a '4 - f**' i. y Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Zomerdienst 1895. Aangevangen 1 Mei. TUd van Greenwich. «- Buiteolaodsch Overzicht. KENNISGEVING. Nieuwe DASSEN en Linnengoed. A van OS, At, Beurs van Amsterdam. H.. ii'v* 349"* Staats-loterij Dat hst op sommige bijzondere echolen won derdadig kan toegaan, bljjkfc oit pen ingezonden •tok in De Btand. Daar meldt het hoofd der School met den Bjjbel te Heusden, de beer M. J. Boender, dat hg met verbazing heeft kennia genomen van de benoeming van den heer J. Bonman, tot hoofd der school waar hg, Boender, werkaaam is. »Ik mag Wtl zeggen tot mijn verbazing, schrjjft hjj, want ik weet van een vertrek mjjnerzjjds niet af. De heer Laateman, voor zitter van een zoogenaamd schoolbestuur, dat behalve uit hem nog beetaat nit één man, de meid en de huishoudster, heeft m|j peraoonljjk nog nifte gezegd van een vertrek. Wel heb ik van officiense zyde geboord, dat »de meester* weg moet, omdat bjj zich niet bjj bet gezel schap, dat Laateman er op na boodt, wil aan sluiten. maar officieel is mg niets bekend. Uit hetgeen hy verder mededeelt bljjkt, dat de bewuste school na drie jaar bestaat en de nisnw benoemde de vierde is die aan 't hoofd staat. Door hsn, die hechten aan schjjumooiheid, wordt telkens op de kermissen afgegeven en de heel oude tjjd bezongen, nog onlangs in een vers over »Oud Bolland,* alsof onze voor vaderen allen brave Hendrikken waren, modellen van zedelijkheid en dapperheid; alsof wjj geen moedige mannen meer bezitten men denke eens aan Lombok en alsof sjj, die meer hechten aan overwinningen op bet gebied van den vrede, van het volkswelzijn, aan daden van stille toewyding, minder waard sjjn dan zjj, die altjjd raat de wapenen in de vuist gereed staan om ban moed te tooneu. Wjj deelen die meeningen allerminst. Wjj zjjn geen kermishaters, en daarom spjjt het ons te meer dat velen baar met een zekere minachting aansehonwen en, toen het nog tgd was, niets deden om haar beter te maken. Dezen beschouwen haar als Asschepoestsr, maar bezoeken elders toch wel inrichtingen die al zjjn se in uiterljjken vorm fijner, meer overeenkomstig de eischen des tjjds toch precies op ds kermissen geljjken. Op dit gebied is ook maar weinig nieuws te vinden. Met instemming lazen wjj da»rom het vol gende, uit Leiden aan de »Arnh. Crt.« ge schreven In de deftige bnorten, Rapenburg en Bree- straat, is thans bjjkans hui* aan hois gesloten. Alles overweldigende poffertjes- en wafelen- geuren spreiden hunne vettige walmen over gansch Leiden uit. Onzuivere'muziek (soms drie valache straatorgels tegelgk) vervollen het luchtruim met oorverdoovend gewanklanker tnsscheu nu en dan een Duitsch muziekcorps (waarvan de muzikaliteit reeds lang te loor ging). Maar vrooljjk is bet er voor den kleinen burgerman, en ook vo<fc anderen. Uw verslaggever is niet doordrougra van de onze delijkheid, die no bovenal de kermis in de hand zou werken. Hg acht het billjjk, dat dit feest bljjft bestaan voor minder-bevoor- rechten, en bet misbruik dat er van wordt gemaakt uu jamoet men de messeu afschaffen omdat sr sommigen zich mede in ds handen snjjden? En vierden onze voor vaderen geen feest? Was aan die festiviteiten ook niet dikwerf een steekje loe? Oud-Holland In de kermisweek worden hier openbare samenkomsten gehouden uitgaande van zéér Obr. Jongel. Vereen. »Pred. 12: la* en»Obadja. Bgbervast is nw verslaggever niet en wat sr in den bewusten tekst staat, sou by (even als Snuifjes-man* in ds Groene «-Amster dammer) moeten opzoeken. Doch die ouden van dagen, die van die preekbeurten - gesticht terugkomen, sollen wel-waarlyk bun jeugd vergeten hebben, teen ook sjj langs de kramen hebben gedwaald, aan liefjes «-arm, en on, bekeerd* enkel met wangunst op een echt volksfeest terugsien. «Wóór de »goede-ronde,« jovialqJtymisgan- gers neemt uw verslaggever het dVWRlop, en de enge kleinzieligheid wenscht bg in deze volksweek buitengesloten te zien. (M. Ct.) >Wjj lezen in bet mailoverzicht van de >J. B.