7ER ranco DE MARSKRAMER. Woensdag 10 Juli 1805. No. 6705. 34ste Jaargang. BINNENLAND. wa Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BVERU FEVILLETO Al. XDAP MER, rdam. kz. atoom n van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. aken zyn de Voor de 3e kl. enkele leasen 1 meisje. 9 DV Ingeschreven werd door 10940.— ipraten,” antwoordde tNBM.N k ZOO» De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. v afleverbaar n eene week. larkt A 144b )N, apotheker r bij SRS Jz. van echtheid ia uk steeds voor naam der Firma E. GO IHMH E COURANT OUDE iMMER ps >gus in de bevattende arseizoen ■icht aan estoffen in jn eveneens en gelieve ip te geven 1. derWereld aarden der t en Rech- talen. egen Jicht, m, kertom xpeller. andon tegen xpeller. huisgeain xpeller. de flasch. ken en by Men weet dat zich een comité heeft gevormd dat jjvert voor de oprichting van een gedeuk- teeken Frans Hals ter eere te Haarlem.| Het heeft daar nu een circulaire voor rondgezonden. toll, onderwijs 32 jongei enkele lessen 2 meisjes, onderwijs 1 jongen meisje. i Koning ie Heer a verven van alsook alle voor f 13985. 13980.— 13923.- 13339.— 13325.— 31833.— 11483.- GOUDA, 9 Juli 1895. Voor bet eerste admissie-examen aan de rjjks hoogere burgerschool hebben zich doen inschreven 39 candidaten. Voor de le kl. ms en 2 meisjes. Voor Voor de 2 kl. voll. voor enkele lessen 1 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. rden naar de rfd. d of geverfd izondheid en Op de stoomtramljjn BredaRozendaal heeft weder een droevig ongeluk plaats gehad. Een 8-jarig meisje stond op de markt te Prinsen- hage met hare kameraadjes voor een speelgoed winkel te kijken en ging, om aan de andere kinderen ook gelegenheid te geven het moois te zien, achteruit, juist op het oogenblik dat de tram passeerde. De arme kleine werd door de machine gegrepen en letterljjk in stukken gereden, zood&t de dood onmiddelljjk intrad. P. A. Burghout, Gouda L. Brouwer, J. de Jong Wz. J. H. de Wilde, J. J. Dtffcm, W. Bokhoven, J. Lagendijk Jr., Amsterdam en W. A. Verbruggen, Waddinxveen Te Sint-Oedenrode (N.-Brab.) is de betrek king van hoofd eener school vacant. Het ge meentebestuur stelde aan den Raad van Rooi verkorte benaming voor St.-Oedenrode) voor het salaris van dat hoofd op f 1100 vast te stellen. Een lid vond f 1000 beter; waarom werd met gezegd. Een ander lid meende dat ook f 1000 veel te hoog was f 7ü0 was genoeg, meer dan genoeg ?elfs. Een derde oordeelde f 1000 wel veel, maar niet genoeg om er »den heer< van te spelen waarop werd gevraagd of een hoofd der school »den heer« moest spelen. De voorz. vatte hierop vuur en zeideDat moet hij zeker. En als de pastoor by hem komt, dan moet hy een glas wyn kunnen schenken.* De jaar wedde van bedoeld hoofd werd daarop gesteld op f 1000. >(Haarl. Ct.)« Een rentenier te Ryzsel was met zy ue vrouw uitgegaan en had bet huis onder bewaking van de meid gelaten, maar deze ging naar een feestje in de buurt. Van deze gelegenheid heb ben inbrekers gebruik gemaakt, om met valsche sleutels de woning binnen te dringen en zicb meester te maken van 100.000 frs. in effecten, geld en juweelen. Men vermoedt, dat zij met hun buit het Kanaal zyn overgestoken. De rechtbank te Zierikzea heeft K. H., aldaar thans gedetineerd, wegens bedriegelyke bank breuk veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. zij zich snel om en verdween in een zijvertrek. Helmstedt zag baar na on eerst weifelend of bij haar volgen zou, maar toen oen kort besluit nemend, greep hij zyn hoed eu verliet het huis. In heftigen twee strijd ging hij de straat af naar Broadway. Nu eens vond hy zichzelf een gek, die met den voet de rozen vertrapt, die op zijn weg vallen dan weer ge