Illll K DE MARSKRAMER. MJ BINNENLAND. >5. EW ZN. Vieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 34ste Jaargang. Zaterdag 10 Augustus 1895. No. 6732. wegen. 1. n FEUILLETON. n. a? ng, ;er ug* 1. .(Tel.)< V, f reap. ational Ion do enz. te brengen Bï W ir dswsr- De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. kruiken bestaun, die dringend .erbetering eischen,* zegt het strooibiljet. •Icatie er van Werkloosheid in Friesland. Door den gemeenteraad (HHDMHE Illll! !\T (Naar het Duihch.) ennen die in de le vestigen i worden is jgen vrou- t gemaakt rking van ivoudigsts d aange- e verdriu* iohaam en worden ee vreeseyke eld. Dan oorauizen lekte. Ai iuwaiek en ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1—5 regels ft 50 Centen; iedere regel mew J 10 Centen, liroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Zeldzaam brutaal was de diefstal die Maan dag te Haarlem plaats had. Van de Groote Markt verdween een tentwagen, bespannen met een bruin paard, toebehoorende aan P. Witte- man te Hillegom. De dief is daarmede naar v. d. Patten, wagenmaker te Vogelenzang, gereden, waar hij f 5,- gevraagd heeft, om met het spoor naar Haarlem te gaan, daar hij zijn portefeuille met f 175 verloren bad, 'waarvoor hy paard en wagen in pand gaf, terwijl hij om 5 uur terug zou komen. V. d. Putten gaf hem f 1,- en reed hem met den wagen naar het spoor voor den trein van 3 uur, die echter vertrokken was en daarop naar de tram te Bennebroek om met die van 3| nur te vertrekken. Met den eigenaar, die onmiddellijk de politie er mee in kennis bad gesteld, is men te Bennebroek hem nog achterna gegaan, daar by vóór aankomst der tram reeds vertrokken was, doch men is hem tot nog toe niet op het spoor. Op een tocht in het gebergte, welken mili tairen van de Oostenryksche vesting Malborghet uit hadden ondernomen, was een jong soldaat, een Tyroler, te ver vooruit gegaan en op een gevaarljjk punt geraakt, waar zyne makkers hem niet bereiken konden en van waar hy niet terug kon. Uren lang moest hy bljjven op die gevaarlijke plek. Er kwam een onws- der. Hy zag dicht by hem zeven lammeren door den bliksem gedood. En met ieder uur, dat voorbijkroop, verminderde zyne hoop op redding. Zijne makkers gaven echter den moed niet op. Zy haalden touwen, ladders, enz., en gingen daarmee, vergezeld door gidsen met fakkels, weer naar de plek, waar de arme jongen zich bevond. Het was intusschen nacht geworden. Maar zy togen moedig aan het werk. Hunne moeite was echter vergeefsch. Toen de morgen aan brak, was het bun nog altyd niet gelakt, by hun makker te komen. Nu kwam er een tweede troep mannen, met allerlei hulpmiddelen toegerust; maar ook die kon het doel niet bereiken. Men dacht reeds er aan, de pogingen op te geven. Daargrypt een der soldaten een touw en klimt ermee tegen Men schryft uit Scbeveningen De houp, dat de bomschuit >Arie en Daniël, schipper A. v. d. Zwan, ondanks de onheilspel lende geruchten toch nog behouden zou weder- keeren, wordt met den dag flauwer. De schipper van eén andere bomschuit, die naar men be weert, de >Arie en Daniël* na den Meistorm zou gezien hebben, kon bij zyne aankomst niets met zekerheid getuigen. 37) Helmstedt vischte cone poos naar den revolver maar hij kreeg het ding niet boven. Ondanks deze kleine teleurstelling had hij een gevoel als een jong veldheer, die zijn eersten slag gewonnen heeft. Laat in de namiddag kwam hij uit de stad terug. Hij had op de bank zijn geld ontvangen, maar Sei fert na lang wachten en zoeken niet aangetroffen. Toen hij achter het huis van zijn paard sprong, zag hij Sarah langs de stallen sluipen, en riep haar aan. De mulattin kwam langzaam naar hem toe. hHeb je Mr. Baker ook gezien, terwijl ik uit was?” vroeg hij met gedempte stem. Het meisje zag hem verschrikt aan en herhaalde werkluigelyk „Mr. Baker bedoel, °f hij op Oaklea geweest is on met Mr. Elliot gesproken heeft?'’ «No, Sir 1* antwoordde zij snel, alsof zij hem nu pas begreep. «Mr. Elliot is voor den middag de plantage opgereden en nu nog niet terug.” Helmstedt knikte tevreden en stalde zyn paard. De namiddag van Sint-Sylverstersdag was aange broken. Helmstedt had al een kwartier lang zijne kamer op eu neergeloopen, was ondertusschen een paar maal gaan zitten en had geprobeerd te lezen, eenigden zich op bet kerkgebouw te Pkiflyk een 200-tal ooievaars, die de reis naar warmer streken gingen aanvaarden terwjjl juist op den 22sten Februari van dit jaar, toen de rivieren nog met ya bedekt waren, de eerste ooievaars aldaar werden gezien. Kruideniers- en gruttersbedienden, alsmede de loopknechts te Amsterdam worden opge roepen om Vrijdagavond 'e 9 uur te compa- reeren in het lokaal Amicitia, Waterlooplein, ten einde een vakvereenigiug op te richten die zich ten doel stelt lotsverbetering in deze vakken te krygen, »dewyl er zeer vele mis- het meisje van den ondergang te redden. Was zij eens met Baker verloofd, dan kon de schurk, als Elliots aanstaande schoonzoon, zonder eene cent in de hand, gemakkelyk het een of ander landgoed aan- koopen eu daarmee allen tegen hem ingebrachte be schuldigingen van zich werpen. Op welke wijze Helmstedt nu met Ellen in aan raking zou komen, wist hij nog niet, maar deze ge legenheid mocht hij tot geen prijs laten ontsnappen. Daar hield de koets voor de poort stil en rit» I scheurde hij een blaadje uit zijne portefeuille en schreef in vliegende vaart: «Moed, alles komt terecht, zoodra ik u vandaag nog alleen spreken kan het hoe en waar laat ik aan u over. Geef mij slechts bericht, ik zal zooveel mogelijk in uwe nabyheid zyn.” Hij vouwde en rolde het papier zoo klein mogelijk op, greep zijn hoed en snelde door de achterdeur naar buiten. Met gemaakt bedaarden stap sloeg hij den hoek van het huis om, alsof hij toevallig bel rijtuig ontmoette. Als de wind opende hij het portier en bood de ladies bij het uitstijgen de.hand. «Waar is Sarah?” riep Mrs. Elliot, die zyne hand niet wilde zien en zonder hulp uitstapte. Helmstedt lachte haar in zyn hart uit, greep zonder compli menten Ellens handje en fluisterde: «Pak aan en houd goed vast!” Haar gezicht werd purperrood, maar met een veer- krachtigen sprong stond zij naast hem op den grond en bracht de rechterhand snel tusaohen hare japon. «Is hier dan niemand om de bagage aan te ne men?” riep mevrouw boos naar de portico stappend. «’tla de laatste vrjje avond, Ma’am!” lachte Dick goedmoedig, «ik zal het goed wel zoomeloen bin nen dragen.” Helmstedt had reeds een licht pakje uit het rijtuig genomen, dat Ellen van hem in ontvangst nam, en nadat hy niet zonder moeite oene zwaar gevulde reistasoh onder de zitbank weggeschoven had en zich omkeerde, ontmoette hy den rustigen blik van het meisje, dat juist het rolletje papier had laten ver dwijnen. Zij boog zich nsast Helmstedt in het rij tuig, alsof zij zien wilde, of er ook iets achtergeble ven was en fluisterde hem toe: «Blijf laat op on kom, als allen slapen, onder mijn venster, het tweede links van den achterdeur, meer kan ik nu niet zeg gen I” En wip volgde zij hare moeder. Elliot, wien men het kon aanzien, dat hij geslapen had, trad nu naar buiten, verwelkomde de terug keerenden eu verdween met haar in de vestibule. Dick droeg de bagage nu, en schold met een lachend gezicht op het afwezige, luie, zwarte vee, dat maar alles aan hem overliet, behalve het eten en drinken. Helmstedt ging gerustgesteld naar zyne kamer terug. Ongeveer twee uur later stond voor Riverhouse een sterk, zweetend paard vastgebonden, dat nu eu dan den kop opwierp en onrustig de luoht insnoof. In een achterkamertje had Baker zich op een stoel geworpen en veegde zich het zweet van het aange zicht. Seifert zat