s, M DE MARSKRAMER. Zn.' BINNENLAND. i! h Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vrijdag 19 Juli 1895. 34ste Jaargang. No. 6713. 1 kbank TZ. izen? 0 FEDILLETOm. I 1 iet Bij- totler- nde der Visch- vesllgd, - 3, G. nen, door midde J. II. D. ureur te Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. SER. irvarslag der en (a. r.), Bergschenhoek. Aantal kiezers 99. Uitge- over de war- i 1. fez UV k Zoon. 1 7 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 1889, Art. Amster- 4 1 ‘i age. 5 {Naar het Duitech.) 1 houders vau in de eerste kennen, in, die in de *erde vestigen geworden is il tegen vrou- eeft gemaakt sparking van eenvoudigste derd aange el te verdrin* n lichaam en 1 worden ee >or vreeseyke kweld. Dan en, oorsuizen b ziekte. Al zenuwziek en ADVERTENTIEN worden geplaatst tan 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. aan deze ziekte lydende zyn. Eergisteravond had te Amsterdam een der meisjes die in het Oostenryksche jachthuis op de tentoonstelling (dicht by Oud-Holland) in bediening zyn, een rytuig genomen, om huis waarts te keeren, aangezien zy wel eens op baar weg werd lastig gevallen. Het was na het “sluiten der tentoonstelling, tegen half twaalf, toen by het plantsoen van de Stad houderskade tegenover de Tesselschadestraat een man op de trede van het rytuig sprong en het meisje een gouden ketting ontrukte toen zy zich verweerde, sprong aan den anderen kant een tweede roover in het rytuig en greep haar vast. Door haar geschreeuw werd de koetsier opmerkzaam gemaakt, en deze sloeg zoo duchtig met de zweep op de straatroovers, dat deze loslieten en bet hazenpad kozen. (Hbl.) 1») „Wel, Izak, hoe gaat het je in de wereld?” vroeg hij, toen de grijsaard plaats genomen had. «Och, Sir, hot geld is tegenwoordig schaarsoh, maar u kunt kr^en, wat u hebben wilt, ik heb juist vandaag bericht ontvangen. Zoodra u de papieren klaar hebt, zal ik zorgen, dat het geld er is.” De planter liet het hoofd op de hand rusten en hernam somber; „’cis eigenlijk een leelyk ding, als men op den volgenden oogst al moet leenon 1 En wordt het jaar slecht voor de boomwol, dan zit men er voor goed in; in de schulden meen ik.” De jood trok de schouders op. h Ja, Sir, waar veel geld uitgaat en minder inkomt, komt eenmaal een knijper.” Elliot streek zich met de hand over het voorhoofd. «Dat zal ik anders maken,” zei hij na een poos twijgens. «Maar waar zit het jongemensoh, kak, over wie je mij gesproken hebt?” «Met Kerstmis komt hij hier, Sir, precies zooals ik u beloofd heb, en ik denk, dat wy dan geene zaken samen meer te doen zullen hebben, want bij u is alleen maar een beetje orde in de boeken noodig, dan loopt alles weer in het goede spoor.” «Behandel je nog al veel van die geldzaken hier?” «Op dat punt is myn geheugen zeer slecht, Sir, Zondag-morgen j.l. maakte De. H. J. Nie- borg, predikant by de Gereformeerde Kerk te Reeuwyk, bekend, dat hij voor zyn beroep naar Cubaard had bedankt. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de Gedep. Staten der provinciën medege deeld, dat hoofdstuk V der staatsbegrooting gelden zyn toegestaan voor kosten van onder zoek naar de grondslagen, waarop aan weduwen en weezen van openbare lagere onderwijzers, pensioen zon kunnen worden verleend. Tot het verkrygen der gegevens, welke voor de met dat onderzoek gepaard gaande bereke- Gisteren (Dinsdag) waren weder jongelingen tot indiensttreding by de instructie-compagnie te Schoonhoven opgeroepen. Van de 30 opge- komenen werden 11 geneeskundig afgekeurd voldeden 5 niet aan het examen en werden 14 in dienst gesteld. De benoeming van den heer F. L. Deter- ding tot geneesheer van »de Knechtsbossec te Haastrecht voor het dienstjaar 1895—96 is geschied met vijf van de zeven stemmen. ningen noodig zyn, heelt de minister formu lieren van kaarten met vragen doen drukken, die