'ft 1-r DE MARSKRAMER. ?IJ. BINNENLAND. rz. Zn.' Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6701. Vrijdag 5 Juli 1805. Ozn. r ■m fEVILLETOA ten, G. s vau Pr Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. ft? ■rerslag dwr Ier resp. national ktion de z. enz. 7 (Wordt ooroolfd.) De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Üit Stolwyk meldt men, dd. 1 Juli Gistere o-morgen nam onze geachte predikant Dr. L. A. Van Langeraad afscheid van aijne gemeente naar aanleiding van de woorden, voorkomende in Deuter. 4, vs. 40, Dat het door aidde >ttend be- brlc.tle iker van 188#, Art. Amster- age. i.iiinsiin: coiravr (Naar het Duitsch.) ahonne- houders vau n de eerste het ongelukkig uiteinde van twee myner kennissen mij hier spoedig de oogen opende. Daarom besloot ik, vóór alles Amerikaan te worden, en bezocht alleen echt Amerikaansohe cafó’s, waar mijne altijd opene portemonnaie my met een kring van „first rate boys" als vrienden omringde. Zij rekenden het zich tot eene eer, mij in aanraking te brengen met hunne schoons vriendinnen, en reeds na het champagne- souper en een paar schitterende buitenpartytjes, die ik gaf, bad mijnheer de graaf dag en nacht overal vrijen toegang. Binnen drie maanden sprak ik En- gelsch als een gentleman en was au fait in de New- Yorksche geheimen en aanverwante artikelen, want geen betere onderwijzen in die zaken, dan lieve vriendinnen en jolige vrienden. Maar nog eene maand en mijn geld was op, wat voor de jolige vrienden het sein was, om met aandoenlyke eens gezindheid naar een anderen graaf uit te zien. Gelukkig hielden de lieve vriendinnen zich beter zij konden den nobelen graaf niet zoo gauw verge ten en missen. De eene voor de andere wilde mij tot haren byzonderen galant verheffen, om tegen vergoeding van kost en inwoning op straat met mij te kunnen praten, en zoo had ik een jaar lang een kapelietjeeleven; ik fladderde van de eene bloem naar de andere, tot eene jonge Creoolsche mij zóólang in beslag nam, dat al myne andere liefjes my de deur wezen en en in dien toestand van oogenblik- kelijke hulpeloosheid, ziet ge my nu voor u of lie ver naast u, want ik zit hier als een Arabische sheik te rooken, maar da’s minder, ik meen die hulpeloosheid. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Door den gemeenteraad te Krimpen a d. IJsel, is Zaterdag 29 Juni j.l., met algemeeue stemmen benoemd tot onderwijzer aan de o. I. school aldaar, de heer L. Swanenburg, ondtr- wyzer alhier, no. 1 op de voordracht. handkoffer. Dan volgt een dag of wat straatollende en wie dan den zedelijken moed mist, maar de bijl en de spa te grijpen en farmersknecht te worden, maakt door een sprong in „The North-Biver" aan zijn nood een einde. Waarover zult u te beschikken hebben, geëerde heer en vriend, als na het verslin ken van uwe baria het toeval niet tusschonbeiden komtP Maar hoe gaat bet, men denkt niet eerder aan dat zwarte spook, voordat het de kamer bin nenkomt I” Helmstedts gezicht bewees, dat de woorden van den man van New-Yorkscho ondervinding indruk op hem maakten. „Je schildert te donker, Seifert,” antwoordde hy na eenig nadenken, „ik heb hier al vrij wat vrien den, en een van allen zal mij wel helpen, voor ik geheel op het droge zit. Maar,” liet hy er spot' op volgen, „heeft mijn boetprediker dan zulke langryke ressources, dat hij mij absoluut een anderen weg wil wijzen „Een gewaarschuwd man is een dubbel man,” hernam de ander ernstig, terwijl hij behendig de asch zijner sigaar wegnipte. „Uwe vrienden zullen u geen cent helpen en alleen maken, dat uwe beurs een dag of wat eerder leeg is. Neen, mynheer von Helmstedt, vertrouw liever op myne ervaring, en wat rny'n geringe persoon be treft, zult u spoedig tot andere gedachten komen. U weet, dat ik Duitschland ter wille van mijne overtuiging en een paar toevallige schulden verlaten