MG DE1HAILSKRAMKR. St sraad, (GEN BINNENLAND. 195. PEN ZN. VER, ?R, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Ikihsdag 16 Juli 1895. 34ste Jaargang.. No. 6710. k 144. uw, o.—. "E f TMIN”, andidaten le gesteld 'en. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending yan Advertentiën tot 1 uur des midd. F£UÏLLBTO!H. U) A. van Veen, G, C. Fortnijn Droogleever, Dr. H. Ussel de Schepper, N. van Krimpen, J. L. van Eijk. Wij betelen morgen (Dinsdag) 10 9 fff» 'otterdam. D. Maarschalk aangeboden door De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Voorzitter, ttaria. van des 1.01 IN.HE HUHAVI Wedloop met hindernissen. a poesiealbum, W. J. Rooft- zeker te danken leden, maar voor zielende leiding (Naar het Duileck.) Gisteren hield de Cricket- en Footballcleb Olympias alhier bare jaarlykache huisbonde- Ijjke wedstrijden, 't Weer, dat zich 'a mor gens nog al ongunstig liet aanzien, hield zich gelukkig toch den beden dag goed, zoodot de eenvoudige, maar nette versiering van het ter rein, niets te lyden had. Dank den goeden naam, dien »01vmpia« heeft en bet variëerend programma werden de wedstrijden ’s middags door een aantal dona teurs, kunstlievende leden en invilé's met hunne dames bygewoond. Pryzon werden behaald door: Seniores. en* degelijke mannen, die met de practijk en de gemeentebehoeften bekend zijn. Zij zullen onbevooroordeeld, beoordeelen en den bloei der stad bevor deren, zonder, de beperkte middelen onzer in moeilijke omstandigheden verkeerende gemeentej [daarbij 2 uit het oog te ver liezen. Kiezers Bedenkt, dat uwe eigen be langen bij deze verkiezing in hooge mate betrokken zijn. Zaterdagavond bemerkte alweder een reizi ger, die van Antwerpen met trein no. 38 to Rozendaal aankwam, dat hem zgn portefeuille met ongeveer 600 frank door oen zakkenroller afhandig was gemaakt. Aan de marechaussee werd onmiddellgk kennis gegeven doch de dief was natuurlgk niet te vinden. De beruchte zg. Bloodpoort achter de Keizer straat te Scheveningen is Vrgdag in publieke veiling geweest. Voor de 52 huisjes ia tezamen nog geen i 9000 geboden. Met f 10 'sjaars huur per woning zou dus de rente van hol kapitaal, dat zo waard zyn, ruimschoots jrga betaald geweest. Men mag echter vermoeden, dat or wol 4 of 5 maal moer voor zal zgn betaald. «Yea, Sir, waarom sou ik oneerlijk spel,mot u 'drgven? Ik moet my toch immers bij ons contract ook alleen op uw woord verlaten I" «Maar waarom gpen contract tegen betaling als de voorwaarden gunstig zijn leder contractant moet toch' de afzonderlijke punten kunnen beoordeelen, wil hij het met de party eens worden I" «Het bewuste punt is, geloof ik, duidelyk genoeg, en de- reden, waarom ik het eisoh, is mjjnezaak. Ik wil u echter zoomin aan- als afraden. Wilt u het contract aangaan, dan belooft u mij bij handslag, dat u je er aan houden zult; wilt u er nist aan, dan heb ik ten minste mijn goeden wil getoond', en wy zeggen elkaar adjee I** De jood was blijven staan en keek den jonkm^ in gespannen verwachting aan. «Ik sla toe I” zei Helmstedt, na zich nog even bedacht te hebben, «ziedaar, mijne hand >Goed zoo, Sir,” antwoordde de jood, hem de zijne toestekend, «laten we nu allereerst naar de politiemaanna den middag zal ik de zaak in orde brengen en dan kom ik bij u in het boardinghouse.” Het was in *t hartje van December, maar dn, do gelukkige dalen tusscben de zuidelijke uitloopers van het Alleghani-gebeagta had nog geen onvrien delijke storm de bladeren eau do boomen geveegd. De «Indian-summer” met zijn