met bet hoofd in de hand by een tafeltje in zyne nabyheid. «Dus precies te elf uur moet je er zyn!” begon de eerste, voorzichtig zyn stem dempend, en zette zyn hoofd weer op. «Als wy op onzen tijd passen, ie mislukking onmogelyk: de kapitein weet, wat hij weten moet, on zal twee uur tot do dageraad met de boot wachten. (JFordi rtnolfd). GOD DA, 9 Augustus 1895. De adelborst le kl. C. D. Julius wordt met 3 Sept, geplaatst aan boord van Hr. Ms. fregat Van Speyk. Naar men verneemt beeft de minister van waterstaat aan de Hollandsche Spoorwegmaat schappij bet voornemen te kennen gegeven, om met 1 October de halte Veenenburg als zoodanig op te beffen, en die overeenkomstig het verzoek van inwoners van Hillegom en omstreken over te brengen naar Hillegom- merbeek. van Opsterland werd voor geruimen tyd een verzoek aan Gedep. Staten van Friesland gericht, om de ten name der verschillende dorpen op het Grootboek ingeschreven armengelden te mogen inlossen en deze aan hunne bestemming te doen beantwoorden, door daarvoor woeste lan- dsryen aan te koopen en deze te laten ont ginnen, waardoor eene productieve werkver schaffing in het leven zou worden geroepen. Naar aanleiding van dit verzoek had Maandag te Beetsterzwaag eene conferentie plaats van eene commissie uit Gedeputeerden, B. en W. van Opsterland en eene commissie uit het burgerlyk armbestuur. Besloten werd, onder goedkeuring van den minister van Binnenlandsche zaken, de armen gelden ten name van de dorpen Terwispel, Langezwaag en Beets in ie lossen, daarvoor woeste gronden, voor ontginning geschikt en in die dorpen gelegen, aan te koopen en te doen bewerken. Gedeputeerde Staten oordeel den, dat de minister van Binnenlandsche zaken aan dit besluit zyne goedkeuring niet zou ont houden. In die dorpen is de werkloosheid telken jare groot tydens de conferentie kwamen 100 arbeiders te Beetsterzwaag aan den burgemeester werk vragen; wordt dit besluit uitgevoerd, dan zal dit daarin een groote. verbetering kunnen aanbrengen en meteen zal de productie van den bodem toe nemen» Men schryft ons uit Antwerpen De feesten dezes jaars zullen zeer schitterend zyn Zondag 11 Augustus heeft de opening plaats der Tentoonstelling van Vaandels, Banieren, Cartels enz., in de zalen van het Oud Museum (Mutsaardstraat). Ten 2 ure, Éoeiwedstryd op de Schelde. Maandag 12, wordt eene vlotbrug op de Schelde geworpen door de Artillerie-Ponton- niérs; het publiek zal langs die brug mogen overgaan en terugkeeren. Dinsdag 13 vinden de prysvaarten met zeil- booten en de pryskampen voor wielryders plaats. Donderdag 15, 's middags, aankomst van den entzaglyken waterstoet in de reede van Ant werpen. Om 3 ure, Paardenkoers te Wilryck. Om 8 ure groot Venetiaansch feest op de Schelde en vuurwerk op stroom én op den linkeroever. Dif deel jder feesten is bet aantrekkelijkst, het 'wydt het eeuwgetyde der Scheldevryheid in. De openbare overheid, de bandelskamer, de 'Bond Antwerpen-Voornit en de inwoners hebben allen medegewerkt aan de pracht van dezen heuchelyken dag. Zondag 18 Augustus zal om 3 ure de stoet der maatschappijen met de vaandels welke ten toongesteld geweest zyn de bijzondere straten der stad doorkruisen. ’s Avonds doen talryke wielryders en wiel- rydersmaatschappijen eene wandeling met lan taarns. Deze is eene uiterst oorspronkelijke nieuwigheid die belooft veel byval te genieten. was voor het venster gaan staan en had eer. poos het eentonige landschap en den gryzen hemel opge nomen, en eindelyk mat hy zyne kamer opnieuw. Hij gevoelde zich erg gedrukt, óf ten gevolge van den onaangenamen toestand der lucht gedurende de laatste dagen, óf ten gevolge van de spanning, waarin hij begrijpelijkerwijs verkeerde, óf wel van beide oorzaken te zamen. Dick was dien morgen uitgereden, om de ladies thuis te halen, en Elliot had zich bij het