voelde hij zelfvoldoening over zyne cordate weige ring en eindelijk verscheen het weelderig vertrek met dat heerlijke wezen aan zyn bah hem als een droom, zoodat bij stilstaan en nog eens naar dat tooverpahisje omkyken moest. «*t Is beter zoo I” mompelde hy ten laatste, met de hand langs het voorhoofd strijkend, en vervolgde zyn weg. Op den hoek van Broadway stond met een bak vol toiletartikelen om den hals, een jongen, wiens trekken onmiskenbaar zijne joodsche afkomst ver rieden. Een bollend paard, eene ratelende sleepers kar meeslingerend, veroorzaakte op die plek een plotseling gedrang, en de kleine koopman werd onder den voet geloopen, terwijl al z^no keurige artikelen over de straat verspreid on vertrapt werden. Hui lend trachtte de jongen rijn bofiitje weer bijeen te rapen, en Helmstedt gevoelde zooveel medelijden met de kleine bankroetier, dat hij dadelijk gereed was, te redden, wat gered kon worden. I)e ijlings weer gevulde bak vertoonde evenwel zulk oen chaos van verpletterde stukken zeep, halve- en kwart-haarkam men en straatvuil, dat de jongen opnieuw in tranen uitbarstte. Bemoedigend klopte von Helmstedt hom op den schouder en zei vriendelijk (fFordt Voorzitter van het comité is de heer J. Krol Kzn., secretaris mr. L. W. Straatman. Er zijn sub-comité’s te Amsterdam, Dordrecht, Middelburg, Leiden, Utrecht, Zwolle, Groningen Den Bosch, Rotterdam, Arnhem, Leeuwarden, Nijmegen, Den Haag, Assen, Maastricht en Batavia. Den laatsten tijd kwam het te Arnhem her- haaldelijk voor, dat door marktbezoeksters hare portemonnaies werden vermist. Vrydagmorgen werd een 20-jarige meid op heeterdaad betrapt, terwijl zij zich onledig hield eene dame hare portemonnaie te rollen. Bij eene daarop te harent door de politie verrichte huiszoeking, werden ongeveer 30 portemonnaies en geld beursjes gevonden, waarvan er bereids enkele door vrouwen, als haar op de markt ontrold, herkend zijn. (A. 0.) (Naar Ziet Duihch.) «Ja, zóó trotsch, dat je elke aangeboden hulp als een beleedigenden twijfel aan eigen kracht beschouwde. Als wilde jongen was je ten minste zoo, en ik zie dienzeifden scherpen trek tusschen je oogen «Nu, als ik nog zoo ware, wat zou dat dan F” «Hoor eens, August, ik kan niet veinzen, zeg maar ronduit, of ik het geraden heb; dat je niets ontbreekt dan geld, om hier eene goede betrekking te krijgen? Heb ik het niet geraden?** «Nu ja, en «En als nu iemand je zoo gelukkig kon en wilde maken, zou je dan zijne hulp verstoeten? Halt, wacht even I” riep zij fluks opspringend, toen zy zag dat Helmstedt hetzelfde wilde doen, en vatte zijne beide armen. «August, we zijn immers vrienden van jongs af aan, en my had geen grooter geluk kunnen overkomen, dan jou terug te zien ik heb bet recht je te helpen, niet Waar, je slaat het niet af, als ik het kan?” Haar blik drong in den zijnen met eene innigheid, die hem bet hart ontroerde. «Pauline, je zoudt me haast tot eene dwaasheid bewegen maar laat dat!” sprak hy zich verman nende en drukte haar op haar stoeltje terug. «Jy gaat je gang en ik de mijne, en dat zal wel zyn in Aan boord vau eeu stoomboot in de dokken van Swansea heeft Zaterdag eene ontploffing plaats gehad. Vier maunen zyn ernstig ver wond. Men weet niet, waaraan het ongeluk is toe te schryven. Op den nationalen feestdag is te Lasselle (Illinois) een groote hoeveelheid vuurwerk in brand geraakt en ontploft. Een honderdtal personen werden verwond, waarvan eenigen doodelyk. De stoomtram der staatsspoor vervoerde Zaterdag 10,500 en Zondag 14,000, tezamen in beide dagen 22,000 passagiers naar Sche- veningen. Die der Hollandsche spoor bracht Zaterdag 12,000 en Zondag 16,766 totaal 28,766 per sonen naar de badplaats Aan het Verslag van den toestand