« De groote gebeurtenis van den dag is de benoeming van den laitensnt-genersal Vetter tot commandant van bet Indische leger, niet omdat eene benoeming tot die betrekking over het algemeen nis eene zoo gewichtige zaak wordt beschouwd, maar omdat de nieuwsgie righeid' iu dit byzondere geval boog was ge spannen. Wanneer de generaal Vetter nog in aetieven dienst was geweest, toen de vorige legerkominandant aftrad, zou hy, ook na de Lombok-expeditie, als diens aangewezen op volger zjjn beschouwd, maar na hij eenmaal den dienst had verlaten en was gepensionneerd, meenden velen, dat hjj niet meer in aanmer king zou komen, en anderen, dat hjj dit niet zou willen. De Indische Regeering zal dan ook aan het Indische officierskorps wel niet de beleediging hebben aangedaan van een ge- pensiouneerden gsAraal voor de betrekking van legerk om mandaat voor te dragen, al opende de Gouvernenr-Generaal den beer Vetter voor diens vertrek het vooruitzicht op eene benoe ming; maar het laat zich zeer goed verklaren, dat de Regentes den overwinnaar van Lombok'* vorst aan het hoofd van bet Indische leger wilde zien, en dat de miaiater van Koloniën met dien wensch instemde, omdat de keuze anders allerlei inoeiljjkheden opleverde. Onder deze omstaudigheden is het bericht der benoe ming noch met ingenomenheid noch met te genzin ontvangen. Generaal Vetter heeft zich by het leger niet bemind gemaskt, en daar naar beeft hjj by zjjne strenge en terughou dende wjjze van optreden waarscbynlyk ook niet gestreefdvelen koesterden zelfs vrees voor hem. Doch sr zjjn er ook, die bem goed keunen, en die zjjne zelfstandigheid, zjjne on partijdigheid en zjjne krjjgsknndige bekwaam heden prjjzeo; en waar by nn nog op zjjne jaren en na bet gebeurde op Lombok in het leger terugkeert niet alleen, mnar daarover zelfs bet opperbevel aanvaardt, zal hij er moei- Ijjk meer tegen konnen zjjn, dat officieren van leeftjjd in het leger bljjven en zal hjj wel wat zachter gaan oordeelen over de tekortkomin gen van anderen. Daar echter Indische leger commandanten zelden mser persoonlyk ten strjjde trekken, zal het den luitenant-generaal Vetter moeiljjk vallen, nienwe lauweren te plukken op het oorlogsveld, en zal hy zich tevreden moeten stellen met het hem thans gebrachte huldebetoon. Maar misschien ver schaft de overtuiging van een goed legercom mandant geweest te zjjn nog meer voldoening. de huitete berichten hebben bjj de den peigrimstrein tosscben Blykens ontsporing Pontbévy en Saint-Brieox 12 personen het leven verloren, waaronder twee stokers en twee machinisten. Het ongeval werd veroorzaakt, daar de machinist verzuimde' de soelbeid van den trein te matigen bjj eene kromming in den weg. De locomotief en vjjf wagons vsfr- den toen nit de rails geworpen. De gewonde reizigers zjju naar het hospitaal te Saint-Brieux vervoerd. Moordaanslag in het gerechtshof. In ds Handelskamer der Parysche rechtbank beeft een trenrig incident pleats gehsd. Een pbo- tograaf nit Passy, Fromentin genaamd, loste op zjjn tegenstander tegen wien hjj procedeerde vier revolverschoten. De man, een agent in pbotografie-artikelen en boekwerken, Antelme genaamd, werd door een kogel in de rechter zijde en door een tweede in de hartstreek ge troffen. Een kwartier later bezweek hy. De moordenaar werd onmiddelijjk gearresteerd. Hjj verkeerde in een hoogst zenuwachtjgen toestand en hield niet op met weenen. Bjj zjju verhoor beweerde hjj door zjjn tegenstan der te syn geelagen en daarom uit wettige zelfverdediging te hebben gehandeld. Door getuigen wordt inderdaad bevestigd, dat An telme hevige vuistslagen aan Fromentin bad toegebracht. Fromentin, die vroeger telegrafist te Parys, later te Caracas in Venezuela was, hnwde bjj sjjn terogkeer in Frankrijk een rjjk meisje. Voor esn gedeslte van haar vermogen nam hjj het beroemde pbotografisch atelier Oaerean op den boulevard Montmartre over. Antelme was eeoigea tgd bjj bem werkzaam als sposenr*. Hg was algemeen bekend in Parjja, op de boulevards zoowel als in clubs. Fromentin had veel berouw over zyn misdaad, die bjj in een oogenblik van drift en gemis aan zelf be- beersching had gepleegd. Omtrent de ontvangst vsn de Nederlandsche officieren van de Koningin Wilhélmina,* die van de Delagoabaai een bezoek brachten aan de Transvaalsche hoofdstad, schryft De volks stem het volgende Hedenmorgen het was nog tamelyk vroeg kwamen een elftal privaat genoodigde offi cieren van H. M. pantserschip Koningin Wilhélmina* alhier per spoortrein aan en werden aan het station opgewacht door den consul-generaal der Nederlanden, den beer Domela Nieuwen buis, alsook door dea beer A. van Lennep, van de receptie-commissie, en andere belangstellenden. De aangekomen