IDA. B DG MARSKRAMER. [1 PU BINNENLAND. m. 95. IZN. ƒ25. T.” 95, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6749. laar wwegen. *fe7. FEUILLETON. szen? 1 an ring, terug. en. Vrijdag 26 Juli 1895. 34ste Jaargang. van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. mm I moed IW, op de Wereldtentoonstelling te fmt Er heeft zich te Nieuwer-Amstel een naam- c Man k Zoon f» President. (Naar het Duitsch.) kennen en, die in de eerde vestigen l geworden is al tegen vrou- leeft gemaakt leperking van i eenvoudigst» iderd aange- sel te verdrin- in lichaam en ;d worden ee oor vreeseijke jkweld. Dan ;an, oorsuizen e ziekte. Al zenuwziek en werd door den zoon delen gebloscht. millioen gulden beschikbaar te een door het Rijk te graven de Zuid-Willemsvaart langs Til de Mark en door de Oosterhout- over dewer- een voor van naar Mevrouw H. M. J. de Klerck—Schut te 's Gravenhage is eigenares geworden van de ambachtsheerlijkheid van Krimpen a/d TJsel. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10- Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Helmstedt. «Neen, rny'n volkje heeft van avond de vriendjes van de buurplantage te gastmorgen krygou zij misschien oenn uitnoodiging om daarheen te gaan, en die pret duurt zoo voort tot nieuwjaar. In de kerst week versnoept de neger zijne spaarpenningen van het geheele jaar. Zorg voor de dag van morgen kennen die snaken niet.’* Terwijl Helmstedt bij het fantastische licht van een paar dozijn kleurige lampions het komische schouw spel gadesloeg en daarbij ook zijne zorgen begon te vergeten, kwam uit de donkere massa een lachend blank meisjesgezicht voor zijn verrasten blik opdagen. «Mijne dochter Ellen,” zei Elliot, haar vluchtig voorstellende, z/en dit is nu Mr. Helmstedt, die jelui vrouwtjes den winter zal helpen verkorten!” Een blik, half schuw, half nieuwsgierig, maar van wondere helderheid trof den nieuwen boekhouder en deze wilde juist een paar beleefde woorden zeggen, toen oen tweede jongedamesgezicht verscheen en hem de woorden op de lippen deed besterven. //Mistress Marton, onze vriendelijke buurvrouw I” vulde Elliot zijne voorstelling aan, •ai» u ons nu wat vlijtiger bezoekt, Ma’am, kunt u ook wat aan onzen nieuwen vriend hebben.” De dame boog stijf.en Helmstedt boog ook, maar hij wist niet of hij Waakte of droomde, want te mid den van het oorverdoovende gejoel der zwarten en bestraald door het fantastische licht der lampions stond voor hem het vriendinnetje zijner jeugd, de dame van City-Hall-Park Pauline Peters, of zooals zij hier genoemd werd, mevrouw Marton. Do grijze oom Marton uit Alabama was dus haar echtgenoot. (Wordt eertolfd.) Iilll INIIE llltli t \T. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bij de op 22 Juli ie Goaderak gehouden verkiezing van twee leden voor den gemeente raad zijn herkozen de heeren F. J. W. Gautier met 34 en J. C. Van Vliet met 32 stemmen. Bet getal uitgebraebte stemmen bedroeg 36. Naar wy vernemen is de bekende firma Draisma van Valkenburg te Leeuwarden, voor hare inzending Levertraan, wederom met goud bekroond nu Amsterdam. 16) Dan moet ik op den nog te verwachten oogst lee- nen, en wie dan niet het scherpste toezicht op zijne zaken houdt, is met een jaar of wat voor de haaien. Meer heb ik u over mijne zaken niet te zeggen, Mr. Helmstedtde nota’s, stukken en aantekeningen, die u noodig hebt, zal ik u geven. Neem eerst maar flink den tijd om met mijne administratie op de hoogte te komen, en daarna kunt u de boek houding volgens uwe eigene methode inrichten en doorvoeren. Het paard, waarop u hier heen rijt gereden, sta ik tot uw persoonlek gebruik af, dan doet het ten minste nog eenig nut, want onder ons gezegd en geblevendat luxe artikel is één staaltje van onzin, waartoe ik mij al heb laten verleiden. Wat uw salaris betreft zal ik voor het eerste halfjaar eene aanwijzing geven op de County-bank, dan kunt u het naar welgevallen trekken. En hiermee basta de