Illis IA OM. )E, BW melen, voor f 10.-. DË MARSKRAMER. BINNENLAND. iage, 7-79. S9S, IP Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, ri.x j z x._jz 8 «n. AD V ERTENTIEN worden geplaatst No. 6704. en streken. FEUILLETON. •er 1895. EISTG- ten, Landbouw, treken. rer/, linkman k Zoon ZN. ■ouda. i», n en af- i diverse er facet, de EGEV. Dinsdag 9 Juli 1895. 34ste Jaargang. I van Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd. M Al )0RT. ik u al (Wordt reraolfd.) 1 het aan aan te omstreeks hooibergplaats aan het derne De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. {Naar het Duitech.) De uit Meerenberg ontvluchtte Klaas Kei zer is te Amsterdam gevat. die met hare banieren in optocht naar het kerkhof trokken, waar door drie verschillende sprekers het woord werd gevoerd, om de nage dachtenis te huldigen der mannen, die bij de Adder-ramp het leven verloren. Door de Belgische douane-beambten wordt streng gewaakt tegen bet binnen smokkelen van vee uit Nederland. Reeds menig stuk vee is door hen benaderd en te Esschen geslacht terwijl bovendien de invoerders een zware boete opliepen. Voor een dergelijk feit is gisteren te Esschen de veehandelaar F. R. door de Belgische rijks politie gevangen genomen en na een verboor Een 16 jarig meisje te Tilburg geraakte Woensdag, toen zij bezig was om hare moeder in de keuken te helpen, in brand, doordat de vlam onder uit de kachel sloeg. Op haar hulp geroep schoot de moeder toe, doch viel bij het aanschouwen van het gebeurde in zwjjm, en de inmiddels toegeschoten naaister kon van schrik evenmin hulp bieden. Eindelyk daagde de knecht op, wien het gelukte, de vlammen te blussen; maar inmiddels was het meisje aan borst, armen en beenen zoo vreeseljjk gebrand, dat haar leven in gevaar verkeerde. Iilll IMIIE ÜHRAXT 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Volgens het «Ha^gsche Dagbl.» zyn door de regeering met de Staatspoorwegmaatschappy onderhandelingen aangeknoopt omtrent de over name van een gedeelte der spoorbanen van de voormalige Nederlandsche Rijnspoorwegmaat schappij van Utrecht tot Woerden, ten Westen van het Merwedekanaalde over te nemen lynen zollen moeten dienen tot het houden van oefeningen van het korps genietroepen in het leggen en opbreken van spoor wegbanen. te hebben ondergaan, denzelfden avond geboeid naar Antwerpen overgebracht. Te Helder is Vrjjdag op de gebruikelijke wjjze de dag herdacht, waarop 13 jaar gele den de rammonitor Adder in de Noordzee verongelukte. Het Adder*monumeut op de begraafplaats te Huisduinen werd als gewoon - Ijjk druk bezocht, ook door de onderofficiers- vereeniging. Admiraal de Rugter* en de atd. Helder van den bond van oud-onderofficieren, hare positie niet. Over een door een paar boomen beschaduwd groen voorpleintje, door een ijzeren hek van de straat ge scheiden, ging Pauline haren landgenoot voor naar een klein, in den sierlyken Cottage-stijl gebouwd huis. Vlug wipte zij de hardsteenen trap op en schelde. Eene zindelijk gekleede mulattin opende, en deelde hare meesteles iets in het Engelsch mede, waarvan Helmstedt alleen de woorden»Uw oom is hier geneest, miss Peters!*’ verstaan kon. Vreemd vond hij het echter, dat Pauline bij het ontvangen van die boodschap 'n kleur kreeg, die echter geen drie seconden duurde. //Laten we naar boven gaan,” zei ze, «het is daar gezelliger dan in de stijve parlor 1); zoo gauw de thee klaar is, zal Mary ons roepen Zij gingen de elegante met een kostbaren looper belegde trap op en Helmstedt zag zich een oogenblik later in eon boudoir verplaatst, waar alles toon, tint en geur was. Eon Smyrnaasch tapijt dempte het geluid der voetstappen; zware overgordijnen temper den het licht; in de meubels en ornamenten beerschte eenheid van