officieren zjjnkapitein luitenant ter zee J. Snetlage, le officier, lait. ter zee le klas F. Bot, lait. ter zee ie klas A. J. Latour, lait. ter zee 2e klas G. A. C. Dunlop, luit. ter zee 2e klas L. G. Bouricius, off. jan gezondheid le klas dr. M. I. Brandts, adelborsten le klas W. Lam, G. K. I. Haantjes Dekker, C. A. Brugman, A. Goekoop, adj. administrateur M. Winkelman. Gedurende den morgen werden de bezoekers naar de merkwaardigheden der hoofdstad rond geleid of brachten bezoeken aan plaatseljjke kennissen. Kort na elf uren begaven zich de Nederl. zeeofficieren in groot uniform naar den Uit voerenden Raad, onder begeleiding van den Ned. consul generaal, die eveneens in officieel kostnom was. Zjj werden daar door ZHEd. den staatspresident en de overige booge be windsmannen ontvangen en welkom geheeten en daarna door dr. Lejjds, staatssecretaris, in de Eerste en Tweede volksraad gebracht, waar hnnne verschjjning natuurljjk een kleine sensatie maakte. De bezoekers waren ten zeerste onder den indrnk van het deftige en waardige van tiet Transvaalsche Parlement en schenen erg gevoelig over de bun ten deel gevallen ont vangst. Hedenavond zullen de gasten men ver geve ons deze kleine indiscretie waarschyn ljjk verschjjnen op het gemaskerde baf. De heeren zjjn alle gelogeerd in het Grand Hotel.'* Naar >De Zoom.* verneemt, tal de com mandant van het bataljon infanterie te Leiden, waarvan de kwartiermeester J. rich met eenige duizenden (men spreekt van acht duizend gulden) verwjjderde, de verloren gelden moeten betalen. Het >Leidsch Dagblad* verneemt, dat ge noemde bataljons commandant aansprnkeljjk wordt gesteld, omdat de kas, toen de kwartier meester J., 24 uren verlof had gevraagd, niet naar gezegden commandant was overgebracht geworden. Naar men meent te weten, moet de kwar tiermeester J. zich te Belgrado bevinden, of althans daar geweest zyn. In de afgeloopen week werd door bet Bel gische stoomjacht »Fifi, waaraan de beer Georges Roconr, civiel-ingenienr te Luik,, eigenaar en commandant is, langs de binnen wateren een bezoek gebracht aan Helder, Alk maar, Amsterdam en Haarlem, en deed het op ilë terugreis ook Den Hasg aan. Stooraende langs Leiden en Voorburg tot in den Buiten singel, met het plan door te varen tot het Kanaal, werd het jacht door de loopbrug nabjj het Gebouw, die het niet kon paaseeren, belet om. hieraan uitvoering te geven en moest' het terugstoomen naar den Trekweg, waar nabjj de openbare badplaats een geschikte ligplaats werd gevonden. De »Pifi,« onlangs te Parjjs met zilver be kroond, meet slechte 20 ton en heeft een diep gang van ongeveer 4 voet Voorzien van twee machines en twee schroeven, heeft het vier slaapplaatsen vooruit en vier achteruit. Be halve de eigenaar-gezagvoerder, diens eehtge- noote en kinderen, beetaat de bemanning nit éen machinist, éen medepassagier, tevens dienst doend matroos en een keukenprinses. De aan het roer, achter een met glssrniten afgeschoten ruimte, gezeten commandant heeft onder zyn dadeljjk bereik een viertal hefboomen, waardoor hjj de vaart naar verkiezing kan versnellen of verminderen, stoppeu of de machine in bewe ging brengen, voor- en achteruit slaan, de stoomfluit doen spelen enz. Van zjjn zitplaats oit bebeerscht bjj dus het geheele schip. Gisteren vertrok de »Fifi« langs Delft, Schiedam en Rotterdam naar Dordrecht, over de Zeeowsche wateren naar Ostende te varen. Wy vernemen met genoegen dat de heer Ro- coor, verrukt over onze waterwegen en vol bewondering voor het mooie Hollandsche landschap een volgend jaar Nederland opnieaw zal bezoeken en ook Den Haag, waar hjj familiebetrekkingen hseft, wederom zal sandoen. »(Vad.)< Een zonderling spoorwegongeluk is m Japan voorgevallen. Uit Hiroshima werden 400 soldaten, die tjjdens den jongsten oorlog gewond waren, □aar Kobo vervoerd. Tjjdens een hevigen storm moest de trein, waarin deze soldaten zich bevonden, eene plaats paaseeren, in de on middel jjke nabijheid der zee. De trein bestond nit 23 waggons, met twee locomo tieven, een voor en een achter. Een gewel dige golf trof den trein, die daardoor in tweeën werd verbroken. Het eerste gedeelte, bestaande nit elf waggons en een locomotief, geraakte in de zee. Bjj dit ongeluk verloren 140 personen het leven. Vvac Ime j en Aan het grensstation te Esschen laat de toe stand naar het scheint veel te wenschen