diepblauwen hemel spreidde "een zacht waas over de boot beschaduwde wouden, en alleen de kale velden verrieden,dal de kortste dag in aantocht was. Een dezer dalen, aan alle zijden door boechryke terrassen ingesleten, strekt zich vau do zuidelijke bocht der Touneaeoo-rivier naar Alabama uit, en do In een der schouwburgen te Berlyn word dezer dagen de heids getroffen door een aan tal van delirium tremens. Men speelde juist een stuk, getiteld >In *t gekkenhuis*oen senMtiedrama. Het publiek ovenwol genoot niet van do paeoondo' »Einlage,« want die had in eono pauze plaats. De Koninginnen zullen don 27n dozer om bezoek brengen aan do landbouwtentoonstelling te Arnhem. Dien dag i. V op sSonsbooke o^ Mn «concours hippiqne,« dat belooft ochittefeMsd te zgn. X Voor de verloting worden voortdurend prgaon aangekocht. Een zg. skermooM d’étés on landolgk bal zullen gebonden worden op een terrein beneden by don waterval. Omtrent de verlichting van dat terrein is men nog in onderhandelingin elk geval zal zg zeer do aandacht trekken. uitoefenen der geneeskunde, en wel op 24 dezer voor het kantongerecht te Steenwgk. U - Nader vernemen wy, dat van den jongen werkman, die een ongeluk kreeg in de stoom zagerij den beer D. te ‘o Hage, beide boenen zgn geamputeerd. Zgne armee zal hg wellicht behouden, hoewel do eono zwaar ge wond werd. Uit inlichtingen is ons gebleken, dat hoi ongeluk niet plaats had door de zaagmachine, maar door 'l opleggen van een dryfnem over een in beweging tgnd wiel, wat verboden was. In de fabriek worden overigens steeds do noodife voorzorgsmaatregelen genomen. H. Ct. Het Staphorster boertje, P. Stegeman, moet wederom terechtstaan wegens bet onbevoegd «U hebt gelyk,” zei hij. «Maar met het piano spelen zult u wol moeten beginnen, want de mensch moet eerst voor den dag van morgen zorgen en dan voor 't andere jaar. Het pianospelen in het café is maar avondwerk en dus houdt a den dag roor je zelf. Ik heb nog een andere bekende, die u wel in zyn pakhuis wil laten werken, maar eerst voor niemendal, en daar zoudt u vlugger Engelsoh en den Amerikaanschen handel leer en dan van de pro fessoren. Het moet natuurlijk hard vallen voor iomshd, die er niet aan gewortt is, den geheelen dag te wer ken en te loeren, en dan *s avonds zyn stukje brood te verdienen, harder dan.de meesten het met de beste voornemens zullen volbouden, en daarom steek ik ook geen hand voor u uit, eer u een contract met mij gesloten hebt. Ik bezorg u oene^plaats als pianospeler in een fatsoenlijk huis, dat nwe kunst goed zal betalen, en u belooft mij, in het pakhuis, waar ik u brengen zal, al het aangewezen werk te doen, even goed alsof u sr voor betaald* werd, en niet eerder uit uw dienst te gaan, voor u mij weer gesproken hebt. Op z’n langst «al dat zes maanden duren. Wil die mM u dan weer inhuren, dan dient - u vooraf met mij te raadplegen.” Helmstedt zag den spreker scherp aan; maar deze scheen op dit oogenblik niet te doorgronden. Hoe zou hij nu dat zonderlinge voorstel aannemen Zes maanden voor niemendal werken Geen» kleinigheid waaranhtig, maar toch was het de eenige weg om aan den gang te komen en er de vqor zijnd toekomst onontbeerlijke kennis op te doen. Intuseohen wat sou die slimme grijskop er by spinnen? ^ïs het wel een fashionable huis, Waarin u mij brengen wilt?” «Ja, hoor eens, wie in Amerika carrière wil maken, moet niet zoo kort van stof zyn, en mag geene ge legenheid verwerpen, waaruit misschien iets goeds voor u kan ontspringen, al liep het ook eerst tien maal op