stijl en een onbedorven smaak en de mollige divans noodigden tot droomen uitkortom het was een klein stukje paradijs vol betooverende geheimzinnigheid. Helmstedt had nog nooit het comfort vaö hel zuiden der Vereenigde Staten gezien, zooals bet zich, in dit hoekje van New-York voordeed, en toen zyne begeleidster hem met een lach den hoed uit de hand nam, zich vervolgens van den baren ontdeed, mantel en handschoenen aflegde, onder een vluchtigen blik 1) Spreek- of ontvangkamer. Men meldt uit Sliedrecht dd. 5 Juli In eene heden gehouden vergadering der >Sliedrechtf>che Kiesvereenigingv werden nog tot candidaten voor den gemeenteraad gesteld de aftredende leden de heeren H. Seret IJz. en L. Volker Az. De aftredende heeren G. A. van Hattem en dr. P. Langeveld werden reeds in de vorige vergadering gesteld. Tot bestuursleden werden herkozen de hee ren A. Prins Thz. en C. Kraajjeveld en ge kozen de heer A. van Hattem, in de plaats van den heer Disselkoen, die in geen geval weder in aanmerking wenschte te komen. De politie moest hem tegen de volkswoede beschermen en bracht hem naar het bureau aan de Nieuwe Haven. Aan bet Verslag van den toestand der Ge meente Gouda over 1894 ontleenen wy nog het volgende En zij barst in zulk een hartelijken lach uit, dat de ander, zijns ondanks meedeed. //Neem me niet kwa lijk, maar hoe ben je op dat idee gekomen «Ja, dat weet ik zelf niet. Weet u misschien wat anders «Wel ja, u bent immers jurist. Als ik dat was, werd ik schryver by een advocaat, leerde gauw, wat ik hier nog noodig heb te weten, ging dan in ’t openbaar redevoeringen houden, maakte naam en kreeg een praktijk van waar ben je me, want knappe advocaten hebben we hier nog niet te veel I” z/Maar ik versta nog geen stom woord Engelsch 1” //O, dat is gauw geleerd. U neemt een paar maan den les, en vermijdt ondertusschen zooveel mogelijk Duitsch gezebehap. Al sta ik alleen, ik heb toch een vriend, die u in nette Amerikaansche kringsn kan inlroduceeren, en ik weet zeker, August, dat je onder de Amerikanen opgang zult maken, als je maar vast wilt I” Helmstedt antwoordde niet dadelyk, maar zijn ge laat verried eën berg sombere gedachten. „Je bent een goed meisje, Pauline,” zei hij na eene poos, «maar van dat plan kan niets komen.” „Waarom niet?” «Het gaat niet. Had ik je twee maanden vroeger ontmoet, dan wel maar nu ia het te laatl” Het meisje zag hem een oogenblik vorsebend in de oogen, toen scheen haar op eens een licht op te gaan. «Hier woon ik,” riep zij vroolyk, «binnen kunnen we zulke zaken beter afhandelen, misschien vind ik een uitweg tusschen alle mogelijke onmoge- lykheden door.” Helmstedt zag haar andermaal aan, maar hy sobudde ongeloovig het hoofdhy begreep dat meiqe en in den spiegel de opgewaaide haren gladstreek on met uitgestrekte hand naar hem toetrad, voelde bij zich by'na door eone ontzenuwende bedwelming over meesterd. «Woon je hier nu alleen, Pauline?” vroeg hy, het aangeboden blanke handje maar even aanrakend. «Mary en haar zwarte man bewonen het beneden huis,” antwoordde zij, hem kalm in de oogen ziende «en die twee zyn zoo trouw als de beste bulldoggen. Mr. Morton, de eigenaar van dit huis, die nu en dan een deel van het bovenhuis betrekt, heeft hen pas drie maanden geleden uit Alabama meegebracht. Mr. Morton, moet je weten, is een oud heer, dien ik oom noem. Later zal ik u dat wel eens nader verklaren, mynheer de jurist nu hebben we echter andere zaken te bespreken, dus ga zitten, als ik u bidden mag!” Zij wees op een der divans naast haar en nog met eenige aarzeling liet Helmstedt zieb op het zachte peluche vallen. De heerlijke kussens omvatten hem als met sironenarmen en naast oen gevoel van wel behagen, bekroop von Helmstedt eene gewaarwording van