over. Het «Hbl. van Antwerpen» ontvangt van daar althans het volgende schrjjven: «Voor een paar dagen hebben de gendarmen aan het statie een vreemdeling aangehonden, die 500 fr. gestolen bad. Aan het statie zjjn de diefstallen aan de orde van den dag. Een heer ontfutselde men een rtefeulle, die 1500 gulden inhield. Later vond men in een urinoir de verscheurde portefeulle daartusschen, iu vier stukken, een bankbil jet van 1000 gl. Het is in de wacht en de viaietzalen, dat de heeren pic-pockets hun bedryf uitoefenen, wanneer uamelyk de exprestreinen uit Hollaud aangekomen zjjn De toestand der «wacht en visietzalen» te Esschen is een der schandeljjkste, dien wjj kennen. De reizigers worden in een kleine knimte letterlijk opgepropt. Zoo maken de Spoorweg maatschappijen, wjj bljjven het zeggen, het dea heeren dieven gemakkeljjk.* Zaterdag is te Haaksbergen een 66-jarige voerman van zyn kar gevallen en daaronder geraaktde wielen gingen hem over de borst de man voelde geen pjju en ging bjj een boer in buis, waarhjj een kopje koffie gebruikte, doch zonk toen plotseling dood neer. De «Standard» bevat een brief van Stam- boeloff, dien de correspondent van dat blad te Konstantidopel eenige weken geleden ontving. Dit schrjjven luidt«Soilóff waigerd my een paspoortik ben das gedwongen hier te blij ven waar mjjo ziekte niet genezen en ik niet op straat komen kan, omdat hjj (de naam ontbreekt) formeel bevel heeft gegeven aan de MacedoniscbeProovers om my te dooden waar en wanneer zjj mjj vinden. Verleden Zaterdag ging ik met Petkoff naar de club. Onze politie GOD Di-tOtT IMDA H. Gouds Moordrecht. Nieuwer Vork Uspelle KotMrdsn) Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht «oud» 7.9» 7.8» 7.9» 7.4» 7.1» 5.10 5.1» 5.96 1.99 8.40 8.47 8.14 9.01 8.10 0.09 0.18 0.91 0.99 0.9» 9.00 9.40 10.17 11.9» 9.9» 19.» T.»» 7.4T 7.4» 8.07 8.18 10.54 11.09 18.99 1.94 8.31 8.44 4.50 5.84 7.11 7.58 8.82 8.43 8.51 9.57 11.18 11.01 s 19.89 s 447 7.59 0 0 10.04 s 11.08 s 11.80 s a 5.04 8.06 0 0' 10.11 0 11.1» s 18.43 s 6.11 0 8.13 0 10.18 0 11.94 18.85 18.68 1.44 3.60 4.08 1.80 6.49 T.30 8.SI 8.59 9.03 9.10 10.27 1J SO KOTTIRDAM- OUD A. §J» 9.40 9.11 I 10.98 11.60 11.90 1.45 2.60 3.10 8.48 4.80 5.81 6.80 8.05 9.41 s s t 10.88 s 1.65 s s 0 8.30 9.80 s 0 10.8» 0 2.08 f 8.37 9.» 10.40 0 0 8.0» 0 0 0 6.44 0 8.55 9.59 19.11 10.88 11.08 18.40 9.16 3.09 8.89 4.08 4.40 5.51 6,50 8,25 10.00 OOUDA DIN Hit Goud» 7.811 MS 8.08 1.67 10.10 10.10 lt.ll 11.11 1.17 8.84 8.47 4.48 I «7 7.M 7.48 8.8» 8.84 0.64 11.10 Zev.-M. 7.48 8.A7 11.08 18.87 4.87 ».01 10.00 t E.-Zesw.7.»8 8.50 e 11.18 11.40 5.08 0 0.11 10.15 Voorb 8 07 9.00 «te U§7 19.10 1.80 0.80 10.87 iHag» 9.18 9.18 9.87 10.97 10.48 ll.lt 18.4» 1.08 l.»7 4.05 4.17 5.98 ».»7 7.44 0.81 9.1110.8» 11.41 Goud». Oudew. Woerden lljksalrt iOI'DA-UTIICBT. M k.a» 6.40 7.»» 8.09 1.91 9.0» 10.19 11.— 11.48 9.98 3.17A.16 4.47 6.87 «.50 8.81 10.16 8.60 0.84 1U4 f.87 f r 7.HT 10.89 5.59 7.08 8.18 ,000. 11.88 9.45 8.84 8.0» 0.17 7.118.48 10.87 0.19 7 98 8.85 8.41 9.— 9 87 10.61 11.4» 1.80 8.08 8.60 4.41 t.»9 M» 7.4» 8.04 11.— GOUDA—A MS TIK» AM. 0.40 IJl 10.01 1L~ 19.10 8.11 4.47 0.»0 r 10.10 We. '7.59' 9.10 10.»0 LI.4» L- 4.90 Ut 1.19 11.1» DEN HA A G GOUDA. 'sHags 5.48 7.80 7.48 8.80 9.98 9.461*0.1411.8118.151.88 8.44 9.51 S.4S 4.15 5.17 6.11 7.58 OJgg; Voorb. 5.54 fees 0 10.80 1.44 00000 6.17 0 Z.-Zegw6.08 0000 0 10.85 1.58 00 0 0 0 6.18 r 9,18 Zcr.-1L0.19 00 f» 10.40 8.09 00000 0.48 10.08 Goud» 0.80 7.50 8.18 9.— 9.5610.1010.57 19.0519.468.80 8.14 8.96 4.1S 4.43 5.47 6.68 8.88 10.18 Stopt tc Bleiiwijk-Kruiaweg en Nootdorp-Lcidschend»m. UTKEOH T-G O U D A. Utrecht 0.88 7.50 9.— 10.—11.84 18.60 8.10 8.59 4.48 6.80 7.60 8.09 9.07 10.84 Woerden 6.58 8.11 10.88 11.61 ,- 4.15 O.tS gy 9.88 10.54 Ondewater 7.07 8.19 10.81 000 4.84 0 - 8 g, 9.86 Goud» 7.80 8.88 9.84 10.44 18.07 1.18 8.41 4.87 5.90 7.09 '8.86 8.41 9.49 11.10 AMSTIIDA M—G O U D A. Amsterdam Wp 6.10 1.1» 11.