r DE ZANGERS. No. 6697. Maandag 1 Juli 1895. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 4ste Jaargang. BINNENLAND. FEUILLETON. post 1.70. rato). 7. Marech In de plaats van den heer A. C. van Aelst, die voor bet lidmaatschap in den Raad heeft bedankt, werd gesteld de heer P. A. van Dojj- neb Montgn. fDe heer D. Vis, secretaris-kerkvoogd der ed. Herv. Gemeente te Nienwerkerk a/d. iJsel, heeft als zoodanig zijn ontslag genomen. Velen zullen dit met leedwezen vernemen, daar hg zich, zoolang hjj die betrekking vervulde, ongeveer zes jaar, op uitstekende wjjze van zgn plicht gekweten heeft. Door het college van kerkvoogden en nota belen is het traktement van den te beroepen predikant te Stolwyk, vastgesteld op f 1400, benevens vrjje woning met tuin. Het rgks traktement, dat f 800 bedraagt, wordt dos door toelagen der gemeente met f 600 verhoogd. Men scbrgft uit Berg-Ambacht Het was gisteren voor onze gemeente een feestelijke dag. De nieuwbenoemde burge meester, de heer P. Hoytema van Konijnen burg aanvaardde zijne betrekking. Met 2 rijtuigen werd ZEd. Achtb. door den gemeen teraad, benevens den secretaris, van Gouda afgehaald. Aan den ingang van het dorp, nabjj de woning van deu waarnemenden bur gemeester, den heer D. Oskam, stond de ge meente-eerepoort opgericht, keurig met groen en bloemen versierd en van Welkom* voor zien. Geheel het dorp ook de toren, vlagde. In de opzettelijk daarvoor te 2 uren gehouden raadsvergadering, werd de nieuwe burgemeester pleohtig geïnstalleerd door den hepr D. Oskam met eene schoone toespraak, waarop de bur gemeester repliceerde éir verdere toespraken volgden. Daarna wer/ö JU burgemeester be noemd tot ambtenaar T.njl den burgerlijken stand. I Hierbij waren o. a. AgCnwoordig de ouders ran den burgemeester en onderscheidene bur gemeesters vaii omliggende gemeenten. Na afloop dezer vergadering bracht de burgemeester met den raad enz. bezoek aan de lste openb. school, idie net versierd was. Het hoofd der school verwelkomde den burgemeester waarna de jonge juffrouw Bettink hem een bouquet aanbood. De kinderen zongen toe passelijke liederen en werden op 's burgemeesters kosten rjjk onthaald, terwjjl een vjjftiental jonge dames trouw hielpen bedienen. Daarna be zochten de burgemeester en de overige heerer en dames de school met den bijbel en ten laatste de 2de openbare school. Ook in deze scholen ontbrak het niet aan toespraken en feestliede ren en werden de kinderen onthaald, 's Avonds hield de burgemeester receptie, die goed be zocht werd. Eene feestelijke stemming, be gunstigd door fraai zonnig weder, bezielde de ingezetenen den geheelen dag. In «De Kampioen* Orgaan van den Algem. Nederlandschen Wielrjjders-Bond lezen wg het volgende Een koffiehuishouder te Zegwaart schrjjft ons Geachte vrind! Bjj deze deel ik u beleeft meeden dat ik verBoheidemaalen van fielese- peden heereu ge vraagt ben of hier geen Bond Kaffee bestond en dat Bestaat bjj ons niet toen heeft ik door aanraden van eenigen heeren geecheven naar mgn heer Koolhoven pennig- meester van de N„ W. Bond en daar is geen aanleiding toe gevonden om dat te sluiten bjj mg nu kreeg ik van morgen met het veert van leiden noch al weer Bezoek van heeren en die vroegen er rag ook er weer na of hier geen Bond Kaffee bestond daarop kwam er weer een vrind van u bij mg die vroeg er mg ook na en toen heeft ik met hem gesprooken over dtft schrgven naar Koolhooven maar die heer heeft mij geweezen om naar u schrgven dat de gelegenheid er Bjj mij uitsteekent