DA, IEID. L i i DE MARSKRAMER. r.’ l|| i s >5, '25. BINNENLAND. ging eesperpoortl 5® Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, 1’ Zaterdag 27 Juli 1895. 34ste Jaargang. laar egen. ;ouda II. ERVERÜ FEUILLETON. er 1895. I De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 'i I r 1 "1 'kocht den en daarop- MELEN, toor f 10.-. If Lïï ZN. No. 6720. Landbouw, reken.. :isrG-. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels tk 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. MER, trdam. m Koning Inzending' van Advprtentiën tot 1 uur des midd. - ifl 1 resident. rij stoom n van ieken zyn de bent,* le. 2e. j van ambtenaren iuid-Holland hield i. I provinciale vereeniging in Zu (Naar het Duitech.) GO I INI IE10 HU VI GOUDA, 26 Juli 1895. Onder de adelborsten 2e kl. van het oudste studiejaar die met goed gevolg het theoretisch en practisch eindexamen hebben afgelegd en tegen 2 Augustus zullen bevorderd worden tot adelborst le kl. behoort ook onze stadgenoot O. D. Jnlins, die op de ranglijst No. 2 be haalde. w afleverbaar in eene week Bedankt voor het beroep bij de Gerof. kerk te Waddingsveen, door J. Hartwigsen, te Harmelen. In den nacht van 19 op 20 Juli zyn door middel van braak uit eene woning aan do Laan Copes te ’s Gravenhage ontvreemd 1 gouden heeren-potlood met cachet, waarop Wy vernemen dat de Holl. IJzeren Spoor- wegmy. proeven gaat nemen met de verlichting van waggons door middel van aootyleen-licbt. Dit is zeker voorloopig een der beste aanwen dingen van het nieuwe licht. Voor algeheele vervanging van het gas is de prys nog niet genoeg gedaald, maar juist op die plaatsen waar men öf beperkt is in de ruimte (by trein- verlichting, vuurtorens en lichtboeien) öf be zwaarlik de kosten van een gasfabriek kan dragen (by villa’s en fabrieken en ook op schepen) zal het acetyleen wellicht reeds nu goede diensten bewyzen door de eenvoudige installatie en de groote lichtkracht. Het wordt too koud, Ellen,” zei ze, «dat ik beter doe nu maar naar huis te rydenMr. Marton is ’s avonds ook niet gaarne alleen.” Mr. Elliot wierp wel is waar lachend in, dat zij haar man vooral niet verwennen moest en dat zij er erg verkeerd aan deed, als zij nu al weg ging, maar zij trok haren avonddoek wat hooger en ant woordde met iets van de schalkheid, die Helmstedt weer aan City-Hall-Park herinnerde, dat niemand zich voorstellen kon, wat voor heen eer haar man was. Meteen nam zij Ellens arm, wenkte eene mu lattin, die wat ter zyde stond, haar te volgen, en na eene vluchtige buiging keerden de beide slanke ■ylphides her negerbal den rug toe. «Wel, Sir, ik denk, dat de thee wel klaar zal zijn, hebt u soms lust hier te blijven of zullen we ook maar naar huis maroheeren F” vroeg Elliot, en Helm- atedt, die nu op eens dat bonte tooneel vervelend, ja afschuwelyk begon te vinden, had geen welkomer uitnoodiging kunnen ontvangen. Langzaam volgden zij de dames. Elliot vertelde een paar anecdotes, aan de eigenaardigheden der negers ontleend, waarom hij zelf nog eens hartelyk laohte, maar Helmstedt vertrok er geen gezicht om, want duizend gedachten en vragen doorkruisten zijn brein. Toen zy kening der bydrage, naar de uitkomsten van elk boekjaar. De heer |Van de Pavoordt vroeg hoeveel dit voor de gemeente zal kosten. De voor zitter antwoorddeniets, wanneer het voorstel van B. en W. wordt aangenomen, behelzende dat door de ouders der betrokken kinderen worde terugbetaald het verschuldigde bedrag. De voorzitter las hierop een ontwerp-raadsbe- sluit voor, behelzende sluiting eener overeen komst met door kwartaalsgewjjze, bij vooruitbetaling door de ouders, het bedrag daarvoor vastgesteld, te storten bij den ge- meente-ontvanger en de machtiging tot het sluiten dier overeenkomst aan Ged. Staten te vragen. Dit