middagmaal laten ontvallen, dat het hem pleizier deed, weer eens een vroolijk avondje te krygen, aangezien Baker des avonds zou komen, om met de familie van het oude in het nieuwe te zitten. Helmstedt had daar geen antwoord op gegeven, maar was den geheelen namiddag by het minste geluid van buiten opgesprongen, ieder oogénblik denkende zijn hatelijken vijand te zien opdagen. Hij achtte den kerel brutaal genoeg om zijne rol in de familie Elliot uit te spelen. De prijs was wel een beetje risico waard. Welke houding Helmstedt bij zijne aankomst zou aannemen, wist hij zelf nog niet. Van uit zijne kamer kon hij een groot gedeelte van den straatweg overzien, en telkens als hij met de handen op den rug naar de vensters liep, nam zyn oog alles, wat aankwam of vertrok, waar, en eindelijk zag hij een rijtuig naderen. Ijlings sprong hij naar het raam en zag scherp toe. Dadelijk herkende hij Elliots koets met moeder en dochter ec het bloed schoot hem zoo geweldig tegen het hart, dat hy er de hand op moest leggen, om die kloppingen te bedwingen. Daghelder zag Helmstedt in, dat hy zich vandaag nog met Ellen in verbinding moest stellen, wilde hy kans hebben, De >Dordtsche Courant* meldt, dat in de gisteravond gehouden vergadering van de ver- eeniging »Timmerlieden-Patroons-Vereeniging Dordrecht* te Dordrecht met algemeene stem men besloten is, de werklieden doorloopend tegen ongelukken te verzekeren. Dit besluit treedt met 1 Januari 1896 in werking en is verplichtend voor alle leden van genoemde vereeniging. By de bewoners van Maas-en-Waal is een rympje gangbaar dat aldus luidt Met St. Petrusbanden Trekt d’ooievaar uit do landen En met St. Petrusstoel Komt hy weer in ’t gewoel. Petrusbanden valt op 1 Augustus en Petrus stoel op 22 Februari. Donderdag nu ver- De kapitein-kwartiermeester Arimont, te Bergen-op-Zoom, heeft aan alle kwartiermees ters van het Nederla^idscbe leger een circulaire gezonden. Daarin stelt hij voor, 1 pCt. van het traktement te laten staan tot het vormen van een fonds, waaruit eventueele tekorten, veroorzaakt door een kwartiermeester, zouden gedekt worden. Daardoor zouden èn het Ryk èo de raad van administratie gedekt zyn tegen geldelyke verliezen, veroorzaakt door handelin gen van een kwartiermeester, zooals nu en onlangs zyn voorgekomen. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is te Hulst een brutale inbraak gepleegd, blykbaar met het doel om te stelen, bij de wed. W. Na eerst over de poort van de achterplaats te zyn geklommen, beeft men een ruit uit het keukenraam gesneden, vervolgens de sleutelbos, die aan de keukendeur hing, weggenomen, daarmede de poort opengemaakt waarschynlyk teneinde by mogelyke ontdek king de ontvluchting gemakkelyk te maken. Vermoedelyk weer door het uitgesneden raam binnenkomende, heeft men de gangdeur, die op slot was, met een mes opengemaakt, daarna is een kamertje, dat op de gang uitkomt, be zocht en heeft men het daarin zich bevindende kabinet, met een pook denker ik, opengebroken. (Een keukenlamp was er bij geplaatst. Ook de pook was uit te keuken medegenomen.) De laden van bet kabinet waren uitgetrokken en het aanwezige linnengoed op den grond uit elkaar geworpen, ’t Is wel zoo goed als zeker dat er naar geld is gezocht, maar zon der succesde naast het kabinet staande zil verkast is onaangeroerd gelaten. Ook op drie andere plaatsen in de gemeente zyn pogingen aangewend om in te breken bij ^een ingezetene is een ladder uit den stal genomen om bij een ander op den muur te klimmen. Verder dan het uitsnijden van ra men is het echter bij geen van laatstgenoemden gekomen. Dader tot heden toe onbekendalleen de voetstappen zyn opgenomen, waaruit gebleken is dat men denkelyk maar met een en den- zelfden persoon te doen heeft. Gestolen is er niets. (M. C.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1