zaken. //Intusschen,” vervolgde Elliot, na de hand een paar maal door de haren gestreken te hebben, j-wensoh ik in een man van uwe beschaving iets meer te zien dan een boekhouder. Mijn beide zoons zijn °P het gymnasium, ik moet vaak in de stad een nacht overblyven; veel met onze buren omgaan doen wij juist niet, dus mijne vrouw en inyne dochter zullen zoo nu en dan gaarne uw gezelschap genieten. Maandag avond hing de dienstbode van den landbouwer K. M. te Stein een paardendeken over een balie, die aan een loopplank over een sloot wae vastgehecht. Toen zij midden op de plank stond, brak deze en de dienstbode viel voorover in de sloot. De vrouw buiten komende, zag een weinig hoofdhaar boven het water uitsteken, waardoor zy tot de overtuiging kwam dat de dienstbode in het water lag. On- middellyk snelde zij met eene andere dienst bode te hulp, doch ze konden haar onmogelyk verder dan den oever krijgen. Intusschen kwamen meer ter hulp opdagen, die haar geheel wezen loos op het droge brachten. De A. BI. met behulp van den heer D. R. wendden de regelen voor drenkelingen aan en hadden het geluk de levensgeesten op te wekken. treden, die zwakke gedachten met geweld van zich moest zetten, on trotsch het hoofd achterover wer pende keek hij naar de dingen om zich heen. «Kijk, daar eens, Sir! Heb jo zoo iets van je leven wel meer gezien P” riep Elliot, vroolijk lachend. Zij stonden aan den bovenrand van de laagte, waarin de negerhutten gebouwd waren. Hoewel het daar al begon te schemeren, kon Helmstedt nog zeer goed onderscheiden, dat een vierkant stukje land geheel met planken belegd was, waarop het krioelde van dansende zwartjes. Op twee reusachtige vaten ston den twee zwarte vioolvirtuozen, beiden met de voeten de maat hunner muziek stampend, terwijl een van de twee de figuren eeuer soort quadrille met heesche stem uitbulkte. Groepjes en ook paren zwarte jon gens en meiden zwaaiden giebelend en zingend om elkander heen. Ondanks de avondkoelte droegen de meeste dansers witte broeken, waarboven kwalijk passende afleggers van hunnen meester en de beide jonge massa’s, alsmede de stijve vadermoorders, allerdwaast figureerden. Sommige der grootste ban jers prijkten met kale glacé-handschoenen en hooge laarzen. Hoe mal ook tocgetakold de dansers deden hun uiterste best, om hunne dames door gracieuse buigingen, galante woordjes en andere afgeziene complimenten te behagen, en tusschen de bevallige paren dansten de humoristen onder het gezelschap onder kunstig voetengetrommel en handengeklap hunne solo’s. Toen master Elliot en do vreemde master de dans vloer betraden, namen de danser», zonder hun ge noegen te staken, met een sierlijken zwaai hunne hoeden af. «Zijn al die Kwarten uw eigendom?” vroeg looze vennootschap gevormd tot exploitatie van eeue atoom-room boter- en kaaafabriek, met een kapitaal van f 100.000. De fabriek zal voor eene dagelyksohe verwerking van 25.000 liters melk ingericht worden en ge bouwd in het centrum der melkproductie iu Amstelland, aan den Amstelveenschen weg. Naar thans met zekerheid kan worden ge meld en dit in weerwil van tegenstrijdige berichten zullen beide Koninginnen binnen korten tijd een bezoek brengen aan de Amster- damsche Tentoonstelling. Het ia alleen niet zeker, dat dit bezoek nog in deze maand zal geschieden, zooals aanvankelijk werd verwacht. Men meldt van Hoek van Hollandj Gistermorgen is de door den Oceaan ge sleept wordende baggermolen >IJmuiden I< komende van Brunsbütte), van den aannemer L. Kalis te Sliedrecht, op ongeveer 1000 M. benoorden bet Noorderhoofd in zee gezonken. Het wrak ligt op 6 M. onder laagwater en is voor de grooto vaart niet hinderlijk. Het lek springen tengevolge van de ruwe zee is de oorzaak van het ongeval. Vanwege het loodswezen is reeds eene wrak ton op de plaats gelegd. Izak vertelde me, dat u piano speelt, dat geeft, al eene aardige afwisseling, en ook in hare studiën zal onze Ellen wel van u kunnen