PARASOLS Inrichtingen welke qevaab, sohadi o» hinder kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goudai,s OPROEPING. h r d'U Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Zomerdienst,1895.Aangevangen t Mei. Tijd van Greenwich. M c Aan het VERSLAG UuiteDlandsch Overzicht. A. van OS, Az., Beurs vau Amsterdam. KENNiSGEVlNG. ADVERTENTICN. Mr. A. A. Vftn Bergen IJzendoorn, Voorzitter. C. C. H. Prince. C. P. W. Deaaingt De heer Dewing werd verkozen ter vervan ging tan vrglen den heer 6. J. Steens Zijnen. Staten-Geaeraal. 2e. Kamer. Zitting van Vrydag 28 Jnni. Beden werden aangenomen de suppletoire begrootingen v^i Marine van Binnenlandse he Zaken, Koloniën en Waterstaatvoorts werden goedgekeurd de koloniale verordening tot bet aangaan van een geldleening ten behoeve van het Immigratiefonds op Suriname. De heer Pyttersen hield een uitvoerig betoog ter gunste van de immigratie, dat door den minister werd toegejnioht. Bjj de snppletoire begrooting van Hoofdstuk 5 verklaarde de minister Van Honten, dat het mond- en klauwzeer zeer vermindert en nog slechts in vgfgemeenten voorkomt, veelminder dos dan in de omliggende landen. Vrees voor bijzondere maatregelen door het buitenland tegenover ons bestaat alzoo niet. De Regee ring heeft den rjjksveeartsen aangeschreven, in elk voorkomend ongeval krachtig op te treden door opstalling. Afmaking moet niet dan in bijzondere' gevallen geschieden. In het wetsontwerp zjjn nog eenige wijzigingen ge bracht. Aangenomen is de wijziging der grens tnsschen Boskoop en Waddinxveen, nadat de minister verzekerd had dat het ontwerp der grensregeling van Leiden zeer spoedig zal worden ingediend. Daarna werd voortgezet het debat over het voorstel-Pgnappel tot wjjziging van de faillis- •ementswet. Door de heeren Harte en Tydeman was een amendement voorgesteld, om voor: »die opbondt te betalen* te lezen: die in den toestand verkeert, dat hg heeft opgehouden te betajeo,* terwijl verder de rechter failliet-ver klaring kan uitspreken niet indien dit in het gemeenschappelijk belang der schnldeischers wenscheljjk, maar tenzg dit in dat belang niet wenscheljjk wordt geoordeeld. Door den heer Heemskerk werden nieuwe amendementen voorgesteld, om weer een on derscheid op te nemen tusschen kooplieden en niet-kooplieden, welke amendementen door den voorsitter en den heer Pijnappel niet als zoo danig werden beschouwd. Door de centrale sectie was besloten, de Kamer op 10 September ten 3 uur des na middags bjjeen te roepen, ter behndeling van de Kieswet in de afdeelingen op li September ten 11 nnr des morgens. De heer Borgesiua achtte een uitstel van twee en een halve maand te lang en stelde voor, het onderzoek te houden op 23 Juli. Bet werd ondersteund door de heeren Van Alpben en bestreden door den heer Mees die meende dat bg de behandeling in Febr. 1896 een voorbereiding van 5 maanden voldoende was. Met 42 tegen 37 stemmen is het voor stel verworpen en dus het afdeelingsonderzoek der Kieswet bepaald op 11 September. Bg het voortgezet debat over het voorstel Pjjnappel is met 63 tegen 17 stemmen besloten de amendementen-Heemskerk niet als zoodanig toe te laten. Het voorstel Pijnappel is met 63 tegen 10 stemmen aangenomen. Voor de faillietverkla ring zal dus in het vervolg, na de invoering der wet vsn 1893, zoowel voor kooplieden als niet-kooplieden als eisch gelden dat de schal denaar »in den toestand verkeert,dat hij heeft opgehouden te betalen. Over bet ge meenschappelijk belang der schuldeischers zal de rechter niet te oordeelen hebben. Volgens het reglement van orde is de heer Pjjnappel door den voorzitter belast met de schriftelijke en mondelinge verdediging van dit voorstel der Tweede Kamer in de Eerste Kamer. De Kamer is op reces uiteengegaan. Zjj heeft in den laatsten tgd heel wat werk ver richt. Onder een dagelgks onophoudelijk bereden wordenden wissel op het spoorweg-emplacement te Leeuwarden is een nest met vijf jonge zwaluwen gevonden. Als er maar