I <4 K M en. BINNENLAND. r z. age, r-79. h Ai’ewws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I No. 6699. Woensdag 3 Juli 1895. FEUILLETON DE ZANGERS. n en, 1 I - ft ir (ie 34ste Jaargang. 1 J I i I ■1 I van Inzending* van Advertentien tot 1 uur des midd. £1 A' vernieuwing van bet het veergeld ifülag der I (Uit het Zweedtch.) r de wer- ior midde «was dit de bekentenis, die gy mij *T?— wlIrVl.f'n.im.n 9 oogde den jongeling toe. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. uders van de eerate ■I den toestand der Ge. 1894 ontleenen wy het Nihil. WERKEN - j i s 1 aangetast. Hot was men op De h( nemens l' il I l L; wanneer hun door een geneesheer in zee wordt voorgeschreven, koste* het volkszeebad kunnen gebruik snnen die in de le vestigen worden is gen vrou- i gemaakt rking ran voudigite 1 aange- verdrin- iohaam en vorden ee rreeseijke ild. Dan oorsuizen ekte. Al uwziek en .i; van een verzoek van J. Wt De Holl. stroomtram naar Scheveningen vervoerde Zondag 16,900 reizigers. Het personenverkeer op die lijn bedroeg in de afgeloopen maand meer dan het dubbele van dat in de maand Juni ten vorigen jare. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Hoe spoedig vervliegsn niet vier weken, wanneer men omgeven is van alles, wat de ziel kan verheugen en de zinnen streelen. Zang, dans, wandelingen en rij toertjes naar alle fraaie plekjes in den omtrek, roei- of zeiltochtjes waren aan de orde van den dag en men kan zich voorstellen, hoeveel aangename herinneringen zich, zoowel voor de jongelingen als de jonge meisjes, aan die weken vastknoopten. Tot welke verklaringen was men al niet gekomen hoe ver was men niet gevorderd in de duetten, welke de jonge harten zongen! Alle aardsohe vreugde is intusschen vergankelükeven als ze een begin heeft, heeft ze ook een einde. Toen de vier weken om waren, had papa Roberg geen tijd meer en ook de acht studenten zouden zich naar hunne huizen bege ven, zoodat er een algemeen opbreken zou plaats hebben. Daags vóór de afreis keken drie der leden van De bisschop te Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Oudewater pater C. Pieterse, in plaats van den pater A. J. F. Koch, die tot kapelaan is benoemd te Bolsward. Te Voorschoten zyn gisteren twee jongelieden de een oud 18, de ander oud 20 jaar, by het zwemmen in den vyver van de vroegere bui tenplaats van den heer Leembruggen verdronken. Waarscbynlyk had de een den ander willen redden. Benoemd tot onderdirecteur van het laborato rium voor de onderzoekingen van de patholo gische anatomie, in Ned.-Indië de eervol ontslagen officier van gez. 2e. kl. H. F. Roll. 14) Jonge meisjes van zeventien, achttien en negentien jaar, luistert niet naar studenten-gezang, wanneer gij de rust van uw hart bewaren wilt, maar stopt uwe ooreu dicht en vlucht; want het gevaar is groot. Saldo GEMEENTE-EIGEN DOMMEN EN INRICHTINGEN. Deze eigendommen verkeeren over het alge meen in voldoenden staat. Het onderhoud vorderde eene uitgaaf van f 21,94. De inkomsten uit die eigendommen bedroe gen f 7870,34. Het Exercitie-terrein met Schietbaan. Aan dit terrein hadden in het afgeloopen jaar belangrijke herstellingen plaats. Het buiten- talud van de zomerkade, dat over eene lengte van circa J00 M. weggeslagen was, moest met klei opgezet en daarna met ryshout waarover eene bestor ting van keienpuin bekleed worden. GODDA, 2 Juli 1895. Gisteren en heden had aan het Stedelyk 'Gymnasium het eindexamen plaats ten overstaan der heeren Van de Sanden Bakhuyzen, Van Leeuwen en Verdam, hoogleeraren te Leiden. Van de vier leerlingen der 6e klasse had één niet aan het examen deelgenomen. Ge