profiteeren, terwijl de conversatie met beschaafde dames u in de gelegen heid stolt, de mogelijke tekorten in uw Engelsch aan te vullen. Zie, zoo, Mr. Helmstedt, nu weet u ten naastenby, wat ik van u verlang, het overige zal zich wel vinden, en als u er niets op tegen hebt, gaan wij vóór de thee eens kijken hoe onze zwartjes dansen. Dit zeggende nam Elliot zijn hoed en stond op en Helmstedt volgde hem naar buiten, intusschen lang zoo vlug niet, als toen hij den parlor binnentrad. Ondanks de gemakkelijkheid, waarover zijn patroon gesproken had, overkwam Helmstedt een gevoel, alsof de halve wereld op zijne schouders rustte. Wat wist hij van plantagebouw en beheer In Dintscbland had bij de staaisboekbouding geleerd en in de exportzaak van New-York had hij zich het ge wone Engelsche koopmansboekhouden eigen gemaakt; bovendien had hij in die zaak eenige oppervlakkige kenni» van de boomwol gekregen’ maar welk be grip had hij van de inrichting eener groote plantage in het Zuiden, waarvan Izak nog wel geschreven had, dat zij een der belangrijkste van noordelijk Alabama was? Immers nihil. En van die achtelooze openbaar heid waarmee Elliot over zyne positie gesproken had, maakte hem het hart nog zwaarder 1 Een plotselin- gen lach van zyn principaal deed bem uit zyne zwaar moedige gedachten opschrikken, en eerst nu werd het hem bewust, dat bij met zijn geleider al een tamelijk eind van het landhuis verwijderd was. Helm stedt begreep, dat hij, om in tegenwoordigheid van het dienstpersoneel niet onbeholpen en linksch op te De Staten van Noord-Brabant hebben be sloten, stellen kanaal burg sche haven en naar den Amer. Een droevig ongeluk heeft gisteren in den vroegen morgen omstreeks 3 uur in de Ryn- haven te Rotterdam plaats gehad. Aldaar ligt aan paal 13 het stoomschip >Je- ranos< van Lulea (Zweden) ijzererts te lossen in lichters, die langszijde liggen. Dit geschiedt met groote bakken, die ongeveer 1200 kilo inhouden. Deze worden aan een ketting, runner geheeten, in het ruim afgelaten, en daar door 4 man gevuld, dan opgebaald en in den lichter geledigd. Bij het opbalen van een van die bak ken brak de runner en de ruim 1200 kilo’s zware last viel naar beneden, kwam terecht op den tunnel en sloeg om, met het treurige gevolg, dat de werkman Marinas Verschure, wonende Oudaenstraat, er onder werd verplet terd. Dr. De Snoo, die zoo spoedig doenlyk aanwezig was, kon slechts den dood consta- teeren. Een tweede werkman, die naast Ver schure stond, H. v. d. Lang, wonende Zwarte Paardenstraat 24, kreeg den bak ook op bet lyf. Hij brak een zjjner beenen, een arm en het linker sleutelbeen. De derde man, die aan dezelfde zyde stond In de gemeente Zevenhuizen is eene ver ordening uitgevaardigd op het venten langs de huizen, wat niet toegestaan wordt zonder schriftelijke vergunning van den burgemeester. De commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft ter kennis van belangheb benden gebracht, dat door de Gedeputeerde Staten is bepaald, dat de afzonderlijke jachten was de zoon van den ongelukkigen Verschure, die voor zijn oogen zyn vader zag verpletteren. v. d. Lang werd naar het Ziekenhuis vervoerd. De ketting is in beslag genomen. Gisterennacht moeten een of meer onbeken den zich, door opschuiving van een raam, toe gang hebben veraebaft tot de woning van den loodgieter Seyffert te Zwyndrecht en daar, nog wel uit de kamer grenzende aan die waar het gezin sliep, een bedrag van 5 a 600 gld., benevens een zilveren horloge en gouden hor logeketting en een ring hebben ontvreemd. Gisteren is door de gemeentelijke politie een onderzoek ingesteld, terwyl heden de justitie uit Dordrecht zich naar Zwijndrecht heeft be geven. De uitslag daarvan is nog niet be kend. Dat de dader uitstekend met de lokaliteit en de bergplaats van het geld bekend was, kan wel daaruit bljjken, dat eene in de kamer staande secretaire onaangeroerd is gelaten en alleen een kleiner kastje met een valschen