IEID. L DE MARSKRAMER. BINNENLAND. thuis. ;en. ging Dl, uimschoots en als van Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6795. regen. Vapeor FEVILLETOX’ IULP- STUS eesperpoort) F- op galop- oM Vrijdag 9 Augustus 1895. 34ste Jaargang. IULP- >ermis, lur en geen i, doch iddags ing zal Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. JOUDA D. pracht Dr. Verkerk. De heer R. Spoor, fabrikant te Bodegraven, in k Zoon kocht den durap- on»te in itenicoe» per nur. funst van Omstreken Landbouw, gebruik, met den onder- i kaas* van 23 is 8. wrntter. i enz. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. 4 Afzonderlijke Nomuiers VIJF CENTEN. (A'aor het Duiltck.) «p de uit hij tussc| men met waaruit t 1101IMIIE101II t\T. Aan het postkantoor Gouda en de daaronder reesorteerende hulpkantoren, werd gedurende de maand Juli 1895 in de Rykspostepaarbank, ingelegd 10586.24jterugbetaald f 4845,34. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 4457. Naar wy uit vertrouwbare bron vernemen zal zich te Bodegraven als geneesheer vestigen Dr. G. de Niet Mz. van Scheveningen. Hij zal het hnis betrekken, nu laatst bewoond respectievelijk door de hh. Dr. Schipper en Stbl. no. 109 bevat 'de wet van den 13den Juli 1895, tot bekrachtiging van eene over eenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. ben met olieden al de dagen tot de voleinding der wereld(Matth. 28: 20) sprak de ieeraar een boeiende afscheidsrede uit, die dan ook onder de grootste stilte met de meeste belang stelling werd aangehoord. Na het uitspieken van den zegen, nam Ds. Wartena uit Gouda, consulent, het woord, die ds. Hattink namens z41e gemeente hartelijk toesprak. Staande werd door allen den scheidenden predikant Ps. 121 4 toegezongen. Terwjjl de vrouw van P. v. E. te Wad- dingsveen wascbgoed aan het spoelen was, gleed zy uit en kwam in een vrij diep en breed water terecht. Haar 9-jarig zoontje, dat in de nabjjheid aan ’t visschen was, had de cordaat- heid zyn moeder een bezem toe te reiken. Op het geroep om hulp van dezen wakkeren knaap kwamen een paar voorbijgangers toe schieten en brachten de vrouw op het droge. De onlangs nieuw benoemde burgemeester van Krimpen aan den IJsel, de heer De Kocker, zal Vrijdag zyn feestelyken intocht doen ver schillende volksspelen en vermakelijkheden zullen dien dag plaats hebben, en by gunstig weder zal een vuurwerk worden gestoken. De Noord hol landscbe stoomtram iseergister- morgen by Alkmaar gederailleerd men dat het ongeluk aan opzet ie toe te schrjjven, doordat er steenen op de rails waren gelegd. Het liep zonder persoonlijke ongelukken af, maar ten gevolge van het oponthoud kwamen drie trams te laat aan. Op een logger, bemand met twintig meu- schen, die voor hun genoegen over ree van Glendove naar Baltimore (Ierland) uit zeilen gingen, ontstond 's avonds op den terugtocht brand. In paniek wierpen de opvarenden zich in eene boot, die inderhaast neergelaten was; do boot sloeg om en negen menscben verdron ken. De logger schynt nog behouden binnen te .zyn gekomen. Voor zich rag. Gisteren had hij er al een paar uur doorgebracht, om op Dick te wachten, die hem af halen zou, on bjj reed dus maar naar hetzelfde loge ment, waar hij gisteren afgestegen was. De stad scheen de vergaderplaats van alle zwarten uit den omtrek -. geheele karavanen van mannen en vrouwen te paard in de bontste costumes trokken lachend en schaterend door de straten. Voor de danslokalen, waar de minnende paartjes op de tonen van viool en tamboerijn de oude Schotsene walsen uitvoerden stonden andere troepjes gekheid te maken. De uit drukking op al die zwarte tronies was ongekunstelde gezonde vroolykheid, en onwillekeurig vergeleek Helm stedt die volle, glimmende