slaagd zijn de leerlingen H. Leopold, M. Rosbergen, voor getuigschrift A. Met één leerling wordt het examen voortgezet. Een extraneus is afgewezen voor getuig schrift A. Te Zevenhuizen viel Zaterdag ochtend een kind van circa 3 jaar in een stoepsloot. De moeder, die dit zag, haalde het er terstond uit, doch hoewel het kind nog leefde, is het eenige oogenblikken later overleden. Men meldt uit Amsterdam De Koningin Regentes is Zaterdagnacht met de hulp der zeven sleepbooten vlot ge komen, stoomde naar IJmuiden, nam daar de geloste goederen in, en koos Zondagmiddag omstreeks vijf uur zee. Ik heb nog geen wat moeielijk valt, uit te drukken,” «nt- dochier verloofd werd met een ambtenaar op zicht. „Goddank, dat er geen neef meer is, die om Emma komen kan,” dacht Roberg en geeuwde. Hij sloot de oogeu dicht, om zich aan eene zoete sluimering over te gevenmaar op hetzelfde oogenblik ging de deur open en Maloolin Ring trad binnen. „Ik verzoek u duizendmaal verschooning, wanneer ik u kom storen,” sprak Ring beleefd. ff’t Is niets, wees zoo goed en ga zitten,” antwoordde Roberg en zag den jongeling aan. „De drommel haal me,” dacbt hij, „als deze er ook al niet als een vrijer uitziet.” En zoo was het. Malcolin Ring beminde, werd weder bemind en kwam om papa’s toestemming ver zoeken, dat wil zeggen: hij vroeg om Emma’s hand. Ook zijne studiën eindigden in September en ook hy zou naar eene rechterlijke betrekking solliciteren. Hy had vermogen en de verliefden behoefden du» niet lang op de bruiloft te wachten, ingeval papa zyne toestemming gaf. Roberg brak het zweet uit onder de beschryving van eene liefde, die volstrekt niet van wachten weten wilde. Toen Ring van hem ging, had hij, evenals Harald, de belofte van den vader, dat de verloving in September zoude gevierd worden. Ring spoedde zich naar Emma, om haar den ge lukkigen afloop mede te doelen en tot belooning den eersten kus te bekomen. Weder strekte de heer Roberg zich in zyne volle lengte uit, zich gelukwensohende, dat hy geen doch ter meer had, om welke deze of gene student kon komenmaar ook nu liet men hem niet met rust. (SlotVolffi.) Men meldt uit Amsterdam De kantonrechter, heden nitspraak doende in het geding tusschen het Uitvoerend Co mité der tentoonstelling en een tickethouder wegens verhooging van den entréeprys, stelde het uitvoerend comité in het gelyk, op giond van het bij de uitgifte dor obligatielening verspreide prospectus, waarin van «buitenge wone entréegewag werd gemaakt. 18», Art. imster- zoodat de rekening sloot met een voordeelig saldo van f 20113,45 Volgens de dooi Gedeputeerde Staten goed gekeurde Begroeting voor het dienstjaar 1895 is het geraamd bedrag der Ontvangsten f 313955.29s ea der Uitgaven 313955.29* het dubbelkwartet ernstiger dan anders en de meisjes zij zagen er uit, als waren zij door de koorts op den morgen van den laatsten dag, dat i Lunda was. teer Roberg stak zijne pijp asn en was voor- eene flinke wandeling te doen, toen Harald in zijne kamer trad. „Ik zou oom wel eens willen spreken,” zeide hij en keek eenigszins verlegen. „Nu, dat komt goed, dan kunt gij met mij mede gaan en my zeggen, wat gij verlangt.” Roberg en Harald wandelden den weg op en sloegen een lommerrijk boschpad in. De laatste had nog geen woord gesproken en de oude heer scheen te wachten op hetgeen zijn neef te vertellen had. Toen dit echter niet gebeurde, sprak Roberg: „Nu, Harald, mij dunkt, dat uwe mededeelingen tot het pactomimenspel behooren. Ik heb nog geen enkel woord vernomen.” «Dat komt, omdat het mij mijne gedachten in wd^rden uil woordde Harald laohende. „Te drommel, sedert wanneer