IEID. L DE MARSKRAMER. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vrijdag 9 Augustus 1895. 34ste Jaargang. No. 6731. 'en. 0, ITZ. FEUILLETON!. lezen? iging i'eesperpoorl) nen, regen. 7ns ▼an Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. UOUDA ‘I). vliegerwedstrijd voor kin- tarverslag der P£ hebben, -.a® i 1889, Art. te Amater- r houders vau i in de eerste i door csidde rkochl den len daarop- flOUBSUHE COURANT {Naar het Duilech.) IS® De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. De beer J. D. Kromhout, onderwijzer aan de 2e openbare school te Nieuwerkerk a/d Use), staat No. 1 op de voordracht voor ge- lijke betrekking te Rotterdam. Bjj de Dinsdag te Waddingsveen gehouden verkiezing is gekozen tot lid van den gemeen teraad de heer J. van Bergen. Vrijdagmiddag j.l. tjjdens een hevig onweder, vergezeld mot slagregen en hagel, werd eene koe van A. Hailing te Berkenwoude, door den bliksem gedood, terwijl op verschillende plaat sen hoornen werden getroffen. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. stond, ongeveer 6 uur een slotvergadering in het duin te houden. J. 1. Woensdag is de heer J. Brouwer de Koning met 16 van de 19 stemmen gekozen tot notabel der Hervormde kerk te Haastecht en zulks in plaats van den heer D. Van der Grift, die naar elders vertrokken is. New-Yorksche industrieridder, die hier wil wortel schietenen dat gemeld ridder derhalve niet beter kan doen, dan zich bijtijds uit de voeten te maken, opdat zyn leugens niet op eene gevaarlijke plaats ontdekt worden Helmstedt zag beweging in den borstzak en iets katachtigs in de loerende oogen. Nauwelijks had hij het woord «leugen” uitgesproken, of Baker rukte zijn revolver te voorschyn. Helmstedt was op dien uitval voorbereid, en bijna op hetzelfde oogenblik tikte hij met den looden knop der kartwats zoo gevoelig op Bakers vingers, dat het moordwapen in do diepe wegsloot geslingerd werd. Het paard van den Amerikaan deed verschrikt een zijsprong, zoodat de ruiter in het zadel wankelde, en ging er van door. Helmstedts paard werd ook onrustig, maar hij beteugelde het, en bleef met gevelde kar wats in het midden van den weg staan, tot Baker weer macht over zijn paard gekregen had en terug kwam. 4 «Op ’t oofjenblik ben ik ontwapend,” riep hy ny- dig, «maar ik zal mij voldoening weten te verschaf fen, Sir dit bewaar ik intusschen als souvenir I” Én hij toonde een geelkoper ringetje, dat van Helm stedts karwats moest afgesprongon zijn en tusschen Bakers kleederen was blyven hangen. «Trek u nog bytyds terug, Sir!” antwoordde Helmstedt, toen de onder zijn paard deed omwenden, «u hebt tot overmorgen tijd, het zonder openbare schande te doenwat later volgt, komt voor uwe rekening I” Mr. Baker van Alabama keek den spreker nog eens hartgrondig boos aan en draafde weg. (JPordt wrvolpi.) kennen den, die in de aloerde vestigen id geworden is del tegen vrou- heeft gemaakt beperking van de eenvoudigste anderd aange- heel te verdriu- i in lichaam en rgd worden ee door vreeseyke gekweld. Dan mgen, oorsuizen nde ziekte. Al jn zenuwziek en n over de wer- blik toe. «’k Heb niets met u te spreken. Geef ruim baan, of ik zal ze vrij maken I” «Misschien hebt ge straks reden tot dankbaarheid, dat ik u opgehouden heb, Mr. Bakereen verstan dig man hoort eerst en handelt dan.” Verrast staarde Baker op het ernstige gezicht van zyn tegenstander en sprak toen: «Fiat, wat is er? Maar maak het kon, Sir!” «Slechts een paar woorden, Sir 1 Ik wil u alleen even vertellen, dat er vry nauwkeurige berichten omtrent uw persoon en uw grondbezit ingekomen zijn, die te kwader ure zullen aangewend worden, om u op uwe verlovingsdag als zwendelaar en op lichter te laten oppakken. U weet zelf het best, wat u dan te wachten hebt, en het eenig doel van mijne waarschuwing is dan ook, de familie Elliot een pu bliek schandaal te sparen. Dat is alles, Sir 1” «Halt