(l RD A M (Centraalstation). WOkOIII'Ë lililSlililIGMUElll AISTS WISBRUN LIFFMANN ZMIAZEWECT. Wegens vergevorderd seizoen Groote Prijsvermindering ..n alle roorhuoden Artikelen, ala: PARA SOLS, DAMES-BLOUSEN, ONDERROKKEN, KINDERJURKJES, Geborduurde ROBES, JONGENS-BLOUSEN, OVERHEMDEN, DAME8-FOUT8, HANDSCHOENEN, KOU SEN. enz. enz. Mm® TUART MARIA mum* (uitgezonderd Zondage) te consulteeren van 10 tot 5 uur. DG MA A BRimO ZH. LEVENSVERZEKERING. INSPECTEUR. TREKKING 19 October 1895. nlollandsche Maatschappij van Landbouw, 9 «fdeelinn GOUDA en OMSTREKEN. VOORSTELLING. BINI I] Tandarts E. CASSUTO, Turfmarkt 172, Gouda. Maatschappij Wereld-Tentoonstelling te Amsterdam. WORDT GEVRAAGD Patent-H-Stollen CORSETS tegen byzondere lage pryzen. vÈRLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen. S’ Standplaats op de Markt tegenover het Herthuis. Louis Vlncken’s Grand Cirque Concours lllppique a Vapeur o/ ala meer bekend VlfNCKEiW’S' Sloom-Rijschool, waar het geachte publiek van Gouda en Omstreken zich voorgaande jaren zoo ruimschoots heeft vermaakt, is wederom op de Kermis, thans geheel nieuw, zoowel van binnen als van buiten, gearriveerd. OPVOERING VAN DE EXPEDITE VAN LOMBOK, »OOH LIVENM PKHSONEN. Café BELLEVUE. No. 61 Standplaats - Harkt tegenover de Waag. ADVERTENTIÊN. FEU 1 Explolla’ Ie*an Staatsspoorwegen. F. HRIECHEL. GROOTE 00H0EBT-mm DER Koningsbergsche Kapelle, onder Directie van den Kapelmeester ADOLF GE1B, gedurende de Kermis, op den Isten, 3en en 4en AUGUSTUS. Entrée Vrij. H. J. de GROOT. Coöperatieve Broodbakkerij Administrateur waar te nemen. Tïlfarnuiig: Prijs per Lot f 1.—, li Loten voor f <0.—. VERKRIJGBAAR BIJ KRIECHEL’S Groote Menagerie. Gedurende de KEHMIS alhier, eiken dag des namiddags 4 uur en vervolgens ieder uur R. KRIECHEL, in de groote CKNTRAALKOOI met de 6 volwassen Reuzenleeuwen, 'LA ,^ci STOOM-INRIOHTIITG- met een bezoek te vereeren en een ieder zal een genoegelyke rit kunnen doen op galop- peerende Triumph-Paarden, met prachtvolle Gondels, Gala Triumph ladderwagens enz. L VIXCKEV NIEUW! NIEUW! STANDPLAATS OVER DEN HEER VAN DER EÏÏRG. Voor het eerst alhier op de Kermis. Opgeluisterd door een buitengewoon fraai Symphonie-Orgel, het nieuwste systeem wat tot heden in Holland bekend is. Rotterdam (Maas), den Haag en Gouda NAAR Eiken Dinsdag en Donderdag van af 23 Juli 1893 tot nadere aankondiging, tegen den vrachtprijs enkele reis voor heen en terug. 3V* Zie verder de Aanplak- en Strooibilletten. Geldige Gouda, 30 Juli 1895. het Prachtwerk Teeke» in op (Scbutnmnrko' Martelaren. Koningin Tot agent ra vorderd A. Mul Gisterenavom Doelenbrug in gered door den te water begaf. De Uitg met ui De prijs post Afzonder TOT Gouda Snelpersdruk van A Brinkman k Zoon le RANG 75 cent, ENTRÉE: 2e RANG SO cent, 3e RANG 25 «ent. Kinderen op alle rangen half geld. Directeur der Men gerit: N.B. Aan de Menagerie worden Jachtpaarden aangekocht. II UDLCIl VUVI I i v e VERKRIJGBAAR BIJ Uitgebracht A. Jaspers Lz.. G. C. Fortuyn Zoodat gekoz Du tUiiii Prrt- llKU lür glatie