n i THEE. BINNENLAND. ZN. iks r der i over- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6698. Dinsdag 3 Juli 1895. >5. w, FEUILLETON. ONEN, DE ZANGERS. i ER. i Bok cens tl. 2.75 e dikke, als een lus het 1 opge- 34ste Jaargang. 5 uur. van r. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. 77. terdam. I rekening der Stedelgke (Uil hel Zweeimh.) *i 5 uur De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post t.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. te letten) 008. fl.8O. Ufbaar INKLIM, Oosthaven Liter mr BOIB kaenyme. i vwMgel- ■ehen ven tll kees kleine uten in er stuk worden, rj izendhu; Ifi nipt uit- 9 181 I BmKReS Aan het Verslag van den toestand der Ge meente Gouda over 1894 ontleenen wij het vo'gende De Eerste Kamer is tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Maandag 8 Juli e. k. des avonds 8| uur. zinnigheid, waarmede zij met de harten der mannen speelden. Dit had Selma gehinderd, dewijl zij zich zelve van vrijpleiten. even GOÜDA, 1 Juli 1895. Het onderzoek van het water der Water leiding had gedurende Juni het volgende 15 Juni 22 29 fiOlDSCHE Uil iivvr. A D V E R*T E N TIE N worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. resultaat 2.3 Mg. permang. kalicus per 1000 cc. 2.6 4.— rden afgele- kjes van vijf, en Ned. ont Nommer en nevenstaand Vet gedepo- u Eene andere bruid te kiezen,” viel Selma lachende in de rede. „Zoo haastig niet,” spiak Elin met komischen ernst„eerst begreep hij, dat gij niet waardig waart, betreurd, maar veracht te worden.” „Wat zegt gij daar?” riep Selma uit. „Men veracht altijd de lichtzinnigheid,” vervolgde Elin, „toen hij dus eerst eenigen tijd had doorge bracht met u te verachten, herinnerde hij zich, dat de wereld vol vrouwen is en begon hij dus rond te zien, tot zijn oog viel op Carolina Dmet hare zevenentwintig zomers. Anton vond haar in weerwil daarvan bevallig en bespeurde weldra, dat gij zijn hart volstrekt niet verbrijzeld hadt, maar dat het nog in staat nas, met alle kracht te beminnen. Hij be trapte zich zei ven op zijne liefde voor Carolina en nu is hij verloofd.” „Amen,” zuchtte Selma op eene zalvende wjjze. „Nu is het my, alsof eene zware steen van mijn hart gewenteld iswant het was toch altijd, alsof mij daar iets knaagde, telkens als ik aan Anton dacht; maar meisjes, ik hoor een rijtuig; dat zijn onze acht, neen, negen studenten.” Selma vloog den trap af en nam den weg door de keuken naar de zaal, om spoedig genoeg en op pas sende wijze de komenden te ontvangen. Eigentlijk verlangde zij slechts naar één van de negen. Het zou haar eene ware vreugde tyn, te kun nen verhalen, dat haar ex-bruidegom met eene andere verloofd was; want Gunnar had tijdens hun samen zijn te Upsala haar gedurig wegens hare onbestendig heid geplaagd en eenmaal, toen zij in Odinslund wandelden, had hij iets gezegd aangaande de wispel turigheid der vrouwen in het algemeen en de licht— verzoek van om eene vangen. Met 1 Juli zullen op de Staatspoorstations wederom voor een doorgaanden trein do vroeger bestaande, doch later opgeheven rechtstreeksche reisbiljetten naar Noord-Duitschland en Berlyn verkrijgbaar zyn. Hierdoor is voor het reizend publiek een groot ongerief weggenomen. ing van ge- ende UT LZ. ;he Beschuit. Aan onder durende de maand spaarbank ingelegd f 6444,42; terugbetaald f 4820,62. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 4374. verwante artikelen, alleen die artikelen in aan merking worden gebracht, welke het stempel dragen van den N«derlandschen Slagershond. Aan de orde komt ook een voorstel van het hoofdbestuur, luidende Het hoofdbestuur stelt voor, dat de alge meens vergadering het opdraagt, namens de Hollandscbe Maatschappij van landbouw, een eerbiedig en gemotiveerd adres te richten aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes der Nederlanden, met dringend verzoek om de tot standkoming van een ministerie van land bouw te willen overwegen en te bevorderen. De heer J. P. de Vooys alhier is aan de Polytechnische school te Delft geslaagd voor het examen als Technoloog 2e gedeelte. Door de Rotterdamsche rechtbank werden Zaterdag vrijgesproken P. J. v. d. W., touwslager en J. v. d. W., sjouwer, beiden te Gouda, beklaagd geweest van wederspannigheid. Aangenomen het beroep der Ned. Hervormde Kerk te Groote Lindt en Heer Oudelandsam- bacht door den heer T. Stigter, cand. te Moor drecht. gaderingen waren de hierboven vermelde Verordeningen, de kohieren der Plaatselyke Directe Belasting naar het Inkomen, de rekeningen en begroetingen van de on derscheidene Instellingen van Liefdadigheid, de Schutterij, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Volksgaarkeuken, het Hofimans- gesticht en andere, de begrooting en Gasfabriek, de Gemeente-rekening dienst 1893, de Gemeente-begrooting voor 1895 en ver der de volgende: 12 Januari. Afwjjzende beschikking op het de Wed. P. H. Berlyn-Gerritaen jaarlyksche toelage te mogen ont vangen. 12 Januari. Afkoop eener rente op een huis in de Vrouwensteeg door den heer A. Dortland. 20 Februari. Machtiging aan Burgemeester Ged, Staten van Zuid-Holland stellen, even als vorige jaren, aan de Prov. Staten voor subsidiën te verleenen aan de volgende in stellingen Koninkljjke Muziekschool te 's Gravenhage, Ambachtsschool te Rotterdam, practische Ambachtsschool te Leiden, Ambachtsteeken- school te Noordwjjk, Ambachtsteekenschool te Woerden, Ambachtsteekenschool te Alfen, school voor aauk. ambachtslieden te Leiden industrieschool voor meisjes te ’s Gravenhage industrieschool voor meisjes te Rotterdam Academie voor Beeldende Kunsten te’s Graven hage kinderziekenhuis te Rotterdam. Op de aanvrage van het bestuur der ver- eeniging Landbouwonderwijs te Middelbarnis om subsidie, stellen Ged. Staten voor aan die vereeniging tot wederopzegging een jaarlijksch provinciaal subsidievan f 1000 te verleenen. 18) Emma en Elin waren o, zoo gelukkig I dat zy zich op Lunda bevonden. Als tante Cederborg het goed vond, mochten zij eene maand blijven. Selma van haren kant had zoo veel van haar ver blijf t6 Upsale te vertellen, van de studenten, van Gunnar, van hetgeen hij haar al gezegd had, enz. Dit alles was voor profane ooren niet van bijzonder gewicht, maar wel voor jonge meisjes, die gelijk ge stemde snaren in haar eigen hart voelden aanslaan. Nadat al deze gewichtige zaken afgehandeld waren en de meisje» heur haar en verkreukte kleoderenin orde gebracht hadden, zou men naar beneden gaan; maar te golijker tijd sprak Elin „Nu, Selma, heeft tante Sturm u het groote nieuws niet medegedeeld „Welk nieuws?” vroeg Selma. „Wel, dat Anton op nieuw verloofd is.” Anton verloofd?” riep Selma uit en sloeg de handen in elkander, „hij, die zioh nooit zou kunnen troosten, mij nimm< r zou kunnen vergeten en zich wegens mijne wispelturigheid zou dood kwijnen „Lieve Selma, men sterft niet van droefheid nadat Anton tranenbeken over uwe lichtzinnigheid gestort had, kwam hij tot bezinning en begreep, dat hy niets beters doen kon dan „De tijd is my, sedert tante Cederborg Upsala ver liet, verschrikkelyk lang gevallen,” zeide Gunnar, „wat heb ik verlangd, hier te komen te midden van boomen en vogelgezang. Hoe heerlijk is het op hot land en wat gevoelt men zich op een zomeravond als deze gelukkig, wanneer men in Gods vrije natuur kan zyn.” „Omgeven van groene boomen en bloeiende velden,” viel Selma in, „mensebelijk gezelschap kan men wol missen,” denkt mijnheer Sandstedt. „Heb ik dat gezegd?” vroeg Gunnar lachende. „Niet precies, maar gij apraakt alleen van uw verlangen