besluit werd goedgekeurd. >rden naar de arfd. id of geverfd ezondheid en de Heer Iz. m verven van i, alsook allo Men meldt uit Hardingsveld Onze gemeente geniet tegenwoordig het voorrecht om op muskusreuk vergast te wor den. De uit Drente verdreven muskusfabrikant heeft er zyn fabriek overgebracht, op een woonark, waarin hij, op de rivier de Merwede zjjn fabrikaat voortbrengt. Op deaJyat der bekroonden op de Wereld tentoonstelling te Amsterdam komen o. a. voor de heeren J. W. Molijn en Gebr. Kamphuizen alhier, B. Hesselink te Waddingsveen en C. Lourens te Delfshaven, allen met zilveren medaille. Er beerschte Zondag enthousiasme te Luik en in de stad hoorde men des avonds aller wegen roepen: Vive Haarlem Dit bericht vloog door Nederland van zuid tot noord, en deed het Hollandsch hart recht goed. Toonde Nederland in vorige eeuwen zich te water en te land de meerdere met zyne zeehelden en zijne wapenen, ook thans is de oude roem, zoowel te water als te land, ge handhaafd, zy het ook in anderen zin De Engelschen kregen kort geleden klop in de zelfde rivier, waareens De Ruiter klopte. De Duitschers kwamen er te Kiel en te Frankfort In den nacht van Woensdag op Donderdag heeft men getracht in te breken by een be woner der Westhaven. Door het verbreken eener ruit heeft men toegang meenen te ver krijgen in de woning, evenwel kon men de blinden niet verwijderen en is men op den loop gegaan, doordien men onraad bespeurde. De ter gemeente-secretarie in gisterenmiddag een algemeene vergadering in het Zuid-Hollandsch koffiehuis in Den Haag. Omtrent het bestaand examen voor gemeente secretarissen en gemeente-ambtenaren werd op voorstel van het bestuur besloten thans nog geen oordeel uit te spreken. De afdeeling zal echter gaarne kennis nemen van de voorstellen tot wyziging van de afdee ling Friesland, waar de zaak reeds in on derzoek is. In de bestaande vacature in het bestuur werd voorzien door de benoeming van den heer Van Luik, ambtenaar ter gemeente-secre tarie te Monster. Ten slotte werd door den voorzitter, den heer Van Franck, ingeleidhet kiesrecht naar de Grondwet.* Als plaats voor de volgende vergadering werd Leiden aangewezen. ,gj niet beletten te komen,” zei Ellen op schamperen toon, «maar als hij een echt gentleman was, zou hij al lang weggebleven znn, na alles, wat ik hem onder den neus gewreven neb. Mij zal hij tenminste hier niet weer zien, öf ik bon morgen ziek, öf ik ga op bezoek.” Elliot gaf haar lachend een streJL: onder do kin en zei vermanend«Na doe jyjemand onrecht, Ellen, Mr. Baker is een gentleman van top tot teen I” Het meisje zag haar vader schalksch aan en riep «Neen, paatje, zoo vangt u mij nietik ga morgen «Maar Dick moet dansen, die kan niet mot je >ee I” «O, da’s niets jammer, Mr. Helmstedt zal hier ''-natreken wel eens willen zien I” antwoordde zy een vragenden blik op den nieuwen boekhouder. ÉTot uw dienst, Miss,” antwoordde Helmstedt, die hier al geheel thnis begon te gevoelen, als Mr. ten minste niet anders over my beschikt.” „Ja, zie je, vóór Nieuwjaar kunnen wy toch niets uitvoeren, dan ons met damesgrillen te amuseeren,” antwoordde de heer des huizes met oen koddigen zucht, «maar laten wy o van avond niet langer in beslag nemen, want u zult na uwe reis behoefte kob ben aan rust.” En hy rees van tafel op. «En wanneer rijdt Miss Elliot morgen uit F” vroeg Helmstedt insgelijks opstaande. «Ik ben klaar, zoodra u goed en wel uitgeslapen nt,” was het vertrouweljjk antwoord en het schoone meisje zag hom kalm en vriéndelijk aan. (ffordt vervolfd.) Den 30sten Juli a. e. zal wederom in Oud- Hollandt op de Amaterdamsche tentoonstelling een eigenaardig feest gegeven worden. De Regeering dezer loffelijke stad heeft de leden der vereeniging Bogaers te Koog-Zaandyk uit- genoodigd een