft niet ter visie gelegen, daar de werkzaamheden bjj dit voorstel genoemd, moeten geschieden wanneer er geen hooge vloeden te wachten zyn. Voorgesteld wordt de kaaimanr aan het nienwe Veerstal over 42 meter van bazaltsteen te maken hetwelk een uitgaaf zal vorderen van f 12000.en B. en W. te machtigen ten spoedigste tot de aanbesteding over te gaan. Enkele heeren vroegen eenige inlichtingen, waarna het voorstel werd aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Aan de orde 6. De Rekening van de Sohuttery over het dienstjaar 1894. Wordt goedgekeurd. Aan de orde 7. De Rekening van de Stedelyke Gasfabriek over het dienstjaar 1894. Wordt goedgekeurd. Aan de orde: 8. De adressen van J. van Weelden e. a. betreffende het ryden door de Aaltje-Baksteeg. Nadat door eenige heeren het woord was gevoerd om tevens ook de Willemsteeg voor rjjtuigen open te stellen en borden te plaatsen om stapvoets te ryden, werd het voorstel van B. en W. aangenomen. Aan de orde 9. Het adres'van A. H. van Dillen betref fende de herstelling van eene schoeiing of ge leidingschot bjj de Donkere Slnis achter zijne woning. 10. Het voorstel betreffende het verleenen eener gratificatie aan den door ziekte voorden dienst ongeschikt gewordSWfcads-werker A. de Koning. 11. Het voorstel betreffende de toelating van kinderen nit andere gemeenten op de scholen dezer gemeente. Over deze voorstellen had geen discussie plaats. Zy werden allen aangenomen zonder hoofdeljjke stemming. Niets meer aan de orde zjjnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. V Gevoelig voor de veelvuldige bewjjzen van deelneming, ondervonden bjj het treurig verlies van ons innig geliefd Kind, betuigen wy door dezen onzen harteljjken dank. 0. J. BRUIJNEL. P. BRUUNEL- Gkindil. Goudat 28 Juni 1895.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 4