der Ge meente Gouda over 1894 ontleenen wij nog het volgende KERKELIJKE ZAKEN. Men vindt alhier de volgende kerkelijke ge meenten eene Nederlandach-Hervormde, met 2 kerk gebouwen en 4 predikanten eene Evangeliscb-Luthersche, met 1 kerkge bouw en 1 predikant; verschillende richtingen. Ik heb het recht niet je naar jou weg te vragen, waarop je mij stellig niet noodig hebt «Maar ik wil je rekenschap geven I” riep zij wild opspringend, «ik weet, wat ja denkt, August, maar het is zoo niet, en je zult alles nog te weten komen, als je maar nog zooveel van me houdt als vroeger *t Is eene schitterende woestijn, waarin ik hier leef, maar zoo gauw ik jou, August, op die bank in het park zag zitten, was bet, of er een geheel paradijs in mij begon te bloeien I Wees geen ongevoelige beer, August,” riep zij, toen Helmstedt zich oprichten wildo en legdo hare armen op zijne schouders, «ik wil alleen maar, dat je mij een beetje liefhebt een klein beetje maar, want dan zul je mijne hulp niet weigeren en my niet kwalijk nemen, dat ik je liefheb als myn leven Zij had zijn hoofd tussohen hare handen genomen en Helmstedt voelde een gloeienden kus op zijne lippen, maar in *t volgende oogenblik had zy zich afgewend en borst bij bet venster in een krampachtig snikken uit. Helmstedt sprong op, door duizend tegenstrijdige gewaarwordingen bestormd. «Pauline, wees geen kind 1” sprak hy en wilde den arm om haar heenslaan, maar zij ontweek hem behendig en verborg zich in eene diepe venster ais, waar zij hare opgewondenheid spoedig meester werd. «*t Is al over, August,” zei ze, terwijl een lach door hare tranen heenbloak. //Ik ben eene zottin maar wees er asjeblieft niet boos om 1” «Je bent een hartslochtelyk kind, Pauline, en hebt mij nog den tijd niet gegund, een enkel woord tot je te spreken I” antwoordde Helmstedt en nam hare hand tusschen de zijne. «Luister eens goed myn Men moet tegenwoordig op Scheveningen voor de zakkenrollers op zyne hoede zijn. Zondagavond bij de drukte ontdekte een heer in het station van de Staataspooratoomtram, dat hij zyn horloge vermiste. Hedenmiddag werd ten raadhuize aanbesteed het afbraken en opnieuw bouwen van 42,00 Meter Walmunr met beheide fundeering langs de rivier do IJsel aan bet Nieuwe Veerstal en het leveren en inbeyen van de daarby beboe rende Meer- en beveiligingspaanIngekomen 8 biljetten. Het O. M. bij de rechtbank te Leeuwarden heeft voor E. B., oud 29 jaar, kassier aldaar, thans in hechtenis, ter zake van ontuchtige handelingen met een meisje beneden de 16 jaar, 3 jaren gevangenisstraf geëischt. Vóór veertien dagen werd op eeu der Am- sterdamsche kerkhoven het lijk opgegraven van eene vrouw, vermoedelyk gestorven aan ver giftiging. De Tyd< meldt omtrent deze ge schiedenis nog het volgende De broeder der vrouw, moeder van acht kinderen, was tegenwoordig by de opgraving, die op zijn uitdrukkelyk verzoek geschiedde. Hy was het, die rust nog duur had, voordat alle pogingen in het werk waren gesteld, om de zaak tot klaarheid te brengen. Hij liep de eene apotheek in, de andere uit, tot hy einde lek kwam in eene apotheek van >het Roode Kruis, in de Pyp, waar bleek, dat in den laatsten tijd rattenkruit was gehaald door den man der overleden vrouwzyue handteekening werd herkend op een aan de lias gestoken recepten. Als reden was opgegeven verdelging van ratten en muizen. De man nam het schriftelyk bewys in ontvangst, spoedde zich naar den officier van justitie en Vrijdag werd de verdachte persoon in arrest genomen. Bij de inschrijving voor het gymnasium hebben zich aangemeld 18 candidateo, nl. 13 voor I, 1 voor II, 3 voor IV en 1 voor VI. eene Remonstrantsch-Gereformecrde, met 1 kerkgebouw en 1 predikant; eene