moest. Intusschen bracht ik zooveel contanten mee, dat ik een maand of wat het New-Yorksche leven kon genieten. Zonder eigen lof moet ik zeggen, dat Tot lid der Eerste Kamer in plaats van den heer C. T. Stork, die, gelijk men weet, bedankt had, werd heden door de Provinciale Staten van Overijsel gekozen mr. H. R. van Marie te Deventer. Dezer dagen ontsnapte te Waddingsveen dc grootste landbouwonderneming uit ons land, »Graan voor visch< aan een ontzettend gevaar. Eenige kinderen namelyk hadden op de werf tusschen volgeladen hooibergen tot spel ge kozen, vuurtje stoken.Natuurlijk was bun vnur binnen enkele seconden te groot, geluk kig werd het spoedig opgemerkt en kon men het gevaar in zyn oorsprong te keer gaan. Aan het Verslag van den toestand der Ge meente Gouda over 1894 ontloenen wij het volgende D. Deze zyi zich van lieverlede heeft verworven, handhaafde zy ook in het afgeloopen jaar. Door de bepaling, dat al wat ten behoeve van de instelling geleverd wordt, van eerste Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft den winkelier uit Hekendorp, wegens het schrijven van een dreigbrief aan eene dame te Haastrecht veroordeeld tot 1 jaar, eene vermindering van straf opgelegd tot 6 maanden. De voordracht voor onderwijzeres aan de tweede openbare school, te Nieuwerkerk a/<l. IJsel, staande aan ’s Gravenweg, bestaat uit de dames Posthumus van Woubrugge, Schriek van Ouderkerk a/d. IJ»el en Mooij van Delit; de laatste in de plaats van mej. Schinkel, tijdelijk aan die school werkzaam, die haar sollicitatie had ingetrokken. De krijgsraad te 's-Gravenhage heeft den korporaal J. B. L., van het regiment grena diers en jagers, veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met degradatie, wegens heling van kazerneering-goederen, en den milicein J. B. M. tot 1 maand gevangenisstraf, wegens diefstal van die goederen. „Dat heb ik u van den eersten dag af al gezegd,” zei de vriend met de kale jas, zich met de aristo cratische nonchalance var. een Berljjnsch garde-lui- tenant op de bank werpende, maar u wilt van myne methode, zich snel en grondig eene onbekende taal eigen te maken, niets weten. A propos hebt u geen sigaar bij je? Ik was vandaag juist niet in de ge legenheid een goed soort in te slaan, en ik mis liever het middageten dan myne gewone sigaar I” Helmstedt had hem reeds zyn gevulden sigaren koker voorgehouden, de ander tastte toe, streek eene roodgekopte lucifer over de zool van een zijner schoenen en blies weldra met kennersblik een stroom van blauwe cirkels de lucht iu. „Ja,” liet hij er behagelyk op volgen, „ik ben hier pas anderhalf jaar langer dan u, maar ik ben al heel New-York doorkropen, en ik zou het dan ook al veel vorder gebracht hebben dan nu het geval is, zoo ik niet een positief malheur ondervonden had. Vooreerst heeft mijne laatste vriendin, wier kamer ik deelde, het in haar mooi hoofdje gekregen, mij na een rumoerigen avond in het heimelijk ontruimde kwartier zonder have, eigendom of middelen van bestaan achter te laten. En ten tweede heeft de eigenaar van het boarding-house, waarin ik my een Bedorven drinkwater 1 Niet ver van het Kralingsche Veer aan den Hollandschen IJsel onder de gemeente Krim pen aan den IJsel nadert de groote fabriek voor koolteerproducten hare voltooiing. Nog eenige maanden en door machinerieën van do nieuwste vinding zal deze fabriek, naar meu zegt de tweede in haar soort in ons land, do nationale nijverheid tot eer verstrekken. Doch er dreigt een gevaar, waarover men langs den IJsel mompelt. En dat gevaar is wel waard bijtijds algemeen bekend en zoo mogelyk voor komen te worden. Waar zal die fabriek hare uitwerpselen laten? Natuurlyk zullen ze in den IJsel gestort worden. En die smerige, stinkende, vergiftige stoffen zullen het water bederven en onbruikbaar maken. Duizenden bewoners van den IJsel hebben geen ander drinkwater, dan