maieam j w CRABS Co., iSzïx II PARASOLS DE MA I GENEVEB J. H. ROODE, TREKKING 19 October 1895. Zeer Netto Gesteendrukte ■vzzzsiZ’crisnD Taniarts E. CASSUTO, van HAUKT naar Turfmarkt 172. VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen. A BRINEMAN ZN. als AGENT Neem proef met deze LIMONADES. Do beste van alle fabricate^ Patent-H-Stollen van YBUG OUSaOBAOT BIJ 6000 Stuks uit de falliete massa eener der eerste buitenlandsche fabrieken over VELOCIPÈDE, Stollwerck’sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Prof. Gehm. Hofrad K1 No. 67 ADVERTENTIÊN. Agent voor Gouda en Omstreken. DE I FEUi De Uitga met uit De prijs post Afxonderl A van OS, Az., Kleiweg E 73-73», Gouda <5 «V» :ste Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling GOUDA en OMSTREKEN. Prijs per Lot f 1.—, 11 Loten voor f 10.—, worden GELEVERD door A. BRINKMAN en Zn. Blommestein's I aefonüer'ónJelijk de BE jlkomen ONSCHAD APELDOO R N - HOLLAN D niet meer uit te brengen als niet meer genegen zynde de betrekking op nieuw te aanvaarden. K. van der TORREN Kz. Levensverzekering- B egrafenisfonds TTarnung. NIGHTCAP ZEUGSTRAAT No. 85. M. PEETERS Jz. ’s Leger-Pa ar den-Dekens moeten tegen den spotprijs van fl. 2.76 per stuk worden uitverkocht. Deze dikke, onslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels, ca. 140X190 cm groot (dus hel geheele paard bedekkend) met wol opge naaid en 8 breede atreepen, voorts een kleine partij witte wolleneSlaap-Dekens groot 140X190 cm wegens zeer klein- re (slechte door vaklui bemerkbare) fouten in f5 het weefsel, aangeboden ad fl.3.50 perstuk TC Kosten anders het dubbele. B. Hurwitz II. NI. van Schaik Co. gevestigd te ’s Gravenhage. Beurs van Amsterdam. 8 JULI. FBOSCHE STOOMVERVERU Chemische Wasscherij H. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. li »4V. 7»V, LANGE TIENDEWEG D 60. >»'l< (8chut«m«rk.i lM’/„ 85’/, IIP/. Goud» Snelpersdruk van A Brinkman Zoon 'Al met 20 ‘In Korting, 6< 88«/s 37% 10’/< 27 Aangevoerd 178 partyen kaas. Handel vlug. 2e. qual. 20.— slotkoers 101»/, NKT VERKRIJGBAAR BIJ Aan de beurt van aftrediiig zjjnde ah Raads lid dezer Gemeente, worden Heeren Kiezers beleefd en dringend verzocht den 16 dezer hun stem op mij Waddingsveen, den 2 Juli 1895. IJVERIGE, 8OLIEDE PERSONEN kunnen voor een sedert jaren bestaand FONDS van geldelijke uitkeering bij overlijden Mets sclirt! Inuurttt ualdlci1 optreden. Brieven franco letters T. A. N. aan het Algem. Advert. Bureau van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. f 28.Zwaardere, f 27.— a 28.—. Noord- Hollandsche 20.a f 95.-4-. Boter, goede aanvoer, handel vlug. Goeboter /1.10 a f 1.20. Weiboter 0.90 A 1.— p. Kilo. PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Kerkt Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Uorsl-Uonig Extract MELIANTHE uitgezonderd Zondags) van 10 —5 te consul* teeren. Verscheidene hoti keling, voorkomen, t baar werktuig vooi mij vroeger al eens heden heb ik beslc die hoop voor de t< in functie en hoop vestigd etablissemen «En van welken vroeg Helmstedt nit «O, die zyu va antwoordde Seifert sigaar weg. «In de eerste vreemdelingen aan tweede plaats verlet genheden des vloei ’t algemeen in al in het openbare hai «Mot andere woo en woekeraarsknech «Wat zou dat, m in eon land, waar ipectoerd wordt. A worden hier gebrani Vonkn. 100% 101»/, 85'/, ’■Vi, M»/„ 106'/,, 84 8S>/, W. 11» 48»/,, 100$ V»M. C. Ballw. &N,t. leb. d. o. O 14 820 194>/, - 1091/, - 10911/,, - i 108%, i 103% 122 180 98 nófy, Verkrijgbaar bij: N B. Als bewijs van echtheid is i cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. 66 688 562»/, 101% 57>/, ioiyg 206V, 18V 102 )601/, 981/, 80 83'/, 109^/. 971/, 189 188 108 64»/, 180*/, 100 63»/„ lOl’/i. 101/, 104«/8 148 184’/, 1<V. 1081/, «67/s 99 36 10% 108V, 86% Das elflïlu Prak tische Hlr (jiatte FürMiBi. Der grosse Erfolg, den t un»ere Patent-H- Stollen - errungsn, het Anlass zu ver- I schlodanen werthlosen Nachdhmungen gegeben. Man kaufe daher unsere stets scharfen H - Stollen nur von une direct, oder In eolchen Elsenhandlurgen, In denen unaer Plaket (wie nebenetehend) auegehangt let Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 64’/, SCHIEDAM. Een oordeel kies wet-Van B heden niet trn noodig; eer z beraadslaginger nog menig wo< Er kan hoogs algemeenen in geheel niet on; dige omstandig geschikte gron de oplossing vi Met gemeng wet zijn ontva sympathiën dei grijpelijk is h met het voor: dat zooveel op wille van wat immers van g zich niet bewue kunnen wij Katholieken vo deden om he weren en thai dat hun veel t in gemoede hei achtten met de in een flinke u heid geen geva tevredenheid; t Houten was ee wachten. De voornaai hebben wij ree onderzoek in wel in het lie mules zijn ge oogenblik mee hoe de ontvang ontwerp geweei het ons voort geheel deze, na al wat er g kunnen voorst/ die aan staatl door de laatst) is, dat de kieswe aangeven, waa verbonden. He en de vooruitsti genomene zoogenaamde W Duidelijk geschreven bestellingen worden f' xoo lang de voorraad strekt, tegen toesendin Vt van net bedrag of onder rembours prompt uil- K gevoerd. Maastricht. Groot© Staat 31. f UIT DE Machinale Fabriek >DE HONIGBLOEM* VAlf Geen middel is of kan worden u tgevon- den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONNLIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadeljjk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zijn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te Gravenhage. ttV VskrögbaarbflF.H.A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Boskoop B. v. WIJK, Oudewater. een «oo goed als nieuwe twee maanden gebruikt, met LUCHTBAN DEN. Adres Bureau dezer Courant. 