ps I ÜART DE MARSKRAMER. VER BINNENLAND. ranco Nieuws- en Advertentiebtad voor Gouda en Omstreken. 34ste Jaargang. No. 6733. FEUILLETON. r*r hat UXG. Maandag 12 Augustus 1895. van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. 8 DU en talen. ’rachtwerk rtelaren. formaat met ’EN. post 35 Cent, ter inzage of ATEBBEDS, 1 en Co., VGES. i zittende Kat. i Trommeltjes oopers. 1 •t gebruikt n Trommel (Naar het Duitech.) OÜDE IMMER b: ?GAP tr bij ERS Jz. van echtheid ia irk steeds voor naam der Firma E. ogus in de bevattende •reeizoen richt un i .estoffen in sn eveneens ien gelieve op te geven derWereld aarden der it en Rech- rs der Zelf- me uitspat- 1 afb. Prys verschrik- deugd lydt leering, die id van een by hetVer- umarkt 34, het bedrag, Iken boek- ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. een ingezetene uit w/van de dorpskom de aanlegplaatsen der „misschien is het wel wat te vlug na nieuwjaar echter komt er strenger toezicht op de negers en dan zou onze onderneming dubbel moeielijk worden. Mijn ander zaakje staat nog even vast als vroeger, maar sedert een paar dagen heb ik een gevoel, als bad de duivel onkruid onder mijne tarwe gezaaid. De grond onder mijne voeten vind ik niet zoo vast meer als vroeger en ik weet waarachtig niet, of ik bij mijn volgenden stap ’n rots vind ot ’n moeras, diep ge noeg om er in onder te duikelen. Gisteren ochtend heb ik een malheur gehad, dat mij mijn revolver gekost heeft, ’t Is net, of dat ’n waarschuwing ge weest is enfin denkt er van wat je wilt, maar pas op je tijd, dan zal ik later nog wat uit ’n schip breuk zien te redden. Good bye!” Toen hij de grocery doorging om weer bij zijn paard te komen, zat Izak, de marskramer, naast zijne kast oogenschynlijk van een verre reis uit te rusten. Mr. Baker keek reeht voor zich uit, om den scherpen blik des grijsaards te ontgaan, sprong te paard en reed snel weg. Het liep tegen tienen, toen hij met langzamen tred den grooten weg verliet eu door de dikke duisternis naar Mortons landhuis keerde. Behoedzaam leidde hij zijn paard bij den teugel, tot hij het laatste hek bereikte, waaraan hij het vastbond. Daarop sloop bij als *n kat naar de bekende witte muren. De vensters waren gesloten en donker, alleen door de jalousieën van een der front-parlors kwam een zwak lichtschijnsel. De gangdeur opende zich op Bakers druk zacht sloot hij ze achter zich, en trad met gelijke voor zichtigheid de kamer binnen, waarin hij licht gezien had. Eeue enkele kaars op een zijtafeltje verspreidde Tot de poorters iu Oud-Holland behoort nu ook een geneesheer. De Nieustydinghe bevat dtvromtrent het volgende bericht: ’t Ib bekent d&t wy ia so gesoade Stadt woonen, dat daer sedert de stightiogbe nogh niet een mensch binnen haere Poorten is ge storven. Edoch hebben onse vroede Vaaderen met staagh waakonde achterzorgh eu voor- zienigheyd werksaem tot Heil van de goed® Borgherye bewesen dat sy oock, ghelyck goede Staetsluyden passende ie, in tyden van Voor spoedt niet vergeeten dat oock de quaaden daghen kunnen komen en hebben om dan tydigb gereedt te syn reeds nu aangestelt een Stads-Genees- Heel- ende Vroedmeester, synde de Heer geleerde Heere A. F. Verschuur voor heen te Amstelredam woonaghtigh. Laet ons hoopen dat de Tyden nog verre moghen syn daer in wy des Medicynmeesters raedt hebben te volghen en syne remedien te ghebruycken. ’t Was gister feest in Meerkerk. Een zan- gersbond, bestaande uit 33 vereenigingen en bjjna 1300 zangers, hield daar een by oen komst, 't Ganache dorp was in ’t groen, en vier corpsen muziek, waaronder dat van de jagers, luisterden het feest op. In 't dorp zelf was voor al die zangers geen plaats, zoodat het feestterrein zich op een weiland even buiten de gemeente, bevond. Op 2 Augs. j.l. is van wege de commissio nairs in effecten Ph. en Co., te Amsterdam, aan het spoorweg postkantoor aldaar aan het, centraal-station bezorgd een behoorlijk geca- chcteerde brief, o.m. inhoudonde 3 biljetten van 1000 mark, welke brief bestemd was voor een firma te