even ge- legendheid is, komt de moeder hare jongen opzoeken en voederen. Éen fabrikant te Tilburg ontving het vol gend schrjjven nit Verviers. Door tegenwoordige heb ik de eer u mijne aanboden voor uw benoodheden in dreifriemen en Olie te maken. De groote faam, welke zich injjne dreifriemen verkrijgt hebben in eene ernstige vrjjwating hunner meerderheid. Ik veroorloof mg u om eene proefneming van mjjne produkten te!»er- plichten. I Mijne olie zjjn van gsnsche voornaamste hoedanigheid zonder grondbeginsel van ?oren en drjjven -geen schadelijke werking óp de werktuigen. In de hoop dat gg tot eene proefneming van mjjne riemen bewegen zult zjjn beveel ik mg u aan en bied n mijne vriendelgke hoogach- tingen ,te ontvangen. Sir Wilfrid Lamson zeide dat hg nooit zoo op zjjn neus gekeken had, dan toen hg eens, toen hg een arbeider ontmoette, nit wiefys zak een oude zwarte fleech stak, met di<ét man efen gesprek aanknoopte. Sir Wilfrra wees hem op de ellende, dat er uit het g|- bruik van sterken drank voortsproot en ver maande hem den inhoud van 4qvflesch wég te gooien. De arbeider geraakte zóózeer ondjer den indruk, dat hij de flesch voor den dag baalde en de drank uitstortte ovjpr 'den grond. Sir Wilfrids gezicht werd ze#r vriendeljjk, en terwgl hg deu man een zesstuiverstuk gaf, zeide hg »Hier, dat is voor nu kunt gg iets betors koopen.Dè man trail daarop, tot groote ontzetting van Sir Wilftp, een kroeg binnen en kocht voor zgn geldsfuk bier. Het vocht, dat hjj weg had gegooid, was kond# thee. De bekende harddravef ^Kiylatys, van den heer J. de Mol te 's Higé, is te Groningen, op stal, gestorven. Zaterjdag had het paajrd nog deelgenomen aan de kjarddraverg teWin- snm, Dinsdag-avond kreeg I het koprts en afln- vallen van koliek en Woensdag-morgen'Ije- zweek het. Een speling van het lot! Maandag kfriim 4e jonge S. in de Mili- tiezaal te Amsterdam, om te loten voor de schatterg. 1 »Wat is hefc (hoogste nummer?* vroeg hg aan den agent, die bg de bus stond. Drieduizend-vierhonderd, menèerwas het antwoord. »Zoo, dan zal ik dat eens trekken*, zei de loteiing lachend. En hij deed het! Het nummer, dat de gelukkige te voorschijn haalde, was werkeljjk No. 3400 Een dierenbeul te Kuilenborg kreeg Woens dag zgn verdiende loon. Doordat een paard niet al te ving voor een voer hooi wou loopen bond de kerel het dier een bosje hooi aan den staart en stak dit in brand. Van pjjn sloeg het gemartelde dier met den staart heen en weer, met het gevolg dat de gebeele wagen hooi een prooi der vlammen werd. De Maatscb. tot Exploit, van Staatsspoor wegen keert ook over het afgeloopen jaar slechts 2 uit. Over dien onbevredigenden toestand werd in de gisteren gehouden jaar vergadering het eerste nootje gekraakt door den heer Van Ogtrop, die verbetering gebracht wilde zien in de overeenkomst met den Staat voornameljjk in art. 20 van de spoorwegwet, dat allesbehalve voordeelig voor de maat schappij is. De voorzitter noemde den toestand eveneens ernetig. De inkomsten klimmen niet in ver houding tot de nitgaven. De uitgaven nemen toe, wat vooral veroorzaakt wordt door het materieel der voorrange Rijnspoorweg-Mjj. Maar wanneer een iWaltaat, zoo gering al» het afgeloopen jaar, werd verkregen, niette genstaande de grootste inspanning, ligt het voor de hand, dat de overeenkomst te groote financieele lasten oplegt. Reeds op eigen ini tiatief heeft het bestuur zich tot de Regeering gewend en deze heeft zich in beginsel tot een onderzoek naar de mogelgkheid van wjjziging der overeenkomst bereid verklaard. Deze mede- deeling kou, meende de voorz., het bewgs leveren, dat het bestuur wakende bljjft. De directeur-generaal zeide o. a. toe, eeuige verhooging te zullen overwegen van de abon nementskaarten, maar bezuiniging op de trac- tementen der lagere ambtenaren wilde qok hij niet. i Ged. Staten van Gelderland hebben gewei gerd burgemeester en wethouders van Arnhem op hun verzoek machtiging te verleenen om vergunning te geven