1 Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heeschheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is ’t bijzonder aanbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes A 25 cent. Alom verkrijgbaar. Nidiuiand. Cert. Ned.W. 8. 2‘/, dito dito dito 8 dito dito dito 81/, Hon»a*. Obl. Goud). 1881-88 4 Italië. Inschrijving 1862-81 5 Oosten». Obl. in papier 1868 5 dito in silver 1868 5 Pobtuoal. Oblig. met coupon 8 dito ticket 8 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Geoons. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito by Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. schuld 1881 4 Tubkeij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Gec. leening serie D. Geo. leening serie C. Zuid-Ajb. B.1P. v. obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Ambtbedam. Obligation 1898 3 Rotterdam. Sted. leen. 1894 8 Ned. N. Afr. Handelsv. aand. Arendsb. Tab.-Mij. Certificaten Dun-Maatschappij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. *s Gr. Hynotheekb. pandbr. S1/, Nederlanosche bank aand. Ned. Handelmaatsch. dito N.-W. k Pao. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 3% Utr. Hypotheekb. dito 8% Oosten». Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4% Am»»ika. Equit. hypoth. pandb. 6 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ned. Holl.IJ.-8poorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. 8t. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. 8pm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 [TALiB.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-Ital. Spwmy. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr.Russ. 8pw-Mij. obl. 4'/, Baltüche dito aand. Fastowa dito aand. 6 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Kursk Ch.Azow-8p. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 AMEBiKA.Cent. Pao. 8p. Mij obl. 6 Ohio, k North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. St. Peter, obl. 7 Denver k Rio Gr. Spm. cert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mij. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn, k Manit. ool. 7 I 114 ün. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 1 105»/, dito dito Lino. Col. le hyp. 0 5 42 Canada. Can, South.Cert.v. aand. 547/, Y’ï»_iiXT-1 i j r\ 10 Amsterd. Omnibus Mij. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 Belgis. Stad Antwerpen 18 87 21/, Stad Brussel 1886 2% Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oostenr. Staatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 V»r. Ned. Bex. Hyp. Spobl cert. BN VAN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepöt voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoom^n van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25% gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. MARKTBERICHTEN. Gouda, 4 Juli 1895. Granen geven geen stof tot bespreking. ^Prijren Hauw onveranderd met weinig vraag. Tarwe: Zeeuwsche 6.15 a 6.40. Mindere dito 5.70 a 6.Afwijkende f 4.90 a 5.25. Polder f 4.60 A f 5.60. Rogge; Zeeuwsche f a f Polder f a Buitenlandsche per 70 k. 3.90 a 4.25. Gerst: Winter, -.a J .Zomer. -A Chevallier f 4.50 a f 5.50. Haver: per heet. 2.50 a 8.25 per 100 kilo f 5.50 a 6.25. Hennepzaad: Inlandscb, 8.50 u 8.75. Buitenlandsche f 6.60 a 6.75. Kaua- riezaad f 8.75 a f 9.75. Koolzaad a f -.Erwten Kookerwten f -.a Niet kokende -.a Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo: 5.10 a/5.50. Boonen; Bruine boonen A Witte boonen a Duivenboonen -.A -. Paardenboonen A Mais per 100 Kilo: Bonte Amerikaansche 5.70 a 6.Cinquantine 6.78 A 7.-. Vbemaekt. Melkvee, red. aanvoer, handel en prij zen matig. Vette varkens, goede >aanvoer, handel matig, 18*/, a 15 ot. per half KG. Biggen voor Engeland, red. aanvoer, handel matig, 131/, a 14 ct. per half KG. Magere biggen, goede aanvoer, handel flauw 0.85 A 0.55 per week. Vette schapen, red. aanvoer, handel vlug 16 A 27. Nuchtere kalven, eenige aan voer, handel vlug. Gras kalveren, red. aanvoer, handel vlug 20 a 30. Fokkalveren 8 A 16, J o le. quri. 24.— 4 26.- Het beate, oaachadelykate en ge- makkelykste poetsmiddel voor Heeren ■|Jr| en vooral dames en Kinderschoenwerk, Is de Appretuur van C. M- Müller Ce. BerlinBeuth-Str. 14. Men lettogoed op naam en fabrieksmerk.— Vsrkryflkaar by: Haart» Winkelier» lekotRwark,salaatarfoii, Srtstryan aai. e»naraal-Deyst by W.SarStmaim, Araksai-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3