sleutel werd geopend. Opmerking verdient nog dat de bewoners ’s ochtends by het ontwaken, een paar uren later dan gewoonljjk, de lamp, welke zy by het naar bod gaan hadden uitgeblazen, bran dende vonden. Tydens het hevige on weder, dat zich Dins dag nacht en iu den vroegen ochtend ontlastte sloeg te IJselmonde de bliksem in het huis, bewoond door den heer A. de Jong, baande weg langs den schoorsteen, daarna door twee boven elkaar gelegen slaapkamers, en verliet waarachynlyk langs den te.lephoon- draad weder het huis, gelukkig zonder iemand te kwetsen. Het geheele plafond van een der kamers werd uit elkaar geslagen en de nog slapende personen werden door de vallende brokken kalk gewekt. Een begin van brand des huizes met eigen mid- Ook in de omstreken van Nymegen heeft het onweder Dinsdagmorgen zwaar gewoed. Te Hatert sloeg de bliksem in de hofstede van Engelaar, die spoedig in lichterlaaie stond. In korten tijd waren buis en inboedel door de vlammen vernield. Een en ander is verzekerd, i Verder sloeg de bliksem door een openstaand venster in de eetzaal van het Hotel de >la Promenade* aan den Ubbergschen weg zonder daar schade te hebben aangeriebt. Een kellner, die van de buitenzyde de zaal juist binnen wilde gaan, werd als het ware teruggeduwd en i 'roeide eon hevigen schok in zjjn beenen. Drie werklieden, die onder de veranda een schuil plaats hadden gezocht, verklaarden ook een schok te hebben gevoeld een hunner was zelfs tegen den grond geslagen. Te Wijchen werd de woning van den ge meenteontvanger, den heer Klein, door het hemelvuur getroffen, waardoor een begin van brand ontstond. Even daarna sloeg de bliksem in het woonhuis van G. Ariëns aldaar. Hier werd nogal schade aangericht, doch er ontstond geen brand. op waterwild voor dit jaar zullen worden gje- opend op Donderdag den len Augustus aan staande, en dat mitsdien van dat tydstip af de uitoefening der jachtbedrijven, vermeld in art. 15, litt. d, f en h, der wet op de jacht en visschery, is geoorloofdwordende tevens her innerd aan de bepaling van art. 1 van het reglement op de uitoefening der jacht en visschery in deze provincie, krachtens welke die jachten niet anders mogen plaats hebben dan op het water, langs de stranden, oevers van meren, plassen, rivieren en op moerassige landen. Uit den Haag wordt gemeld Van eenmilden gever, die nadrukkelyk als voorwaardftstelde dat lijn naam geheim moest blyvon, is de aanzienlyke gift van f 10.000 ontvangen ten behoeve van het Nationaal Fonds tot ondersteuning van de nagelaten betrek kingen van in Nederlandsch-Indië gevallen militairen, met het verzoek van die som zoo veel mogeljjk ondersteuning te verleenen aan O.-I. militairen, voor den vyand verminkt, daar de bedoeling van den gever was persoonlijken moed en doodsverachting by den soldaat op te wekken*. Door de rechtbank te Winschoten is giste ren vrijgesproken Hajo B., landbouwer te Stadspolder, sedert een maand gedetineerd, beschuldigd van bet zich, ten nadeele van zyne nicht Zwaantje Botjes, onrechtmatig toaëigenen van f 10,000 aan effecten. Het O. M. eiachte eene gevangenisstraf van 3 jaar. Als verde diger trad voor den beklaagde op mr. Rutgers van der Loeff, adv. en proc. te Groningen. Te Krimpen a/d IJsel is een circa 7 jarig knaapje spelende in eene sloot geraakt en ver dronken. GOUDA, 25 Juli 1895. Blijkens heden bij don Raad van State, afd. voor de geschillen van bestuur, ingekomen kon. besluiten zyn o.a. gehandhaafd Het beroep van N. Mogendorff, koopman alhier, tegen een besluit van B. en W. dezer gemeente, waarbij hem voorwaardelijk vergun ning is verleend tot oprichting eener zouterij en drogery van huiden, is eene der voor waarden vernietigd en aan den appellant als nog tevens onder voorwaarden vergunning verleend tot oprichting eener bewaarplaats van afval van huiden. dag nacht en in den sloeg te IJselmonde de bliksem in het huis, zich een

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1