gezichten met het afge tobde en gemeene uitzicht van de lagere volksklassen op de uitsjg^uingsplaatsen te Berlijn en Parijs. Waar u" een troepje moe«t doorrijden, maakte it^grijnzende beleefdheid plaats voor hem, eerder vortrouwelyke gemeenzaamheid dau slaafscbe onderdanigheid sprak.. Voor hqt groote steunen hotel bond Helmstedt zjjn paard aan een daartoe bestemd bek, en besloot da delijk met zjjne informaties te beginnen hotels waren immers bet element van avonturiers ais Sei fert. Daar de «office” op *t oogenblik ledig was, trad hij de biljartzaal binnen, maar nauwelijks bad hy door de ofieiiiUande deur een blik naar binnen geworpen, of bij bleef air aan den grond geworteld staan binnen stond met de queue in de band Sei fert, levensgroot^ hoogst eigen pentbn. Helmstedt trad snel terug, om niet gezien te worden en over legde, wat hem te doen stond. Fbrdf wrwhd.) even heenrijden.” «Ik heb werkelijk wel eens over het Riverhouse hooren spreken, maar myn God, het ligt wel een mijl of acht van hiervoor zoover ik weqt, aan de rivier en drie mijl van de stad af! Als u van Mr. Mortons huis naar den straatweg rijdt, dan vindt u de stad van zelf, en daar kunt u verder tnformeeren.” «Wilt u dan op mijn terugkomst wachten, Miss «Zeker, Sir!” Zij hadden nu de witte schutting van den tuin bereiktHelmstedt sprong snel van zijn paard, om do tuindeur voor zijne dame te opener., maar toen hy twee andere dames uit het landhuis zag komen, wipte hij weder in bet zadel en reed langs den kort- sten weg naar den door Ellen aangewezen hoofdweg. Een neger, die in feestcostuum met eene dampende sigaar in het hoofd rondwandelde, stelde hem omtrent denweg gerust en in scherpen draf reed Helmstedt wit hij eigenlyk wilde, was hom zelf nog niet recht duidelyk. In het eerst had hij alleen aan Seifert, den dief van zijn geld, gedacht on daarom naar dezen geïnformeerd. Vervolgens echter dacht hij aan de oogenblikkelijke verlegenheid van Mr. Baker en diens pogingen, om zjjqp betrekking tot Seifert te ontkennen; en dit een en ander gevoegd by de hardnekkigheid, waarmee hij een gesprek met Ellen Elliot wilde aanknoopen, vestigde in Helmstedt de overtuiging, dat'hij het uiterste eind eener ge heime bitsboovenq^bk in de tymd bad, eu Ellen’s gelykenis van «de vlieg en de &pio,” die hem Ba ker’s afschuwelyken lach weejr /foor den geest bracht, versterkte dien indruk des te meer. Stond die man nog in betrekking tot Seifert, dan waren zyue zaken In de gisteren gehouden leden-vergadering van de afdeeling Bodegraven en der Hollandscbe Maatschappij van is besloten om in het laatst der maand Sep tember eene Vee-Tentoonstelling te houden. Het honden van eene verloting van vee is reeds toegestaan. De Harddraverij-Vereeniging zal op den dag der Tentoonstelling eene hard- dravery honden. Door werd tot praeadvies in handen van B. en W. gesteld een adres van H. Polak en H. Kuyoer, voorzitter en secretaris van den »Alg. Ned. Diamantbewerkersbond houdende verzoek om een subsidie van t 1000, of zooveel als de Raad moge goedvinden, te verleunen aan het van wege dien Bond op 24, 25 en 26 Augustus te houden Internationaal Congrea van Diamiint- bew erkers. komt aan B, en W. voor, dat het niet den weg van het Gemeentebestuur ligt, voor eene dergeljjke bijeenkomst gelden toe te staan, en dit te minder, omdat bet te vriezen zou zyn, dat, by gunstige beschikking, het verzoek van adressanten spoedig en veelvuldig navolging zou vinden. Zy stellen dus den Raad voor, afwyzeud op het adres te beschikken. Uitslag der herstemmingen ter verkiezing van Gemeenteraadsleden. Berg-Ambacht. De uitslag der herstemming tnsschen de heeren J. P. Mahlstede, enA. van der Strnaten is dat eerstgenoemde is herkozen met 95 