DE MARSKRAMER. E 4A». er, No. 6733. Woensdag 31 Juli 1895. 34ste Jaargang. BINNENLAND. r .huis. :e.v Va peur BVEBIJ J FEUILLETON. J- HER, vau parlementair zyn algemeen als minderd. pracht- welspre- toom n nu ken zgn de idsleden r stem, onnte in te euccee per uur. gumt tui 137, ;eb«el De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. r afleverbaar i eene week jn. goede rt te A irzitter. is. jrdje klaar bad, «ik beb hem, Now-York gezien IFbrdi aaraoljd.) (Naar kei Dailtck.) ITA- op gtlop- i en*. td )H Bt t; Men schrgft uit Rotterdam Zaterdagavond vertrok per Staatsspoor van hier het korps Rotterdamache scherpschutters naar Laren, om daar een nachtelyke manoeuvre te honden en gisterenavond keerde het korps terug. Ieder die dit bericht leest, sal meenen dat een korps vrijwilligers dat zoo geoefend wordt uitstekende diensten son kunnen bewysen in geval van oorlog, en deze meening zou geen verkeerde kunnen worden genoemd, indien de statuten van het korps scherpschutters niet bepaalden, dat bet korps in geval vau oorlog wordt ontbonden. GOÜDA, 30 Juli 1895. Heden zijn nitgebracbt bij de herstemming 909 stemmen, van de 1134 kiezers. De vorige maal werden uitgebracht 975 stemmen. werd door een '.De dader is aangehouden, terwyl door de politie proces- le Heer iZ. i verven van alsook alle den naar de fd. I of geverfd (oudheid en plaats Eiken- •dam. i Koning. pvolger De .Stet. bent d. atotatei, der VerMnigiog tot oprichting en instandhouding van een Tehuisvoor Militairen, te Gouda. limschoote an als van GOUDSUHE COURANT Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, r ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Benoemd tot Gemeente-Ontvanger te Haast recht in plaats van den heer H. J. F. Heijman, (overleden), den heer C. J. M. Kroon, ambte naar ter Secretarie. Inzending van Advertcntiën tot 1 uur des midd. Door den gemeenteraad van Oudshoorn is gisterenavond overeenkqtnstig het voorstel van B. en W. met 6 tegen 1 stem besloten, aan de bestaande gezondheidscommissie op haar verzoek ontslag te verleenen. De aanleiding tot dit besluit ligt in do minder goede ver standhouding met Burg, en Wetb., die oor deelden, Pdat de voorstellen der commissie to weinig rekening hielden met ds fluancioele krachten der gemeente. van het bare regelde, en nu en dan oen blik op baar golaat wierp, dat straalde van jeugd en levenslust. Juist sloegen zij een boek van net woud om en bereikten zoo de opon vlakte* toen het meisje baar paard zóó plotseling inhield, dat Helmstedt haar een eindweegs voorbij schoot. Toen hy om keek, Zag bij, dat zy baar paard tot* stilstaan dwong en scherp naar zeker punt van don weg staarde. «Daar komt de onaangenaamste man aan, dien ik ken,*’ zei ze en elreek zich de haren van het gloei ende gelaat, «hri moot om al gezien hebben, anders ging ik dadelijk terug I O, Mr. Helmstedt, blijf voortdurend naast mij, dat hy geen gelegenheid hobbe, mij aan te spreken I” Op eenigen afstand voor hem uit, kwam een i ui ter in een regelmatig drafje op hom toerijden. Dat ge zicht had Helmstedt meer gezien, maar by wist zoo gauw niet waar. Toen de ruiter nog maar een pas of twintig van hem af was, zei eene inwendige stem: «dat is de man van Alabama. Seifert’s vriend, die je heeft helpen bestelen. Houd hom in de gaten Opzettelijk reed Ellen rakelings langs de boompjes aan den kant van deb weg, en eiscbte haar geleider zoo dicht mogelijk naast sich. «Nn is het tyd om te babbelen, 8ir,” zei a(j, eo boog zich tot hem, alsof zy elkaar al jaren kenden, «ik zal u van alles en oog wat yertellen, luister maar goed, al is het ook nonsense, do hoofdzaak is maar dat wy doen, alsof wij den man niet zien. Zeg u jin wat, en dan ik weer wat andere.” «Woont die heer hier in de buurt?’ vroeg Helm stedt, die dadelijk zón «rooi -*— meen ik, kort geleden in Benoemd tot lid van het Algemeen Armbe stuur te Haastrecht, den beer J. H. Muller, in plaats van den heer H. J. F. Heyman, (overleden), (fie de functie van Secretaris- Ontvanger van dat College was opgedragen. en per jaar houger is dan de kostende r De Raad heeft h. i. het thans vastge- stelde bedrag gebaseerd op het aantal kinderen dat in November jl. school ging, doch uit het oog verloren dat sedert dien tyd het aantal scholieren is toegenomen, waardoor alzoo in dezelfde mate ook de kostende prys is ver- Zaterdagochtend werd den kapitein der ma- r chansaee te Roermond kennis gegeven, dat zich by een minder gunstig bekend staand persoon op de heide te Vlodrop drie verdachte vreemdelingen ophielden. Met 6 man te paard trok kapitein Alard derwaarts en hy vond dan ook de bedoelde personen ter plaatse. Het bleken Pruisische deserteurs te ayn, die zich met papieren op andermans naam voor Oost- Indië als soldaat wilden doen aanwerven. Zy werden gevankelyk naar Roermond gebracht. derhorst Jr. ▼oor Boskoop opgedragen aan A. aldaar voor f 8421.—. De 21-jarige W. C. Rooké en de 18-jarige F. Kogen kop kozen in dep- nacht van 10 op 11 dezer de woning van den heer Op ten Noort, aan de Sarphatikade 5, te Amsterdam om in te breken. Na in den tuin geklommen te zyn verbraken zy het paneel eener deur, doch wer den daarby verrast door eén.paar particuliere nachtwakers en door de ppiitife, die hen aan hielden. Beide ^jongelieden zyn goede bekenden der justitie, daar de een reeds wegens verduis tering, de ander wegens diefstal veroordeeld werd. Zy verklaarden ter terechtzitting van de rechtbank te Amsterdam dat zy over de schut ting zyn geklommen om in den tuin te slapen en daar van half elf tot kwart ovefeenen hebben gelegen in een hoek in het gras, toen In den nacht van Zaterdag op Zondag is in de kom der gemeente Aksel ingebroken by den winkelier P. H. V. De dieven, die zich door het uitsnyden van eene ruit toegang hadden verschaft tot de achterkamer der woning, heb ben daar alle kasten doorsnuffeld en alles wat zich daarin aan geldswaarde en gouden sieraden bevond medegenomen, tot een gezamenlyk be drag van ongeveer f 400. Van eene groote hoeveelheid met zilver gemonteerde voorwerpen werd niets vermist. By het openbreken van het slot der kamerdeur werden de bewoners wakker, waarop de dieven langs denzelfden weg, als zy waren binnengekomen, gevlucht zyn. Daders onbekend. Men meldt uit Alfen Door verscheidene der voornaamste inwoners dezer gemeente onderteekend, is aan de Ko- ningin-Regcntes een adres verzonden, houdende verzoek Hare goedkeuring te onthouden aau het besluit van den Raad dezer gemeente, waarbij nader wordt geregeld de heffing van schoolgeld op de openbare scholen. Adressan ten wyzen op ’s Raads besluit dd. 21 November jl., dat ook reeds door de regeering, als zynde in stryd met dê wet niet voor goedkeuring vatbaar werd geacht en waartegen destyds mede een adres, houdende verzoek om niet* goedkeuring, aan H. M. werd verzonden. Zy meenen dat het door den Raad genomen besluit 29 Mei II. wederom in strj.d met de wat is, omdat het vasigestelde bedrag per leer ling prys. De rechtbank te Roermond deed gisteren uitspraak in de zaak tegen don landbouwer J. B., uit Herkenboocb, die den landbouwer W. H. aldaar doodgestoken heeft. J. B. werd veroordeeld tot 5 jaren gevan genisstraf de eisoh was 6 jaar. 19) Snel sprong hy op en greep weer voor niemendal naar zyn gestolen horloge. In een ommezien was hy in de kleeren en ging toen naar de eetzaal, waar Sarah al bezig was, de overblijfselen van het ontbijt op te ruimen. Lachend toonde zij hem hare blin kende tanden en spreidde een