Haarlem bij opening aldaar was uit den brief verdwenen een bankbiljet van 1000 mark, D. No. 129242. betrekkelijk hooge jaarwedde ad f 1050 met vrije woning, vermeend dit salaris te moeten herzien en te bepalen op t 850 benevens f 50 voor het geven van herhalingsonderwys, waar voor zich minstens 5 leerlingen moeten heb ben aaogemeld. Ileeren Gedeputeerde Staten hebben evenwel aan dit besluit hunne goedkeuring onthouden, op grond dat bun deze vermindering te aan zienlek sn ook niet in het belang van het onderwijs voorkwam. De raad kon zich met deze zienswijze echter niet vereenigen en besloot nogmaals, op grond van bovenstaande motieven, bij dat college op de vereischte goedkeuring aan te dringen met vermelding tevens dat zich inmiddels reeds 41 sollicitanten, waaronder 8 hoofden van scholen, op die verminderde jaarwedde hadden aange meld. Door heeren Gedeputeerde Staten werden evenwel geen termen gevonden op hun besluit terug te komen, tengevolge waarvan thans door den raad met algemeene stemmen is be sloten, zich tot Hare Majesteit de Koningin- Weduwe-Regentes te wenden met het eerbiedig verzoek om het besluit van dat college te willen vernietigen. Naar wy vernemen, heeft Rotterdam het voornemen Ridderkerk uit naar stoombooten te Slikkerveer een paardentram- weg aan te leggen. Op de Landbouwtentoonstelling te Edam zyn o. a. de volgende bekroningen toegekend >Hollandia,< Vlaardingen, 2e prys voor roomboter in pottenM. P. Van Rnyven, Poeldyk 2e pr. voor tuinbouvrucbten D. Köring Gouda, 2e pr. voor zadel makers werkB. v. d. Berg, Haarlemmermeer, 2e pr. voor een haan en twee hennen (krulveer Chili«Hollandia.» Vlaardingen, gouden medaille voor geconden seerde melk Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen,» Dordrecht gouden medaille; G. M. Schepp Zoon, Rotterdam, zilveren medaille voor krachtvoerderWynmaien en Haussman, Rotterdam zilveren medaille voor tilbury’s; Waldeck, Loosduineu, eervolle ver melding voor droge bollen en eervolle vermel ding voor 5 groote appelen Apple Sweden A. Bikkers Zn., Rotterdam, zilveren medaille, voor brandspuiten Nederl. Oliefabriek, Delft, gouden medaille. De Maatschappij tot Verkoop van Hulpmest stoffen beeft bet haar toegekende diploma voor gouden medaille geweigerd en daarvoor in de plaats gekregen het eere-diploma als hoogste onderscheiding. 38) Het wordt een zaakje van vierduizend dollars schoon geld, dus opgepast. Al werden we door het een of andere toeval gescheiden, jij hebt in allen gevallen je instructies. Zoodra je te Savannah iu Tennessee aangekomen bent, verlaat je de boot, neemt met je zwart gezelschap de diligence en gaat over land naar Memphis. Dat is de secuurste weg, om alle mogelyke vervolgers het spoor bijster te maken. Men denkt natuurlijk het allereerst aan Illinois. Voor Memphis heb je tot eene spoedige afdoening der zaak de noodige adressen ons later rendwz-vous ken je ook, en mocht je er soms met miju aandeel willen uitsnijden, dan zeg ik je vooruit, dat de helft der koopsom, met wissels zal voldaan worden, die niet op anderen geëndosseerd kunnen worden en door een van ons beiden in New-York zelf moeten gepresenteerd worden. Ik zou dus het genoegen kunnen hebben, je daar aan te treffen, en omgekeerd jij mij.*’ Seifert knikte. „Je schijnt je heel snel beraden te hebben,” lachte by, „sneller dan het zich eerst liet aanzien. „Heb je daar op tegen?” „Welneen, maar het heeft mij even verrast!” s Wel, Sir,” antwoordde Baker, langzaam opstaande, De commissie, die zich verleden jaar te Haastrecht geconstitueerd had om op den ver jaardag der Koningin volksfeesten te organi- seeren, is nu weder opgetreden. Op den 30 Aug. zullen ter eére van H. M. Koningin Wilhelmina verschillende volksfeesten plaats hebben. Des morgens zal er een kinderfeest gehouden worden en des middags, behalve eenige andere vermakelykheden, ook een ring- rydery. P. de Jong Jz., Gouda Gebr. Sekeris, Waddingsv W. van Otterloo, W. A. Verbruggen W. de Bas, J. Al bias, G. de Ruiter, Aan laatstgenoemden is het werk gegund. De