voor den aankoop van sterken drank in het klein op het landgoed Sónsbeek tjjdens de landbouwtentoonstelling aldaar. Een 12-jarig zoontje van den onderwjjzer V. d. L. te Groningen is Zaterdag, zonder van zjjne ouders afscheid te nemen, stilletjes naar Zoutkamp gewandeld, waar hjj des avonds ongeveer 11 nar aankwam. Daar had hij ver klaard de zee wel een^ te wiljlen zien, en veel it tot het zeemansleven te (hebben. Als er tegenheid was,1 zou bjj ziöhji ^el op een schip [llen verhurén. Hjjhc^d no^iljaist drie cen- n in den zak, waardoor hg eene briefkaart fcht óm zijne oudera in kenóis te stellen met tegenwoordig verblijfl. Yriór deze echter het adres bezorgd was, aan rij Zondagsmiddags, weder de! Jrjjpén is bot, dajj j|de' oudift afwezigheid va| Jiun', zoentje vBrkeerden. rdde de knaap, ierogreist Te gedurende de |foote onrnm ,(1uDe adtokaat'jCarré'en ;zijni jóittiuwAii del fjfabourg St.-HÓnoré te Parim jóebhön ziclji doodgeschoten, een heftig hMélijk"tjoonèpi Carré had relation met eér^.,andei;e daiM Wier echtgenoot dit verna^ en pn s$vokaat uitdaagde. Om dit duel te veffimderen, ging de vroow Carré ia ?gpe vtoninwhpzoéken M ontmoette daarmevrouw Cajrr$.' Er volg<J| eene scène, de advokaat greep een revolver en schoot zich voor het hoofd, waarop zjjne vrouw dit voorbeeld volgde. Zoo luidt een der verhalen; er zijn er nai- tüorlijk verscheidene in omloop. Gesloten wegens sterfgeval* stond dezer dagen te lezen op een briefje, geplakt tegen de ruit vau een juwelier te Parjjs. 't Bleek echter, dat de eigenaar der zaak er van door was, een belangrijk passief achterlatende. In de feestdagen tjjdens de opening van het Noord-Oostzeekanaal is een bjjzonder poststem pel gebruikt, waarop voorkwam »Kanal-Eröff- nnng*. Naar de afgestempelde postzegels is in den postzegel-handel reeds na groote vraag. Men meldt uit Amsterdam Er is gisteren iemand wel niet gedrongen van de beurs, maar hem werd op zoo gracieuse wijze de overmaat van sympatic, welke men voor hem gevoelde kenbaar gemaakt, dat hg om aan de hem toegedachte ovatie te ontko men zich uit eigen beweging verwijdeide. Door Sam, den schoenpoetser, liet men hem, bBkend met de omstandigheid dat hg heden jarig was, een papieren bouquet aanbieden, met aangehechte felicitatie. Eene menigte beursbezoekers deed hem onder gejubel tot op de trappen uitge leide. De stoommolen Nederland* te Schiedam is in korten tjjd totaal door brand verwoest. Ruim 9 uur gisterochtend sloeg da brand uit. De machinist liet, voor hg moest vluchten, de stoom schieten. Dat ging met zulk een geweld dat het afvoerrioo' een gat in de straat sloeg. Om 10 nur waren alle daken ingestort en lag de voorgevel op straat, net pain had een brandkraan bedolven en vernield. De hitte was haüengewoon groot. Een nabestaande distilljfltyrji moest met 3 waterstralen ver- dedig^^vorden. Pand en inboedel waren op beurspoli8 verzekerd. Naar men verneemt, is de betrokken spoor wegmaatschappij voornemens weder een door- gaaifS harmonicarjjtuig te laten rjjden naar ftötwfdam, in de Daitsche harraonicatreinen. J uitslag der examens in Boekhouden en njfelacorrespondentie voor de praktjjk, ran de Vereeniging van Leeraren in het houden op 10, 11 en 12 Juni jl. te ierdam gehouden, is als volgt: jpkhonden 57 candidaten, geslaagd 25, |ljjk de heeren P. H. Bergmejjer, O. Bjj- Jr., A. vsn Gelder, H. Godefroi, W. isma, G. Heemskerk,, J. H. Heerding, D. Hinse, W. N. Klfein, J. van^Oeveren, A. Jelte Post, Jb. Post, eo mej. W. Westra Amsterdam, G. J. van Amersfqprt van jjk, A. van Beek Jr. van Weesp'* H. W. van Utrecht, J. van Hart wegen deu van Schiedapi, S. Kaper Wzn. ,van erveer, J. Kugk-jGzu, van Zaandam,! E. ojon van Utrecht^. Miskotte van Utrsjïbt, oelsjj van Utrecht, J. C. Sweers Jr. van p enjmej. Ai. p.jBchiere van lip. delAcorrespondeijjtiein dejFrauscbe taal ididaat afgelezen; in de Ëngelsche taal dideat teruggetrokken; in Me Hoogduit- lal| |3 candWateo, geslaagd 'b. Visser van m 1 afg^èzep p