schoon servet. «’tls al aardig laat, niet waar?” vroeg Helmstedt; «het spijt me, dat ik niet vroeger ontwaakt ben.” Helmstedt keek het raam uit on zag reeds twee ongezadelde paarden aan een boom gebonden staan, -r- hy zette zich “dus ijlings aan het onlbyl en had niet eene oog voor de gracieuze houdingen en be wegingen der schoone Mulattin, die als eene volleerde kokette den nieuweling hare slanke taille deed ge nieten. «Wil je aan Miss Ellen zeggen, dat ik gereed ben?” sei Helmstedt, na inderhaast een en ander 'gebruikt te hebben, en toen de kleurlinge was heen gegaan, trad hij naar buiten. Het was een frisschen morgenhet gras prijkte nog, ondanks den betrek kelijk hoogen zonnestand, met de witte rypstrepen de roode en bruine boombladeren hingen slap aan de takken, reeds meer dan half dood van de inge vallen vorst maar de hemel was helderblauw en beloofde een schooien dag. - ,7 Tusschen den 19-jarigen schilder D. 0. Bosch en den 30-jarigen timmerman M. Henneman was Zaterdagavond laat.- in een herberg te Haarlem twist ontstaan. Buiten gekomen werd laatstgenoemde door Bosch met het hoofd tegen een lantarenpaal neergeslagen, en zoo zwaar verwond, dat H. Zondagnamiddag aan de ge volgen is overleden. De dader is in hechtenis genomen. Te Utrecht hebben o. a. met goed gevolg examen gedaan voor de hoofdakte de hb. R. A. den Ouden, van Bodegrave en A. van Ker sen, alhier. kendheid bekend. In November 1877 vormde hy een kabinet waarin hy ala minuter van Binuenlandsche Zaken de Schoolwet tot stand bracht, die, verre van te kal meeren, den stryd nog heviger deed ontbranden. Het ministerie trad af, wegens de weigering des Konings om machti ging te geven tot grondwetsherziening. Na zyn aftreden in Augustus 1879 was Kappeyne nog een tydlaug lid van de Eerste Kamer, maar toen bleek reeds dat zjjne kracht verzwakte. In de laatste jaren nam hy geen aandeel meer aan bet staatkundig leven. Kappeyne was van 1859—1865 lid van den Haagschen Raad en< had groote voor liefde voor de sVereeniging voor Fabriek- en Handwerksnyverbeid,waarvan hy jarenlang voorzitter is geweest der Haagsche afdeeling. De overledene was kommandeur van den Ned. Leeuw. De begrafenis zal waarschynlyk hebben Woensdag, om 12 nur, op i duinen zy last kregen van de muggen, en opstaande gestoord werden door het gerommel met sleutels aan de achterdeur, gevolgd door de komst der politie. De eerste beklaagde herkende zyn mes, terwyl hy het hem vertoonde stukje kaars in den tuin gevonden heeft. Een hem vertoonden grooten draadnagel gebruikte hy als tanden stoker en om zijn nagels rein te bonden. Den eigendom van de hun verder vertoonde sleutels enz. ontkennen beiden. Het getuigenverhoor leverde zulke overtui gende bewyzen tegen de beide personen op, dat mr. Regout meende een gevangenisstraf ▼•n 7 jaar tegen ieder der beklaagden te moe ten vragen. Uitspraak Vrijdag a.s. Door het hoofdbestuur der schippersvereeni- ging Schuttevaer zijn de volgende adressen verzonden 1. aan den minister van justitie, om ander maal aan te dringen op handhaving der ver ordening op het te snel stoomen der stoom- booten in de Nieuwe Maas van Rotterdam naar zee 2*. aan den minister van waterstaat met verzoek om verbreeding en verbetering der monding van den Holl. IJsel. Uit de Haven alhier zijn opgevischt een 5- tal schaven aan een touw verbonden. De rechthebbenden daarop kunnen zich aan het Bureau van Politie daarvoor aanmelden. Een staatsman en rechtsgeleerde van groote beteekenis, mr. J. Kappeyne van de Coppello, is gister-middag te Haarlem ontslapen. Hy was Hagenaar van geboorte. Als Rijksadvocaat heeft hij de belangrijkste vraag stukken behandeld, en talloos zjjn de adviezen 1 en rechtskundige beschouwingen, door hem iu rechtsgeleerde