toe bestaat die vrind van u en van mg zal Wel Bjj u koomen die heeft mgn haelen zaak Bezigtigt en mg aangeraden om den enkelen letter naar u te sehrgven want die mgnheer vond het dringend nodig dat het hier Bestond zoo zal hg wel bjj u koomen om er over te spreeken. Aan het Verslag van deu toestand der Ge meeDte Gouca over 1894 ontleenen wjj het volgende De kiezerslijsten werden den 13en Maarr vastgesteld. Bezwaarschriften daartegen werden niet in gediend. De ljjsten werden den 28en Maart gesloten. Het aantal kiezers bedroeg: voor leden v. d. Tweede K. der Sfc.-G. 1137 Provinciale Staten. 1134 den Gemeenteraad 1133 De Raad bestond op den 31en December jl. uit de volgende leden De Heeren Jaar van aftreding- W. J. Fortugn Droogleever 1895 A. van Veen C. P. W. Dessing J. J. van der Sanden A. Vingerling G. Straver1897 D. G. van Vreumingen H. Jager C. C. H. Prince Dr. F. IJ. G. van Iierson C. G. van der Post. 1897 Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn. 1899 H. W. G. Koning H. M. Dercksen J. M. Noothoven van Goor C. Hoogenboom F. Herman de Groot Fz Ter vervanging van den heer G. A. Oudjjk, in 1893 overleden, werd tot raadslid benoemd de heer O. P. W. Dessing, die den 25en Mei zitting nam. Een groot verlies leed de Gemeente door het overigden op den lien Jali van den heer G. J. Steens Zgnen, die slechts korten tjjd, namelijk van April 1893, het lidmaatschap van den Gemeenteraad had vervuld. In deze vacature werd voorzien door de ver kiezing van den heer F. Herman dë Groot Fz., die den 4en December werd geïnstalleerd. Voorts namen hnn ontslag iu September de heer H. G. Hoefbamer, uithoofde van zjjn vertrek nit de Gemeente, en in October de heer A. I£. van der Garden. Eerstgenoemde had sedert 1883, de laatstgemelde sedert 1885 zitting in den Baad. Beiden behartigden met jjver d? huD toevertrouwde belangen. In hunne plaats werden benoemd de heeren J. J. van der Sanden ên A. Vingerling, die op 14 December de bjj de Wet gevorderde eeden aflegden. Het Collegie van Dagelgkz^h Bestuur onder-^ ging geenè verandering in zjjn aamenitellingr Het bestond op 31 December jl. nit de heeren Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, Bnrgem. H. W. G. Koning, j. v. aftr. 1899 w J. M. Noothoven v, Goor, 1896 De jaarwedde van den Burgemeester be draagt f 2000,— die van de Wethouders ieder 800,— Vaste Commissiën. Ie. De Commissie hellast met het ont werpen en het herzien der plaatselijke veror deningen tegen wier overtreding straf is be dreigd* werd vernieuwd en aldus samengesteld Voorzitter de Burgemeester. Leden de Heeren W. J. Fortujjn Droogleever. Dr. F. H. G. van Iterson. C. C. H. Prince. H. Jager. De heer Jager werd verkosen ter vervan ging van den heer H. G. Hoefbamer, die we gens zjjn uittreden uit den Gemeenteraad op gehouden had deel uit te maken van de Com- fhissie. 2e. De «Commissie van beheer der Stede lijke Gasfabriek*, ingesteld bjj Raadsbesluit van 21 Dec. 1886, waarin zitting hadden de heeren (Uit het Zwetdtch.) Dadelijk na deu middag begaven tante,"Harald en Gunnar zich naar de kerk, nadat de eerste weer een bezoek gebracht had aan Arvid, dien zij ditwzal verergerd vond. Ter nedergeslagen en treurig wandelde zij met de beide jongelingen voort. Op eenigen afstand van de kerk wist Gunner zich onder eenig voorwendsel van hen te verwijderen. Harald en tante volgden langzaam en dewijl Gun nar niet terugkwam, deed de eerste den voorslag do kark binnen te gaan. De deuren waren open, maar de kerk geheel ledig. Tante en Harald