oud-Zaansch bruiloftsfeest ten tooneele op te voeren en omgangen te houden bjj wjjze van bruidsstoet. Een groot aantal bruiloftsgasten zal in 18-eeuwscbe kostuums aan het feest deelnemen. Op het tooneel zullen de »gezondhedens« gedronken, ouderwetsche bruiloftsliedjes gezon gen, alsmede eenige dansen uiigevoerd worden, zóoals in September 1894, toen Zaandjjk zyn 400 jarig bestaan feestelyk herdacht, de Zaan- sche bruiloft in het tooneelstuk >De Bloem van Zaandijk* vertoond werd. Gisterochtend omstreeks elf uur is in de buurtschap Gravekoop gem. Reeuwyk de wo ning van den landbouwer A. de Groot, geheel afgebrand. De bewoners waren op de Markt alhier. Ook de hooiberg waarin 36,000 K.G. hooi, welke achter de woning stond, is een prooi der vlammen geworden. Benig huisraad is gered. Alles was verzekerd. de letters J. v. W.1 gouden dames-potlood- houder met gouden effen plaatje als cachet, (vierkant); 1 oud zwartlederen portemonnaie, inhoudende 2 gouden tientjes1 rood lederen portemonnaie met knipsluiting, inhoudende 1 honderd frankbiljet, 1 twintig fraukstuk, bene vens eenige flankstukken; 1 nikkelen remon- toir-horloge met losse wijzers en elastiekje om den knop; 1 gele portemonnaie met 2 vergulde knipringen met 7 vakjes, inhoudende 4 twin tig frankrtukken en eenige frankstukken1 gouden dop van een flacon met takjes ge ciseleerd, zeer zwaar. De commissaris van politie der centrale af deeling te ’s-Gravenhage verzoekt opsporing en in beslagneming van deze voorwerpen, aan houding van de daders en bericht. In de koloniën der Maatschappij van Wel dadigheid te Willemsoord doet de bljjde ti ding de ronde, dat H.H. MM. de Koningin nen by Haar a. s. bezoek aan de provincie Drenthe ook de koloniën dezer Maatschappij zullen bezoeken, waarvan H. M. de Koningin Regentes beschermvrouwe is. Ook wylen Z. M. Koning Willem III bracht aan die kolo niën een bezoek. kwamen, had de bezoekster mevrouw Elliot juist vaarwel gezegd, haastig kuste zij Elleu op de beide wangen en sprong fluks in het gereedstaande koetsje, op welks bok de mulattin reeds plaats genomen had. Helmstedt ving nog een harer laatste blikken op, maar niet het minste rood in haar gelaat verried, dat zij hem herkende. Twee seconden later vloog hei lichte rijtuigje den weg op, en de familie ging naar binnen, waar Sarah meldde, dat het avondeten klaar stond, terwyl zij Helmstedt met nieuwsgierige blikken monsterde. «Wel, Sir, wij ziju van avond onder ons, dus moeten we den eersten kerstdag zelf maar zoo aan genaam mogelyk maken,” sprak Elliot, terwyl hy den nieuwen boekhouder eene plaats aan de theetafel tegenover Ellen aanwees, «als ik niet wist, dat u een reis achter den rug had, zou ik zeggen speel of zing eens wat. Ik heb wel niet veel verstand van kunst, maar volgens Ellen is wat muziek bij geslo ten vensters en een vroolijk brandend vuurtje heel aardig.” „Want men slaapt er gewoonlyk zoetzaligjes bij in 1” lachte Ellen, maar onmiddelyk daarop kreeg zy eene hooge kleur, alsof zij voelde, dat zy te veel gezegd had. «Och, waarom niet F” hervatte Elliot luimig, „mis schien is dat juist eene goede eigenschap van de muziek, of misschien ook wel alleen van jou muziek, Ellen, dat zullen we zien, als ik eens wat anders te hooren krijg. Je hebt anders vaak zoo’n vurig be wonderaarster aan Mrs. Morton, dat je my wel ge rust kunt laten slapen.” „Is Mra. Mortoo uit het Oosten F” vroeg Helm stedt, „het kwam me voor, dat ik haar al te New- In de jongste zitting van den Raad te Ou- dewater kwam ter tafel een sebryven van bet gemeentebestuur van Gouda, mededeeling be vattende, dat de Raad aldaar besloten beeft, met 1 Oct. a. s. den toegang tot de openbare lagere scholen te verbieden aan kinderen uit andere gemeenten, niet in Gouda bij ingezete nen inwonende, tenzy