Co* l>E MARSKRAMER. ART •anco BINNENLAND. be s m den Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6727. Maandag 5 Augustus 1895. 34ste Jaargang. FEUILLETON. »c* Ki i Bols. IJB Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. ls. ps betreffende den verkoop var. talen. de Waag. Alex. Guilmant. cent. acbtweik 'el ar es. J. Lemmens. Door de politie zyn op de kermis aange- IU0, vr< iken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Beroepen bij de Ned. Hervormde Kerk te Schoonhoven ds. D. Gladder te Schoonrewoerd. hoesten, emings- ewezen. wanne svelens- lerWereld tarden der t en Rech- istoffen in neveneens m gelieve p te geven twee en en Co., 1EN. ittende Kat. Trommeltjes per». gus in de Bevattende irseizoen icht aan 'LAND.. R0IJA4KDS Hofrad n gebruikt Trommel KT (Naar het Duitsch.) brmaat met IN. >st 35 Cent. inzage of TERREUS, HE W, tolheek en f 1000, 500, n kantore der W. A. Mozart. Arcangelo Corelli. Ch. H. Rinck. Zelden zijn in de omstreken van Gouda de aardappelen om dezen tijd zoo goedkoop en zoo goed als dit jaar. Nauweljjks voor de helft van den prys, dien men anders besteedt, kan men nu goede aardappelen knopen. De oorzaak ervan is vooreerst bet goede beschot van aard appelen en ten andere, omdat er nogal veel Geldersche kralen of roodputten gegeten wor den, terwijl anders de kooplui hnn aardappelen uit het Westland betrekken. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Donderdag voormiddag omstreeks half elf werd de stoomboot Estafette no. 1< (kapitein A. Versteeg), die te half zes van Oudewater naar Rotterdam vertrok, in de Koningshaven aldaar door de sleepstoomboot Betty zooda nig aangevaren, dat zij een groot lek bekwam, waardoor bet noodig werd, om het zinken in diep water te voorkomen, dat zij spoedig naar elders gesleept werd. De Betty sleepte de Estafettedan ook onmiddelljjk in de Nas- sauhaven. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Liter nr Boio •nonyme, venagej. ohan v»n voonrien 1.80. gbw bij; kNKUM Oosthaven De zon naderde al sterk de westerkim, toen Helm stedt weer Mortons landhuis bereikte. Hij reed de openstaande poort in, bond zijn paard aan een boom, en toen bij nergens een zwarte kon vinden, om hem houden twee minderjarige jongens, een uit Bommel en een uit Rotterdam. Zy worden naar hunne woonplaatsen overgebracht. Uit Zevenhuizen wordt gemeld Twee dames uit een naburige plaats waren op den Breeden weg aan 't fietsen en wel op een driewieler. Door den ongelyken weg vielen zij hals over hoofd van den hoogen kant in een vry diepen, modderigen sloot, waaruit zij gelukkig heelshuids van onder de fiets gehaald werden. Erg bemodderd zochten zij een dicht daarby wonende kennis op, die hun van an dere kleêren voorzag, waarna zij den terugtocht weer konden aanvaarden, hoewel minder gerust dan zij gekomen waren, te meer, wyl de fiets geheel krom gebogen was. 82) «Mijnheer von Helmstedt I” riep hy halfluid, maar de geroepene hoorde niet en trad over den dreiypel. «Een oogenblik nog, Sir!” riep Seifert en sprong spel overeind. Helmstedt bleef staan en keerde zich half om, zeggende: «Ik dacht, dat wij al uitgesproken waren 1” «Nog maar oen paar woorden, Sir,” antwoordde Seifert en liep naar den vertrekkende toe. «U schynt heel vee) belang in dien man te stellen,” zei hij iets ernstiger dan hiertoe«en daar ik misschien ’n klei nigheid tegenover u nood te maken heb, en niet graag kwaad van u wil scheiden, ben ik bereid u de gewenschte inlichtingen te verstrekken, maar op ééne voorwaarde.” «Spreek ronduit, zooals ik, en het verledone zij vergetenl” «Laten wij1 ondertussohen weer gaan zitten *t is niet noodig aller blikken op ons te doen vestigen, zelfs al verstaan zij ons niet. Mijne voorwaarde is,” ging Seifert op denzelfden toon voort, toen zij zich weer op I hunne vroegere plaatsen