EEO-WEMD, BIIMEM PAARDENSPEL. c^1ctoriawater Timmerlieden ORGELBESPELING BAASTWTSCa BIER. Dienstbode, MWAG 30 J0M, f8 avonds 8 uur, Laatste Dank-en AFSCHEIDS VOORSTEL». ffllGDEPOTYAra. (Men wordt verzocht op ’t MERK te letten) uit het Magazijn van KNIPCURSUS. BINN TREKKING 19 October 1895. DE Z; Tandarts E. CASSUTO, MARKT 154. GOUDA, L. van W ANKUM. ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit. P. C. EOENEGRACHT, Slotemaker Co. COMMENSAALS als AGEHT GEVRAAGD. GOUDA-'sHAGE. HEEFT OVERGEDAAN aan 'den Heer VERL0TI1VG van PAARDEN en aanverwante Artikelen. A. BRINKMAN i. ZN. 6000 Stuks No. 66 Circus BOBINSOX. FJEUI1 J tb JONG Levensverzekering. Begrafenisfonds. Oost-Haven B. 81, eenige dagen gesloten zyn. t .t si. mm, op Dinsdag 2 Juli 1895, ZOUTE BOLLEN, Mej. C. W. ANKEBSMIT, tot 1 Juli nog te ALMELO, Kerkstraat. Tegen I AUGUSTUS wordt gevraagd EEN FLINKE SOLIEDE AFNEMERS puik oud Maastrichtsch Bier. Fransche en Inlandsche Gevraagd te Rotterdam denstreg'elixxgr 1 TTTT-iI 1S©5. Vertrek van GOUDA: Vertrek van ’s I1AGE Firtm Cognac fin Bols. fJL4O4e Liter De OOGJTAO TUf BOIB van de tedM Anenyme. Spektakel Pantomime Succes! MAZEPPA. Succes! ROBINSON, Directeur. M. RAVENSWAAY ZONEN, GORIN CHEM aanbesteden uifde VïctorialBron fe Oberfahnsfein by Sm» Tafeldrank Van haj\pninklykeffuis derffederfanden. J. N. BOTH, Sererxd. Zweers, en beveelt deze in de gunst zyner geachte Clientèle aan. Gustav Jochmann. lÉtr-FiM-Expeller. AnkwPainJExpeller. Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling GOUDA en OMSTREKEN. Prijs per Lot f 1.H Loten voor f 40. Leger-Paarden-Dekens moeten tegen den spotprijs van fl. 2.75 per stuk worden uitverkocht. Oeze dikke, onslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels, ca. 140X190 cm groot (dus het geheele paard bedekkend) met wol opge naaid en 3 breede streepen, voorts een kleine partij witte wollens Slaap-Dekens “*oot 140X190 cm wegens zeer kleine slechts door vaklui bemerkbare) fouten in het weefsel, aangeboden adfl.3.50 perstuk Kosten anders het dubbele. -J G uur. DINSDAG dat hij LANGE T1ENDEWEG D 60. I (UÜ i Gouda Snelpersdruk De Uitga met uit: optreden. Brieven franco letters T. A. N. aan het Algem. Advert. Bureau van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. (slee De PROGRAMMA'S, tevens Toegangsbe wijzen, zyn te verkregen a 10 cents, by de Boekhandelaars J. van BENTOM ZOON en by den Koster. De prijs j post A izonderli Het FOTOGRAFISCH ATELIER zzl door VERBODWING en VERPLAAT SING nzar BESTELLINGEN van opnamen door den heer JOCHM.ANN gemaakt, kunnen echter steeds door mij worden uitgevoerd. de» namiddag» 2 uur, door den Heer J. H.B. SPAANDERMAN. (uitgezonderd Zondags) te consulteeren van 10 tot 5 uur. Alle6 dagen zyn voorhanden V E R S C H E SIROOPWAFELS, GOUDA. LANGE TIENDEWEG. Aanbevelend, P S. TWEE GEMEUBILEERDE KAMERS met drie Ledikanten te huur gevraagd. Opgave van prys aan bovenstaand adres. P. G. Adres OOSTHAVEN B. 85. Ondergeteekende vraagt voor zyn te leveren FRANCO huis in roten ren Circa 50 Liter ad 3.75 ,100 7.50 Bierhandelaars en kasteleins genieten lO'/o korting. Bierbrouwer, MAASTRICHT. BIJ In een NET BURGERGEZIN kunnen direct eenige geplaatst worden. AdresBureau dezer Courant. IJVERIGE, SOLIEDE PERSONEN kunnen voor een sedert jaren bestaand FONDS van géldelijke uitkeering bij overlijden j JAljjERDAGMORGEN 5 uur ia* T. STIGTER. met AUGUSTUS eene fateoendélijke die goed kan Koken, zindelijk Werken en van goede getuigen voorzien is, in een gezin zon der kinderen. Brieven franco onder No. 2379 aan het Bureau dezer Courant. Adres Werk 39 Woningen buiten de KOEPOORT te LEIBEX. Loon 18 Cent per uur. Door de Rott Zaterdag vrygespn P. J. v. d. W. •jouwer, beiden van wederspannigl Aangenomen