naar boomen en bloemen.” „Omdat ik niet stoutmoedig genoeg was, eenig ander verlangen in woorden te kleeden.” „O, mij dunkt, gij hadt toch wel kunnen zeggen, dat gij verlangdot, de goede tante Cederborg wodor te zien,” hernam Selma. „Dat behoefde ik niet; dat heb ik uwe tante reeds gezegd. Het was dus....” Een misverstand,” viel Selma hem in de rede en wilde zich verwijderen maar Gunnar hield haar tegen, zeggende, terwjjl hij zich tot haar boog: „Selma weet wel, wie ik verlangde weder te zien. Ik heb naar\- verlangd als naar iets, dat te gelyk eene kwelling en eene vreugde is.” „Eene kwelling!” riep Selma uit en trok hare hand weg. Hier werd hun gesprek afgebroken en Selma ge voelde zioh gekwetst, dat Gunnar haar eene kwelling noemde. Hare geraaktheid verdween evenwel, toen de jonge zangers na het soupé begonnen te zingen. dergelijke beschuldiging niet geheel kon had zij het bewijs in handen, dat de mannen gemakkelyk als de vrouwen vergeten konden. Anton was reeds met eene andere verloofd en dit was ten minste niet met haar het gevalofschoon, om eerlijk te spreken, dit hare schuld niet was. Had Gunnar aanzoek om hare hand gedaan, zij zou niet geweigerd hebben. Dezen avond was het werkelijk feest in het huis van mevrouw Cederholm. Haar zoon was te huis gekomen en bijna hersteld, ofschoon hij nog bleek zag en met den arm in een doek liep. De vreugde, die de moeder genoot, hem met zyne makkers in haar huis te verwelkomen, was zoo innig, dai ze weerklank vond in aller harten. Elin en Harald vervielen na wederzydsche begroe ting spoedig in vrolyk gekibbel, eene wijze, waardoor zekere menschen zoeken te verbergen, wat zij wer- kelyk aan vreugde en geluk gevoelen. Er lag ook in hun plagen en schertsen iets hetwelk bewees, dat hun woordenstrijd slechts het middel was, om de gelegenheid te bekomen, zioh met elkander bozig te houden. De ontmoeting van Emma en Ring deed beiden gewis veel genoegen, maar om te beginnen, zwegen zij en vergenoegden zich, met elkander blozende de hand te reiken. Selma en Gunnar hadden reeds in Upsala de kennismaking hernieuwd, zoodat zij elkan der ongedwongen en vrolijk groetten en van weers zijden eene Onverholen blijdschap over elkanders wederzien uitdrukten. Van 't Loo seint menDe Koninginnen zijn Zatermorgen 8 nur alhier aangekomen. H. M. de regentes was in het zwart, de Koningin in een blauwgrijs gewaad gekleed. HH. MM. werden verwelkomd op het perron door tal van belangstellenden, benevens den intendant, den jagermeester, den hofarts en den burgemeester. Twee kleine meisjes boden de Koningin een bouquetje aan. het postkantoor Gouda en de, daar- ressorteerende, hnlpkantoren werd ge- Juni 1895 in deRykspost- Gedeputeerde Staten hebben, met teniet- doening van een besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Rynland, dd. 3 Nov. jl., aan J. C. Romijn te Waddingsveeu als eige naar van eene aanlegplaats voor stoombooten in de Gouwe bezuiden de Boskoopscbe brug vóór zijn koffiehuis, zoo hij die tot het aan leggen van stoombooten langer wil doen dienen, de verplichting opgelegd om den voet van den muur bezuiden gezegde aanlegplaats tegen verdieping te verzekeren en daartoe eene beschoeiing te maken, met bepaling o. a. dat dit werk vóór 11 Aug. moet zyn uitgevoerd. In de algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van landbouw, die 8 Augustus te Edam zal worden gehouden zal o. a. be handeld worden een voorstel van de atdeeling Alfen, Oudshoorn en Aarlanderveen van den volgenden inbond De algemeene vergadering besluite aan het hoofdbestuur op te dragen stappen te doen bij den minister van ooi log, ten einde te verkrijgen dat bij de aanbestedingen voor het departement van ooriog. bij de le»erantie van spek en aan- Gemeente-ambtenaren en bedienden. Het