nul uit. U verliest,er toch niets by, als wy.eens met elkaar spreken?” Helmstedt bloosde by die verstandige taal, maar zweeg. »U speelt piano, dat is al een aanknoopingspunt,” vervolgde de oude. «Ik heb kennissen die u eene plaats als klavierspeler in een fatsoenlyk bier huid kunnen bezorgen, en nog meer zoudt u in een publiek huis kunnen verdienen, als u daal spelen wilde, want n ziet er net naar uit, om by de meisjes voor «ene soort van graaf door te gaan en dat zou u een goed leven bezorgen.” Helmstedt schudde beslist het’hoofd. «Daar mag geen quaestie van.zyn, al kwam het ook tot bet uiterste met my,” antwoordde hy som ber. «Maar al scharrel ik nu wat in de bierhuizen als pianospeler rond, dan geeft dat my wel voor 't oogtnblik brood, maar geene toekomst. Ik zou er. niets leeren en ik kan toch niet eeuwig by het bier muziek maken?” De jood knikte andermaal. Wij achten het bezit van een dergelyke kunst- lievende vereeniging een groote aanwinst voor onze gemeente. Gaarne vullen wy ze meer malen zien optreden. Voor Cricket. la Prys, F. Eyken, (34 rnna, not out). Een boekwerk (The English qame of cricket) aan geboden door Dr. IJ zeel de Schepper, be schermheer. 2e Prys, I. P. de Vooys. Een inktatel, aangeboden door d -n heer R. L. Martens, burgemeester. 3e Prys, C. G. N. de Vooys. Een bierglas, aangeboden door Dr. F. H. G. van Iterson. 4e Prys, J. v. Duynen. Een presse-papier, aangeboden door den heer L. J. Sparnaay, eerelid. 5e Prys, A. Overbosch. Een aschbak, aan gekocht door de Vereeniging. 6e Prys, P. de Vooys. Een boek, aange kocht door de Vereeniging. 7e Prys, D. Maarschalk. Een bierpot, aan geboden door den heer G. C. de Vooys. 8e prys, G. Striven Een sigarenlampje, aangekocht door de Vereeniging. 9e Prys, G. v. Kampen. Een portemonnaie, aangekocht door de Vereeniging. Wedloop lange baan (600 M). le Prys, D Maarschalk in 2 m. 7 eek. Een pbotografie, aangeboden door den president. 2e Prys, F. Eyken. Een brievenstandaard, aangekocht door de Vereeniging. 3e Prys, G. Oldeman. Een Sigarenkoker, aangeboden door den heer G. Schenk. Korte baan (100 M.) x le afdeeling, le Prys, D. Maarschalk. Een boekwerk, aangekocht door de Vereeniging. 2e Prys, F. Eyken. Een brievenbanger, aangeboden door bet Bestuur. 2e afdeeling, le Prys, A. Overbosch. Een prullenmand, aangekocht door de Vereeniging. 2e Prys, J. Huber. Een sportgordel, aan gekocht door de Vereeniging. Beden avond te 8 uur zal in het lokaal der R. K. Leesvereeniging eene buitengewone ver gadering plaats hebben ter bespreking der gemeenteraadsverkiezing. Spreker de heer H. M. Dercksen en anderen. Deze vergadering is alleen toegaokelyk voor ter goeder naam en faam bekend staande Katholieke kiezers en anderen, mits, voorzien van een persoonlijk toegangsbewijs. Gisterenavond hebben wy met genoegen het concert bijgewoond in Ons Genoegen, gegeven door de orchestvereeniging »Eupbonia< alhier, i Niet alleen wij maar het geheele p|bliek werd ^stormenderhand veroverd door de uitstekende wyze, waarop verscheiden nummers werden ten gehoore gebracht. Dit succea heeft de vereeniging aan de ijverige studie der voor een groot deel aan de be- van den heer Spaanderman. GOUDA, 15 Juli 1895. Onze stadgenoot W. J. Fortujjn Droogleever Jzn. is geslaagd voor het eerste gedeelte van het notarieel examen. Vèrgooien. (90 M.). Een schrijfcassette, den heer 8. D. Bood. Juniores. Cricket. la Prys, A. Vors ter. Een beschilderd bord, aangeboden door dyn heer A. Goedewaagen, mateh-captain der jon. 2e Prys, A. Huber. Een boekwerk, aange boden door den heer M. v. Ryn v. Alkemade. 