l|tyggetri^ki geloo ontstopd F van t^r foi |-Catestrsat eb; |an A. v|n der j kijn grooteDdi bleef gespaard, 1 [chaqe. Wolinie^' brand in legen iu de idoig', loebe- akker. Drie ;ebniid, het |kwnn)i eenige *8» aillnind is een böerenm|isjj)jjdei bo4g was te melken, eeoHlap^aange- en èrg toegetakeld. Hare kjteren biDgeii flardén en zjj verkreeg verscheiden ver- vlondingen jen schrammen, voor ze door toege snelde hulp nit haar gevaar vollen toestand was verlost. Niet alleen de maaiers, maar pok de andere arbeiders in Friesland profiteeren van den te- genwoordigen toestand, nu overal de hooioogst in vollen gang is. Werden de hooiers in het vorige jaar door de boeren aangenomen tegen een weekloon van f 5 a f 6 boven den kost nn wordt reeds f 10 a f 12 weekloon boven den kost betaald, zoodat menig arbeidersgezin een extraatje van f 25 h f 30 maakt. Vogels van verschillende pluimage* ziet men in het hooiland bakkersknechts, schippers slagers, veehandelaars winkeliersallen ban- teeren hark en vork, om het hooi in de boe ren schoren te krjjgen. Hoe verheagt een ouderpaar zich, als hun kindje voor het eerst zgn kleine stappertjes gaat gebruiken en weldra door het hnis dren telt, nn hier, dan daar. En toch, juist nu be dreigt het een menigte gevaren, zelfs daar, waar men dit het minBte zou verwachten. Een 8cbipper8familie te Nieuwe Pekela moest dit op de treurigste wjjze ervaren, 's Morgens waa het bedje van hnn l£ jarig kind ledig en bleek de kleine te water geraakt en verdronken te zgn. 's Nachts moet het kind dus ongemerkt het bed verlaten hebben. Terwgl aanhoudende droogte voor vele veld vruchten geweDScht is, beginnen de weiden in Zeeland erg naar regen te verlangen. De melkopbreugst, is dan ook heel wat geringer dan voor eenige weken. In den Wilhelmina- polder, waar men nog onlangs 200 pond boter r in ti ,.n. HM l.lV ÏJ 8.44 4.60 6.84 7.11 7.68 8.88 8.48 8.61 8.17 Gouda i Moordrecht. Kieuwerkerk Cape He Botterdam 7. Botterdam 6.30 Bfc Jfieuwerkerk Moordrecht fteod» 7.86 8.4Ó 9.06 7.82 8.47 s 7.8» 8.54 l 7.46 9.01 e 7.65 9.10 9.26 5.— 6.02 7.25 5.10 6.18 v 5.19 6.21 H 6.26 6.29 K 5.82 6.85 7.46 9.40 10.17 10.— 11.38 7.47 8.— 8.07 8.18 EN HAAG. 10.54 11.01 11.08 11.15 11.84 8.35 8.55 18.09 v 11.88 9.40 18.22 12.29 12.86 12.43 12.52 1.44 BOTTERDAM 9.51 10.22 f 10.82 10.39 10.46 10.58 3.50 GOUDA. 11.50 4.50 4.67 5.04 5.11 5.20 9.59 10.11 18.08 v 1.55 y 2.02 2.09 12.40 8.15 3.09 7.11 7.52 8.32 8.43 8.61 9.57 11.18 y 7.69 0 0 0 10.04 0 y 8.06 0 0 0 10.11 0 y 8.13 0 0 10.18 0 7.30 8.22 8.62 9.08 9.10 10.27 11.80 3.10 3.48 4.20 6.81 6.20 8.06 9.41 y 0 0 0 6.80 0 9.10 0 0 0 0 6.87 0 9.5 0 0 0 0 6.44 0 f 3.29 4.08 4.40 6.61 6.60 8.26 10.06 Ooul» ?.8U 6.86 8.0» 9.87 10.80 1*0.50 18.18 18.86 1.87 8.86 8.47 4 46 6 17 7.14 7.49 8.80 ««£.7.48 8.47 11,08 19.87 4.67 Ml. *.-&fw.7.B8 8.66 y y Voorb. 8.07 9.08 11.18 11.87 12.37 12.46 11.58 y 5.80 8.26 'J» iTs9.il 10.07 10.48 11.88 12.42 1.08 1.67 4.05 4.17 5.85 5.57 7.44 8.81 9. 8.64 9.5411.16 y 10.06 y y 10.15 y y 10.27 t, 9.2810.88 11.46 Gouda. Oudew. Woorden Utrocht Gouda >6.86 6.40 7.66 6.09 8.97 .IftlLÏ/SI'lLVA. 8.17 4.10 4.47 6.67 M8 8.87 J0.1. 77 88 8.46 8.84 ,•6.06 6.77 7.78 8.48 70.87 ».ll 7 88 8 88 8.4*7 9.1 9.8*7 70.67 77.46 7.80 8.08 8.50 4.48 6.89 6.85 7.45 9.04 77— ,40 8.91 4.4, 6.86 70.1, Wpk 1.49 9.10 20.10 1M5 1.— 4,10 1.41 I.IS 11.18 'sHage 5.48 7.20 7.48 8.30 9.28 9.461*0.1411.8512.151.88 2.44 2.58 1.48 4.15 5.17 6.11 7.58 Voorb. 5.64 y y y y y 10.20 y y 1.44 y y y a J-JJ Z.-Zegw6.08 y y y y V 10.85 y y 1.58 y y v e 6.18 Zev.-M.6.19 y y y y y 10.46 y y 2.09 y y y u a b-4» Gnuda 6.30 7.60 8.18 9.— 9.5610.16 10.67 12.05 12.45 2.20 3.14 3.26 4.18 4.48 5.47 6.68 8.28 Stopt te Bleiswijk-Kruisweg en Nootdorp-Leidschendam. UTRECHT-GOUD A. n 10.—11.84 12.50 3.10 8,524.43 6.86 7.50 8.09 9.07 10.28 11.61 y y 4.11 y 6.53 EJ- 9.28 10.81 y y y 4.24 y S g, y 9.36 10.44 12.07 1.22 8.42 4.87 5.20 7.09 8.25 8.41 9.49 A M S T E R D A M-G O U D A. 8.15 9.56 11.