WES. •RP DE MAIlSkRAMEll. F, 1 n No. 6700. Donderdag 4 Juli 1895. BINNENLAND. DE ZANGERS. 34ste Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad voor Got^da en Omstreken. ge). ren. f lations Zn. .ezen FEUILLETON I aar de zage. S iG. S van Inzending van Advertentiën tot 1 uur de* tnidd. i 1 i over de war- V Aangenomen het beroep by de Ned. Her- {Uit het Zweedech.) l der reep. ération de enz. enz. {R'ordt rrrvalgd.) I v. Gallin. Schweinsberg. fabricatie ruiker van b; ie national p. {Naar het Duitwh.) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1) Hel iiomsiii i: iikh i\r. en waterleidingen. 15330,29- M». be- kennen len, die in de leerde vestigen d geworden is lel tegen vrou- heeft gemaakt beperking van e eenvoudigste nderd aange- leel te verdrin- in lichaam en gd worden ee loor vreeseyke gekweld. Dan tgen, oorsuizen de ziekte. Al u zenuwziek en Gisteren avond werd de woning van dr. Dorema te Sneek tydens een hevig onweer door den bliksem getroffen. Aan *t snel optreden van de brandweer dankte men het behoud van het ryk ingerichte buis. De meidenkamer, waar de brand aankwam, verkoolde grootendeelsvry wat kleeren van een der dienstboden gingen verloren en het huis zelf beliep groote waterschade. In September bezocht het dubbelkwartet nog een maal de goede stad X.; niet om concerten te geven, maar om drie verlovingen te vieren en den «lof der vrouwen” te zingen. v Wy vermoeden, dat de drie bruiloften spoedig op de verlovingen zullen volgen. Voor zooveel men ons heeft medegedeeld, schijnt Selma aan geen „afsche pen” te denkenmen gelooft, dat zy den „rechte” gevonden heeft. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regeh a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Kessels. D. Snoeck. Er len berg. Violot. Goaid. Kessels. W. v. Perck. Kessels. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Naar aanleiding van het adres van de inge zetenen van Ouder- en Nieuwer-Amstel, tot staking van den bouw van een buskruitfabriek, heeft de burgemeester van Ouder-Amstel een schrgven ontvangen namens de Koningin- Regentes, waarin te kennen wordt gegeven, dat het verzoek niet voor inwilliging vatbaar is, aangezien reeds bij kon. besluit van 8 Juni 1892 het bedoelde terrein binnen Nieuwer- Amstel is aangewezen voor het opriohten en in werking brengen van zulk een fabriek. Door den gemeente-secretaris Alberti is do administratieve fout in de rekening der arm- voogdjj van Opsterland ontdekt en is daardoor de quaestie van het tekort van f 1500 op gelost. D.) Beroepen bjj de Gereformeerde Kerk te Waddingsveen ds. J. Hartwiggen teHarmelen. De vierlingen, te Gheel in de vorige week geboren, zyn reeds gestorven. zelender werd haar tred, maar op eens een besluit nemende, kwam zij regelrecht op hem af en richtte eenige halfluide woorden tot hem. Verrast sprong hy op, maar hij kon slechts verlegen het hoofd schudden, want hij verstond nog geen Engelsch. Met een half spottenden, half vriendlijken glimlach liet zij haren levendigen blik over zijn gezicht dwa len, maar zoodra zij de naderende voetstappen van een derde persoon vernam maakte zy fluks eene halve wending en zette met een beleefd „Beg you pardon, Sir I” hare wandeling voort. Hoofdschuddend tuurde de jonkman het aardige dametje na, tot een vertrouwelyke slag op den schou der hem aan zijne verwondering ontrukte. „Goeden avond, Mynheer von Helmstedt, hoe gaat het UWelEdelHoogg. boren klonk de stem van den man, die de schoone New- ïorksche verdreven had, en die in zijn kale, tot aan de keel toegeknoopte jas en den zwaar gedeukten, hoogen hoed eene scherpe tegenstelling met von Helmstedt vormde. „U be wondert de schoone natuur in al hare branches, naar ik zie,” ging hij