gezet hadden, «dat u vóór nieuwjaarsdag geen gebruik, hoegenaamd ook, van mijne mededeelingen zult maken, want ik heb met den bewusten heer eene kleine affaire, die ik in mijn eigen belang hefst niet ruchtbaar heb. Dien Sinds een jaar is te Zevenhuizen een ver ordening in werking getreden op de schadelijke vogelsoorten. Elke gebruiker van 1 H.A. of meer wei- of bouwland is gehouden jaarlyks vóór April bij den gemeenteveldwachter een «Geen tijd, hoor; ik zal e rammel en dan sjees ik Wonderlijk was bij een half uur Dacht hij windje om Daarna in optocht door de gemeente en 's avonds een concert en een prachtig vuur- werk.< De stoet belooft mooi te zyn. Bij vonnis van den krijgsraad te ’s Hertogen- bosch, Donderdag uitgesproken, is veroordeeld T. G. baron vay U., oud 22 jaar, soldaat bij de 4e compagnie, 3e bataljon, 6e reg. inf., wegensle. Valschheid in eene authentieke akte die bestemd was om tot bewijs van eenig feit te dienen 2a. opzettelijke gebruikmaking van dat geschrift als ware het echt en onver- valscht, uit welk gebruik nadeel kon ontstean 3e. diefstal ten nadeele van een kameraad in de cbambrée, tweemaal gepleegd, en 4e. dief stal, ten aanzien van het misdadige de meeste overeenkomst hebbende met diefstal ten nadeele van een kameraad in de chambrée tot één jaar gevangenisstraf en tot één jaar militaire gevan genisstraf, met ontzegging van het recht om by de gewapende macht of als militair geëm ployeerde te dienen voor den tyd van vyf jaar. Deze zaak zal door het hoog militair ge rechtshof in hooger beroep worden behandeld. Onze stadgenoot, de heer Dr. Jan Prince, Arts, is benoemd tot adsistent geneesheer in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, in- gaande 1 September aanstaande. Bij kon. besluit is, met ingang van 1 Oc tober benoemd: tot directeur van bet post-en legraafkahtoor te Schoonhoven, F. P. H. van der Scbrieck, thans directeur van het post- en telegraafkantoor te Sittarden tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Sittard, J. A. A. Schwan, thans in gelyke betrekking te Schoonhoven. Men meldt uit Krimpen e/d IJsel: Maandag 5 Aug. a.s. zal onze Burgemeester in de gemeente terugkeéren. Half vier zal ZEd. met zyne echtgenoote onder eene fraaie eere- poort aan de grens der gemeenten Krimpen en Ouderkerk door de feestcommissie worden ont- i vangen en naar het gemeentehuis geleid. korten termijn kunt u, zonder schade aunnemen, zou ik zeggen.” I «Dat doe ik,” antwoordde Helmstedt zonder zich te bedenken, «en ik geef u myn woord, dat ik myn tijd zal afwachten.” «Flink gesproken. Ik ken u, mijnheer van Helm- i stedt, en reken op uwe belofte, ’t is toch werkelijk schoon,, als men om een enkel woord, zoo op den zegsman vertrouwen kan I Het ergste is maar, dat i die woordhouders in den regel hetzelfde van anderen verwachten en daardoor het meest bedrogen uitko men daarom heb ik dan ook nog nooit een rech ter noodig gehad. Om kort te gaan, Sir, onze man gaat in deze streken voor een rijk Alabamer door, doch verschilt alleen in zooverre van mij, dat hij, buiten mijn hartstocht om op eene gemakkelijke ma nier geld te maken, nog een anderen bezit, on wel speculatie-amourettes met rijke, jonge meisjes, die i hom bij geslaagde overrompeling aardige intresten opleveren. Op dit oogenblik schijnt hij door een rijk huwelijk dien handel te willen afsluiten, maar i ik weet werkelijk niet, hoever hij daarmee gekomen is. Dat ik hier als speler van beroep geld, weet u reeds, maar eigenlijk is het zyne zaak en ik ben en kel de representant der firma tegenover het publiek, opdat hij zijn rol als gentleman in de groote wereld kan doorspelen. Met dat doel heeft hij mij dan ook uit New-York meegetroond, en al heb ik juist niet te klagen over de zaken, toch ben ik dit leven har- t el ijk moe en, zooals ik reeds opmerkte, in het nieuwe jaar zal daarin eene verandering komen I” «Dus hij heeft geene bezittingen in Alabama?” «Evenmin als uw rampzalige landgenoot Seifert en gij zelf. Wel heeft hij veel in het zuiden rondgeswor- 3. Das Kindlein Wiegen A. W. Gottschalg. (5. Variationen über ein Volkslied, für Orgel von F. W. Berner and Adolph Hesse.) 