— 2.40 4.21 6.85 8.— 10, t.04 10.14 12.19 MO MO 7.46 8.49 11 Utreoht 6.83 7.50 Woerden 6.58 8.11 Oudewater 7.07 8.19 Gouda 7.20 8.32 9. 9.34 9.88J f 9.18 10.02 10.12 10.14 10.54 11.10 Amsterdam Wp 5.60 Gouda 7.10 ,10 per week karnde, is dit nn tot ongeveer 150 pond geredneeerd. De heer H. F. Bultman te Haarlemmermeer is als vertegenwoordiger van onze regeering naar Parjjs vertrokken, om deel te nemen aan da conferentie in zake de wettelgke inter nationale regeling van de bescherming der voor de landbouw nuttige vogels. Aan den heer M. A. van Melle, student in de wis- en nntnnrknnde te Groningen, is een gouden medaille toegekend voor zjjn antwoord op een der prgsvragen van de faculteit der letteren en wgsbegeerte, verleden jaar door den senaat der Rijksuniversiteit van Utrecht Op .5 Juli a. s. wordt te Serooskerke een Rgkstelefoonkantoor voor het algemeen verkeer geopend. Het bljjtt op Zon* en feeatdogen ge sloten eu zal op werkdagen open zgn van 9 tot 10$ uur voor- en van 12 tot en 6.tot 8 uur namiddags (Spoortjjd). Te Susteren wilde het 7-jarig zoóntjtj van H v. Th. op de optrede van een wagen sjiringen teneinde een eindje prettig meê te rjjden zjjne poging misldkte en de ongelukkige kwam metf een been terecht tusschen de spaken van het wiel, bg draaide eenige malen mee rond en toen de wagen eindelijk stilstond, werd de arme jongen er onderuit gehaald, meer dood dan levend. In een bierhuis tb Haarlem heeft een man een ónder zóódanig met een bierglas op het hóojfd geslagen, dat men!] voor zgn leven vreest. Aan den 'ïjoosdninschen weg ging gisteren morgen eeh paard van een karretje op hol. De bestuurde! viel er nit, uiaar kreeg weinig letsel; twee schippers brachten het paard tot staan. i tl Een schipper, die, waarschijnlijk in ver standsverbijstering, Donderdag aan den Znidwal te 's Hage door zjjije zonderlinge manier van doen aanleidibg gaf tot een oploopje, werd in den laten avond door de politie in bewaring genomen. Een »lorrenpikker« wierp op het Onde Kerksplein te Amsterdam een kat een strop om den nek en deed het dier, dat hem de handen openkrabde, in zgn voddenzak. Uit het publiek hoorde men allerlei liefelgke be namingen voor den kattenvanger, totdat een rechetchenr den kattendief naar een politie bureau bracht. Bjj een in de afgeloopen Woensdagnacht te Veghel (N.-Bd.) gewoed hebbende brand bg den landbouwer J. Dormana ia een 92jarige grjjsaard, de vader der huisvrouw jammerlijk in de vlammen omgekomen. Huis en inboedel werden in den asch gelegd, bet vee kon nog gered worden. Niets was tegen brandschade verzekerd. van de handelingen der Openbare Gezond heids-Commissie te Gonda over het jaar 1894 outleenen wij het volgende Bjj de periodieke aftreding met primo Januari werd de Heer Mr. D. J. van Heosde door den Gemeenteraad herbenoemd, terwgl de Commissie tot haren Voorzitter den heer Rgk en tot Secretaris den heer Teepe herbenoemde. De totale sterfte in de Gemeente was, na aftrek van 37 levenloos aangegevenen, 480, terwijl van de geheele sterfte die der kinderen beneden den leeftjjd van twee jaar 205, dns 42.70 pCt. bedroeg. De cholera, die de laatste jaren ook hier telkens slachtoffers maakte, eischte dit jaar geen enkelen. Van de andere besmettelijke ziekten heerschte gedurende eeni- gen tgd de pokziekte ook hier ter stede. Ruimschoots werd door het Dagelgbsch Bestuur de gelegenheid opengesteld tot kostelooze vacci natie, waarvan een gretig gebruik werd ge maakt. Een advies door oos aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht in zake de oprichting eener varaenamesterg achter de hnizen aan de Heerenkade sectie E 1309, kon gunstig zgn. Evenwel gaven wjj als wenschelgk geacht eenige voorzorgsmaatregelen in overweging, ten doel hebbende de verontreiniging van den bodem zooveel mogeljjk te beperken. Eveneens kon ons advies aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht ter zake van den bonw eener bonwmanswoning in de Oude Gouwe tegenover de