door de gemeentebesturen eene overeenkomst worde aangegaan met Gouda waarvan de grondslag genomen wordt de be taling door de betrokken gemeenten van den kostenden prijs per leerling van het onderwijs op de bezochte school. Twee ontwerp-besluiten waren daarbij ge- gevoegdbet eerste behelzende eene vaste by drage per kind, het tweede jaarlyksche verre- Naar men uit goede bron zegt te vernemen, zal, op voorstel van den inspecteur der cava lerie, aan een 12-tal officieren der beredens wapens aldaar een ryoursus gegeven worden door den kunstryder van het Ciscus Carré, Ja mes Fillis. De cursus zou een maand duren. By de harddraverij Woensdag gehouden te Hoofddorp, waren 12 deelnemers. le. prijs Van Wickevoort Crommelin te Heemstede. premie Buis te Amstelveen. premie Houtkooper te Haarlemmermeer. weinig beter af en Zondag jl. hebben do Hol landers in België een eendaagschen veldtocht gehouden en wat hun in 1830 in 10 dagen nau- welyks gelukte, is thans in een dag bereikt: de Belgen werden verslagen en op zoo aange name wyze, dat Luik’s straten weerklonken van den jubelkreetVive Haarlem De Koninklijken Liedertafel «Zang en Vriend schap» en de Vereeniging «Haarlem’s Zang- genot» hebben op het groot internationaal zang-courcours te Luik, Haarlem’s zangroem Zondag hoog gebonden, zy zyn met eere uit den stryd getreden en met roem beladen keeren sy huiswaarts, met vreugde ingehaald door een ieder, die belangstelt in hetgeen zyn vaderstad tot eere strekt. «Zang en Vriendschap» behaalde met alge meene stemmen den eersten prys in de eerste afdeeling met het lied«Nuit fantastique» (les Grömes), poëzie van Oscar Cerf, muziek van Jos. Delsemme, terwyl «Haarlem’s Zang- genot» den tweeden prys won in de derde af deeling met «Les Cloches»poëzie van Charles Méan, muziek van Sylvain Dupuis. Des avonds mocht het «Zang en Vriendschap» gelukken, in den strjjd van de eerste prijswinnaars, <le prix d’honnenr» te verwerven, met 24 stom men van de 27, uit welk aantal de jury be stond. «Zang en vriendschap» zong nog als vry nummer «Germinal», woorden van L. Solvay, muziek van Riga, en «Haarlem’s Zang- genot» «Psalm VIII», woorden van J. J. L. ten Kate, muziek van Richard Hol. York gezien heb.” «Ik geloof wel, dat zij eene New-Yorksche is,” antwoordde Elliot, „en al zegt men, dat zij arm was v" 'r 'r vrouwtje feliciteeren, want zyne dochter Alice, die voor hare opleiding in .het Oosten en hare badreis jes al te fashionable geworden is, verveelt zich op het land en werpt over alles een nevel van droef geestigheid.” »U kent Alice niet, pa,” kwam Ellen zacht ver wijtend tusschenbeide, wat haar zeer goed afging. „Zij is nog een maand of wat zoo zwaarmoedig. Ik geloof, dat haar een groote last drukt vroeger was naar huis kon I” „Je bent nog niet op do hoogte vanjetyd^ antwoordde Elliot met een sarcastisch lachjèl zenuwen zyn tegenwoordig by de fashionable in de mode: «Alice heeft das een zenuwkwaal, nl meer en niets minder. „Foei, u bent afschuwelyk. Alice Morton is een goed meisje.” „Best, maar ik kan niet tegen die gezichten met eeuwig regen en stormweer, als een ander de kamer binnenkomt. *t Is waarachtig, alsof ze je komt overrompelen 1” Ellen knikte als een verwend kindje en keek op haar bord. „Kom, kom, je weet wel, dat pa hel nooit zoo erg meent, als hij het zegt, «troostte moeder Elliot leuk met een fijn glimlachje door het haar strykend, „morgen komt Mr. Baker weêr, dan kun je op hem revanche nomen.” „Dank u, dank a, moe. Ik kan hem natuurlyk vóór haar trouwdag, Mr. Morton mag zich met zoo’n want zyn voor hare opleiding in .het Oost werpt over alles een nevel van dro« »U kent Alice niet, pa,” kwam Ellen zacht „Zij is nog zy altijd in de wolken, als zy in de óm< Elliot

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1