stemden. Uitgebracbt waren 174 geldige stemmen. Boskoop. Herkozen A. Koster Mzn. en W. C. Boer, met 182 en 211 stemmen. Haastrecht. Uitgebracht 42 stemmen. Waar- waren uitgebracht op den heer A. Boer en op den heer W. Zuidbroek 19. Zoodat gekozen de heer A. Boer. Krimpen a/d. Lek. Gekozen J. Drapers Js. Oudewater. Uitgebracht werden 243 stem stem, waarvan 9 in blanco. Van do overige verkregen de heeren M. Zuurhout en P. A. van Duynen Montyn elk 117, zoodat eerstge noemd als zynde de oudste in jaren gekozen is. Do raad bestaat thans uit twee liberalen, twee anti-rev. en drie katholieken. Stolwyk. Gekozen J. Verborg, met 59 st. Vlist. Gekozen A. Boer, met 22 stemmen. Men scbryft uit Moordrecht Een stierengevecht In het laatst der vorige week ie een paard door den etier van den landbouwer G. Verboom vermoord. Paard en stier stonden in denzelfden stal. Beide waren losgebroken. Op het hooren van een ongewoon leven werd de stal geopend, waarop bet paard ontvluchtte. Het was echter reeds zoodanig door den stier verminkt, dat bet bjjna oumiddellyk doodviel. De zoon van genoemden landbouwer was eigenaar van hot paard, dat by bier tydens een bezoek had opgestald. 81) n Vertrouw mij maar, Miss Elliot, zonder duidelijke bewyzen treedt ik niet in het krijtik ben niet voor niemendal referendaris geweest!” «O, ik vertrouw u al zoo bovenmatig, Mr. Helm stedt, dat ik er zelf van schrikantwoordde zij hem open bn vrij aanziende en toen in een schaterlach uitbarstend. En haar rechterhandschoen uittrekkend, stak zij baren geleider de fijne, blanke hand toe. «Ziedaar, bondgenoot,” zei ze flinkweg, «wel een bewys, dat ik u vertrouw, dunkt me.” Helmstedt hield een oogenblik de kleine, zachte hand in de zijne, en wilde er een kus op drukken, maar zij trok ze ijlings terug. «Dat is hier geen mode bij ons Boschmenschen I” riep zy, lachend als •en kind, en galoppeerde weet weg. Zwygend reden zij nu baast elkander voort, ssaar, dicht bij Mortons landhuis hield Helmstedt zyn paard in. «Een oogenblik. Miss Elliot,” zei hy, «hoe lang denkt u by Mr. Morton te vertoeven «Liefst den boelen dag, want ik geloof zeker, dat die Baker niet vertrekt, voordat ik thuis kom.” «Best mogelyk, Miss. Kent u spms den naam Ei ver house P.j Daar denk ik iets naders omtrent on en vyand te 'kunnen vernemen, en sou er dus gaarne van Staatsspoorwegen en met de Krimpener» waard-Spoorwegmaatschappij, betreffende don looaalspoorweg Schoonhoven—Gouda. natuurlijk niet in de beste orde, en kwam het er maar op aan, Seifert te ontmoeten en aan het praten te bréngen, Helmstedt badvLn naam Riverhouse” gelijktijdig met den naam «Seifert” opgevangen, eu zoolang hij naast Ellen reed, had hij geen oogenblik getwijfeld, of hij zou nu wel de bqolc knoeierij op het spoor komen maar hoe verier hij zyn weg vervolgde des te moer bezwaren doemden voor hem op. Als Riverhouse nu ecus niet Seiferï’s woning was, maar slechts een gewoon speelhuis, dan zou men hem daar zeker niet veel wijzer maken, en kreeg Seifert de lucht van zijne informaties, dau verdween hij mis schien even snel als laatst te New-York. En ver volgens kwam het Helmstedt voor, dat hij nog geen enkel steekhoudend bewijs tegen Mr. Baker had, en Jiat de talrjjke families, waarmee de planter van Zuid- 'Alabama op- on neerging, bepaald wel weten zouden wien ze voor hadden. Enfin, hjj zelf bad den gentle- man in een verdacht huis te New-York ontmoet en zoo pa» nóg uit z’n eigen mond vernomen, dat hij wel eens een keer in Riverhouse kwam. Dat was ten minste iets en als hij nu maar het geluk had, Seifert te ontmoeten, en zyn landgenoot van zijne vredelievende bedoelingen te overtuigen, door niet van het gestolen geld te spreken, dan zou deze hem misschien