IIEIII DE MARSKRAMER. PU BINNENLAND. thuis. iBor, )5. EN 01, ruimschoots len als van Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Donderdag I Augustus 1895. No. 6724. 34ste Jaargang. inregen. 31. Vnpeur ES EK. Orgel, FEUILLETON. w, JW! ÏG. rmis. an '«ff. terug. en. 3- I Inzending van Adverténtiën tot 1 uur des midd. 15 894 stemmen Geldige e pracht KORN. Is >onxte in ute succes getrouw en nauwgezet beheerder der kerkelyke administratie. ■u w nmiwniMU, de f 20.000 in de baleend, echyut ii per uur. gunst van op g»lop- is enz. {Naar het Duileck.) GOIINIIE COURANT In den nacht van Zaterdag op Zondag beeft een onbekende dief door het verbreken eener glasruit bij den horlogemaker L. v. B. te Weert 14 horlogee gestolen. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon- en Feestdagen. v De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Uitgebracht 909 stemmen Van onwaarde 15 Sedert eenige dagen wordt te Deventer de stoker van een der booten van de Deventer Stoombootmaatschappij vermist. De man was erg by ziende. Men vreest dat hem een onge luk is overkomen. ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Men meldt uit den Haag: Twee vrouwen, moeder en dochter, wonende aan het Kortenbosch, die zich vaak aan dron kenschap overgaven, kregen, toen zy in het begin der vorige week wederom beschonken waren, ruzie, waarbjj de dochter hare moeder met eene melkkan zoo hevig op het hoofd moet hebben geslagen, dat deze eene bloedende wonde bekwam. De verwonde is Zaterdag overleden, en het lyk is naar Leiden opgezonden om gerechtelyk te worden onderzocht, opdat blyke of de dood een gevolg is van de mishandeling. De dochter is Zaterdag in verhoor genomen. Mr. Baker van Alabama zag den spreker aan, alsof hij hem nu eerst opmerkte en nog nooit in zyn leven ''ontmoet had. „Bespottelijk I” zei hij schouderophalend. Dwang) Dwang I En Miss Elliots ouders veroorloven mij een intiemen omgang met hunne dochter. Zij zal mij dus wel een paar minuten de plaats aan hare zyde afstaan." „Neen, Sir, zy staat niets af!" riep Ellen met van verontwaardiging fonkelende oogen, „hebt u verlof van myne ouders, mi} vry te naderen en uaa te spreken, dan geldt dit toch maar alleen in hunne tegen* woordigheid, komaan, maak plaats Sir, uit den weg I" „Wel Miss, u bent nog te jong en te onverstandig, steals ik in den laataten tijd vaak opgemerkt heb,” hervatte Baker bijna fluisterend en boog zich beval lig over den hala van zijn paard. „Nu is het vu rige, jonge bloed n te machtig, u weet niet, welke gewichtige zaak ik u wil mededeelen, waarby natuurlijk een derde niet op z*n plaats is. Thuis ontwijkt u mij „Juist, omdat ik voor zulke gewichtige zaken nog te jong ban, Sir I” antwoordde zij driftig eiugaf te geijjker tijd baar paard een slag, dat het bdKt stei gerde, Helmstedt* paard op zij drong en het midden der straat bereikte. Baker wilde dadelijk n^ar haar toerjjden, maar Helmstedt, wiens bloed begon te ko* ken,1 versperde hem den weg. „Nu geen stap verder, Sirdeze dame heeft, dunkt my, haar wil duidelijk genoeg te kennen gegeven verzet u je daar nog langer 'egen, dan wil ik u niet meer als gentleman behandelen I" Baker fronste het voorhooft, mat zijn tegenstander met een donkeren blik en zei kor.if; „Wy spreken H De geruchten aangaande onregelmatigheden, die ontdekt zonden zyn in de kerkelyke admi nistratie van Nyega, hebben in die gemeente vry wat beroering veroorzaakt. Tégen den administreerenden kerkvoogd werd eene aan klacht ingediend by het prov. kerkbestuur, dat dientengevolge een onderzoek heeft ingesteld. De conclussie, dezer dagen ter kennis van be langhebbende^ gebracht, luidt aldus: »In het beheer der kerkelyke administratie te Nyega zyn geen