4. a. Adagio b. Allegro voor Carillon. 5. Fluit-Concert a. Allegro Maestoso, b. Adagio, c. Allegretto. 6. Fanfare Woensdagmorgen was er een buitengewone drukte te Nieuwerkerk a/d IJsel. Met den eersten trein waren de mariniers van Rotter dam daar gekomen, tot het houden van veld- oefeningen. Nu, zoo iets was nog nooit ge beurd. Met stille verbazing en klimmende nieuwsgierigheid werd dan ook door velen alles gadegeslagen, wat door de mariniers gedaan werd. Maar toen er eindelyk vuur, ja zelfs snelvuur gegeven werd, neen, toen wist men het zoo net niet meer. Er waren kinderen die zich uit angst verscholen, denkende, dat er nu heusch oorlog was en dat alles neêrgeschoten zou worden, wat maar onder het bereik der soldaten kwam. Eindelijk was het spiegelge vecht ten eindede mariniers marcheerden op de grooten gingen aan hun werk, de school jeugd stapte weder schoolwaarts, en de rust keerde terug. Nu men zag dat het maar gek heid geweest was, verklaarde men, het nog wol eens te willen zien. GOlhStllE COURANT ven, maar hij is een echt kind van New-York, en ik wou voor een flip van een mijner ooren, dat ik zijne relaties bezat. En nu, Sir, geloof ik, dat ik u kla ren wijn heb ingeschonkon en het zou me leed doen, als ik verdere nasporingen betreffende mijne speciale belangen, niet zoo oprecht zou kunnen beantwoorden.” «Goed, Seifert,” antwoordde Helmstedt, na zich even bedacht te hebben, «ik geloof, dat het voor- loopig genoog is. Maai je begrijpt natuurlyk, dat ik al je mededeelingen nog niet als wiskundige waarheid kan aannemen. Bewijzen ze zich echter na nieuwjaar als steekhoudend, dan trek ik mijne aanklacht te New-York direct weer in. Heb je soms nog iets aan te vullen of door te schrappen, doe het dan asjeblieft nu.” «AU right, Sir I” riep Seifert, luid genoeg, om door al de aanwezigen verstaan te worden, en met het air van een voldaan koopman opstaande, vroeg hij«Zullen wij nu eens een partijtje maken Helmstedt schudde het hoofd. een beetje eten, want ik naar huis.” het den jonkman te moede, toen later het stadje weer uitdraafde, aan Ellen, dan waaide er een zacht lente- tzyne slapen, maar toch scheen eene don kere wolk in aantocht, die eene schaduw over zijne wereld dreigde te werpen. paar mussebenpootjes in te leveren yoor elk H.A. gronds in gebruik. Dit is gedaan tot bet tegengaan van het overgroot getal mus- scheu, dat den landbouwers veel schade ver oorzaakt. Heeft een bouwman soms een ko renveld liggen tusschen enkele nummers wei land, dan komt er zeer weinig van terecht. De musschen komen hun deel opeilchen en ontstelen den boef menigen zak ’koren. Met geheele zwermen kan men ze dan. ook op zoo’n veld zien aanvallen. (>S. Ct.<) De Directeur van bet Instituut Parkzicht Oranje Park te Apeldoorn, den heer W. M. Waal, dat in deze inrichting 18 jonge lieden de Stenographic bestudeeren volgens het stelsel >Stolze-Wéry en dat genoemde heer na de vacantiè aan dit vak van onderwys meer uit breiding denkt te geven. Diploma A voor de zuivere toepassing van het correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem »Stolze-Wéry< kon verstrekt wor den aan de dames: A. Gieben,’sGraven!)age 0. van Kempen, WieringenC. C. M. Mulder van der Graaf, ’s Gravenhagoen aan dé heeren J. W. H. Blaauw, ftymegen M. Boas, Am sterdam F. J. Bolt, WildervankT. J. Bor- gesius, Utrecht G. J, W. Bruynis, Amster dam 8. van Gardéren, WeespD. de Haan, 's.Gravenhage M. van der Heyden, ’s Hertogen- boschPh. 