dat uit den IJselde boeren hebben ook zelden pompen en putten. Eene niet prechtige gedachte dus, het drinkwater te zien verontreinigd en de volksgezondheid te zien bedreigd. Men hoopt nog op den in vloed van de pers om dat gevaar te voorko men of tot een minimum terug te brengen. Bestaat er geen wettelijke bepaling, die in dergelyke gevallen voorziet? (S. Ct) Dinsdag beeft een troep jongens in de Korte Akkeren in een verdacht bierhuis zich schuldig gemaakt aan het inwerpen van bijna alle ruiten. De daders zijn opgespoord en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt wegens vernieling. GOD DA, 4 Juli 1895. De Katholieke Kiesvereeniging alhier heelt op hare vergadering van gisteren avond met algemeeue stemmen voorloopig drie candidaten gesteld, namelyk de aftredende raadsleden, de hh. Dessing, Van der Sanden en Vingerling. Verder werden genoemd de hh. A. van Veen, G. C. Fortuyn Droogleever, J. J. Grooten- dorst en E. J. van der Heyden. Laatstge noemde weigerde echter beslist een candidatuur en het Bestuur deelde mede, dat de heer J. J. Grootendorst evenmin genegen was, ditmail een candidatuur te aanvaarden. De VereenigingUf zal waarschynlyk binnen eenige dagen opnieuw vergaderen. Gisteren had te Haastrecht een poging tot oplichting plaats bij de wed. die gewoon is commensaals te honden. Een welgekleed vreemdeling vervoegde zich by haar om inwo ning met kost, voorgevende op bet dorp te komen als ingenieur of opzichter by den nieuwen spoorweg. Onder allerlei fraaie voor geven» wist hij by de vrouw nog een builtje met eenige ryksdaalders als voorschot los te krygen, terwyl iemand naar Gouda werd ge zonden om zyn koffers te halen, die naar zijn bewering ook zyn geld bevatten. Intusschen wekte deze historie argwaan hij een der buren, die van de zaak hoorde. Hij ging den persoon op de velocipède na, achter haalde hem op den weg naar Oudewater, waar schuwde de politie, die des avonds den verdachte gelukkig nog in het bezit van het geld, naar H. terugbracht en hem in arrest hield. In- tnsschen was reeds gebleken, dat er alhier geen koffers waren, zoodat men klaarblijkelijk met een oplichter te doen had. Het verwondert ons, dat er nog mensch-ri gevonden worden, zoo lichtgeloovig, dat zij aan vreemden geld leenen zij worden toch door de couranten voortdurend van dergelijke practyken ingelicht. De arrondissements-rechtbank te Maastricht veroordeelde gisteren G. H. P., letterzetter aldaar, wegens het uitgeven van een geaebrilt van strafbaren aard, waarvan de dader noch bekend is, noch op de eerste aanmaning na de rechtsingang is bekend gemaakt, tot 10 dagen gevangenisstraf. week over het Verlies van mijn sweetheart getroost had, my allervriendelijkst verzocht, zijne inrichting te ontruimen, terwyl de slimmerd tegen alle recht en wet in, mijne laatste bezittingen verbeurd ver klaarde, ter goedmaking der kosten van eene week gratis logies. Ja, die hoteliers worden met den dag kleingeestiger en min ler liberaal, maar och,” voer hij voort, luchtig een paar sierlijke nullen de lucht inblazend, „ik heb alweer uitzicht: het is merk waardig, hoeveel prys men hier op een nobel ver- toonen stelt!” Helmstedt liet by onze woorden zijn blik over het uiterlijk van zyn verwaaiden landgenoot glijden en kon een sarcastischen lach niet onderdrukken. „U trekt den neus op voor mijn tegenwoordig derangement,” vervolgde de gewezen garde-luitenanl op gelaten toon, „maar wat wilt ge, beste vriend? Over een week of wat zyn uwe financiën misschien in denzelfden toestand als de mijne, en het is de vraag, of u dan reeds over dezelfde middelen be schikt als ik om eene positie te kunnen veroveren. U bent tegenwoordig bezig tyd en geld te verspillen, om eene betrekking te vinden, die eenvoudig niet bestaat; u lijdt aan dezelfde ziekte, waaraan ieder jaar honderden onzer ontwikkelde jongelui ie gronde