binnenland. IS BE MARSKRAMER. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Woensdag 17 Juli 1895. No. 6711. TZ. zen? ER, R, •aad, MIN”, ididaten gesteld len, door midde FEUILLETON!. I ▼an rverslag der Ier reep. national stion ae z. enz. 4 'V'. jver da wsr- houders van in de eerste Bedankt voor het beroep der Gereformeerde kerk te Gouda door ds. A. H. Gezelle Meer berg te Delft. J bricatie iker v»n 188», Art. Amiter- De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. oortiUtr. rit. van des lillUNlli: COURANT kennen, n, die in ds erde vestigen geworden is 1 tegen vrou* eeft gemaakt sparking van eenvoudigste lerd aange- al te verdrin- a lichaam en 1 worden ee or vreeseyks kweld. Dan en, oorsuizen i ziekte. Al zenuwziek en Men meldt uit Waddingsveen Gisterochtend omstreeks tien uur brak in de smedery en wagenmakery van J. de Ruiter een hevige brand uit Daar het dak ’t eerst begon te branden, kon men bynaden geheelen inboedel redden. Huis en werkplaats zyn totaal uitgebrand. Een gedeelte van het perceel werd bewoond door den schoenmaker G. H.t die slechts een deel zyner have redden kon. Een belendend perceel, bewoond door J. B., is mede geheel verbrand. Uit dit laatste heeft men echter de meubelen nog kunnen redden. :en de ADVERTENTIES worden geplaatst 1—5 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. waarna de zoon de sprekers dankte voor de woorden, door hen gesproken. Beroepen by de Ned. Hervormde Kerk te Nienwerkerk (Zeel.) ds. J. W. Drost te Bieze- linge. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Het eiland Marken is Zaterdag ondergeloopen. Een dag of acht zyn de Markers met dat water, en dien modderigen boel opgeeeheept. Daarby komt nog het nadeel van het weg- drijven van het hooi, wat, gevoegd by de uiterst schrale ansjovisvangst, den Markers weer een gevoeligen slag toebrengt. GOUDA, 16 Juli 1895. Van de 1134 kiezers hebben heden in de béide stem bureaux ter verkiezing van vyf leden van den gemeenteraad 975 kiezers hun stem uitgebracht. hij plotseling zyn donker roorwerp j luid. Een jongs neger toe, en zei met de muts Mr. Elliot, Cesar I” «óoo, zoo. nu noe suairnet nu met jon sn Sarah? Ik houd niet van dat rondsluipen om myne woning, dus maak een eind aan die zaak, dan zal ik eens met Mr. Morton spreken, of hij jou aan mij wil afstaan, en dan kun jelui mot je beiden eene eigene huishouding beginnen." /Forét ssreo^W.) {Naar het Dvitech.) I 1») «Ik heb je bemind, vurig bemind, maar het was daarom nog geen gevoel voor de eeuwigheid. De mensch is nu eenmaal een veranderlijk wezen, daar kan hij niets tegen doen. Pas ben ik uit de oostelyke staten terug, of ik maak je eene visite," vervolgde hy met een Aeerwekkenden glimlach, «kun je nog meer attentie •Hangen Het meisje sloeg hare groote, donkere oogen tot den spreker op. «Ik ken je, Henry," zei ze met trillende stem, »ik ken je in al je slechtheid, en toch dwing ik mij vaak, er niet aan te gelooven. Om my ben je zeker nn niet hier gekomenwat is dan de eigenlijke reden van je bezoek?” De man, die met Henry werd aangesproken had dbn blik van het meisje zooveel mogelijk ontweken. Bij hare laatste woorden sprong hij van zyn stoel en liep besluiteloos eenige malen de kamer op en neer. «Alioe,” zei hy eindelnk, tegen een der glazen deuren leunend en naar buiten kijkend, «ik heb wat geld noodig, heb je niet wat voor me?” Alice zag hem snel aan, maar liet zich by na onmid- dellyk daarna moedeloos in haren «loei terugvallen. «Ik heb geen geld, Mr. Baker,” antwoordde sy den wand der parlor, nam or een zilveren porte- monnaie uit en legde ze er bovenop. Zonder den vrager mot een blik te verwaardigen, strekte zij vluchtig de hand naar de portemonuaie uit, viel vervolgens in haren schommelstoel terug en sloeg de beide handen vlor het gelaat. Baker ging de kamer weer binnen en sloot de deur. «Ik bid je, Alice,” zei hy, «maak mij geen scène ik wil volstrekt geen geld van je afperseu, maar het als een gevraagdeo vriendschapsdienst van je ont vangen. Ik heb met gedreigd, ik heb geen onbeleefd woord gezegd, ik heb alleen maar gevraagd, onthoud dit goed, Alice. Kom hier en geef bet my, zooals het onder goetle vrienden stijl is.”