Derde Kade, gunstig zgn. Waar wjj een onderzoek naar de bewoon baarheid van verschillende perceelen instelden, vonden wjj nog geen aanleiding Burgemeester en Wethouders te adviaeeren tot onbewoop- baarverklaring over te gaan. Zoo ons advies en onze tnsscbenkomst een enkele maal werd gevraagd door particulieren in zake eenige rioolkweatiën en een mestvaalt, gaven wjj met 't oog op de openbare gezondheid de best mogeljjke oplossing en drongen enkele malen met succes op verbetering door particulieren aan. Ook werd door ons bg de Commissie van Toezicht op de Stedelgbe Zweminrichting aan gedrongen maatregelen te treffen tegen te lang baden. Het waterleidingwater werd wekeljjks door ons onderzochtaan de plaatselgbe bladen werd maandelgks van de uitkomsten opgave verstrekt. Enkele malen werd bet water in onvoldoenden staat bevonden, waarvan wjj dan aan Burgemeester qn Wethouders mededeeling deden. Naar aanleiding van een schrjjven aan Burge meester en Wethouders door de Waterleiding- Maatschappjj over het niet overeenstemmen der resultaten van bare onderzoekingen met die door ons verkregen, verwezea wjj naar ons schrjjven V|m 1892 en gaven wjj op aange voerde gronden als onze meeniug te kennen, dat overeeustemming in de resultaten van hst wateronderzoek nooit was te verwachten. Wat. betreft de verrichtingen der Cholera- Comtpisgie zoo bepaalden deze zich tot dezelfde van vorige jaren, al was het dan ook gelukkig slechts in beperkte mate. Van de gelegenheid om levensmiddelen te doen ooderzoeken werd geen gebruik gemaakt. De Belgische Kamer heeft, na een heftig tweedaagsch debat, de aangevraagde kredieten voor den Congostaat toegestaan. De radicalen eó socialisten vooral bestreden het ontwerp met zeer veel handigheid. De heer Léon De- fuissaux betoogde," dat de regeering van den Congostaat haar bevoegdheid overschreed, toen zn een leening sloot bjj den heer Brown de Tiège. Bg de akte van 1890, betreffende een leening van 25 millioen francs door België verstrekt, had de Staat zich verplicht geen nieuwe ieeeningen aan te gaan zonder de goed keuring van België. De hypothecaire leening was met die overeenkomst in strijd. Hierbij zich aanölnitende, besprait de heer Lorand de jaridieke quaestie, en vroeg of de firma Brown de Tiège eenige aanspraken kon doen gelden tot terugbetaling, nu de leening op een onwettige wijze is aangegaan. En beiden, gestennd door den heer Van der Velde als Dritte in Bande, deden al hun best om de Kimer te overtuigen van de noodzakelijkheid, geen gelden toe te staan aan den Congostaat, wanneer die werden geëischt »raet het mes op de keel.* De verdediging van het voorstel door den heer De Bariet wordt door de lodependance Beige genoemdnn discours des plas mé diocres qui aienfc été prononcés a la Chambre Beige (een der minste redevoeringen die ooit in de Belgische Kamer zgn uitgesproken.) Maar de clericale meerderheid had geen krachtige, gloeiende verdediging noodig om het ontwerp aan te nemen. Zjj kende baar consignezjj deed haar plicht. Met een groote meerderheid nam de Kamer de voorstellen aan zoodat op 1 Jnli de vordering van den heer Brown de Tiège zal worden voldaan uit de Belgische schatkist. En de Congospoorweg zal worden afgemaakt, want ook daarvoor is het benoodigde bedrag goedgekeurd. De ontbinding van het Engelsche Lagerhuis zal niet lang meer uitblijven. Salisbury sprak gisteren de hoop uit, dat reeds 8ste of 9den Juli het ontbindingsbesluit zou knnnen worden uitge voerd en dns in het kort dag. Geen wonder, dat men in de meeste districten zich al voor de generale verkiezingen prepareert. Van Mac-Carthy, den bekenden Ierschen afgevaardigde, verscheen het eerste manufest. Daarin zegt hjj, dat «Home Rnle» nog altijd het groote doel is der raaatscbappjj en dat de val van het liberale Kabinet te wjjten is aan een samenspanning van eenige dissenti- eerende leden der meerderheid met de oppo sitie. Dit manifest is voor al de Ieren bestemd wat Balfour iu de wereld