— 9.40 4.SB 6.86 8 - 10 IJ» 8.94 19.14 18.1» 8.89 6.90 7.40 8.4» 11.10 berichte onmiddeljjk aan de Macedonian dat ik daar was. Zjj kwamen en omringden bet geboaw. Toen ik beo zag, verzamelde ik my a vrienden en keerde naar hois terug, op den voet gevolgd door de moordenaars. Doch daar wjj talrjjker en allen gewapend waren, durf den zjj ons niet aan te vallen. Onder hen be merkte ik den vriend van (de naam ontbreekt) Tufektschieff, die Voelkowich vermoordde, en Mikael uit Reszna, die door de band werd geschoten toen hjj Beltscheff vermoordde. Verder warea er nog vier, wier gezichten ik aiet kon onderscheiden zoo is das de eenige plaats waar ik mjjn vrienden kan spreken voor mjj gesloten en ik moet tbuis bljjven, wil ik niet vermoord worden. Als het hun gelakt, zall u weten mede te deelen wie de misdaad heeft aangestookt.» Een zekere Mouty en zyn zoon kwamen iu 1893 op bet lamineuse idee om admiraal Avalane, die toen met de Russische zeeofficie ren Parjja bezocht, een kunstvoorwerp aan te bieden. Zjj oponden daartoe een inschrjjving. Later bleken evenwel de belangen der heeren Eouly met hunne liefde voor de liusschen uit nemend vereenigbaar. En op een goeden dag werden zjj beiden opgepakt, omdat van de gelden die zjj bjj inschrjjring verzameld had den, nooit iets was verantwoord of terecht gekomen, Alles was aan porto's en drukwer ken opgegaan, zy de vader. We hebben een theeservies naar den Cerclé militaire gezonden zei de zoon maar den Gercle wist men van niets. Beiden werden tot zes maanden gevangenis straf veroordeeld. Prof. Falb en de koe Falb, de weervoorspeller, was eens met een zjjner vrienden een rijtoer gaan maken en zag dat eeue boerin, niettegenstaande het prach tig weer was, bezig was bet waschgoed binnen te balen. Bjj laat bet rjjtnig opbonden en vraagt waarom zjj dat doet. Wel, antwoordde de boerin, omdat bet binnen 20 minuten gaat regeueo. Dat is onmogeljjk, zegt Falb, laat ge rust het goed liggen. De boerin blgft beweren, dat bet binnen 20 minuten zal regenen. Geloof my, zegt de haar onbekende, ik ben prof. Falb en zal bet toch wel weten. 't Is mogelijk, zegt de boerin, maar toch neem ik bet goed naar binnen. Maar vrouwtje, hoe komt ge er toch aan, dat het zal gaan regenen? Wel, zegt ze, ik heb de koe met baar achterdeel tegen een boom zien wrjjven, daar volgt altjjd binnen 20 minuten regen op^ Falb reed oogeloovig weg. Het rjjtnig bad nog geen kwartier gereden, of het begon hevig te regenen. De kap van het rjjtuig werd op gezet en Falb en zijn vriend zaten vrjj wel droog. De koetsier evenwel werd druipnat en niettegenstaande, dat, zat hjj te schndden vun het lachen, en keek nu en dan in bet rjjtuig. Falb vroeg hem waarom hjj toch zoo lachte. Wel, zeide hjj, omdat die koe meer ver stand heeft in het achterdeel van haarlichaam dan prof. Falb in zyn kop (R. N. BI.) Te Breda was de vorige week marktdag. Het marktplein «toud vol kramen en tenten, gevuld met allerhande waren en snnisteryen. Daar op eens komt een verschrikkeljjke hoos opzetten en neemt tot 3chrik en ontsteltenis der eigenaars, kraampjes en tentjes, met alles wat er zich in bevindt, de boogie in. Na ver loop van enkele seconden werd alles weer op den grond neergeploft, maar den chaos te beschryven, die zich toen voordeed aan de oogen van de jammerende kooplieden, is niet mogeljjk. De verwoestiug was groot, de schade zeer aanzienljjk. Na bet Kieler-kansr.l eenigen tgd is beproefd en de Denen eens hebben kunnen waarnemen welken invloed het uitoefent tegenover Kopen hagen, geeft de »Po1itiken« daarvan een over zicht. Het blad herinnert er aan, hoe de wereldpers, bjj het naderen der Kieler feesten, steeds mooiere artikelen over het kanaal bevatte. Deze climax bereikte haai toppunt op den openingsdag. Toen kwam eene reactie die niet kon uitbljjven en deze werd nog versterkt door de ongeluksbericbten die nu en dao over het kanaal verschenen, van schepen die vastliepen, ▼an aanvaringen enz. Een en ander kwam op een oogenblik toen de wereldpers, na het bezoek aan Kopenhagen, toch al, zooals het blad het uitdrukt, met één hand aan het kanaal en met de andere aan de vryhaven van Kopenhagen hing. En nn is er wel is waar misschien meer over de Deensche dames geschreven dan over de vryhaven mAar, al leek bet een sprookje, bet was tocb, dank zjj het Kieler kanaal, een groote reclame voor Kopenhagen. Daarom meent het blad dat de Denen voor- loopig geen reden tot. klagen hebben, te minder omdat sjj van den nienwen waterweg voorloopig niet veel roerken. Op het Vierwaldstatter» meer, bjj Locern, zjjn dne personen, tijdens een uitstapje met een boot, verdronken. Onder ben, was een onderwyzeres nit Bern. Een hevige storm, die hen verrestte deed het bootje omslaan. Van de buitenwereld