onnauwkeurigheden gevonden, zoodat de daartegen ingébrachte klachten als onge grond zyn te beschouwen. r Omtrent den administreerenden kerkvoogd kan, behoudens eenige terechtwijzing, naar aan leiding van enkele min of meer eigenmachtige handelingen, worden verklaard, dat hy is een Men meldt uit 'e-Gravenbage Door den inspecteur der recherche van po litie, den heer J. Aaltsz, werd gisterenochtend in bet goederenbureau van bet Holl. Spoor station de Hand gelegd op een 19jarigen Duit- scber, wiens aanhouding door den officier van justitie te Breda was verzocht, als verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan een belang rijken diefstal en oplichting, te Antwerpen ge pleegd, van onderscheidene gouden en zilveren voorwerpen, als armbanden, kettingen en hor loges. Deze voorwerpen waren verpakt in drie kof fers, door den verdachte uit Antwerpen naar het station alhier verzonden. Hy zelf maakte de reis van uit de Scheldestad naar hier ge deeltelijk per rijwielen toan hy gisterenoch tend de koffers in ontvangst wilde nemen, werd hy door de politie aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. I -- In het Rijkikrankzinnigengesticht te Medem- blik bestaat sedert dezen winter een fanfare korps, dat voornamelijk uit verpleegden, ge steund door eenige beambten, is samengesteld. Dezer dagen gaf dit jonge korps zyn eerste I GOUDA, 31 Juli 1895. Da uitslag der herstemming voor een lid van den Gemeenteraad, op Dinsdag 30 Juli 1895, ia als volgt: elkaar wel nader, Sir. Voorloopig wensch ik uw naam te weten I" i „Mijn naam is Helmstedt en ik woon tegenwoor dig ten huize van Mr. Elliot. Mocht uw geheugen u weer in den steek laten, vraag het dan raur aan uw edelen vriend Seifert. Mr. Baker werd bleek. „Seifert ?l" herhaalde hij, „moet dat eene nieuwe beleediging zijn, dat u my en dien speler tot vrienden verklaart? Al hebt u mij misschien eene enkeüe maal in Riverhouse gezien, wat ik me echter niet herinner, welk recht hebt u dan nog, mij tot de vrienden van dien man te re- keuen Helmstedt zette groote oogen op. „Ah zoo, is hy dus met u hierheen gegaan F" zei hij na een «ogen blik langzaam. „U hebt zeker vergeten, dat gij bei den in elkanders gezelschap uit New-York vertrok ken zijt Ik weet On genoeg en verder ben ik elk oogenblik tot uw diepst I" En hierm«e wenddje hy zyrf paard en draafde weg, om Miss Elliot in te halen, die, zonder de beide mannen dit het oog te verliezen, reeds een eind ver der gereden was. Bete; zag hom met samengeklemde lippen na, knikte uitdagend en wendde den teugel, waarna hij in dezelfden kalman draf verder reed. „Ik was van morgjen toch zoo vroolyk, zei Ellep, toen Helmstedt haar weer ingehaald had, „en nu brengt die kerel had ik haast gezegd my weer uit m'n humeur. lik weet niet, wat ze thuis voor bijzonders aan dien man vinden, pa en moe en zelfs Sarah dweepen met hem. .Ik kan niet zeggen, wat ik voel, als die man mij aanlqftt soms vind ik mezelf een srtn vliegje, waarom een groote spin z’n draden begint te spannen." Tot agent van politie der 2de klasse is be vorderd A. Mulder, thans agent der 3de klasse. De Heralds wil weien, dat by de plechti ge inwijding van de Kaiser Wilhelm Ge- diichtnisskircbes op den verjaardag van den slag by Sedan, de Dutteche keizer in zyué hoedanigheid als sopperbimchop* der Evange lische kerk van Pruisen, deö preekstoel zal beklimmen en eene godsdienstige redevoering zal hóuden. Het blad hecht echter zelf slechts weinig' geloof aan het bericht van zynen cor respondent. Zondagavond omstreeks half elf vervoegde zich by„een bewoner van de Stadhouderskade, te Amsterdam, terwyl daar alleen de meid thuis was, een manspersoon. Toen hem werd opengedaan, schoof hy de meid