stuurde, gaat alleen de kiezers van Oost-Manchester aan. Hjj toch moet, evenals zgn ambtgenooten Chamberlain en Hicks-Beacb, zjjn wegens zjjne benoeming tot minister aan eene directe herkiezing onder werpen; en heeft nu voor zgn kiezers een soort van politieke verklaring afgelegd. Veel nieuws staat er echter niet in. Het voor naamste punt betreft de bewering, dat het afgetreden kabinet, naar eisch der constitutie, zelf het Huis had moeten ontbinden en een beroep op de kiezers doen. Het spreekt vanzelf, Balfoor ditmaal on betwist herkozen wordtdoch bg de algemeene verkiezingen zal, naar men verwacht, zgn vroegere tegenstznder Monro wederom de can- didatuur tegenover hem aanvaarden, dien hg in 1892 met eene meerderheid van bgna 400 stemmen versloeg. Het manifest van CbamberlaiD, voor gelijk doel uitgevaardigd, geeft iets meer. De leider der Unionisten zegt daarin dat zjjn partjjge- nooten in geen geval zullen meedoen aan een afschaflSng van het Hoogerbuis. Wel zal de voortzetting der sociale hervormingen en de verbetersng van de landsverdediging de eerste plaats op hot program der liberale unionisten innemen. Van <Home>Rnle> willen zg natunr- ljjk niets weten. Het merkwaardigste in de nienwe kabinets formatie is overigens hierin gelegen, dat de beide deelen der unionistische partjj, het libe rale zoowel als het conservatieve, gelgkelgk daarin vertegenwoordigd zgn. Wel is waar heeft ook in het laatste conservatieve kabinet de liberaal Goschen zitting gehadmaar wns de eenige van zjjne kleur en men be schouwde hem min of meer als een bekeerling tot de conservatieve beginselen. Dat thans echter mannen als de hertog Van Devonshire, voorheen minister in een kabinet des heeren Gladstone, en een democraat aIs Chamberlain, optreden als ambtgenoot van lord Salisbury dat bewjjst wel, hoe innig het thanB is tus schen unionisten en conservatieven. De libe ralen zullen tegenover die twee vereenigde tegenstanders eene zwaren strjjd te voeren hebbende vooruitzichten zgn voor hen niet erg gunstig. Wat Gladstone betreft, die met Rosebery een lang onderhoud heeft gehad, weet uien nog niet, in hoever de oude staatsman zgn steun bij de verkiezingen aan de gevallen ministers zal verleenen. Een manifest van Gladstone kau natuurljjk niet uitbljjven en zal van grooten invloed op den uitslag kan nen wezen. met 20 Korting. Kleiweg E 73-73., Gouda 28 JUNI. Nzixb&land. Cert, Ned.W. 8. 21/» dito dito dito 8 dito dito dito 8l/t Hongab. Obl. Goudl. 1881-88 4 [talie. Inschrijving 1862-81 5 Oostenb. Obl. ia papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 Pobtugal. Obljg. met coupon 3 dito ticket 3 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Gecons. 1880 4 dito bij Rothi.1889 4 dito bij Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. sohuld 1881 4 Tubkbij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leening serie D. Geo. leening serie O. Zuid-Apb. Rep. v. obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Soh. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsteedam. Obligatien 1895 3 Rotterdam. Sted. leen. 1894 3 Ned. N. Afr. Handelsv. aaud. Ai-endsb. Tab.-Mjj. Certificaten Den-Maatschappij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mjj. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. paudbr. 31/, Nederlandsohe bank aand Ned. Handelmaatsch. dito N.-W. Pac. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 31/» Utr. Hypotheekb. dito 3% Oostenb. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4 '/i Amerika. Equit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien eert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALis.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-It&l. Spwmjj. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Wfcenen aand.4 Rusl. Gr.fiuss. Spw-Mij. obl. 4'/j Baltisohe dito aand. Eastowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Karsk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito objig. 