afgesloten. In de golf van Riga bevindt zich het eilandje Rnnoe, dat bewoond wordt door arme Zweedsche visschers die bjja geheel van de robbenvangst moeten bestaan. De gemeenschap met Riga en ook met het eiland Oesel, waar bet bestanr van het eiland resideert, is uiterst moeiljjk. Zeer zelden doet een stoomboot het eiland aan eu de pre dikant, de eenige geleerde op dit eiland, kan zich als een gedeporteerde beschouwen. In de maand November 1894, toen czaar Alexander III overleed, was de gemeenschap met den vasten wal reeds afgesneden door het jjs, waardoor het onmogeljjk was, den visschers het trenrig nienws mede te deelen en hun den eed van trouw aan den nieuwen vorst ai te nemen. Eerst zeer laat in het voorjaar van 1895 konden eenige visschers zich naar het land Oesel begeven, waar zjj tot hun groote verbazing vernamen, dat Alexander reeds zes maanden in de Cathedraal van St. Petras en Paulos rustte en dat Nicolaas II hem had opgevolgd. Eenige jaren geleden richtten de bewoners van Rnnoe zich tot den koning van Zweden ten einde door zjjne bemiddeling en tusschenkomst in het bezit van een bosch te geraken. De gou verneur van Lyfland^ graaf Ueoknelf-Guelden- brand, werd belast met de zending om den armen lieden te doen begrjjpen, dat zjj geen Zweedsche maar Russische onderdanen waren. De verkiezingen voor bet nienwe Parlement in Engeland zjjn geëindigd. Van 667 der 670 districten is de uitslag bekend. Het bljjkt dat de aanvankeljjke zegepraal der Unionisten ook de volgende dagen heeft voortgeduurd. In het geheel wonnen de Unionisten 111 zetels; zjj verloren er 20, zoodat hun zuivere winst 91 zetels bedraagt. Dit waarborgt hun een meerderheid van 153 stemmen. De verdeeling over de verschillende partjjep is als volgt: conservatieven 340,liberalen uni onisten 70, radicalen (Gladstoneanen) 174, Parnelisten 12, anti-Parnelisten 69, werklieden- partjj 2. Wat bjj deze verkiezingen niet minder merk waardig is dan de nederlaag der radicalen, is de volkomen opruiming, der arbeiderspartjj. John Burns en de oude Burt, die een postje bekleedde in het kabinet-Gladstone, zyn her kozen de anderen zyn allen gevallenKeir Hardie, Üen-Tillet, Hamwill, Hobson, Frank Smith, Hyndman zelfs dr. Parkharst, de geletterde der arbeiderscandidaten. Met een vaak belacheljjk groot ntemmencjjfer zijn zjj ver slagen. Het ia duideljjk zegt, de Times,* dat de Engelsche werklieden hun welzjjn niet op de socialistische kaart willen zetten. De Engelsche regeering heeft zich reeds, bezig gehouden met de bespreking van enkele qnaeaties, die met de vernieuwing van het Parlement in verband staan. Daaronder be hoort de vraag of de voorzitter, de heer Gully opnieaw gekozen zal worden dan wel of een oonservatieve of unionistische eandidaat voor het voorzitterschap zal worden gesteld. De gewoonte wil, dat de speaker behouden blijft, ook al treedt een nienwe regeering op; doch ditmaal hebben de conservatieven zich bjj de verkiezing van den speaker, een besliste uit zondering op dien regel voorbehouden. Van conservatieve zjjde wordt de heer James Lowther genoemd al eandidaat voor het speakerachap. Het nienwe parlement zal den 12en Augus tas geopend worden, met een korte boodschap der Koningin, waarin H. M. het Hnis zal verzoeken de gelden voor de staatshuishou ding toe te staan. De mededeeling van het regeeringsprogram zal verschoven worden tot aan de opening der gewone zitting in 1896. De «Daily Chronicle* maakt zich bezorgd wie in het Lagerhuis tegenover de overweldi gende meerderheid der regeering de oppositie zal leiden. Sir Wijliam Harconrt, ook al is zjjne gezondheid sterk genoeg om de zware taak te bestaan, is te zeer de verpersoonlijking van eene politiek, die door het land zoo on barmhartig veroordeeld is. John Motley is geen lid van het Hnis en het is twyfelacbtig of by gezind zal wezen na zyne nederlaag het zoo spoedig weer te wojrden. Acland is een uitnemend man maar geen leider, en Fowler, hoezeer hy zich onderscheiden heeft, iA meer een administrator dan eene bezielende per900H- iykheid. Bijiven alzoo Asquith en Sir Henry (^mpbell^BAnnerman. Te moeilyker zal de taak van den leider der oppositie zjjn, aange zien hjj niet alleen de regeering te controlee ren «o ie critiseeren, maar ook niets minder te doen heeft dan zyDe party te hervormen en de essentieel liberale politiek vast te stellen. Aldus