op zy en stal een vry kostbaren baro meter uit de gang. De meid was hem echter te slim. Zy ylde naar buiten, trok de voordeur dicht en hield die vast, terwyl ze uit alle macht om hulp riep. Een stevige huzaar en eenige burgers schoten toe en toen de meid met haar huissleutel de deur opende, werd de man gevat. De Parjjsaba politie beeft de hand gelegd op baron De B., wonende rue Danton. Dit heerschaap had onlangs een maatschappij opge richt tot het coDserveeren van vleesen, volgens een nieuwe door hem uitgedachte methode. Wrevelig gaf sy haar 4 paard op nieuw een slag met de karwats en roade een poos alleen voort maar spoedig nam zy den gewonen draf weer aan on liet Helmstedt nader komen. „Niet waar, Mr. Helmstedt, u lacht my niet uit, omdat ik too vertroawelfjk tegenover u ben P” vroeg zy met een blik, die in Helmstedt alle begrip Van ongelijkheid ophief. „Spreek vry, uit. Miss Elliot,” antwoordde hy levendig, „denk maar, dat ik oen broeder ben, die zwügen kao. Ik begrijp uw afteer van dien man volkomen, on kan u verzekeren, dat u in dat op zicht een bondgenoot iy my hebt." „Kent n hem al langer, Sir F Pa aegt, dat hjj rfjk is on in het zuiderzon Alabama woont. Moe vindt hem allerliefst en en ik mag er niet aan dep- ken, waarom zy dat telkens aan my zeggen," besloot zy met een hoogon schaamteblos. En weer zette zy haar paard.aan, alsof ry ftMh «ledts blik wilde ontwyken. Hij had moeite bij to houden. Toen zy weef wal bedaarde, ver* volgde hij, zyn paard Vuigs do manen strokend. „Bost mogelyk, Miss Elliot, dat nw wantronwon gerechtvaardigd^ is. Ik heb zoo myn vermoedens, dat die man niet" is, waarvoor hy zich uitgeeft. e$ die vermoedens kan ik misschien spoedig tot zeker heid brengen, als u myne hulp wilt aannamen." „O, hoe dankbaar zou ik u zijn, als dat waar werd, Mr. Helmstedt. Maar hoe wilt u zekerheid - verkrijgen F Pa eischt natuurlyk grondige bewijzen, krijgt bij die niet, dan laehtl hy my maar weer uil." (Parit torooIjL) avondconcert, dat uitstekend geslaagd mag heeten. In een zee van licht, uit honderden lampions, stonden de dilettanten op het groote grasperk vóór het hoofdgebouw, alwaar een aierlyke muziektent van verlichte guirlandes gemaakt was; terwyl op het geheele terrein daaromheen de verlichting hare schittereifde kleuren afwierp. Mannelyke en vrouwelyke patiënten waren onder toezicht in de gelegen heid gesteld om dit schoone schouwspel te genieten, waarvan de pracht telkens en telkens weder verhoogd werd door het afsteken van Beugaalsch vuur, hetwelk vooral de bosschages en het boofdgebouw in een phantastisch licht hulde. Zonder eenigen wanklank eindigde het feest, en onder groote vroolykheid en in de beste orde werden de patiënten, nog vol over het genotene, naar hunne slaapzalen teruggeleid. Deze avond zal voor hen, die zoo zelden eenige vreugde smaken, ongetwijfeld in aangename herinnering blyven, en niet minder by hen, die zich uit de bevolking van Medemblik reeds lang te voren tegenover het gesticht hadden opgesteld en op de ondubbelzinnigste wijze hunne instemming betuigden by de algemeone feestvreugde. r Hbl. De rechtbank te Rotterdam wees gisteren de navolgende vonnissen: Zy sprak vry H. v. R., koopman, en diens huisvrouw A. F. T., koopvrouw, beiden alhier, beklaagd geweest van diefstal van een zak met hennepzaad. Voorts werd veroordeeld H. V., arbeider te Moordrecht, wegens mis handeling van zyne echtgenoote, tot f 3 boete subs, dfie dagen hechtenis. Gisterenavond omstreeks 11 uren hebben zich twee personen door inbraak toegang ver schaft tot de woning van Mevrouw de wed. K. op den Fluweelen Singel, die zich buiten de stad bevindt. Zy schoven aan de straat het venster op en slopen binnen, doch werden