door de in dienst zynde en door de ge pensioneerde onderwjjzers en onderwijzeressen (zoowel hoofden van scholen als onderwijzers en onderwijzeressen tot bijstand van het hoofd) van openbare lagere scholen moeten worden ingevuld en wel naar den toestand op 1 Sep tember a. s. By den landbouwer P. Scheer te Reeuwyk is de vlekziekte onder diens varkens uitge- broken. Een zeug is reeds aan de ziekte over leden en onder politietoezicht begraven, terwyl nog drie biggen aan ima—a- MIIIN.1IE LOIIH VI „Is er wat nieuws P” begon de eerste, een gedach ten rookwolk opblazend; «ik moet je ronduit zeggen, dat ik het leven hier tot dusver vry vervelend vind en dat mij de opgewondenheid van het volk maar niet bevallen wil. De winst staat lang niet in ver houding'tot bet gevaar. Maar hoe staat het met de andere actiën De aangesprokene richtte zich uit zijne gemakke lijke houding op en wierp een blik door het vrij ruime vertrek. «In hoofdzaken gaat alles naar wensch eene geldbron, waarop ik bier stellig rekende, begint wel is waar op te drogen ik mag de boog niet te stijf spannen en het meisje tot eene wan hoopsdaad nopen, die mij het geheele spel bederven zou zoodra wij echter hier adio-zeggen, ga ik myn laatsten oogst binnenhalen, die ons dan zeer goed van pas zal komen.” «Ja, maar de hoofdzaak P” herhaalde Seifert, zich in achtelooze houding op zyn stoel schommelend. De andere rekte zich eens goed uit en sprong overeind. «Alles is zoo goed als in orde,” zei hy zyn met gezel naderend; «de kleine, zwarte kat van Mr. Elliot heb ik aan het lyntjezy gaat met my naar het noorden, daar trouw ik haar en zy wordt mis tress en drie van hare stevige broêrs, die duizend dollar per man waard zyn, heeft zy al zooveel van de New- ïorksche heerlijkheden verteld, dat zij allen groote heeren denken te worden, en op den eersten kik klaar zullen staan.” Seifert had zich al luisterend voorovergebogen. «En Mr. Baker trouwt de mulattin en zij gelooft het?” riep hy met klinkenden schaterlach. (Forit vwtalfi.) Te Oudewater werden herkozen respectieve lijk met 158 en 146 stemmen de heeren K. Sille en M. C. van Wyngaarden. Herstem ming tusschen den heer M. Zuurhout, die 112 en den heer P. A. van Duynen Montyn, die 97 stemmen op zich vereenigde. Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 245. Schoonhoven. Herkozen J. G. Doesburg en P. Greup; gekozen mr. A. D. H. Kolft (bur gemeester) en J. Valk. Berg-Ambaoht. Uitgebracht, wit briefje 148 stemmen; geel briefje 151 stemmen. Geldige stemmen 141 en 150. Herkozen de hh. D. Oskam, met 133 en D. Boelhouwer met 111 stemmen. Herstemming tusschen de heeren J. P. Mablstede met 74 en A. van der Straa- ten, met 37 stemmen. Ten huize van een der leden van de rechter- lyke macht te Amsterdam bracht Zondag mid dag een vriend der familie in eene vlaag van verstandsverbijstering den heer des huizes met een gesloten mes eenige wonden aan bet hoofd toe. De waanzinnige heeft daarna getracht zich door verdrinken in een der vyvers van bet Vondelpark van het leven te berooven hij werd echter door toeschietende voorbij gangers op het droge gebracht en by prof. Korteweg ingedragen. Hier maakte hy van de gelegenheid dat hy in de badkamer was gebracht, gebruik om een tweede poging tot zelfmoord te doen. Men vond hem nog levend in de badkuip, waarvan hy de waterkraan had laten openstaan maar enkele oogenblikken daarna gaf hij den geest. De harddravery vereeniging Wilhelmina, te Woerden, heeft besloten de op 21 Augustus a. s. uitgeschreven harddraverij en den wed strijd in scboonryden niet te doen plaats hebben. Maandag-morgen werd de heer H. J. F. Heyman, te Haastrecht die na eene korte on gesteldheid van de zynen moest scheiden, graf waarts gebracht. Dat hij vele vrienden had en onder het volk zeer bemind was, toonde het zeer talrijke publiek, dat daarby tegenwoordig was. Aan het graf werd de overledene herV i dacht door den heer Paré, predikant te Leeuwarden, en den heer Van der Meulen, predikant aldaar. Beiden schetsten hem als een liefhebbend vader, een zorgvollen echtgenoot, die het liefst maar in stilte het leven onder de zynen en zyne vrienden doorbracht en in stilte veel hulp verleende. Beiden spraken den zoon toe en beiden hoopten, dat bij een waar dig opvolger van den trouwen, liefdevollen en eenvoudigen overledene moge worden. De >N. R. Ct.