personeel' der Gemeente-ambtenaren on derging de volgende veranderingen De heer WLotsy, benoemd tot Burgemeester van Maassluis, verkreeg op zijn verzoek met ingang van den 15en Juli eervol ontslag uit zyne betrekking van Gemeente-Ontvanger. In zyne plaats werd den 17en Augustus tot Ontvanger benoemd de heer N. Cos, Gemeente- Ontvanger te Monster, die na den 2en October beëedigd te zyn, den 31en October in functie trad. Aan den heer H. G. van Os werd op zijn verzoek wegens zyne benoeming tot Commies ter Secretarie te Kampen tegen 1 Januari 1895 eervol ontslag verleend uit zyne betrekking van Ambtenaar ter Secretarie alhier. In deze va cature werd voorzien door de benoeming van den' heer A. T. Veeninga, werkzaam ter Sec retarie der gemeente Assen. In de plaats van W. C. Verschut, die op verzoek eervol ontslag verkreeg, en van K. Beerman, die overleed, werden aangesteld tot Brugwachter aan de ophaalbrug op de Turf markt A. van Veen en tot Brugwachter aan de ophaalbrug op de Nieuwe Haven W. de Grujjl. Ter vervanging van F. Keiler, die op zyn verzoek eervol ontslag ontving als Brugwachter aan de ophaalbrug op de Gouwe bij het Non nenwater geschiedde geene nieuwe benoeming, daar de betrekking voorloopig, bij wyze van proef, werd gecombineerd met die van Brng- wacnter aan de daarby gelegen draaibrug op de Gouwe bij de Turfmarkt. Voorts werden bij wyze van proef de Brug wachter aan deze brug A. de Bruyn verplaatst naar de bruggen bij de Donkere sluis op eene jaarwedde van f 365,terwyl de Brugwach ter aan de Jan-Kattenbrug E. Luxen, voor wien de bediening dezer brug te zwaar was, voorloopig werd belast met de function van Brugwachter aan de bruggen op de Gouwe by de Turfmarkt en het Nonnen water op een tractement van f 300 ’sjaars. De Sluisknecht M. J. Flux werd mede voorloopig met behoud zyner jaarwedde ad f 391,— geplaatst als Brugwachter aan de Jan-Kattenbrug. Overleden zijn J. M. Groenendal, Zwem meester, en J. C. van der Bruggen, Omroeper en Lykdrager. Eerstgenoemde werd vervangen door W. Gründer. De Noodhulp-Lykdrager J. M. de Weger werd tot Lykdrager benoemd en als Noodhulp vervangen door H. F. Soufirée. i Tot Gaarders van de Kaai- of Liggelden werden met ingang van 1 Januari 1895 aan gesteld P. C. B. W. Verschoor en C. van der Groef. Plaatselijke Verordeningen door den Raad gedurende het jaar vastgesteld. 1Strafverordeningen. Verordening van 6 April tot wyziging dar Verordening op het verkoopen van visch, af- gekondigd den 23 April. Verordening van 6 Juli op de logementen, slaapsteden, koffiehuizen, bierhuizen, tapperyen en andere inrichtingen tot verbruik van eet- en drinkwaren, afgekondigd den 28 Juli. 2. Belastingverordeningen. Besluit van 20 Februari tot wyziging der 0 Verordening op de heffing eener Plaatselyke directe belasting uaar het Inkomen, goedge keurd bij Koninklyk besluit van 21 Maart 1894, no. 15. Besluit van 12 October tot herziening deir bestaande en vaststelling eener nieuwe Veror dening op de heffing van schoolgeld op de Lagere Scholen der Gemeente. Besluit van 12 October tot herziening der bestaande en vaststelling eener nieuwe heffing van schoolgeld op het Gymnasium, goedge keurd by Koninklijk besluit van 4 December 1894, no. 4 Besluit van 31 October tot vaststelling eener Verordening op da heffing van 'kaai- of liggddan en van een bruggeld, goedgekeurd by Koninklijk besluit van 20 December 1894, no. 23. 3. Verordeningen van verschillenden aard. Reglement voor de Inrichting tot opleiding van bewaarschoolhouderessen, van den 31 Augustus. Beknopte en zakelyke opgave van de voor naamste in den Gemeenteraad hehan- delde onderwerpen. De voornaamste zaken in de openbare ver- w J ’„i van den Gemeenteraad behandeld,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1