valt het heeren stu denten moeielijk te spreken? Ik meende dat zy den naam van het tegenovergestelde hadden,” sprak Roberg. n’t Is mogelijk, maar wanneer men verliefd is, dan „Is men niet wijs,” viel Roberg hem in de rede, „was dit de bekentenis, die gy mij te doen hadt? En wie ia het gelukkige voorwerp P” Roberg knip- aan de regenten der verschillende weeshuizen te ’s-Gravenhage kennis gegeven, dat de ver pleegden, het baden loos van maken. „Ooms oudste dochter,” antwoordde Harald eens klaps. „Wat blieft?....” Roberg bleef plotseling staan en nam de pijp uit den mond. „Zoudt gij u door mijne Elin hebben laten betooveren?” „Heel en al en nu zou ik gaarne met haar ver loofd worden en....” „In een ver verschiet met haar trouwen. Neen mijn jongen, mij dunkt, dat wy met die verloving nog maar zullen wachten.” „Ja, tot September, wanneer ik mijn examen ach ter den rug heb, dat spreekt van zelf; maar oom, dan ook verloving of....’ «IJ stil onderwerpen,” viel Roberg hem in de rede, «ik zal toch ook wel een woordje mogen medespre- ken en ik zeg u, dat er, vóór gij eene betrekking hebt, niets van eene verloving komt. Dat is mijn vaste besluit.” Hoe vast dit besluit nu ook ware, het was Harald toch gelukt, daarin verandering te brengen, vóór zij van de wandeling terug kwamen. Roberg had er in moeten toestemmen, dat de verloving van Harald en Elin in September zoude gevierd worden. Hij was daartoe wel gedwongen, toen hij vernam, dat zyne dochter haar neef we.ler beminde. Verheugd, dat hij van zijn vasthoudenden neef ontslagen was, strekte Roberg zich na de lange wan deling op de sofa uit, terwijl hy in zich zei ven eene stichtelijke alleenspraak hield over het vervelende, huwbare dochters te hebben. Wij zullen dit den man niet ten kwade duiden, wanneer wij bedenken, dat hij veroordeeld geweest was, uren lang de pleitredenen van een verliefd jonkman aan te hooren en eindelyk om des lieven vredes wille toe te stommen, dat zyne M. van Gelder te Amersfoort, veroordeeld door het kantongerecht te Wageningen omdat hy te Venendaal tusschen zons-ondergang en zons-opgang luidkeels gecolporteerd had met bladenDe Voorwaartse en Recht voor Allen is tegen dat vonnis in booger beroep ge komen. mii imiii: courant; a a Door de directie van het Kurhaus te Sche veningen is besloten den avond van aanstaanden Zaterdag tot eenen luisterrijken feestavond te bestemmen, ter viering van het feit der uit reiking van de eerebljjken aan de Lombok- stryders. Mocht zij verleden jaar een Lombok- avond geven die een liefdadig karakter droeg, ditmaal wensebt zij van instemming te ge tuigen met de nationale vreugde over den triomf. Een buitengewoon groot vuurwerk zal Zaterdagavond worden ontstoken, geheel gewijd aan het feest van den dag. Tot de nummers van het program behooren o.a. het bombardement van Mataram, de militaire Willemsorde, een levend vuurwerk, voorstellende den laatsten stryd tusschen een Baliër en een Indisch soldaat, terwyl een groote slotdecoratie bestemd is om het levensgroots portret van generaal Vetter te aanschouwen te geven, met inscriptie een stuk 9 meter boog. Denzelfden avond zullen er muziekuitvoe ringen worden gegeven op het terras, terwyl een bal in de theaterzaal aan de danslustigen welkom zal zyn. Aan het Verslag van meente Gouda nver volgende 30 en 31 October. Bij de behandeling der Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1895 zyn onder andere de volgende besluiten ge nomen tot afwyzing Aangaande het gebouw en het daarin aan wezige meubilair kan medegedeeld worden, dat alles zich in goeden staat bevindt. Betreffende het Archief zelf zy