gelukkig door hot licht der aan bet huis bran dende lantaren opgemerkt door bewoners aan de overzyde in het Plantsoen, die onmiddellyk de politie waarschuwden. Deze haalde den sleutel, die by de boren in bewaring was, en wist de inbrekers in huis te verrassen en in verzekerde bewaring te nemen. Tijd ^m te stelen was er dos niet, maar wel is in het huis de boel overhoop gehaald. Door de lofwaardige activiteit der buren en het krachtdadig optreden van de politie is deze poging dus geheel mislukt en zyn twee gauw dieven voorloopig onschadelyk gemaakt. In hun bezit werden gevonden een breekijzer, benevens uitgeveilde sleutels. Gisterenavond viel een kleine jongen by de Doelenbrug in den Fluweelensingel. Hij werd gered door den heer v. B. H. die zich gekleed te water begaf. Naar aanleiding der arrestatie van den burgemeester K. E. Dik, tevens lid der Prov. Staten, wordt nog nader gemeld, dat de heer L. van der Borg, te Farnsum, als eigenaar en boekhouder van twee voor ongeveer 6 jaren vei ongelukte schepen, nog steeds wacht op uit betaling van de verzekerde sommen, ten bedrage van f 3000voot welke som bedoelde schepen verzekerd waren in het compact gevestigd te Nieuwe Pekela, onder beheer van den heer K. E. Dik. Uitgebracht waren op de Heeren A. Jaspers Lz482 stemmen G. C. Fortuyn Droogleever .412 Zoodat gekozen is de HeerA. Jaspers Lz. Te Gennep is de heer J. van O. een viseeber die drievierden van zyn leven aan de rivieren doorbrengt, byna het slachtoffer geworden van de willekeur van een snovk. Terwyl hy aan de Maas zat te hengelen kreeg hij onverwacht beet van een geweldige grpoto snoek naar gis sing 15 a 16 K. G. wegebde. Na lang tobben gelukte het hem den visch aan den kant der rivier te trekken, doch geen kans ziende den kplosealen snoek op te halen begaf hy zich te water om hem met de hand te grjjpen. De snoek die vermoedelyk begreep dat bet om zyn leven te doen was, schoot naar de diepte den vermaarden visscher in zyn vaart .medenemende. Mat groote moeite wist hy zich te redden en moeet hy syn buit voor zyn oogen weder in de diepte kien verdwynen. Het verhaal van den man te Amsterdam, die zyn twintigje*, waaróp de Staatsloterij was gevallen, Ihad op none dwaling te berusten. Uit oene inlichting van de HianUtotery blykt ons, dat bet lot verleden week reeds san den colloctehr P. J. du Gardyn is uitbe taald, die bet in twee halve loten verkocht hadde twintigjeo zaten kan elkaar. Dat"~by de Staatsloterij niet allo pryzen worden afgehaald, bleek ons uit de mode- deeling, dat by de laitst verjaarde loterjj (339^) ongeveer 4000 gld. aan pryzen niet was afgehaald. 30) «Waaracblig, ik weet niets van hem, dan dat hij ue onuitstaanbaarsté man is, dien ik ken,” viel het meisje hem in de rede, „en dat moeder den slechten smaak heeft, hem aardig te vinden en mij syn ge zelschap op te dringen." „Goeden morgen, Miss Elliot I" klonk op eens Baken stera, „ik won u juist* op Oaklea een bezoek brengen 1” Hy hield zyn paard voor het bare in, dat nu ook wd tot stilstand gedrongen was. „Wel Sir, dan zult u moe thuis vindon,” ant woordde Ellen zonder hem aan te zien, „maar ga uu asjeblieft een paar meter op zy.” Helmstedt zag een «pollenden trek om Bakers moiM. „Pardon, Miss Elliot, myn bezoek gold in de eente plaats u en dus zult u wd zoo beleefd zijn, my even aan te hooren." Ellen Wfcrd /ood van toorn over zooveel brutaliteit, doch Helmstedt bespaarde haar een antwoord. „Wilt u wel zoo goed zyn, Sir, de dame, die onder - myne bescherming staat, direct den weg yry te ge- ven? Of denkt u hier soms dwang uit te oefenen?" sprak hy bedaard, maar op vatten toon en deed zyn paard een stap vooruitgaan.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1