- Het schoone meisje schokte onder haar ingobouden snikken heen en weer. «Neem het zelf, daar ligt hot," bracht zij er met moeite uit, «en dood mij dan I" Baker zagt een oogenbtik scherp op haar neer, trok do schouders op en ledigde bedaard de porto* monnaie in zyne zakken, na de papieren dollars voor* zichtig glad gestreken te hebben. «Ik dank je roorloopig, Alice!” ui hy dan en verliet snel de parlor. Toen hij zyn paard op de achterplaats losmaakte, schreed een ouder den last zijner mars gebogen, oude rond venter, zonder op of om te zien, naar de hutten der zwarten, die op een paar honderd pas afstand» van het landhuis stonden. Eene halve myl verder naar het gebergte, maar dichter by de rivier, stond op een lagen beu vel een tweede landhuis, dat moeite had zyn dak boven den dichten reuzenkrans van eikenloof uit 1e steken. Naar dit eiken sieraad droeg het deiftweeslachtigen auto t Onkies. Naniririjjks honderd schreden daar- Do heer De Ruiter uit Gouda betoogde hier tegenover dat de belangen van den handel niet van ’die der producenten zyn te scheiden. Vandaar het vryhandelstelsel dat b. v. in Engeland, na de opheffing der graanwetten door Peel den graanhandel zulk eene vlucht heeft doen nemen. Al wat de handel belemmert is af te keuren. Tydelyk kan men in landen zooals Amerika v die zichzelf knnnen helpen eenig protec tionisme toepassen, maar een klein land als Nederland zou door ropresaille-maatrsgelsn van grootere nog meer nadeel ondervinden. Mr. Assendelft de Coning, uit Leiderdorp meende dat het voorstel niet voldoende wijst op het euvel, waarmede do landbouw hoeft te worstelen lage pryzen. Daardoor gaai men zich allerwego meer op voehoudery toeleggen. Vandaar in de eerste plaats nadoel voor achter, waar het weer dslafwaarto naar eene kristal* heldere bergbeek ging, stonden de negerhutten in den vorm van een klein dorp aan eene berghelling hangende, elke hut voorzien van eune omheinde ruimte, waarin varkens en pluimgedierte rond ploe terden, on van een moestuin, waarin die bedrijvige woelgeesten niet mochten komen. De vreemdeling, die hier passeerde, zou dadelyk getroffen zijn door de voorbeeldige orde en reinheid, die overal heerschts. De woninkjes, hoewel maar van ruwe boomstammen ópgetrokken, hadden spiegel heldere vensters, hier en daar van gordynen voorzien en bjjnk. overal door fraaie klimplanten omrankt. De schuttingen waren doelmatig en stevig, on ^aar eene openslaande deur een blik naar binnen vergund, werd het oog getroffen door «en kraakzindelijk bed en glad gewreven vloer matten. De avondschemering waa al gevallen, toen tusseben de negerhutten door een statig man naar het land huis reed. Juist toen hy den linkerztfvleugsl, waarin zich de keuken, het waschhuis en de provisiekamer bevonden, wilde omslaan, hield hij plotseling zyn paard in en zag scherp naar een donker voorwerp achter het huis. «Wie is hier?” riep hy trad eerbiedig naar hem t in de hand: «Ik ben bel Mi «Zoo, zoo. Eu hoe staarlet was aau de orde van Haarlem- Men meldt uit Oudewater van 13 Juli: Heden werd alhier plechtig ter aarde be steld de gep. generaal-mdjoor J. J. C. Peper kamp. Te drie uur n. m. kwam de extra-treio aan bet station aan, die het stoffelijk overschot, begeleid door de familie en genoodigden, van Maastricht bier bracht. Daar wachtten de Ijjkkoets en een twaalftal rouwkoetsen. De kist werd door de onderofficieren van het 2e regiment, waarvan de overledene chef is geweest, in de Ijjkkoets gedragen en de kransen daarop gehecht. Voorafgegaan