I” riep Baker, toen Helmstedt zijn paard deed teruggaan. «U schjjnt je voorgenomen te heb ben, mij bij elke ontmoeting te beleedigen, maar bij God dezen keer laat ik het met die fraaiigheden niet paiseeren. Geef direct rekenschap van uwe halve woorden, of ik schiet u als een hond neer I” En des sprekers hand verdween in zyn borstzak. Het bloed steeg Helmstedt naar het hoofd en blik semsnel greep hy zijn rijzweep bij het midden, zoo dat do zware looden knop naar boven gekeerd was. «Eigenlijk heb ik beloofd tot nieuwjaar te zwijgen,” zei hy, zyn tegenstander scherp in ’t oog houdend, «maar tegenover den man, die er meer van weet dan ik, beboet ik mijn woord niet te maskeren. De zaak is deze, Sir, dat gij evenmin een planter als een Alaoanees zijt, maar een speler van professie en een Aan de gisteren te Voorburg gehouden harddraver^, uitgesebreven door de vereeniging Eendracht hebben deelgenomen de volgende paarden Tabor V, H. Matze, Mydrecht, berijder eigenaar; Mirka, stal Jan Steen, Den Haag, ber. A. G. v. d. Akker; Premier, J. P. Moojj- man, Stompwjjk, ber. B. W. Schippers; Sador, stal Tryo, Soest, ber. B. W. Schippers; Im- tnerzu, H. Matze, Mijdrecht, ber. eigenaar; Bonnie L. A. v. d. Lee, ber. J. v. d. Berg; Nobel II, N. N Stompwjjk, ber. J. Olieman. Na den eersten strjjd bleven over Mirka, Sador, Bonnie L en Nobel II. Daarvan won De feeatelykheden te Montfoort voor den aanstaanden Koninginnedag zullen plaats heb ben op Maandag 2 September en bestaan uit: 1. ringrjjderjj in tweewielige rijtuigen (gepaard), om prjjzen van f 25 en f 102 hardrjjderjj voor paarden onder den man die nimmer een prjjs hebben gewonnen, om prjjzen van f 100 en i 252. groot vuurwerk op den IJsel. Woensdag d. a. v. --u:“ deren om prijzen. Een treurig ongeluk heeft gisterenavond aan den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam plaats gevonden. Door een van de zandtreinen die daar den geheelen dag af- en aanrijden werd de tienjarige Marinos Adrianus Staay overre den. Bijna de geheele trein ging over het lichaam van den jongen heen, zoodat de werk lieden en eenige politieagenten, die spoedig op bet alarm kwamen aanloopen, hem dood onder den trein vandaan haalden. De wielen waren over de beenen en den hals heengegaan. Het lijkje werd in een in aanbouw zjjnd woonhuis gedragen, en de politie had handen vol werk om het publiek op een afstand te houden, daar men eerst niet wist wie bet ventje was. Dr. Vuylsteke kon bjj zjjn komst slechts den dood eonstateeren. Op verzoek van den vader, die aan Schooneberg woont, werd het lijkje per brancard naar Crooswjjk vervoerd. In het gebouw van de Vereeniging van Christeljjke jonge-mannen,< Prinsegracht 4, te ’s Hage, werd gisteren onder leiding van ds. A. J. A. Vermeer, de tweede provinciale ver gadering gehouden van de verbondsringen Dqrdrecht, Gouda, ’s Gravenhage en >Rotterdam,« van het Ned. Jongelingsverbond. De heer J. Hoogwerf, uit Rotterdam, hield eene vuordracht over het werk van de »Chr. Jongelings-vereeniging* de heer J. Liotard leidde het.ontwerp in: «Hardop denken, öen karaktertrek onzer afdeelingen. Over >onze ringvergaderingen eu de christe ljjke feestdagen* sprak daarna de heer 8. Bjjl, van Rotterdam. Over do verschillende onderwerpen werd discussie gevoerd, waaruit bleek, dat men het met de inleiders vry wel eens was. De pauze werd opgeluisterd door muziek en zang van de Haagsche jongelieden. Behalve de jongelingen woonden ook een aantal jongedochters de vergadering bjj. In de namiddagvergadering hield de heer A. L. J. Schmall, te Voorburg, eene voor dracht over Samenbinding.