op jovialen toon voort, met het hoofd naar de wegsnellende, jonge dame wjjzend, „het zou me eeuwig spyten, als myn komst u hier gestoord had I" „Volstrekt niet,” antwoordde de jonkman, zijne vorige plaats weer innemende, „ik ben alleen maar bezig nse dood te ergeren, dat ik zoo’n ezel in het Engelsch ben. Ik scharrel hier ai twee maanden rond, en kan nog geen vraag fatsoenlijk beant woorden 1” De beer ^taalman, lid der Tweede Kamer, is door den kantonrechter te Helder tot twee boeten, elk van f 1, veroordeeld, omdat hy een jongen letter zet ter sar beid had laten verrichten zonder arbeidskaart en zonder dat zijn naam op de arbeidslijst was geplaatst. waarvoor aan een bedrag van M3. ten dienste Maatschappij, f 168.06* ter Het herhaaldelijk opbreken der straten en bat stukryden van de kantlagen langs de nik 15) Hij had zich nog nauwelijks gemakkelijk neerge. vlyd, of de deur ging met eene zekere drift open en de flinke, rijzige gestalte van Gunnar Sandstedt ver toonde zich. „Wat henker kan die willen?” dacht Roberg en onwillekeurig vestigde zich zijn Oog met welgevallen op bet schoone, vrijmoedige gelaat, waarop de hoop en het vertrouwen der jeugd te lezen stonden. „Hij ten minste ziet er niet uit als een, die van vrijen praten wil.” „Goeden dag, mijnheer Roberg,” zeide Gunnar en schudde dezen de hand. „Ik heb eene vreemde boodschap bij u,” vervolgde hij, „ik wensohte u te vragen, of gij wel mijn voorspraak zoudt willen zijn bij tante Sturm. Ik bemin Selma en „Ik geloof, dat Cupido in het dubbelkwartet ge varen is; gij zyt de derde, die mij met liefdesge schiedenissen aan boord komt.” „Dan blyven er nog vijf over,” viel Gunnar vroolijk in, „en wanneer gij nog vjjf dochters of vyf nichtjes hadt, wie weet, wat er gebeuren zou.” „*t Is dolleman» werkwie gaat er uit vryen, als men nog student is?” „Als student laat men zich tenterennu laten wy ons doen, om huweljjks-oandidaten, dat wil De rechtbank te Antwerpen heeft uitspraak gedaan in de zaak der bende handelaars in blanke slavinnen, aan welker hoofd zekere Anna Rabuchine stond, eene Hongaarsche, die bij Caramin te Brussel meisjes «bestelde* voor groote families in Rusland. Anna Rabuchine, Caramin, Anna Takkatz werden tot 10 jaren gevangenis, 10 jaren inter dictie en 1000 fr. boete veroordeeld. Marie Oversaeck kreeg 5 jaren gevangenis, 500 fr. boete en 10 jaren interdictie. Anna Takkatz is de vrouw, die te Rotter dam op de Binnenrotte gewoond beeft. GODDA, 3 Juli 1895. Het Programma van de 3e Muziekuitvoering door het muziekcorps der Schutterij, op Don derdag den 4en Juli 1895, des ’a avonds ten 8 ure in de tent op de Markt alhier, luidt als volgt: 2. 3. De hut te Herwjjnen, die volgens de uit spraak van de rechtbank was gebouwd op grond, aan een ander toebehoorende, is thans op booger last afgebroken. Deze hut was op zekeren nacht van stroo en hout opgetrokken en als woning in ge bruik genomen door het gezin, dat verleden zomer gerechtelijk uit zijn in overdeeld eigen dom bezeten huis was gezet, welk pand toen bij publieke verkooping, om verdeeling te verkrygen, aan anderen was overgegaan. Zooals indertjjd gemeld is, beeft deze zaak, doordien eenige ingezetenen voor genoemd gezin party trokken, reeds aanleiding gege ven tot ernstige wanordelijkheden en zelfs tot brandstichting. Napoléon, marche La rose d’or, ouverture Mozaique sur l’opéra »Stra- della* Juanita Mazurke de Concert Les chasseur autrichieus Ouverture Apollou Au pays bleu, valse Rose monsseuse, schottisch Fantaisie. Fleurs de Champs 10. Marche populaire De eerste byeeenkomst der Provinciale Sta ken van Zuid-Holland had gisteren te 11{ ure plaats, onder voorzitterschap van den Commissaris der Koningin, den beer Fock. De