tijdschriften openbaar gemaakt. Door den Haag in 1962 afgevaardigd ter Tweede Kamer, bleef hy tot 1866 de resi dentie vertegenwoordigen, om later, in 1871, een zetel voor Haarlem in te némen. Zijne groote bekwaamheden en Ellen gezegd had «dan Mr. Helmstedt maar I” Het oenige onderscheidt in de begeleidende dienaren schoen dus in de huidkleur te liggen. «Ziet u daar ginds dat witte huis begon Ellen «daar woont Mrs. Morton, die u gisteren avond by ons gezien hebt. Willen wjj daarheen storen, dan hebben wy ten minste een doel «U hebt maar te bevelen, Miss I” «Bevelen?!” riep zij, hem snel aanziende; «is u het altyd zoo stijf gewoon, Sir? Toeu ik u giste ren met pa zag aankomen, dacht ik, nu tal er eene wat leven in ons huis komen, en nu spreekt u geen woord „ft wist niet, Mi» Elliot, of «on gwprak u w.l aangenaam zou zyn I” antwoordde Helmstedt, kien- rand van blydrelian of tan ergotni. onr ijjo» «lom- miteit of wel rno beide. «Ik geloof, dnt u een b«el« koffer rol lijnen toon uit New-ïork naar one Bo.ohjeani.nuen meegenomen hebt!” riep ry lachend, .maar mijn God wal tullen twee menschen anders doon dan spreken, als zij naast elkander op een eenzamen weg rydem? Laten we wat stoom opzetteu, dat we warm worden, dan raakt de tong misschien beter losen met een schalkschen blik op Helmstedt reed zy hem voorbjj. Hjj liet intuMcheu z(jn paard den vryen teugel en volgde haar. •Zit u wel vast, 8ir riep zy spottend, toen hy dicht by haar was, en de«| haar draf in galop over gaan, g’t is hier een mooie weg voor ’n wedrennetje, vindt u ook niet?” «Dat zeg ik met u, Miss; laten wjj zien, wie het wint!” Eu voort suisden de beide paarden, terwyl Helmstedt den loop van het zjjne naar de snelhei^ Onder directie van den architect H. J. Ne ig de bouw van een woonhuis rekening van den beer B. de Bruin te van Heiningen Het ruischen van een vrouwenkleed deed Helmstedt zich omwenden en lachend als de jonge morgenzon kwam Ellen van onder de portiek te voorscbyn en wuifde hare moeder een afscheidsgroet toet> Een sierlijk blauw rijcostuam omsloot de welgevormde buste en daalde in bevallige plooien tot op den grond neer, terwyl een met*een enkele veer prijkend hoedje haar vlug op de zwierige, bruine lokken stond. De lin kerhand, met een fijnen njhandschoen geschoeid, hield de sleep wat op en aan hare rechter hing eene fraaie karwats. «Klaar, Mr. Helmstedt?” vroeg de schoone ama zone op dezelfde heldere, ongedwongens manier van den vorigen avond, en meteen wipte zij op het ver hoogde platform, dat expres voor het op- en afstiigen van rijdende dames naast het portico opgericht was. De nieuwe boekhouder haastte zich, Hhar paard voor te brengen, en pas had zij zich in het zadel gezet, of de 'karwats floot door de lucht en met groote sprongen droeg het paard zyne schoone meesteres weg. Helmstedt stond haar een oogenblik na te zien en bewonderde de vastheid, waarmede zïj haar dartel dier regeerde. Toen zWaaide hy zich zelf te paard en galoppeerde haar na. Spoedig reden zij in een ^eregelden draf op den straatweg naast elkanderEllen met fier opgericht hoofd het lafidschap om zich been beschouwend, Helmstedt zich voorloopig met zyn paard bezighou dend'. Hy gevoelde grooten lust, een gesprek met haar aan te knoopen, maar, zooals hij de fiere ama zone in het volle bewustzyn barer onafhankelijkheid naast zich zag, herinnerde zy hem onwillekeurig aan Izak’s waarschuwende woorden eo aan Elliot’s ge zegde t «Dick kan morgen niet motje moe,” waarop Door de politie alhier zyn 15 minderjarige jongens op transport naar Rotterdam en Amsterdam overgebracht. Uit de wagen van Boskoop jongen 4 pakjes gist ontvreemd. verbaal is opgemaakt. 8

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1