< maakt naar aanleiding der Rotterdamsche Gemeenteraadsverkiezingen en kele opmerkingen, die ook elders behartiging verdienen. Het blad zegt: Wanneer men eens naging wat door de li berale kiesvereenigingen voor de verkiezing werd gedaan, daa zou men ongetwijfeld tot een vry poorer resultaat komen. Het is drin gend noodig, dat in de voorbereiding van bet verkiezingswerk verbetering kome. In de eerstb plaats wordt daartoe vereischt eene betere organisatie, dan die, welke thans bestaat, zoo daarby al van organisatie sprake kan zyn. Kennis van het terrein is daartoe allereerst noodig, en die ontbreekt hier. Om ze te verkrijgen, moet lang voor dat de ver kiezingen zich voordoen, worden gewerkt. Dat dit geen aangenaam werk is, zullen wy niet ontkennen. Maar op hen, die, door zich aan het hoofd der kiesvereenigingen te plaatsen, de taak van de leiding der verkiezingen op zich némen, rust ook de plicht om alles voor te bereiden wat noodig is om aan de candi- daten der vereeniging de zege te bezorgen. De gemakkelyke overwinningen, die vroeger behaald werden, hebben ongunstig gewerkt op de activiteit en de krachtsinspanning, dienoo- dig zyn, om goed voorbereid den verkiezings strijd tegemoet te gaan. Nu deze verkiezing weer achter den rug is, mogen wy niet nala- Den 13den Juli bield de Nieuwer kerksche werkh-vereeniging Onvermoeid Vooruit», afd.‘ van het Alg. Ned. Werk. Verbond, hare driemaandelyksche vergadering. Volgens bet verslag van den penningmeester was er aan contributie ontvangen f 32,25; de uitgaven bedroegen f 9,20, zoodat er een batig saldo was van f 23,05. Besloten werd, het verzoek van de werkl.-vereeniging te Hardingsveld betreffende de droogmaking der Zuiderzee en gericht aan H. M. de Koningin-Regentes zoo veel mogelijk te steunen. Verder werd de heer W. De Wit gekozen als afgevaardigde naar de vergadering te Rotterdam, belegd om pro- poganda te maken voor de kieswetregeling. Niets meer aan de orde zynde, sloot de voor zitter de vergadering. De heer W. Kool Azn. te Moordrecht is tijdelyk benoemd tot opzichter bij de Neder- landsche Zuid-Afrikaansche spoorwegmaat schappij en <ds zoodanig binnen korten tyd naar Transvaal vertrekken. zeil. Good night, Sir tot morgen vroeg I” De Tennesee-rivier stroomt bij haren korten zy- spróng naar Alabama tusschen woudryke hoogten door, die zulke steile oevers vormen, dat er maar enkele laadplaatsen voor de houtbootên konden ge vonden worden. Op eene dezer aanlegplaatsen was de oever vlak genoeg voor een Hinken steiger en het pad opwaarts had men zóó goed uitgekapt, dat men het met de noodige voorzichtigheid in het donker wel beklimmen kon. Aan den bovenkant van den oever wond bet zich het bosch in en liep eene halve mijl verder op een goed onderhouden straatweg uit, zooals er in Alabama verscheidene naar de meer binnenwaarts gelegen plantages voeren. Hier stond, ongeveer honderd pas van het bewuste voetpad ver- wyderd, eene oude herberg, deels van ruwe berg- steenen, deels van hout opgetrokken en voor het oog nog dicht en stevig. Aan den onvermydelijken, voor uitspringenden portiko hing een half vergaan uit hangbord met het opschrift „Post-Office,” en een blik door de opene huisdeur ontmoette eene toonbank waarachter de met flesschen en glazen bezette plank de «Grocery” verried. Het was een koele dag en het vuur van twee halve boomstammen