4 Amerika.Cent. Pac. Sp. Mij obl. 6 Chic. 6c North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Denver Rio Gr. Spm. cert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NashvilleCert.v. aand, Mexioo. N. Spw. Mjj. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand, N.-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn. k Maait. obl. 7 Cn. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. Sou|h.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. k Nav. Ie h. d. c. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 3 Belgie. Stad Antwerpenl887 21/, Stad Brussel 1886 21/, Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oobtenr. Staatsloening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Ver. Ned. Bez. Hyp. Spobl cert. Vor.krs. 1006/, 101 84 84./, 83'/, 18 26'/. 97'/. 01*1, «7 106'/, 65 V, 90 15 27.1/,. 112 91 43"/ lOOl/, 575 100'/, 59 100'/, 207'/, 188»/, 75 101% 100'/. ■50'/. 98'/. 80 38'/ 110'/, 27 197 188 104'/, 517. 54%. 166'/, 98'/,, 68»/,, 84»/, 108'/, lOV/u 100 103'/, 142 184'/, 108'/, 66'/, 99 .lotkoer. 94% 1007/, Ml'/. 25'/, «57m 97 9'Vll 108'/, 84'/, 114 102'/, 42 54'/, 14'/. 220 194'/, 109»/, 109'%, 103%, ICS»/, 122'/, 180 98 42'/. 110% 7«7. 517. 54% 88'/, 85'/. 10'/, Gezien art. 8 der Wet van den* 2d Jani 1875, Staatsblad no. 95); Doen te weten: Dat zjj vergunning hebben verleend aan 1. J. T. Jaspers Lz. en zjjne rechtverkrij genden, tot het uitbreiden zijner bleekerg door vermeerdei ing der stoomkracht, in het perceel aan den Winterdgk, geteekend Q. No. 101, kadaster sectie A. No. 2905. 2. G. J. D. Arends en zjjne rechtverkrij genden, tot het uitbreiden zijner smedergdoor vermeerdering der stoomkracht, in het perceel aan den Kattensingel, geteekend Q. $To. 97, kadaster sectio A. No. 3371. 3. M. van Velzen en zjjne rechtverkrijgen den, tot het oprichten eener snikerballenbak- kerjj, achter het perceel aan de Tnrfmarkt, geteekend H. No. 50, kadaster sectie B. No. 1522. Gouda, den 29 Juni 1895. v 1 Burgemeester eu Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, BROUWER. Burgerleken Stand. GEBOREN: 26 Juni. Elizabeth, ouders J. H. Roode en G. S. Bouwmeester. - 27. Hen- drikus, ouders H. Zantvoort ed A. Gappel. Johanna, ouders H. Hooimejjer en J. Rabouw. - Diderica Cornelia, ouders C. H. Koemans en M. G. Brngstens. OVERLEDEN 26 Juni. N. de Jong, 11 d. - G. Ratten, 6 w. 27. W. Krajjt, 26 j. - 28. T. Bakker, 11 w. GEHUWD: 29 Juni. A. van Houten en P. C. Gardien. Haastrecht s GEBOREN Agatha Huberts, ouders W. Verhek en A. van der Kuil. Adriana Marigje en Pieter Jan, ouders A. Francken en G. van Delft. OVERLEDENPieter Francken, 56 j. GEHUWD: C. van Geelen en A. G. Rietveld. Heden overleed zeer plotseling onze geliefde Echtgenoot», Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw J. M. NOR- TIERMolijn, in den ouderdom van 61 jaren. Uit aller naam, A. NORTIER. Gouda28 Jnni 1895. Heden overleed onze geliefde Zuster en Behuwdzuster JACOBA MARIA MOLIJN, Echtgenoote van den Heer A. Nortibr. Gouda28 Juni 1895. Uit aller naom, J. W. MOLIJN. De Heer en Mevrouw van IJSENDIJK betuige^Jiunnen dank voor de bewgzen van belangstémng bg de geboorte van hun Zoon ondervonden. Kraamvisites worden bij voorkeur a/gewacht Dinsdag en Woensdag 2 cn 3 Juli. De Heer en Mevrouw H. STRAVER betuigen hunnen harteljjken dank aan allen die hun dezer dagen zoovele bljjken van be langstelling hebben gegeven. Ieder, die iets te vorderen heeft van- ver schuldigd is aan- of onder zjjne berusting heeft betrekkelgk de nalatenschap van den Weledel Gestrengen Heer HERMAN ADBIAAN POTTER, in leven Gepensioneerd Officier der Infanterie, laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel aan den Parkweg No. 110 en aldaar den 22 Jnni 1895 overleden, wordt ver zocht daarvan vóór 1 AUGUSTUS a.s. opgave, betaling of afgifte te doen ten kantore van de Notarissen REPELIUS, TERLAAK en BAAK te Amsterdam aan de Heerengracht 114.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2