voorzitter wydde een woord van hulde aan de sedert de vorige vergadering aan de Staten ontvallen leden, de heeren Molenaar, van Rotterdam, en Van Bergen IJzendoorn, van Gouda die overleden zyn, en voorts aan ken die op eigen verlangen, of door den wil der kiezers, niet meer deel uitmaken van de Vergadering. Allen hebben steeds met hart en ziel zich beyverd de belangen der provincie te behartigen, zoolang zij leden waren van de Staten. De geloofsbrieven van de herkozen of nieuw benoemde leden werden in banden gesteld van drie commissiën, Eene dier commirsiën onder zocht ook het bezwaarschrift van den he?r C. Maas te Woerden, houdende klachten over onregelmatigheden, die zouden zyn voorgekomen by de gehouden verkiezing van drie leden in het hoofdkiesdistrict Gouda. Overeenkomstig het advies dezer commissie werd besloten tot toelating van al de berkozenen of gekozenen, zynde in bet bezwaarschrift uit Woerden geen aanleiding gevonden om tot de niet-toelating van de gekozenen in het district Gouda te oondudeeren. Voor zoover aan wezig, werden de toegelatenen daarna door de voorzitter beëedigd en gelukgewenscht en namen zy zitting. De trekking van de afdeelingen’ en de be noeming van leden van Gedep. Staten zyn op heden bepaald. was een schoone Septemberavond in het jaar 1849. Onder een der zware boomen van het park voor City-Hall te New-York zat een jonkman opieone bank droomerig naar de talrijke wandelaars te kijken. Zijn breedgerande stroohoed lag naast hem en de avond wind speelde met zyne dichte, donkere lokken. Hij droeg een elegant zomercostuum en de stroogele das, waarover een schitterend witte boord viel, deed de gespierde, licht gebruinde hals goed uitkomen. De fijn besneden neus tusschen de goedverzorgde zwarte snor en de regelmatige wenkbrauwen gaf zyn voor komen iets voornaams, terwijl de beide diepo groeven aan den neusvi ortel en de even opgetrokken kin vast heid van karakter uitdrukten. „Daar is zij waarachtig alweer 1” mompelde hij, terwyl de onverschillige blik, dien hij tot hiertoe voor het wandelend New-York over had, plotseling verhelderde. //Dat is nu al de derde avond zoo wat op hetzelfde uur. Een ydel man zou hier mis schien denken: ik heb eene verovering gemaakt!” Van den kant van Broadway naderde eene jonge dame met langzame pasjes de bank, waarop onze opmerker had plaats genomen. Onder bet elegant gegarneerd hoedje zag een frisch meisjesgezicht koket het park in, en het een weinig overmoedig gespitst mondje vertrok zioh tot een tevreden hokje, toen zy den driedaagscheu habitué van deze bank in het oog kreeg. Hoe meer «y hem naderde, des te aar- vormde Kerk te Muiden, door da. J. Ph. Hattink Jr. te Nieuwerkerk aan den IJsel. zeggen: verloofden te worden. Ik beu vijfentwintig jaar, mijn studietijd aan de academie is over een jaar om en twee, drie jaar verloofd te zijn, is zoo erg niet. „O neen, vooral niet met Selma, die getoond heeft, dat ze een vrijer weet af te schepen, als bij haar verveelt.” «Als ze dat doet, ben ik zelf de schuld. Nu zou ik u wel willen verzoeken, zoo goed, te zijn, bij mevrouw Sturm voor mij een goed woord te doen; want ik zou hoe eer hoe liever mijne verloving willen vieren.” Wat was hierop te antwoorden? Natuurlijk be loofde Roberg, dat hij er met mevrouw Sturm over spreken zou. Des avonds werd er op Lunda gedanst en den morgen daarop reisde een ieder naar de plaats zijner bestemming. By het afscheid waren allen in eene blyde stemmingwant het wederzien vertoonde zich in een lachend verschiet. Aan het Verslag van den toestand der Ge meente Gouda over 1894 ontleenen wy het volgende b. Straten, pleinen, riolen Voor het verleggen van strating is aan den aannemer II. Larners uit' betaald