vlamde op den kolossalen haard, waarby twee mannen zaten, die blijkens hun modieus voorkomen vry zeker niet in deze omgeving pasten. De een had zich van een drietal stoelen meester gemaakt, waarvan hij er twee met zyne boenen be dekte en den derden als rustpunt voor een zyner ellebogen gebruikte, terwyl hij 'n stevige sigaar rookte. De ander zat met de knieën tot de kin getrokken, in het vuur te kyken. bracht 39 stemmen. Herkozen H. Breugem met 39 en D. Buys met 31 st. Bleiswyk. Herkozen G. Ratten, gekozen M. Dogterom. Vacature L. van den Bosch, gekozen P. van den Bosch. Lekkerkerk. Herkozen A. Streefland, C. den Oudsten en M. de Jager. Gekozen De Geer van Jutphaas. Ouderkerk a/d Usel. Herkozen W. Hoo- gendijk van Capellen en Job. de Jong. Oudshoorn. Herkozen C. van Wieringen en L. Piek. maar het gebeurt hier wel eens, dat iemand, die voor een ryk man doorgaat, den zomer met zijne ladies in Saratoga en andere badplaatsen doorbrengt, veel geld uitgeeft en toch de drie volgende oogsten niet meer zijn eigen kan noemen.” „Graag gelooven, maar ik geloof niet, Izak, dat je alleen vent, om aan de kost te komen De slimme Israëliet trok andermaal de schou ders op. „Waarom rydt u vaak den geheelen dag op uwe plantages rond en komt bezweet en bestoven thuis als *n neger? Dat hoort zoo bij het vak, niet waar?” „Anders nog nieuws, Izak „Ja, ik wou alleen nog maar zeggen, Sir, dat in deze streken een verduiveld happige vos rondsluipt. Ik heb vandaag al een mooi hoentje tusschen zijne tanden gezien, en als ik goed gekeken heb, loert hy ook op uw hoenderboek, Sir Elliot I” De planter keek verrast op. „Wat zeg je? Spreek duidelyker!” „Men moet het wild niet schuw maken, als men het vangen wil,” antwoordde de jood hoofdschuddend, „maar houdt de oogen open, Sir dat wou ik u al leen maar zeggen. En nu, Sir, zal ik zoo vrij zijn u mijne Kerstartikelen aan te bieden vervolgde hy opstaande, „ik heb bloemen, linten, ringen en allerlei goedkoope sieraden, te veel om op te noemen, Sir I" „Morgen vroeg zal Ellen we! uitzoeken, wat zy aan de zwartjes schenken wil. Maar als je werkelijk iets gezien hebt, dat het licht niet kan verdragen, dan had ik liever dat je geen beeldspraak gebruikte.” „Ik zag dat hoentje op eene andere plaats, Sir,” antwoordde de marskramer, «en dus kan ik u voor- loopig niets meer zeggen danhoud een oog in 't Zoetermeer. Herkozen J. Vollebregt en A. P. Verhoeff. Zwammerdam. Herkozen Jb. de Bruyn J. Heemskerk. Aarlanderveen. Herkomen J. Rijlaarsdam (a. r.), en G. van Veen Dzri. (r. k.), 95 st. Gekozen A. Beyerinck (lib.), 102 st. Verder verkregen C. Boer (aftr. a. r.) 88 st. en J. v. d. Knyf (a. r.) 80 stemmen. Alfen a/d Ryn. Herkozen F. P. Bos (I.) J. de Bree (k.) en M. Visser (o. r.) Gekozen C. Nachtegaal (a. r.) GOUDA, 18 Juli 1895. Uitslag voor Gemeenteraadsverkiezingen. Bodegraven. Herkozen P. van Dam Kz., D. van Donk, G. de Kruyf Wz. en F. Boer. Boskoop. Herstemming A. Koster Mzn., (lib. aftr.), L. Erkelens (a.-r.), J. W. de Ruyter, (lib.), W. 0. Boer, (aftr.) en P. Hoogendam (a.-r.) Krimpen a/d. Usel. Gekozen A. C. Mynlieff en N. Hoogendyk Az. Krimpen a/d. Lek. Herkozen W. van der Weide. Herstemming tusschen J. Drapers Jz. en M. P. de Jong Jz. Moerkapelle. Herkozen E. Zegwaarden Jacob van der Spek As. Moordrecht. Herkozen de aftredenden A. C. Snel en J. de Jong Y.Jz. Reeuwyk. Herkozen J. Teekens (weth., a.-r.) A. J. de Goey (weth., kath.), O. Dog terom (lib.) Stolwijk. Gekozen J. Schilt. Herstemming tusschen de beide aftredenden J. Verburg en J. Baas Tz. Waddingsveen. Gekozen G. v. Lange (aftr. lid), A. Witteman, Ph. v. d. Breggen en J. de Vos. Woerden. Herkozen Jac. Brunt Wzn., J. Knyff Aan. (wethouders), H. te Hofstede en F. Vermeulen. Zevenhuizen. Gekozen J. Dogterom en A. Broeder (aftr.) S 4?'

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1