8. ,de Jong, Amsterdam Tj. Ku- peijus, Roordahuizum J. Pomper, Garsthuizen L. du Queme, Baarn"; J. W. Rudelsheim, Amsterdam; G. W. F. de Vos,Gravenhage L. Voorzanger, Amsterdam en G. Wolzak, Alkmaar. De tweede voorstelling in den Schouwburg Van Lier had gisterenavond vele toeschouwers gelokt; de tent was op alle rangen zeer goed bezet. Met veel talent vertolkte Mevr. Julia van Lier—Cuijpers haar rol in Vorstenplichtc, dramatische schets in één bedrijf door Nestor de Tière. Het publiek riep haar driemaal terug, terwyl haar ook een fraaie mand met bloemen werd aangeboden. Het blijspel Prima Donna van August Hendrikx is vol van de grappigste tooneelen. Zelden hebben wy zoo gelachen als gisteren avond. Vooral Mevr, de Ia Mar—Kley droeg veel bij tot het succes, van de heeren noemen wy de heeren Bigot en Morriën. Een bezoek in dezen Schouwburg zij deb kermisgangers aanbevolen. GOUDA, 3 Augustus 1895. VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Dinsdag 6 Augustus 1895, des namid dags ten 1| ure. Aan de orde De Rekeningen van de gesubsidieerde In stellingen van Weldadigheid, dienst 1894. Het bestek voor de vernieuwing van den bovenbouw der brug op de Hooge Gouwe bij de Peperstraat. Het voorstel onbruikbare schutterskleedingstnkken Het 1 voorstel van den heer Dercksen be treffende vermindering van het aantal Onder- wyzers op de 2e Burgerschool voor jongens Ontslagaanvraag van den beer J. J. Ber tel man als Leeraar aan de Burgeravondschool. Ontslag- en pensioenaanvraag van Mej de Wed. J- E. van der Kleyn-Verboef, Onder wijzeres in de handwerken aan de lè Burger school voor meisjes. Het verzoek van den heer H. Ouderkerk om tot bet geven van ‘privaatlessen gebruik te mogen maken van het gymnastieklokaal by de le Kostelooze School. Het voorstel betreffende wijziging der Verordening op de heffing eener plaatselyk»1 belastinjg voor het gebruik van de Waag. Het programma der Orgelbespeling in de Groote, of St. Janskerk, op Dinsdag 6 Aug. 1895, des namiddags 2 uur, door den heer J. H. B. Spaanderman, luidt als volgt 1. Marche sur un thème de Haendel 2. Festj-Sonate nach den Me- lodieUHeil Dir in Sie- gerkranz», und Wacht am Rhein<Dr. W. Volckmar. a. Ahdante, Allegro Mo derato. b. Andante con Moto. c. Finale. Allegro. “an te dienen, trad hij weifelend de sierlijke vesti bule in, waarop al de kamers uitkwamen. Na de ontmoeting van gisterenavond gevoelde bij weinig lust, weer met Mrs. Morton in aanraking te komen, maar aangezien dit nu toch zeer Waarschijn lijk was, overlegde hij, welke houding bom in de gegeven omstandigheden het best zou paaien, en daar hij slecht veinzen kon en niets op het jmooie me vrouwtje tegen had, vond hij, dat stijfheijl tusschen hen volstrekt niet noodig was. Hjj klopte dus aan, maar toen ondanks zyne luide voetstappen zich niemand liet hooren, opende hij de front-parlor-deuren en trad binnen. Deparlor was ledig, maar eene zijdeur bewoog zich, en! jijist toen Helmstedt teruggaan wilde, kwam Mrs. Mdrton uit een zijvertrek, en wisselde van kleur, tden zij den bezoeker herkende. «Ik kom Miss Elliot aChalen I” begon Helmstedt in het Duitsch, terwyl hij zich vriendel)jk boog. «Die is al voor een paar uur door Mr. Elliot af gehaald, Sir I” antwoordde zij in stroef Engelsch. «Zou ik nu maar dadelijk niet afscheid neman dacht Helmstedt, maar neen, iets, half nieuwsgierig heid, half deelneming hield hem terug. «Mag ik vragen, Mrs. Morton, waarom uj nu zoo vreemd en vormelijk zyt?” vervolgde hy in het Duitsch, «terwyl ik recht bly ben, dat ilf u hier teruggevonden heb 1” De jonge vrouw werd doodsbleek en antwoordde met een strakkeu blik «Ik geloof, Sir, dat er geen punt van aanraking meer tusschen ons bestaat. Het spijt me, dat ik dat ook met woorden moet zeggen (JFordi nrtolfd).

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1