de Daily Chronicle*, die de taak van den toekomstigen leider der oppositie we der verzwaart, door bet als twjjlelacbtig voor te stellen, wie de leider zyn zal. En er if dankt ons geen sprake van, of die man is sir W. Harcourt. Over zjjne bekwaamheden in het algemeen, zyne welspreknndheid en het talent, waarmede hjj het Lagerhuis geleid heeft, is onder de liberalen maar één roep geweest, en het is eene slechte tactiek de onde font van liberalen om de autoriteit van den leider aan het wankelen te brengen. Prjjzenswaardig in het blad is echter de be kentenis, dat zyne party hervorming behoeft en de wezenljjk liberale beginselen in haar Srograns vaste gestalte moeten aannemen, onder essentieele fouten harerzyds ware de liberale partjj niet zoo diep vernederd ais zjj het in deze verkiezingen is. Dat ziet de Daily Chronicle* un bljjkbaar in. In de Italiaansche Kamer zeide baron Blanc, minister van buitonlandsche zaken, dat men zich niet behoeft te verontrusten over de pole miek in al de buitenlandscbe bladen over Afrika, want de strekking diar artikelen is niet vjjao- dig. Naar aanleiding van een voorgestelde motie zeide CrispiWjj zyn voor den vrede, en zonder het Drievoudig Verbond zóu de vrede zeker verstoord zyn. De wederindeeling der staten op den grondslag der nationaliteiten zo« leiden tot een oorlog in geheel Europa. Wat Erythraea betreft, wjj zullen daar bljjven om het te verdedigen, en wjj hepen altjjd te over winnen in Afrika; het is een leerschool voor onze soldaten, want het kan de vonk zjjn die aanleiding geeft tot een Europeeschen oorlog. Een motie van Dj' Rudini, waarmede de regeering zich vereenigd had, werd aange nomen de overige motiën werden verworpen. In Fraokrjjk zjjn Zondag de verkiezingen gehouden voor de »Conseils genéranx*, de departementale raden. Gelijk te verwachten was, hebben de republikeinen bjj dezen ver kiezingsstrijd de overhand behouden. De uit slag van alle verkiezingen is nog niet bekend, maar toch hebben de republikeinen nn reeds 47 zetels gewonnen, terwyl zjj er slechts 7 verloren. Men kan dernalve aannemen, dat de repnblikein8che candidaten ook in de meeste der aodere departementen wel gekozen zullen worden. Politieke beteekenis hebben deze verkiezin gen alleen in zooverre, dat zjj tot maatstaf kannen dienen van de gevoelens, ook bniten de hoofdstad, bet centrum der staatkunde. Vandaar, dat aan den oitslag dezer verkie zingen ook in politieke kringen gewicht wordt gehecht. Indien derhalve de aanvan keljjke overwinning der republikeinen wordt bevestigd, kunnen de voorstanders der repu bliek daarin een nienw bewjjs zien, dat de tegenwoordige regeeringsvorm in Frankrjjk door de meerderheid der bevolking wordt goedgekeurd. Naar men weet, heeft koning George van Griekenland Athene verlaten. De koning is vertrokken naar Aix-les-Bains, waar hjj de maand Augustus zal doorbrengen. Inmiddels zet de Grieksche Kamer den arbeid voort. Nu ook is door de Kamer de begrootiog goedgekeurd, eu we1 met 111 tegea 1 stem. De oppositie, bestaande nit de aan- hangors van den vorigen minister-president Triconpis, die wel wist, dat kaar verzet toch niet zoa baten, onthield zich van deelneming san de stemming. Waarschjjnljjk cal de Ksmemtting nn spoedig worden gesloten. Tot dusver is de heer Delyannis gelukki ger geweest dan zyn voorganger Triconpis. Of hjj zich echter ondanks de meerderheid, welke hjj nu in de Kamer bezit, zal kunnen handhaven, zal hoofdzakeljjk afhangen van de vraag, of het hem zal gelakkeu, het even wicht op de begrooting te herstellen, zonder de invoering van nienwe of de verhooging van de bestaande belastingen. Deze vraag zal waarschjjnljjk eerst in het najaar worden beslist. Voorloopig blgft na tuurljjk de heer Delyannis meester van den toestand. Inrichtingen wei.ke gevaar, schadi os hinder KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art. 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875, Staatsblad no. 95); Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie i« gelegd een verzoek, met bjjlagen van J. Lafeber om vergunning tot het oprichten eener suikerballenbakkerjj in het perceel gelegen san de Turfmarkt, Wjjk H. No. 65, Kadastraal bekend Sectie B. No. 631. Dat op Dinsdag den 13 Augustas 1895, des namiddags ten 1 ure, op het RAADHUIS gelegenheid is om bezwaren tegen de oprichting der inrichting in te brengen, en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schriftaren kan worden kennis genomen. Gouda, den 30 Juli 1895. Burgemeester en Wethouder» voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, BROUWER. Burgerlijke o Stand. GÉBORÉN 2G Juli. Petras Jacobos, ouders P. J. van Wjjk en C. Melkert. 