f 1686,33, namelyk f 0,11 per vier kanten Meter. Bovendien ontving hy een som van f 575,02 voor het in dienst stellen vap een straatmaker a f 0,18 per uur en een opperman a f 0,12 per uur ter uitvoering van werken welke niet per vierkanten Meter konden worden berekend. Verlegd werdeu met gebeele of gedeelte! yke ^vernieuwing van keien of klinkersverschil lende vakken van den Fluweelen Singel, do Cappenersteeg, de straat achter de Vischmarkt van de Groeueudaal tot bij het brugje vóór de Vischsteeg, eenige vakken van de Houtmans- gracht met een gedeelte van het Paradys, de Westhaven van de Noodgodsteeg tot aan du brug tegenover de Minderbroedersteeg, de Spel- demakersteeg, een gedeelte van de Bleekerskade, een gedeelte van het Jaagpad, bij de stad, de Raam vau de Drapiersteeg tot de Vlaming straat, de Turfsingel van het Moordrechtsch<* Verlaat tot aan de Machinale Garenspinnery, het Verlorenkost (breede zyde), diverse vakken van de Lage Gouwe, het plein achter de Waag de Stoofsteeg en de SpoorwegstraaL Het straatwerk werd uitgevoerd over eene oppervlakte van 5619,21 M3. in keien en van 9711,08 M3. in klinkers. Daaronder komen voor eene oppervlakte van 1150,43 M’. her stellingen ten behoeve van de Gasfabriek, de Gemeente gerestitueerd werd f 610,18*, en eene van 258,56 van de Goudsche Waterleiding- van welke de Gemeente eene som f 168,06* terug ontving. van den Stoomtramweg dóór de stad maken het onderhond der bestrating hoogst bezwaar lijk en kostbaar. Overeenkomstig den wensch van bewoners der Boelekade werd ingevolge Raadsbesluit van 10 October 1893 langs die kade eene ry lin- deboomen geplant. Voor den afvoer van hemelwater van de straat zijn in het vorige jaar wederom een aantal gegoten yzeren straatkolken met stank- schermen geplaatst. c. Wegen on voetpaden behoorende aan en onderhouden door de Gemeente. In het midden van den grintweg onder de Boompjes van de Waohtolstraat tot aan de Stoomhoutzagery van den heer W. Hoogendyk Wz. is in aansluiting met hetgeen in 1893 is gemaakt over eene lengte van 302 M. een paarden pad ter breedte van 75 centimeter ge legd. Hetzelfde geschiedde in de brogopritteo van den Brugweg onder de gemeente Wad- dinxveen ter gezamenlijke lengte van 135,50 Meter. Deze bestratingen werden gemaakt van uit den afval gezochte goede klinkerstukken. Het materiaal is dus niet kostbaar, terwyl de maatregel tot besparing in de jaarlyksche kos ten der begrinting leidt. De kanten van den weg in de Korte Akkeren over eene lengte van 200 M. en langs de Bleekerskade over eene lengte van 85 M. werden met perkoenpalen en dennenhouten planken opgezet. De wijze waarop de wegen in de Korte Akkeren onderhouden werden, leverde vroeger, toen daar nog niet met rytnigen en vracht wagens geredeu werd, geen bezwaar op: thans, nu dat gedeelte van de Gemeente vau liever lede met huizen bebouwd is en het water dientengevolge vooral by invallenden dooi niet meer geregeld kan wegvloeien, zullen evenwel andere maatregelen moeten worden genomen om die wegen in goeden toestand te houden. Het onderhoud heeft gekost: Van de wegen en voetpaden in de Gemeente aan materialen f 1047,41 en aan arbeidsloon f 711,43. Van het Goudsche rypad onder Alphen en Boskoop, zonder de daarby behoorende wonin gen, en van den Brugweg onder Waddinxveen f 637,88 aan materialen, en f 521.— aan arbeidsloon. In de plantsoenen werden verschillende per ken met teelaarde .opgehoogd. De hoeveelheid aangevoerde zwarte grond bedroeg 456 M’. De voor het jaar 1894 benoodigde plantsoen en heestergewassen, waarvan de levering niet werd aanbesteed, zyn aangekocht by den boomkweeker A. Ouwerkerk te Boskoop voor

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1