vermeld, dat de verzameling verrijkt werd met een op de veiling van de collectie-Vollenhoven te Leiden van Gemeentewege aangekochten brief van Prins Willem I, gedateerd 29 April 1576, bevattende eene mededeeling omtrent een maatregel ten opzichte van een garnizoen, dat zich toen tc Gouda zou vestigen. Wat verder de ordening en beschrijving van het Archief aangat, daaromtrent moet worden volstaan met de mededeeling, dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden zich ook in dit jaar bepaalden tot het inventariseéren van de oude rechterlijke archieven. Het plan van inventarisatie dier archieven, dat, zooals in het voorgaand verslag kon worden gezegd, by na gereed was, moest ten slotte, toen nadere onderzoekingen dat wenschelyk maakten, een aantal wijzigingen ondergaan, tengevolge van welke omstandigheid de indiening tot nog toe achterwege moest blyven. Eindelyk zy hieraan nog de mededeeling toegevoegd, dat ook in het afgeloopen jaar herhaaldelyk van de gelegenheid tot onderzoek is gebruik gemaakt. GELDMIDDELEN. Volgens de laatste, door Gedeputeerde Staten afgesloten Rekening, zijnde die over het dienst jaar 1893, bedroegen: do ^Ontvangsten f 454148,89 en*de Uitgaven 434035,44 Brakel en anderen om i. IL_‘. gedeelte straat achter de Vischmarkt tusschen de Gouwe en de Viscbsteeg; tot vernieuwing van den bovenbouw der brug op de Gouwe bij de Peperstraat; tot intrekking van den post bestemd ter vol doening van de bezoldiging van den heelmees ter belast met bet toezicht over de publieke vrouwen tot verpachting der inning vau voor bet overzetten met een pontje op de Turfsingelgracbt. 4 December. Behandeling en goedkeuring van een voorstel van de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek betreffende den aan koop van een buis met tuia aan de Gouwe voor eventueele uitbreiding der fabriek. 4 December. Behandeling en afwijzing van een verzoek van C. Rynbout, W. van Vlaar- dingen en anderen betreffende verplaatsing der groentemarkt naar de Houtmansgracbt. 4 December. Verpachting van bet veer op de Turfsingulgracht aan H. Blom alhier voor den tyd van twee jaren, 4 December. Beschikbaarstelling van een lokaal als werkplaats aan eene Commissie uit de Besturen van eenige alhier gevestigde Werk- lieden-Vereenigingen, welke zich ten doelstelt om in den winter aan werklooze arbeiders werk te verschaffen. 14 December1. Verpachting van het gras gewas aan Schieland’s Hoogen Zeedyk aan C. Lafeber alhier voor den tyd van drie jaren. 14 December. Toekenning eener belooning van f 300,— aan den Commies by de Plaat- selyke Belastingen Joh. Vermeij voor buiten gewone werkzaamheden gedurende de vacature der betrekking van Gemeente-Ontvanger. 14 December. Ontslag van het personeel belast met de invordering der Scheepvaartrech ten en aanstelling vau de gaarders van de met 1 Januari 1895 te beffen kaai- of liggelden en van het brugge’d. 28 December. Behandeling en inwilliging van bet verzoek van J. P. Delcbambre, Con cierge van bet Gymnasium, om eenige verbe tering zyner bezoldiging. 28 December. Vergunning aan de Orkest- Vereeniging >Euphoma« alhier, om hare repe- tiën te houden in het lokaal der 2e Burger school voor jongens, dat by de Stads-Muziek- school in gebruik is, tegen vergoeding der kosten van vuur en licht. ARCHIEVEN. In het Verslag, dat de Archivaris overeen komstig het bepaalde bij Art. 15 van het Reglement voor het Oud-Archief alhier heeft ingezonden, vinden wy het volgende over 1894 opgeteekend Het volkszeebad te Scheveningen wordt Woensdag geopend. De ondernemer, de heer Kuikhoven, heeft

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1