door de afdeeling Maastrichts, van den Neder), bond van oud-onderofficieren, bereikte de stoet de rustplaats der dooden. Bjj de geopende groeve werd het eerst ge sproken door den oud-minister van oorlog, generaal Den Heer Poortegaal en daarna door kolonel rroon. Beide sprekers schetsen den overledene ah krijgsmakker, vriend en chef. Ds. de Groot van Maastricht sprak over hem als man. en vade»; De oudste onderofficier en de voorzitter van de afd. Maastricht van bovengenoemden Bond voerden daarna nog even het woord, De minister van Financiën bericht, dat op 1 Juli 1895 aan de Nederlandsche Bank wegens voorschotten in onderpand was gegeven een een bedrag van f 6.000.000 in schatkistbil jetten, en dat op genoemden dag in omloop was een bedrag van f 7.500.000 aan schat- k ist pro messen. M«n meldt uit Woerden van 14 dezer' By den beden gehouden wielerwedstrijd©ver 25 kilometer was de uitslag als valgt: Job. Broekhuyzen, verguld zilveren medaille, tyd 54 minuten jhr. A. J. B. Verheyen, zilveren medaille, tyd 58 min. 10 sec.L. Baelde, bronzen medaille, tyd 58 min. 20 sec. J. F. de Vries, (een jongen van 13 jaar) extra medaille, tyd 59 min. 45 sec. «a De 6’le^algemeene vergadering der Roll. My. van Landbouw ^verd gisterenmorgen in Con cordia gehouden. a De voorzitter, de heer D. F. A. Banduin, herinnerde er aan dat de voornaamste quaestie die op de agenda stond, de afschaffing der grondbelasting, reeds zoo veelvuldig in de bladen en by de motie-Dobbelmann in de Tweede Kamer was behandeld, dat men mocht ver wachten dat iedereen daarvan voldoende, op de hoogte was. 3 Van de Vereen. Ned. Industrieelen was een (gedrukte) brief ingekomen, waarin de Ver- eeniging verzocht, haar protectionism streven te steunen, hetzy door toetreding tot het lidmaatschap, hetzy door abonnement op haar orgaan. De vraag mermeer »Is bet noodzakelijk en daarom gewenscht, dat de .invoerrechten op granen geheven worden De heer Meyer uit Den Haag betoogde van een protectionistisch standpunt dat de land bouw zich tot de ny verheid moest rekenen om tegen den handel te kunnen optreden. Wy zyn de Chineezen van Europa die nog vrjj- handelsgezind zyn. Alle andere landen be- grjipen dat hun éigen nyverbeid vóór moet gaan. De Tweede Kamer heeft uitgemaakt dat protectionisme niet* in ’t voordeel van Nederland zou zynspr. wil die wysheid niet beoordeelen, maar hy gelooft dat in allen ge valle en daarop komt het alleen aan de vryhandel in 't nadeel is van den boeren stand. Het is b. v. een praatje dat de vee boeren zooveel belang hebben by goedkoops, graanprijzen. De Noordhollandsche boeken langzaam. «Vader komt pas de volgende week terug en ik heb nauwelijks genoeg voor het huishouden en de loopende zaken.” «Kom, u zult wel iets over hebben, Miss Mirton, als ik er om vraag!” antwoordde hij, zonder van bonding te veranderen. «Ik heb niets, zooals ik al gezegd heb I” «Voor de huishouding kunt u misschien wel op eene andere manier zorgen. «Dat kan ik niet, Mr. Baker, zonder mij aan allerlei vermoedens bloot te stellen.” «Beter ongegronde vermoedens dan4 gegronde praatjes I” Het meisje stoof als d.oor eón adder gestoken uit* den schommelstoel op. t Henry,” riep zy doodsbleek wordend, Henry, je bent eea duivel 1” «Waarom juist een duivel?” vroeg hy, zich met denzelfden afschuwelyken lach omwendend. «Weet je nog wel, Alice, dat je mij vroeger vaak genoeg een engel noemde, en nu zou ik tóó veranderd zyn, omdat ik een kleinen liefdedienst van je -vordert «Maar ik kan niet, Henry, ik sou waarachtig niet weten, waar ik geld vandaan moest halen.” Baker trok de schouders op. «Zooals u wilt, miss Morton I” besloot hij koeltjes en maakte zich gereed te vertrekken. De oogen van het meisje volgden hem met ang- stigen blik. «Henry I” riep zy, toon hij zonder aar zelen de deur opende. «Miss -'Morton antwoordde hy, sioh