Gereformeerde, ontstaan uit de vereeni- ging van de Cbristelyk-Gereformeerde en de Nederduitsch-Gereformeerde (doleerende) ge meenten, met 2 kerkgebouwen A en B en 2 predikanten eene Oud-Gereformeerdemet 1 kerkgebouw en 1 leeraar; twee Roomsch-Katholieke Parochiën, die van O. L. V. Hemelvaart en die van St. Joseph, met 2 kerkgebouwen en 6 geestelijken eene Oud-Roomsche of van de Bisschoppe lijke Klerezy, met 1 kerkgebouw en 1 gees telijke eene Israëlietisohe, met 1 kerkgebouw en 1 leeraar. De gebouwen voor den eeredienst bestemd, werden voor zoover wij weten, behoorlijk on derhouden. Uitgaven voor de openbare eerediensten. Aan de St. Janskerk wordt krachtens over eenkomst jaarlyks »ene som van f 2400,— van de Gemeente als schadeloosstelling voor het gemis van begrafenisrechten uitbetaald. Makin gen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden, krachtens machtiging aanvaard. Voor zoover ons bekend is, ontvingen alleen de Armbesturen der Oud-Bisschoppelyke Klezery in Nederland eene erfstelling besproken door wylen F. J. Beyer J.Fsn. te Friedrichshafen. ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Scholen voor lager onderwys. De Commissie van Toericht op het Lager Onderwys onderging eene verandering doordien de heer G. P. Cheriex, die de Gemeente ver liet, zyn ontslag nam, en vervangen werd door den heer Dr. H. IJssel de Schepper. Volgens bet oordeel dier Commissie, aan wier Verslag wy vele van de in dit hoofdstak vermelde bijzonderheden ontleenen, was de algemeene toestand van bet Lager Onderwys in deze Gemeente gedurende het afgeloopon jaar alleszins bevredigend. De rapporten omtrent den ijver en de toe wijding der onderwijzers en onderwijzeressen luidden zonder onderscheid gunstig. Het schoolverzuim was wederom zeer gering. Openbare Scholen. Er zyn zeven scholen van de Gemeente. Op al deze scholen wordt onderwys gegeven in de vakken vermeld onder de letters a—j van art. 2 der Onderwyawe*, en bovendien: op de beide Koatelooze Scholen en de Tas- schenschoolin de nuttige handwerken, het gevoel kan er nu eenmaal niet togen, van een bloed verwant of een vriend of van wie het ook zij, eene ondersteuning aan te nomen, zoolang myne eigene middelen nog niet goheol uitgeput zynen ik wil liever op do onderste sport van den arbeid zelf be ginnen, dau door een ander naar boven getrokken te worden. Zoo ben ik, Pauline Zij knikte even en bornam «Maar stel het geval je waart verloofd mot oon rijk meisje, dat je hartelijk lief hadt, zou zij je dan niet van dien rechten weg kunnen afbrengen «Ik geloof niet, dat ik, zelf schraal bij kas zijnde, een rijk meisje zou kunnen vragen.” «Supper is ready I” riep de Mulatin door de half geopende deur. «Laten we beneden gaan soupeerenzei bet schoooe meisje met een trouVigen blik en wilde hare hand uit die des jonkmans rukken, maar deze hield haar echter met vasten druk omklemd. «Versta my niet verkeerd, Pauline,” hernam von Helmstedt, «ik geloof, dat het op dit oogenblik beter is, dat ik mijn hotel opzoek, want wij zijn allebei wat opgewonden. Ik zie u een andermaal nog wel eens.” «Ik wil u tot niets meer ontpraten,” antwoordde zij met gedrukte stom, «of wij elkander spoedig zullen wederzien, weet ik niet. Mr. Morton is thuis gekomen en die heeft over mij te beschikken. Maar één ding smeek ik je, August: mocht ooitje kracht ontoereikend blijken om je uit de verlegenheid te redden, herinner je dan eene vriendin, die meer van je houdt, dan je eigenlijk verdient I” Een oogenblik zag zij hem innig aan, alof zij hem weer om den hals wilde vallen, maar toen draaide Beroepen bij de Ned. Hervormde Kerk te Wemeldinge ds. P. S. Meerburg te Capelle a/d. IJzel.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1