* De Be provinciale vergadering wilde de regelingscommissie houden te Rotterdam, ande ren te Leiden, weer anderen te ’s Gravenhage. Het bestuur zal beslissen. De vergadering werd met gezang en dank zegging besloten. Daarna vereenigde men zich aan gemeenschappelijke maaltjjden, na afloop waarvan een wandeltocht ondernomen werd naar Scbeveningen, terwjjl bet voornemen be- Een dienstbode, die Dinsdagavond van een boodschap naar het postkantoor naar haar dienst in de Daendelsstraat te ’s-Gravenhage terugkeerde, werd aan het Bezuidenhout aan gesproken door een als heer gekleed persoou, die, na een eindje met haar opgewandeld te hebben, haar portemonnaie rolde. Eenige hoe ren, aan wie de dienstbode haar wedervaren verhaald had, zorgden, dat de man in handen der politie kwam. 9Vrouw in volle vlam! Te St. Oedenrode is de vrouw van H.v. d V., die de kachel met petroleum aanmaakte, daar mede in aanraking gekomen, waardoor hare kleederen in brand geraakten en zjj in een oogenblik in volle vlam stond. Zjj jjlde de deur uit en liep bjj haar buurman binnen, en deze bluschte de vlammen vrij spoedig meteen nat gemaakte deken. De ongelukkige vrouw be kwam echter ernstige brandwonden en werd naar het liefdegesticht overgebracht, alwaar zjj in zulk een ernstigen toestand aankwam, dat men voor het behoud van haar leven vreest. Sador den prijs van f 200, Mirka de le premie, groot f 75, en Bonnie L de 2e premie, ad f 25. Do beker ter waarde vau f 200, die tweemaal achtereen moest gewonnen worden door de zelfden pikeur, werd toegewezen aan B. W. Schippers. Heerljjk weer en prachtige muziek van de veldartillerie uit Den Haag vervroolijkten het feest. GOUDA, 8 Augustus 1895. Men schryft uit Zevenhuizen Met de rogge ziet het er op sommige akkers ellendig nit. Reeds meer dan een week is ze gemaaid eu nog kan ze niet binnengehaald worden. Door den regen heeft ze zeer veel te lijden. En dat is jammer voor dat gewas, ’t welk zoo veel beloofde. Bjj sommige boeren is ze reeds aan ’t groeien in de aar. Natunrlj]k wordt de waarde daardoor zeer verminderd. moest dus op dien dag maar klaar gemaakt worden. Dick moet morgen de ladies weer thuis halen.” «Ik geloof niet, Sarah, dat Mr. Baker aan trouwen denkt.” «Werkelijk niet, Sir?” «Als je bang voor Cesar bent, wil ik je wel be paald verzekeren, mooi bruidje, dat niemand aan die zaak denken zal.” Sarah’s gezicht begon op te helderen. «Dank u wel, Sir, dat kon ik ook haast wel den ken,” zei ze en verdween. Helmstedt trok snel zjjn paard de stal uit, greep de ryzweep en steeg op. Nu werd het ernst hy moest Seifert zien te vinden en hem zoo mogelijk een dag afkoopen. In een gestrekton draf rood hij dus den weg op, bereikte de woudkromming, waar hij met Ellen, Baker ontmoet had, en bijna op de zelfde plaats pareerde hij zijn paardgeen honderd schreden van hem af kwam Mr. Baker hem op zijne gewone bedaarde manier te gemoet draven. Helmstedt zag de schurk scherp aan, maar deze hield het hoofd hoog opgerioht en liet zyn blik over de omliggende velden zweven, alsof hij niet de minste notitie van Mr. Elliot’s boekhouder nam. Die verwaandheid maakte Helmstedt duivels en eer Baker er op verdacht was, deed Helmstedt’s paard een zijsprong en stond dwars voor hem op den weg. Eene seconde lang keken de boide tegen standers elkander aan. «Wat moet dat beteekenen?” vroeg Mr. Baker barseb. «Ik heb u een paar woorden te zeggen,” ant woordde Helmstedt scherp, «en die zult u aanhoo- renl” En hij wierp den ander een doorborende Toen men dezer dagen bjj de firma M., manufacturierster te Utrecht, de maandelijk- sohe kas opmaakte, kwam men tot de minder aangename ontdekking, dat uit de op het kan toor aanwezige brandkast ongeveer f 600 aan goud- en zilvergeld en eenig bankpapier was verdwenen. Daar de sleutel van de brandkast steeds op een plaats wordt geborgen, welke slechts aan het kantoorpersoneel bekend is, lag het voor de hand, dat men al aanstonds vermoedde, dat de dader daaronder moest worden gezocht. Dat men zich hierin niet had vergist, bleek Zondagmorgen, toen de recher che, als den vermoedeljjken dader, den 17- jarigen K. arresteerde, die nog maar sedert kort als jongste klerk bij dè