gingen naar het koor, maar toen zij aan het kruispad kwamen, klonk van het Gua- taviaansch grafkoor een heerlijk gezang, welks tonen met gedempt geluid, gelijk dat, hetwelk door den demper aan een viool wordt voortgebracht, door. het gebarsten altaar haar tegenstroomden. Het was Gejjer's Avondbeschouwing." Het waren studenten, Emma, die door deze ver wring de moeder van een harer makkers de amart wilden doen vergeten, die haar beheeraehte. Tante verhaalde, dat zij diep getroffen waa geweest, niet alleen door het aohoone gezang, maar ook door het bewijs van hartelijke deelneming, dat er voor haar in gelegen was. Zij beweerde zelfs, dat zij nooit door de muziek zoo was aangegrepen als door het gezang, dat zij toen hoorde. Terwijl de tonen hare ooren streelden, zweeg de droefheid in haar gemoed en hoop en troost ver vingen de plaats der vroegere moedeloosheid. Nu, Emma, was dat niet mooi gedaan van Harald en Gunnar, die haar deze verrassing bezorgd had den? Gjj zult moeten erkennen, dat de studenten van Upsala, men moge nog zoo sleoht van hen spre ken, jongelingen met warme harten zijn. Bedenk daarbij, dat dit voor Arvid's moeder ge daan werd en de onderscheiding, die zij haar bewe: zen, kwam dus uit een geheel ander gevoel voort dan dat, hetwelk hen bezielt, wanneer zij hoffelijk jegens ons, meisjes, zijn. Gedurende al den tijd, dien tante in Upsala ge weest is, hebben Gunnar en Harald haar telkens in hunne vrije uren bezocht en met haar gewandeld zij hebben in den botaoisohen tnin voor haar gezongen en haar menigen avond door eene serenade verkwikt. WaB ik verleden jaar met het dubbelkwartet hoo- gelijk ingenomen, nu houd ik van de wakkere jon gelingen, die zich zoo lief getoond hebben jegens eene treurige en ongelukkige moeder, nog meer. Juist toen tante geëindigd had te verhalen, hoe vriendelijk Arvid's makkers geweest waren en ik mg in lot over hen wilde uitlaten, werd mijn mond het zwijgen opgelegd door een liefelijk gezaag, dat tot ons doordrong. 1'\ Het was eene sèréndöe, maar ik rekende die mg zelve niet toe; dat de uitstekende zangers menigmaal voor tantt gezongen hadden en zij zouden dit gewis dezen avond ook wel gedaan hebben, al Mil INIIK Uit ware ik niet in Upsala geweest Wel verre, dat dit de waarde van het gezags verminderde, verhoogde het die integendeel. 9 Harald's stem klonk zoo helder in den avond en ik dacht daarbij aan Elin. Nu, lieve Emma, is het zoo geschikt, dat tante hier blijft tot Arvid zoo verre hersteld is, dat zg hem zonder angst verlaten kan. Natuurlgk blijf ook ik zoo lang; want tante moet toch gezelschap heb ben. Ons verblijf alhier zal wel tot het einde van Mei duren. Mij dunkt, dat het u nu niet veel moeite zal kosten, oom te overreden, met u beiden hier te komen. Hoe prettig zou dat zijn! Wanneer wij daarna Upsala verlaten, gaat gg mede naBr Lunda, alwaar tante Harald, Oaaaar en die van de acht studenten, welke Arvid zouden willen vergezellen, uitgenoodigd heeft. Denkt eens, meisjes, wat een heerlijken zomer met zang en dans wij zoudeh hebben. Toont nu, dat gij verstandige meisjes zjjt, die weten, hoe zij het by hun vader moeten aanleggen, om vooreerst maar te bewerken, dat gg hier köml. Malcolm Ring is met de overige leden van ket dubbelkwartet aan tante voorgesteld geworden en toen hij mg ontmoette, vroeg hij mg in het bijzonder naar Emma. Hg kreeg eene kleur als vuur, toen hg uw naam uitsprak. Omhels Elin voor mij en zeg haar, dat zg niet waard is, Harald's bruid te worden, wanneer zg u niet