27 Jöli. Margaretha, ouders G. Bok en J. C. de Bont. 28 Juli. Anthomoa, ouders A. de Jaag on M. Hornes. 29 Joli. Cetrine Anaa, onder» P. Leemoyer en E. M. Baanstra. OVERLEDEN: 27 Jali: J. de Rotte,3j.- 28 Juli. A. van Eek, 19 j. J. E. Houd rik, I j. 8 m. P. de Groil, 73 j. 29 Joli. D. Mos, 88 j. QOÜDA, Kleiweg E 73-73», GODDA. I» JULI, Nrdirland. Gert. Ned.W. 8. dito dito dito 8 dito dito dito 3*/a Hqnqar. Obl. üoudl. 1811-88 4 Italic. losohrijving 1868-01 6 Uostkns. Obl. ia papier 1800 I dito in cilver 1808 6 Poetugal. Oblig. met coupou 8 dito ttokst 8 Rlslanu. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Gooona. 1880 4 dito bjj Kot hs. 1189 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito ia goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 6 Svanji. Perpet. sohuld 1881 4 TtrtEii/. Oepr.Oonr. leen. 1890 4 Geo. leening serie D. Geo. leening serie O. Zuid-Ara. Kir. v. obl. 1898 6 Mexico. Obl. Buit Sok. 1890 6 VlMixuiLA. Obl. 4 onbep. 1881 Amsterdam. Obligation 1896 8 Rottirdam. Sted. leen. 1894 3 Nrd. N. Air. Handelav. aand. Arendsb. Tab.-Mü. Certificaten Den-Maatschappij dito Arab. Hypotbeekb. paodbr. 4 Cult.-Mjj. der Voratenl. aand. 'a Gr. Hyootheekb. paadbr. S'/i Nederlanuaohe bank aaad. Ned. Handelmaatseh. dito N.-W. fc Pao. Hyp. b. pandbr. Rott. Hypotheekb. pandbr. 3'/» Utr. Hypotkeekb. dito 81/, OosTiNa.*óoat-Hong. bank aaad. Kusl. Hypotheekbank pandb. 4'/i Amkbika. Kquit. hypotk. pandb. 6 Maxw. U O. Pr. liea eert. 0 Nrd. HolUJ.-8poorw.-Mjj. aand. Mij. tot Kxpl. v. 8t. Bpw. aand. Ned. Ind. Bpoorwegm. aaad. Ned. Zuid Afrik. Bpm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 1 iTALiaSpoorwl. 1887/89 A-Kobi.8 Zuid-Hal. Hpwmij. A-li. obl. 8 Polin. Warschau VVeensn aand.4 Rüsl. Gr.Ruas. Spw-Mjj. obl. 4'/, Baltiaehe dito aand. Pastowa dito aand. I [wang. Domhr. dito aand. 8 Karsk Ch.Atow-Bp. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 AMiantA.Cent. Pao. 8p. Mjj obl. 6 Okie, k North. W.pr. O. v. aand. dito dilfr Win. 8t. retor. obl. 7 Denver k Kio Gr. 8pm. oert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Lonisv. k NaakvilldCert.v. aand. Mexioo. N. Bpw. Mjj. lekyp. o. 0 Miss. Kansas v, 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penna. Ohio oblig. 0 Oregon. Calif, le hyp. in goud 6 St. Paul. Minn, k Manit obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 0 dito dito Lino. Ooi. le hyp. O 6 Canada. Can. 8outh.Cert.v. aand. Vin. C. Rallw. k Nav. le h. d. e. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand, 8 Btad Rotterdam aand. 8 Belgis. Stad Antwerpenl887 S1/» Stad Brum! 1880 9>/| Hong. Theiu Regullr Gesellsoh. 4 Oostinr. StaaUleening 1800 5 K. K. Oost. B. Or. 1080 8 Spam». Stad Madrid 8 1868 Nid. Ver. Bes. Hyp. Spobl oert. Vor.krs Ml/, 101*/. 81V, M/„ 07 V. •IV at" 10S>/, «tv, »0 100./,, 888 60»y, 61 101)"/, 100 118'/, 76'/. 100'/» 100 80 84 108»/, 97 195'/, 189 108 18'/, My 101'/, 101 104'/, 148 184 14'/,. 104»/, 68 100 17'/, 10%, 108*7,, 60'/,, 108'/, 10»'/, 88 86 14'/. 810 40» 108'/, 107'/, 108 107'/, HI 118'/, 787 4iy, in-/, ■lotkoar, 101 101"/» IS'/, «4'/,, 08'/» 88 88 10»/,, Se Klasse. Trskkiagvan Dinsdag 80 Juli 1895. No. 10881 5000. No. 17608 8000. No. 18004 1100. No. 0136, 7090, 9888, 100. Prjjten vso 80. 79 8458 8785 114 8478 8747 167 8533 5749 810 2605 5809 822 8610 5851 323 8788 5918 388 8851 6936 347 8908 5950 306 8948 5960 378 8956 6079 404 8971 6189 409 8019 6194 431 3090 «140 618 3ASA 4887 558 apMss 699 3)69 6896 866 8888 6411 8861 10908 8204 10905 8888 10910 8500 10968 8118 11081 8568 11035 8569 11168 1041 11116 874» 11880 8788 11841 8977 11888 %887 11398 8888 11411 8995 11406 9051^11591 9100 11B06 9175 11018 18610 15641 18519 15549 18547 16597 18663 16007 18600 16616 18017 15661 18680 16007 18680 15749 18040 15771 18710 16857 18728 16895 18748 15996 13808 15909 18S09 10018 18888 16041 18884 16068 18807 10018 18888 18350 18899 18109 18597 18585 11587 18085 18811 18888 18889 18851 18803 18974 18999 19047 19069

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2