3e Prys, J. Samsom. Twee boekwerken, aangeboden door Dr. IJssel de Schepper. 4e Prys, L. Vermaal. Een veldfleech, aan geboden door den heer J. A. v. Rynv. Alke made. 5e Prys, L. van Ryn v. Alkemade. Een doos verfj aangeboden door den junior C. M. Sprayt. Ge Prys, A. van Wyk. Een portemonnaie, aangekocht door de Vereeniging. 7e Prys, A. Goedewagen. Een inktkoker, aangeboden door deu president. Wedloop korte baan. le prys, L. v. Ryn v. Alkemade. Een schryfetui, aangekocht door de Vereeniging. 2e prys, A, Vort ter. Een zakmes, aange kocht door de Vereeniging. 3e prijs, L. Vermast. Een cigarettenkoker, aangeboden door het Bestuur. Ver gooien. L. v. Ryn v. Alkemade. Een zakschaartje, aangekocht door de Vereeniging. VTedloop mot h.Mwcmv- L. v. Rgn v. Alkemade. Een aangeboden door 't Bestuurslid T. boom. Nadat de president de donateurs bad be dankt voor hunne blyken van belangstelling, en de leden voor hunne goede opkomst en samenwerking, werden de pryzen door hem uitgereikt Met een zeer geanimeerd bal werden de feestelijkheden die we welgeslaagd mogen noe men, besloten. Voor den aanvang bedankte de heer Schenk, namens de vereeniging, den beschermheer Dr. IJssel de Schepper en den Burgemeester foor de eer hunner tegenwoor digheid. Het bal werd geopend door den Burgemeester, Dr. De Schepper en Dr. Iter son met hunne dames, eene eer waarop de leden hoogen prys stelden. De le-luit. J. Spaan en de 2e-luit. W? F. Waldeck, van het 4e reg. inf. reap, te Gouda en te Leiden, worden van den 16en dezer tot 31 October gedetacheerd by de normaal- ichietschool te 's-Gravenhage. reiziger, die het geluk heeft gehad, het te mogen doortrekken, zal het weelderig aohoone landachap, waar do menacbelyke rijkdom overal zyno aporon heeft nagelaten, niet licht ™gotat Zoo ver het oog van deo goed onderhouden straat weg af reiken kon, ontmoet het ovotal in het groen gezette witte villa's, bijna alle in Italiaatuchon renaia* aanoealijl ui| ateen opgetrokken on door groote tuinen omgeyen. Hot zijn de woningen dor planton, die hier in den regel met veel meer amaakhun rjjkdom toonen, dan In de meeste andere ataten der groote republiek. Zoo wat eene mijl tor zijde van den straatweg on tien minuten van de Tenue wee lag oen dezer villa's^ in een altijd groen bosohje als oen parol in hot moo. Een breeds, door zuilen gedragen portiek omgaf het geheele huis, dat in plaats van veneten door groene jaloesiwin beschormd^itebbele glazen deuren bezat, die bij* goed weer i^Qmlioelen dag openstonden. By hét binnentreden wW ruime gang vertoonden zich rechte en links rijk gemeubeleerde parten, on een blik door do achterdeur, viel over oen met kie zel bestrooid plein, op eene groote, van yzerdraad gevlochten volière, waarin wel honderd soorten van vogels dooreenfladderden. tEen gezadeld paard stond in de nabijheid daarvan aan een boom gebonden. In oen der voorparlon zat eene bleeke, jonge dam in een schommelstoel ea voor haar een man vau bij do dertig, wise bet aan tp tien waa, dat hy deoos- ïolyke hoofdsteden bezocht had, zich ongegeneerd op do achterpooten van zijn stoel te wiegelen. «Je bent een kind/Alice!” zei hij zoo even, en bracht do hand jjliugs naar den mond, aio om oen geeuw te verbergen. (Ford! verveld.) voor de verkiezing op van 9—5 uur met allen aandrang aan de heeren Het zijn, elk op hun eigenaardig ter rein, bekwame de practijk zonder partijzucht, elke zaak op zich zelf

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1