wel zeggen, wat man die Mr. Baker eigen lijk wel was. liet weer was en bleef koud, hoewel het reeds tegen den middag liep. Helmstedts paard zweette echter van den laliren rit, en Je ruiter werd door zyne eigen gedachten'warm gehouden. Pas had het twaalf geslagen, toen Helmstedt het stadje met zijn wit geverniste houten buizen en groene jaloosiein GOUDA, 1 Augustus 1895. Aan de heden middag gehouden harddravery namen de volgende paarden deel Nobel, Zwarte Bles Merrie, J. G. Maize, Mydrecht; Mirka, Bruine Ruin, Jan Steen, ’s Hage; Paauwin, Bruine Merrie, Joh. Ver- burg, Pynacker; Aogusta, Zwarte Merrie, J. G. Matze, Mydrechi; Prinaea, Bruine Merrie, W. H. J. Brom, Utrecht; Tabor V, Zwarte Ruin, J. G. Matze, Mydrecht; Victoria, Vos Merrie, W. Verboom, Haastrecht. De uitslag is nog niet bekend. Onder directie van den architect H. J. Ne- derhorat jr. is de bouw van een woonhuis voor rekening van den heer B. De Bruin te Bos koop opgedragen aan A. Van Heiningen aldaar voor f 8421. Gisterenavond ten ongeveer half zes unr ontstond brand by den landbouwer Houdyk onder de gemeente Reenwyk, in de onmidde- lyke nabyheid van deze gemeente, nabjj het eind der Oude Gouwe. Twee spuiten dezer gemeente No. 6 en 3 verleenden hulp, later kwam de brandspuit der gemeente Reenwyk op de plaats des onheils. De brand is ont staan door bet broeien van het hooi. De woning, een schaar, lagen spoedig tegen den grond, de hooiberg brandde ook geheel af. Alleen een schuur heeft men behouden. Veel van den inboedel is door de bewoners gered. Alles was geassureerd. is op de landbouwtentoonstelling te Arnhem bekroond met 3 eerste pryzen, hoogste scheiding voor boterkarns, knipwerk en persen. De alg. vergadering van het «Ned. Onder wijzersgenootschap!, eergitter te Rotterdam in den Doelen gehouden, werd door 500 leden bygewoond. Na een openingsrede door den voorzitter, den heer G. Kappenborg, heette de heer H. F. de Boer, namens de afd. Rotterdam, allen welkom, in 't byzonder de aanwezige school opzieners, den heer Japikse, als afgevaardigde van ’t Ned. Indisch Onderwijzersgenootschap, en den heer Willinks, afgevaardigde van de Belgische bond. Do heer E. v. Everdingen leidde de volgende stellingen in »Van invoering van handenarbeid op de lagere school als afzouderlyk leervak is geen heil te wachten, wel daarentegen van arbeid onder leiding van den onderwijzer, als grond- slag der methode voor elk leervak. Éffr In een belangrijk betoog toonda spr. aan, dat hy van handenarbeid als afzonderlijk leer vak geen heil verwachtte, op grond, dat er nu reeds te veel vakken te onderwazen zyn. Wie Zondagmorgen tegen half tien de kerk der Ned. Herv. Gem. te Nieuwerkerk a/d IJsel binnentrad, zou spoedig aan de breede schare, die, niettegenstaande het minder gunstige we der, was opgekomen, hebben bemerkt, dat er ieta buitengewoons zoo plaats hebben. En dat was ook zoo. Ds. J. Pb. Hattink Jr. zou voor de laatste maal »oor de gemeente optre den. Naar aanleiding van de woorden: elk Wat do leetlingen echter noodig hebben, is arbeid onder bet leeren. Geen lydelyk aan schouwelijk onderwys kan die vruchten af wer pen, welke nuttige^ worden wanneer de leer lingen zelvqó dlarby in de gelegenheid gesteld worden, iete Mw stend te brengen, iets te scheppen. Eu volkomen invoering hiervan vereischt echter vooraf eene herziening van de tegenwoordige onderwjjs-metboden. Velen zyn reed» in dien geest werkzaam, doch waar het beginsel «Is nuttig wordt erkend, komt bet er maar op aan, daaraan op de best mogelijke wyze uitvoering te geven. Van de gelegenheid tot debat maakten velen De meesten waren het in hoofdzaak inleider eene. den Amsterdamschen Gemeenteraad

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1