gaan. Hakken en graven willen zij niet, een hand werk kennen zy niet, naar „The far West” trekken durven zij niet, en nu zoeken zij eene plaats als winkelbediende, kantoorklerk, onderwijzer of zoo iets, zonder aan het eerste vereisohte voor die betrekkin gen, het kennen van de landtaal, te voldoen. En dat duurt zóó lang, tot de laatste cent is uitgegeven en de laatste hoop verdwynt, als het crediet in het boarding-house eindigt met beslag op overjas en U en U wen kinderen nu U welgaEene groote schare, waaronder ook van omliggende gemeenten, was bij de plechtigheid tegenwoor dig. Na het uitspreken van den Zegen, werd den scheidenden leeraar Ps. 121, vs. 4 toe gezongen. Des avonds vereenigden zich voor de laat, ste maal nog eenige vrienden van den predi kant in diens woning en boden hem en zijne echtgenoote elk een sierlyk geschenk aan, als souvenir aan de genoegelyke dagen, met hem gedurende hun verblyf alhier doorgebraebt. Onze beate wenschen vergezellen Dr. Van L. en de zynen naar zyne nieuwe standplaats. (S. Ct.) Dinsdag veroordeelde de rechtbank te Roer mond H. van Brabant, uit Cortessem, België, die in Maart jl. in verschillende gemeenten in Limburg en Noord-Brabant aanrandingen pleegde en tegen wien eene gevangenisstraf vau 16 jaren was geëischt, tot 12 jareo. De Hoffmans-Stichtingen. jn: a. De Volksgaarkeuken. Aan het Verslag der Commissie wordt bet volgende ontleend Den goeden naam, dien de Volksgaarkeuken kwaliteit moet zyn, heeft men de zekerheid steeds goede spijzen te vinden. De Commissie spreekt dan ook hare tevredenheid uit over de wyze, waarop de verschillende leveranciers aan hunne verplichtingen hebben voldaan. Den voorrang hebben steeds de gasten, die in de zaal de spyzen komen nuttigen; zy die het eten komen halen om het te huis of elders te gebruiken, worden eerst daarna geholpen. Van het ontbijt wordt nog immer zeer wei nig gebruik gemaakt waarom de Commissie iu overweging zou wenschen te geven het ver strekken daarvan te staken, vooral ook omdat de prijs van tien centen voor een paar boter hammen met kaas en een kop koffie onder die omstandigheden veeleer een schadepost levert dan voordeel af werpt. In het begin van het jaar vroegen de Keu kenmeester en de Keu ken meesteres, B. Hols- derver en echtgenoote, geheel onverwachts hun ontslag. Deze aanvraag wekte te meer be vreemding by de Commissie, daar de titularissen zeer ingenomen schenen te zyn met hun werk kring. Aanvankelyk gesteld op een tractement van f 5,-- per week met vrye woning en voeding, ontvingen zij in 1890, als blyk dat hunne goede diensten erkend werden, eene verhooging van hun salaris tot f 8,—per week. Zy waren daarvoor blijkbaar zeer dankbaar. Bovendien werd hun evenals het overige aan de Gaarkeuken verbonden personeel van tyd tot tyd by buitengewone drukte eene gratifi catie toegekend. Het gevraagd ontslag werd eervol verleend, waarna in hunne plaats tot Keukenmeester en Keukenmeesteres werden aangesteld F. den Hertog en echtgenoote, welke keuze, naar de Commissie vertrouwt, bevorderlyk zal zyn aau de belangen der instelling. In bet personeel kwam overigens geene ver andering. Het loon van het zaalmeisje werd met f 0,50 per week verhoogd. De Commissie onderging eveneens geene wyziging in hare samenstelling. De heer C. van Veen, die aan de beurt was om af te treden, werd als lid horkozen. b. Het Hoffmans-Gesticht. In het Verslag van het College van Regen ten omtrent den toestand van het Hoffmans- Cresticht over het afgeloopen jaar vinden wy de volgende mededeelingen. De plaats, opengevallen door het overlijden van Mej. Ten Brummeler Andriesse, werd den In April ingenomen door Mevr. De Lange— Van Leeuwen, weduwe van den heer W. D. de Lange, gedurende tal van jaren Luitenant- Kolonel, Commandant der dienstdoende schut terij alhier.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1