firma in betrek king was en van wien men zoo iets in het geheel niet scheen te hebben verwacht. Ruim f 250, benevens eenige snuisterijen, werden nog in het bezit van den knaap, die al spoedig be kende af en toe geld uit de brandkast te heb ben ontvreemd, bevonden, doch waar de nog ontbrekende gelden zyn gebleven, ligt nog in het duister. Men meldt nit Amsterdam Een zeer druk bezochte vergadering werd gisteren ten halfvier gehouden in het gebouw Plancius. Er waren naar schatting tegen woordig een Achthonderd diamantwerkers, die op order van het hoofdoomité van den Alge- meenen Nederlandschen Diamantwerkersbond het werk gestaakt hebben bjj 20 briljant-firma's een aantal roosjesjuweliers enz. Later werd nog bjj proclamatie gelast dat de staking had in te treden voor alle werklieden die op vast geld werken. De voorzitter van het hoofdcomité zette, de vergadering openende, de redenen uiteen die tot deze werkstaking aanleiding hebben gege ven. Reeds lang was aan het comité gebleken dat de tariefregeling welke tot beëindiging der staking ten vorigen jare, in November, heeft geleid niet oordeelkundig is gebleken. De vast stelling van een minimumloon was in zooverre een fout dat niet voor alle werkzaamheden in het dismantwerkersvak eenzelfde loon kan wor den gesteld. Er is moeilyk werk, dat duurder betaald moet worden dan gemakkeljjk of grof werk. Ook staat de mate van arbeid die ge vorderd wordt in verband met de sóórt van diamant. Ten t'weede hebben vele werkgevers minimumloon opgbvat - tegen beter weten opgevat als siandaardloon, zoodat menigeen door de nieuwe regeling in slechter conditie is gekomen. En eindeljjk hebben èn werk gevers èn werklieden zich niet allen aan het minimumloon gehouden, doch zyn zij wat de werklieden betreft gedwongen geworden onder hot minimumloon te werken. Dit was met name op de slypery van Beffie het geval, en aangezien pogingen door het hoofdoomité in bet werk gesteld om èa patroons èn werk lieden te bewegen, zich aan de in November gestelde regeling te honden, mislukt zyn, heeft men de werklieden van Beffie met geweld ge dwongen het werk te staken, gelijk geschied is bjj alle firma’s waar de in November vast gestelde bepalingen worden ontdoken. De grootste moeiljjkheid om tot een gezon den toestand te komen schuilt in het werken op vast geld, aangezien de werklieden daarbjj niet direct in aanraking komen met de pa troons, maar met de bazen, die vaö de pa troons het werk aannemen, op conditiën die de werklieden niet kennen. Zjj missen das alle controle, aangezien zjj niet weten, voor welk bedrag die bazen het werk hebben aan genomen, en zjjn bjjgevolg aan het goeddunken van deze overgeleverd. De eisch behoort te zjjn afschaffing vin werken op vast geld, 86) Twee eentoonige dagen waren voorbijgegaan Ellen en hare moeder waren nog niet teruggekeerd, Elliot scheen zich in zijno bibliotheek opgesloten te hebben, en op den derden dag besloot Helmstedt naar de stad te rijden, om zijne bankaanwijzing in klinkende munt om te zetten en zoo mogolijk Sei fert nog eens te spreken. Het was de dag vóór Sylvester. Helmstedt was juist bezig zyn paard te zadelen, toen voorzichtig een donker hoofd naar binnen kwam kykon. «Wel, Sarah,” vroeg Helmstedt, «is er wat nieuws?” De mulattin gleed naar binnen. «Is het wel waar, Sir,” begon zy voorzichtig, «dat Miss Ellen nieuwjaar met Mr. Baker verloofd wordt?” Helmstedt voelde eene koude rilling door z’n leden gaan. «Met nieuwjaar Dat geloof ik niet I” antwoordde hij hoofdschuddend. «Hoe weet je dat?” „Wel, Mr. Elliot maakte wel eens een grapje met me en van morgen ui hij, dat ik Mortons Cesar, dien ik niet lijden mag, niet langer moest laten wach ten, want dan zouden wij gauw twee bruiloften heb ben en Dick heeft gehoord, dat Mistress Elliot zeide, Mr. Baker moest na nieuwjaar op reis en de zaak S

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1