ongerustheid, waarvan hij zich geen rekenschap kon geven. En terwyl hij de met geuren bezwan gerde lucht van dit weelderige vertrek inadensde, schoof Pauline een laag stoeltje zonder rug naar den divan en zette zich aan zyne voeten, met een stillen warmen blik tot hem opziende. «Zeg my nu eens, August,” begon zij en legde haren arm op zyne knie, «ben je nog altijd zoo trotach als vroeger?5’ «Trotsoh? Ikr Bij het voorbygaan van den Hofstoet naar de Maliebaan in den Haag, werd Zaterdagmiddag door een bekend socialist met een fluitje ge floten. Het volk werd hierover vertoornd en wilde den kerel te lyf. Straatverlichting. Het aantal lantaarns voor de straatverlich ting bestemd bleef onveranderd. Evenals in het jaar te voren bedroeg het 323, waarvan 195 dagelijks van zonsondergang tot zonsop gang en de overige 128 van zonsondergang tot middernacht in dienst waren. De verlich ting van de Mallegatslnis en de Roode brug had van Rijkswege plaats met 6 intensief- lantaarns en 3 lantaarns van gewoon model. Het gas voor de straatverlichting werd ge leverd door de Stedelijke Gasfabriek, die daar voor eene vergoeding uit de Gemeentekas ont ving van 4j cent por Stère en restitutie van de aan de lantaarnopstekers aitbetaalde loonen en de kosten van onderhoud en vernieuwing der lantaarns met de fittings, voor zoover deze boven den grond gebruikt werden. Aan de Gasfabriek werd voor de straatver lichting uitbetaald eene som van f 11998.37* terwyl het gasverbruik 201093 M’ bedroeg. De lichtsterkte van het gas was volgens de waarnemingen met Giroud's Vérificateur ge middeld 118.6 millimeter, overeenkomende met 16.7 Spermaceti-standaardkaarsen. Het specifiek gewicht bedroeg gemiddeld 0.452. De werkzaamheden aan het buizennet be paalden zich in het afgeloopen jaar tot het wegnemen van eenige verzakkingen op den Kattensingel en de Nieuwe Haven. Van groo- teren omvang was hetgeen op de fabriek werd verricht. Zoo werd de tabrieksgasmeter, die te klein was geworden voor de tegenwoordige productie, door eenen grooteren meter vervan gen, voor welks plaatsing ruimte moest worden gevonden door eenige verandering en vertim- mering van het inwendige van den noorder- vleugel der fabriek. Vervolgens worden de schoorsteenen van ge slagen yzer van de Stokery gedemonteerd en door gemetselde vervangen, terwyl eindelyk aan den condensor eenige verbeteringen werden aangebracht ter voorkoming van het roesten en het bederf der binnenbuizen, Omtrent de exploitatie der Stedelyke Gasfa briek worden in het Verslag van den toestand der fabriek over 1894, dat afzonderlijk wordt gedrukt, nadere bijzonderheden medegedeeld. Persoonlijke diensten, waartoe de inwoners ter handhaving van de openbare orde in het algemeen belang mochten zyn opgeroepen. De hier bedoelde diensten werden van de inwoners niet gevorderd. NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ. Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1894 bedroeg 38 man. Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Militie was 156. Daarvan werden 85 om ver- Men meldt uit Bolnes Omtrent de in eene party grind gevonden munten kan nog het volgende gemeld worden. In het geheel zyn er ruim 100 gevonden. De meeste zyn zooils eerst opgegeven. Vele hebben als randschrift rond den keizerkop Antoninus Aug. Pius p.p.t.r.p.XXIII.en aan de andere zyde een staande vrouw (de Gerechtigheid) met twee kleine beeldjes aan den voet. Rond dit beeld staat: »Pietatie Augcos IIIAan weerszijden van het beeld staan de letters S. G. De munten zyn vervaardigd uit geel en rood metaal, geen gond. - Naar men te Leiden beweert, is met den aldaar vermisten 2e luitenant-kwartiermeester J. niet minder dan 5000 verdwenen, alleen van het stafmnziekkorps 1500. GOUDA, 8 Juli 