helpt, om hier te komen. Harald leeft in hoop* Schrgf spoedig en laat mij weten, hoe gij doet. Uwe enz. Selma. Op Lunda heersohle groote drukte voor het aan staande St. Jansfeest. Men verwachtte eene menigte gasten, niet minder dan acht studenten, behalve den zoon des huizes, die nu hersteld was. Bovendien werd de heer Roberg van X. met zijne dochters ver wacht. Men vergastte zich op het vooruitzicht van een recht vrolyken zomerdag en alle jonge meisjes op de plaats verheugden zich in de tyding van het bezoek der studenten, waarbij natuurlgk zang en dans niet achterwege konden blyven. Selma had het verschrikkelijk druk op den mor gen van den dag, dat de gaeton verwacht werden. Zg moest bloomen doen in alle mo^elgke vazen want de vertrekken moesten toch een sieijyk aanzien hebben ec dan moest zg om de vijf minuten naar het hek Ijlen, om te zien, of er ook een rijtuig de laan afkwam. Eindelijk tegen zes uur des namiddags zag men ver in de allée eeue stofwolk. //Daar komen ze juichte Selma in haar binnenste en keek van haar post bQ het hek naar het naderende rijtuig. Toen het zoo naby kwam, dat Selma de porsooen kon ondersoheiden, die er in zaten, ontdekte zij geen enkele witte pet. Het was dus de familie uit X. Zij vond dat nu wel heel aangenaam; maar tooh niet zoo aangenaam, als haar de aankomst der Up- saliënsers zou geweest zyn. Het rijtuig van Roberg reed het plein op. Qm- helzingon, welkomstgroeten werden links en rechts gewisseld, waarna de meisjes zich naar de kamer begaven, die voor haar bestemd was. Selma geleidde hare niohten en van weerszijden had men elkander versohrikkelgk veel te vertellen. (Wordt vervolgd.) De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.26, franco per Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ÖODDA, 29 Juni 1895. Hat Programma der Orgelbespeling in de Groote of St. Janakerk, op Dinsdag 2 Jali 1895, des namiddegs 2 nar, door den heer J. H. B. Spaanderman, lnidt aldus 1. Fantasia Adolph Heuse. a. Moderato. b. Andante. c. Allegro. 2. Fuga No. 1 flber den Namen B. A. C. H. Rob. Schumann. 3. Andante in Es W. A. Mozart. 4. LaudateDominomOmnes GentesJ* Lemmens. 5. a. Largo uit de Sonate No. 189Frederik de Groote. (Solo voor floit.) b. Litaneg (auf das Pest Aller Seelan Franz Schubert. (Solo voor Vox homana.) 6. Sonate No. 2 - F. Mendelssohn a. Grave. Bartholdy. b. Adagio c. Allegro Maestoso en Vivace. mode- E. Silas. Van 1 Jali af zullen de treinen 100, 101, 109, 145, 147 en 115 op de sectie Gouda— Harmeien, dagelijks, en zal trein 304, Oode- waterRotterdam(Maas), des Dinsdags stil houden aan de stopplaats Hekendorp, tnsschen Gouda en Oudewater, tot het opnemen en uit laten van reizigers. De uren waarop genoemde treinen aldaar stoppen zgn reep. 6.47, 7.12, v. m. 12.11, 2.30, 7.03, 7.38 en 6.08 n. m. Door den Raad der gemeente Reeuwgk is afwijzend beschikt op het adres inhoudende het verzoek van de kerkeraden der Gerefor meerde kerk te Reeuwgk en Sluip wgk tot afschaffing der kermis. Vgf stemmen verklaar den- zich voor, twee tegen het behoud der kermia. De liberale kiesvereeniging «Gemeentebelang» te Oudewater stelde Donderdagavond haar can- didaten voor de a.s. periodieke verkiezing voor den Gemeenteraad. Het aftr. lid K. Sille werd wederom candidaat gesteld, terwjjl voor het aftr. lid M. C. van Wjjngaarden gekozen werd de heor C. J. Verhoef. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 16 regek 60 Centen; iedere regel meer 10 Centen, tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1