he Kerk te-Groote L bacht door den ht dracht. GOOI Het onderzoek leiding had gec resultaat 15 Juni 2.3 Mg. 22 29 van A Brinkman k Zoon. MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGMORGEN 5 i DONDERDAG- en ZA' Gedeputeerde S doening van een hoogheemraden vi aan J. C. Romijn naar van eene aai in de Gouwe bez vóór zyn koffiehu leggen van stoc dienen, de verplich van den muur be tegen verdieping te beschoeiing te mal dit werk vóór 11 ■wordt geleverd in vMraesel- flewehen ven F VAW wejerfir'*11 yAN HAITKT. BOOS. f 130- Uitelaiieri vwtatfgbMr W P. H. J. v. WANKUM, firma Wed. P J. MELKERT, Oosthavon B 14, Gouda. Opvoering van de 18) Emma en Elin wi zich op Lunda bevonc goed vond, mochten z Selma van haren ka blijf te Upsale te ve; Gunnar, van hetgeen Dit alles was voor pn gewicht, maar wol voo ■temde snaren in haai Nadat al deze gewii en de meisje* beur ha orde gebracht hadden, maar te gelyker tijd s „Nu, Selma, heeft ti niet medegedeeld?” „Welk nieuws?” vrc „Wel, dat Anton op Anton verloofd?” handen in elkander, „1 troosten, mij uiman r wegens mijne witpeltui „Lieve Selma, men nadat Anton tranenbe gestort had, kwam hij hjj niet* beten doen k De heer J. P Polytechnische s< bet examen als T< De ondergeteekende bericht hiermede dat hij door aanschaffing van LIJKKOETSEN en Volgkoetsen, zich blijft belasten met het bedienen van BEGRAFENISSEN zoowel binnen als buiten de Stad. In de algemeene Maatschappij van te Edam zal wor handold worden eei Alfen, Oudshoorn volgenden in houd De algemeene v hoofdbestuur op te den minister van ot dat by de aanbeste van oorlog, bij de Deze THEEEN worden afgele- a verd in verzegelde pakjes van vijf, .x. en een half en een Ned. on» jAkaMA me^ Terme^ing van Nommer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, volgens de Wet gedepo- n ee rd Zich tot de uitvoering van ge- eerde orders aanbevelende J. BR^EBAART LZ. EEN1G DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den 9 JULI 1895, des namiddags ten een ure in het raadhuis aldaar bij inschryving Het atbreken en opnieuw bouwen van 42.00 Meter Walmuur met beheide fundeering langs de rivier de IJssel aan het Nieuwe Veer stal en het leveren en inheijeu van de daarbij behoorende Meer- en be veiligingspaan. Het Bestek ligt ter lezing op de Secretarie en het Stadeer! dagelijks (de Zondagen uitge zonderd), van des morgens tien tot des na middags een ure. Inlichtingen worden gegeven door den Gemeen te-Bouwmeester. Maaty. tot Eocpl. v/d Victoria-Bron te Oberlahnstein gev. te Botterdam. Aanbevelend, Crabethstraat, over *t Station. Stalhouderij. Hiermede bericht ondergeteekende i«n Fotografisch atelier Gouda, 1 Juli 1895. uatewmdm tegen I Vftt «toeda in ieder huingeiin Ml Hmt n ƒ1.26 da iMoh. Tssshaaiw la 4. Hak Apthata» n bij Ta Gouda bg A. WOLFF, Markt A 1 4b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt. 2.6 4—» Aan het post onder ressorteere durende de maant spaarbank ingele f 4820,62. Het laatste, d boekje draagt het VERKRIJGBAAR BIJ By genoegzame deelneming zal, te beginnen met 1 Juli, een CURSUS in het KNIP PEN, PATROONTEEKENEN en OP MAAT MAKEN van alle soorten- COSTUMES, MAN TELS en KINDERGOED gegeven worden naar een op de Antwerpensche Tentoonstelling met de Gouden Medaille bekroond systeem en worden aanmeldingen beleefd aan het Bureau dezer Courant verzocht. Leertijd 4 weken onder garantie als dan zelfstandig te kunnen werken. Referentiën van eerste Dames uit Almelo. gen omen e zoogenaamde Duidelijk geschreven bestellingen worden, zoo lang de voorrond sirekt, tegen toezending van hot bedrag of onder rembours prompt uit gevoerd. B. Bttrwltz Maastricht, Groote Staat Si. uit de falliete massa eener der KI

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3