1895. Naar men ons mededeelt is de heer J. Prince met lof gepromoveerd aan de Hooge School te Amsterdam. S) In Berlijn heb ik nog hooren vertellen, dat u door je examen gekomen en bij het gerechtzhof geplaatst waart. Dat zal zoowat anderhalf jaar geleden zyn, en ik beb mij in de laatste dagen het hoofd half gek gedacht, hoe zoo’n solied jongmensoh het ge rechtshof voor New-York in den steek kan laten. Waarachtig, August, als die mooie, bruine snor mij niet aan het twijfelen gebracht had, dan zou den eersten avond aangesproken hebben.” Von Helmstedt voelde zich door do naïve deelne ming van het schoone meisje weldadig aangedaan. Er waren echter zooveel jaren sedert hunne laatste ontmoeting verloopen, en in dit tijdverloop had de kleine Pauline Peters zich zóó ontwikkeld, dat haar gewezen speelmakker nog altijd niet den toon van vertrouwelijkheid kon terugvinden. Hij vertelde haar dus in beknopten stijl, wat de oorzaak van zyne vrij willige ballingschap was, en dat hij nu druk bezig was, naar eene nieuwe positie om te zien. «Maar je verstaat nog geen Engelsch, August!” riep zij, terwyl haar blik met moederlijke bezorgdheid op hem rustte. «Ik denk, dat ik eene plaats als schoolmeester ga zoeken!” antwoordde hy bedrukt. «Wat? August von Helmstedt schoolmeesterI” Brandweer. In de inrichting der Brandweer kwam dit jaar geene verandering. De Gemeente is in het bezit van 8 brand spuiten met daarby behoorend materieel, welke in goeden staat verkeeren. Bovendien zyn op 18 verschillende pnnten m de stad brandkra nen op de Waterleiding aangebracht. Er werden aangeschaft 30 M. geweven lin nen verbindingsslang, 45 M. geklonken lederen slang en negen zuigbuizen, waarbij de aanwe zige koppelingen, voor zoover zij nog in goe den staat verkeerden, weder werden gebruikt. Aan de brandbluscbmiddelen, daaronder be grepen het onderhoud der brandspuithuisjes, werd ten koste gelegd eene som van f 1259.44 waarvan f 243.92 aan arbeidsloonen. Aan hot personeel der Brandweer is voor bewezen diensten uitbetaald eon bedrag van f 1792.38. Branden en rampen. In het jaar 1894 kwamen de volgende uit- slaande branden voor waarby de Brandweer is tgpnetreden Den 10 Februari des avonds omstreeks 9 uur, in de broodbakkerij op de Nieuwe Haven, Wijk N, No. 22, toebehoorende aan J. A. H. van de Pavoordt en bewoond door P. A. Lojjten. Den 22n October des morgens 6 uur in de stalling en Jaagpad, Wyk Q, No. 27a, toebehoorende aan H. Jongenburger en in gebruik by A. Liepelt. In den nacht van 10 op 11 December om streeks 12 uur, in de stalling en schuur aan Jaagpad, Wyk Q. No. 10, toebehoorende en in gebruik by C. Streng, waarby ook den Jagersstal van de Gemeente groote schade werd toegebracht. Den 28n December des avonds omstreeks 6 uur in de sigarenmakery aan de Gouwe, Wyk C. No. 184, toebehoorende aan en tevens be woond door H. P. Herfst. Voorts zy nog vermeld, dat op den 15n December des avonds omstreeks 5 uur de bliksem is geslagen in den korenmolen »de Roode Leeuw< op de Vest, Wyk O. No. 622, toebehoorende aan den bewoner T. G. van Wierst. De schade door den bliksem aange richt was aanzienlijk; een begin van brand in de bekapping van den molen werd ech'ter spoe dig gebiusebt. In de vergadering, die Zaterdagavond door den Gemeenteraad van Moordrecht gehouden werd, is uit de ingekomen voordracht, bestaan de uit de dames M. N. Dirkzwager, E. Druk ker1 en E. P. J. Schriek, met algemeene stem men benoemd tot onderwijzeres aan de Openbare School Mej. M. N. Dirkzwager, Het voor een paar weken in verschillende andere couranten voorkomende bericht eener benoeming misten allen grond en moet dus op zyn zachtst gesproken voorbarig en licht vaardig genoemd worden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1