half om draaiend. Zij wierp een blik vol ongerustheid op zyn yskoud gezicht,-liet vervolgens het hoofd zinken ^en ging langzaam naar do siorlyko secretaire tegen zich allerwego r Nederland. Van de nieuwe regeoring in Engeland kan men we) zeker zyn van proteotionütiaobe maatregelen. In 't algemeen moet men niet denken dat meh in bot buitenland zoo dank baar is voor onzen vrjjen invoer. Wy stellen ons land open terwyl er minder uitgaat. Wat men hier daartegenover uitvoert zyn geen landbouwproducten maar goedkoops katoentjes cacao van Van Houten enz. Als bet maar alleen de granon gold sou men desnoods onze graanbouw te niet kbnnen laten gaan en zich aan'de veeteelt honden. Het geldt echter veel meer en nu mag de heer De Ruiter van represaille-maairegelen spreken, maar als wy hooge rechten heffen, sal b. v. oen groot land als Amerika niets geven. Zoo ziet men ook dat Zweden repreeaille-maatre- gelen beeft willen nem^Jtegenover Duitech- ïand, maar het wisselen van die maatregelen is weldra gestaakt, zoodat bet Zweedecbe vee met beschermende rechten in Duitschland mag worden ingevoerd en bet Hollandsche zonder die rechten, juist niet. Wel heeft Hen de Reifeisenveroenigingen als in Duitschland aan ge prezen, maar dio zyn in een tyd van vooruitgang bpgericht en in een tyd van malaise zou het eene lid bet an dere naar omlaag trekken. hebben bewezen dat by hooi en koek: beesten even wel varen. Zonder hulp der Regeerfng gaat de land bouw en daarmede het land te gronde. En dan zal wèldra ook de Holl. Mpy. van Land bouw haar laatste dagen zien. Want spr. en xgn golykgezinuen zullen dan niet meer kun nen medewerken (eenig applaqs).< De heer v. d. Ploeg uit Overflakkee spreekt de overtuiging uit, dat bij de debatten over de motie-Dobbelmann gebleken is: le. dat aan beide zyden veel' werd overdreven2e. dat velen toonden niet voldoende op de hoogte te zyn. Spr. meende dat niet door beschermende rechten alles zou worden verbeterd. De boeren doen elkaar te veel concurrentie onderling aan Maar spr. geloofde toch dat de prijsen over ‘t algemeen zeker zeer laag waren. Door den vryeu invoer wordt één vierde* der gemeenschap gebaat en drie vierden geschaad, want de landbouw is nog altyd bet boofdmiddel van bestaan in Nederland. Een landbouwcommissie is daarvoor in de eerste plaste noodig ten einde maatregelen tegen dien envelstand te beramen, Beschermende rechten daarvoor in de eerste plaats. e De heer Knaaps van Haarlemmermeer be toogde dat de landbouw niet door eigen schuld Jcwynt. Hy heeft zich wel op de hoogte van Ayn tyd gehouden, maar de concurrentie is ongelyk. In beginsel is spr. vryhandelaar maar door nood gedwongen is spr. thans proteotio- nist. Immers bet buitenland krygt meer van ons dan wü van van het buitenland. Spr. gaf hiervoor eenige staaltjes. In '93 voerde iemand uit de Haarlemmermeer 200 balen aardappelen uit naar Amerika. Zy kostten daaraf 4.25, in Nederland 98 cent. By ver koop brachten zy f 850 op, terwyl aan in voerrechten en {rensport f 890 moest worden betaald. De exporteur moest dos f 40 bijleggen maar met hetgeen hier in Nederland werd gegeven, kwam de gansche uitvoer hem op f 23Ö te staan. Diezelfge man voerde uien uit naar Zweden, hetgeen hem f 3 per HL. schade berokkende. Zoo heeft bet buiten- landsche bier 50 pCt. voordeel op het Hol- iandsche. Daarom dient men den oorlog aan te doen aan al dio landen die van onze vrij gevigheid profiteeren door hun invoer. Het is voor ons slechts schade en onze grond zal verwaarloosd worden evenals vele deelen van bet vryhandelsgezinde Engeland. Ook de heer Schouten van Haarlemmermeer betoonde zich protectionist. Volgens hem had den de vry hand elsgezin den in de vorige ver gadering geen middelen aangegeven om zonder protectie den landbouw er weer bovenop te helpen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1