Fitmtiu. Per grouse, Erfolg, don wMrt Patent-H- Stollen orrungon, hat Mass iu ror- Mhltdtnon werthloeen Nachahmungeti g*H»ben Man kaufe dahor unaoro stels acharfen H- Stollen nut ran una dlroct, odor in asiohon tlunhandlungen, in donon snaar Platst fwlo nebonatehond) auagehangt loL Preinlinten and Zenffniene gratis und franco. I GDI De uitslag van den Gom 1895, is als vo Uitgebracht Van onwaarc De recbtbar de navolgende Zy sprak vrj huisvrouw A. I beklaagd gewee hennepzaad. Voorts werd H. V., arbefc handeling van subs, drie dage: IN DE GOUD8CHE IEMAND met eenige administratieve kennis, genegen de betrekking van Zich met eigenhandig geschreven brieven te adresseeren aan den Heer G. ZEG ER 8, Wachtelstraat 214. Verschijnt in 10 a 12 afl., groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechte 30 Cent per all. Ir. per post 35 Cent. le afl. by eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P. STOK VIS-WATERREUS, 'a? Bosch. De ondergeteekenden betuigen by deze hunnen hartelyken dank voor de vele blyken van belangstelling en de prachtige CA DE AU X, die zy mochten ontvangen, by de herdenking hunner 25*Jarige Echtvereeniging. J. J. HERMANS. J. T. HERMANS— VAN LUUWBN. mt> scUrt' Imntrtti uiiiilcl' 878 8110 8410 0118 11800 18881 18180 10000 088 8468 6606 0108 11707 18885 16171 10155 068 8475 6581 0804 11710 18002 16502 10817 008 8540 6670 9315 11801 >8004 16465 19421 1048 3550 6651 9440 11896 18958 16642 19488 1056 8575 6700 9452 11916 13955 16568 19543 1094 8681 6709 9467 11915 14066 16571 19670 1110 8651 6718 9484 12000 14078 16588 19692 1166 8701 6769 9506 12007 14172 16598 19811 1170 8717 6886 9518 12641 14151 16611 1983- 1104 8982 6857 9520 12083 14261 16616 19851 1206 4064 6906 9594 11196 14196 16647 19872 1126 4097 6957 9644 11108 14816 16656 19886 1281 4122 6984 9654 12224 14868 16784 19906 1284 4181 7018 9682 12116 14416 16878 19996 1259 4156 7091 9685 11810 14478 16943 20067 1817 4115 7175 9695 12814 14675 16996 20097 1872 4150 7187 9698 12889 14667 17057 20039 141« 4278 7848 0811 11419 14709 17066 20188 1480 4190 7894 9911 12548 14802 17108 20192 1447 4805 7896 9916 12656 14818 17152 20810 1458 4867 7408 9955 12702 14884 17114 20319 1571 4876 7484 9984 12723 14846 17298 20346 1685 4897 7544 9992 12804 14854 17884 20422 1686 4414 7545 10002 12868 14948 17842 20452 1761 4486 7659 10010 11868 15098 17367 20466 1766 4536 7720 10040 11909 15099 17889 10506 1797 4145 7769 10076 12960 15108 17481 20519 1809 4586 7774 10078 11966 15171 17461 20542 1907 4678 7789 10166 1?991 15178 17507 10561 1941 4695 7819 10174 18015 15187 17510 20687 1961 >160 783810191 13088 15198 17601 20640 1985 4949 7847 10151 18085 15211 1768') 20700 1998 4965 7946 10280 18087 15874 17714 20709 2024 6199 797110288 18057 15880 17789 20719 2088 5215 7986 10852 13098 15423 17920 20818 2157 6145 8018 10481 18118 15416 17944 20885 1164 5247 8085 10517 18128 15427 17946 20861 2165 5281 805410554 18100 15428 18087 20868 2208 5815 8078 10608 18222 15480 18088 20886 2842 5514 8093 10708 18250 15458 18056 20389 1878 5558 8099 10778 18880 15467 18216 20983 2886 5548 8111 10785 18898 15481 18299 20985 2406 6687 817610887 18419 15504 18820 1445 5715 8142 10899 13441 16528 Gisterenavom zich twee perio schaft tot de K. op den Fli de stad bevin bet venster op gelukkig door I dende lantaren de overzydó in de politie wa sleutel, die by wist de inbrei verzekerde bev stelen was er d de boel overhoc Door de lofa het krachtdadig poging dus geb dieven voorloc bun bezit w< benevens uitgev men verzuime dan niet deze pracht 30) «Waaraohtig, il «ie onuitstaanbaar meisje bem in de smaak heeft, her selschap op te dr «Goeden niorg Bakers stem, «ik brengen I” Hij hield zijn wel tot stilstand «Wel Sir, dan woordde Ellen zoi asjeblieft een pna Helmstedt zag mo0d. «Bardon, Miss plaats u en dus z aan te hooren.” Ellen Wtrd i*oo doch Helmstedt b «Wilt u wel zc mjjne beschermini ven Of denkt u sprak hy bedaard paard een stap v< Tegen genot van TRACTEMENT en PROVISIE kan geplaatst worden een FUNK en 8OLIED Eenige vakkennis wordt vereischt, alsmede het bewys van acquisiteur te zyn, vooral van groote posten. Brieven franco met opgaaf van referenties en tegenwoordige bezigheden onder letters W. P. Z. a/h. Algemeen Advertentie Bureau NIJGH van DITMAR, Rotterdam. By do VOORSTELLING run 4, 8 en 8 uur GENERALE VOEDING der Roofdieren en optreden van den tot nu toe onovertroffen dierentemmer De Menagerie bevat dieren uit alle wereld- deelen, waaronder prachtexemplaren van den eersten rang Vooral dienen genoemd te worden de onovertroffen gedresseerde Leeuwen, 3 Leeuwen en 3 Leeuwinnen, allen volwaeeen. Verder: Groote in 't wild geraugen BEN- GAALSCHE KONINGSTIJGERS, zwarte PANTERS, die zeer zeldzaam zgu, JAGUARS, LUIPAARDEN, BARRIBALSen IJSBEEREN voor het eerst in Nederland; bruine en zwarte BEEREN. gestreepte en gevlekte HYENA'S, Russische IJ8WOLVEN, reusachtige ZEBU- STIEREN, verder groote STRUISVOGELS, LAMMERGIEREN en kolosale REUSEN- SLANGEN. Het bette, onechadelyfcete ea ge- c makkelykete poetsmiddel voor Heereu ||M en vooral dame» en Kinderechoenwerk, NaU., la de Appretuur van C. M- Miller 4 Cs. Beril»Bouth-Str. M. - Men letteDgoed op naatn en fabriekmerk. VertryHaar ky Hmtm WMeHere Ie sakuiteriea, treseryea m mi.- SmmhmI-Ow^ V. SvteMM, AraMw Met deze inrichting, prachtvol verlicht, de netste, met recht de schoonste in Nederland, heeft hij overal waar hy zich bevond op de Kermissen, het grootste succes moge ondervinden. Wil men een genoegelyke Kermis doorbrengen, volle, tot ontvangst der netste familiën iagerichte Geheel nieuw Decoratief en Beeldhouwwerk. Prachtvolle Muziek, tot heden onovertroffen. ABONNEMENTEN te verkrijgen gedurende de Kermis per dag en per uur. Zich minzaam in de gunst van het Publiek aanbevelende en hopende dezelfde gunst van vorige jaren deelachtig te mogen worden, noemt hij zich onder aanbeveling, Grootste succes van den dag. Pryzen der plaatsen: le rang 2e rang IA en 3e rang fO cent. Directeur, H. GRUNKORN. VAN (Weesperpoort) en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3