le luits. L. P. Duymaer van Twist, J. G. Leverland en J. A. Leers, van het 4e regi ment infanterie te Gouda, worden gedurende den tijd dat de veld-bataljons van dat korps deelnemen aan de najaarsmauoeuvres, respec tievelijk gedetacheerd te Haarlem, Delft en Leiden. jlwee kinderen van A. den B. te Benschop «peelden Donderdagmiddag op een brug voor 'de woning van de wed. Tips, klommen op de balie en vielen eindelyk in de Benschopsche wetering. Aan mensohen geen gebrek en aan jammerklachten evenmin, doch aan wys overleg scheen bet te ontbreken, althans de kinderen zonken reeds, toen nog niemand had beproefd, een hand tot redding uit te steken. Gelukkig, dat eindelijk zekere Pompen», een visscher uit IJselstein, kwam opdagen, die zich terstond te water begaf ea de kinderen, beslijkt en be- modderd, boven bracht. Een der kleinen was geheel buiten bewustzijn, doch kwam na eenige oogenblikken weder by. Gisterochtend half acht ontstond brand in de waseb- en bleekinrichting aan de Geestbrug nabij Voorburg. Dit geheele pand, zoomede de zolder vauz het naastgelegen woonhuis zyn uit gebrand. Een woord van lof komt toe aan den dirécteur van het personeel van de mar- garine-fabriek van den beer Mouton te Rijswyk, die het eerst met hun spuit by den brand waren. Later nam de brandweer van Voorburg hun taak over. Van af 9 uur des morgens was er onafge broken toevoer van (vreemdelingen, de eene stoomboot na de andere bracht zangers of toehoorders en voor de talryke rytuigen waren de vele groote uitspanningen thans te klein, zoodat particulieren te hulp moesten komen in 't bergen der rytuigen en paarden. Het aan tal vreemdelingen werd op 10000 geschat. Mn treurig licht door het ruime vertrek en over eene vrouwelijke gedaante, die in den venten hoek in -een stoel met hoogen rug gedoken zat. Bij deze deur bleef Baker staan. „Zijn we alleen, Alice?” vroeg hij halfluid. „Zij slapen allen en hebben rust,” antwoordde zy zonder op te zien. Baker zag haar scherp aan en zeide „Ik dank je, Alice, dat je myn verzoek om een onderhoud ingewilligd hebt. Je zult ook spoedig rust hebben, kind, ten minste van mij. Ik denk morgen te vertrekken en heb je brieven in myn zak. Wil je mij reisgeld geven, dan geef ik ze allen terug en wij zijn van elkander af. Als ik nu niet zoo ver- wenscht ongelukkig in het spel geweest ware, gaf ik ze je gratis, maar dat kan nu eenmaal niet I” „Het meisje had zioh, terwijl hij sprak, langzaam opgeriebt. Bij het onzekere kaarslicht zag zij eruit als een lijk. „Vertrap mij, Henry,” antwoordde zij met ge smoorde stem, „ik wil het verdragen, als ik daarmee m’n schande begraven kan, maar pisch niet het ón mogelijke van mijje hebt me uitgeperat en uitge knepen als een citroen, breek de broze schil en alles is uit I” „Heb je op 't oogenblik inderdaad geen geld vroeg Baker koel en plaatste zich vlak voor haar, „dan heb je nog wel wat sieraden. Bedenk wel, dat ik je heden voor de laatste maal zie, als je mij nu op de eene ot andere manier weet te helpen. Moet ik je soms den schat van kleinodiën opnoomen en voorrekenen „Die heele schat is al verpand voor jou plezier, Henry. Ik ben al in zes maanden niet uitgeweest, om de anderen het niet te laten merken. „Alles goed en wel, Alice, maar zonder geld ver trek ik niet. Of moet ik soms op uwe brieven geld by een ander leenon De oogen van het meisje verwijdden zich van ont zetting. Henryriep ze met heesche stem, „wat wil je van me Ik kan toch niet moorden of stelen, om een anders beurs te vullen. Heb medelijden met mij!” vervolgde zy en wierp zich in hare wanhoop voor hem op de knieën, „geef mij de brieven terug, Henry!” Baker wendde zich af en liep de kamer op en neer. „Daar maak je mij nu weer een scène, Alice, terwyl je weet, dat ik een afschuw van die dingen heb. Ik kom op een anderen keer terug I” En hy opende voorzichtig de deur. Henry! geef my de brieven!” steunde het meisje, de armen naar hem uitstrekkend, maar Baker had de kamer reeds verlaten. Op de teenen sloop hij de achterdeur uit naar zijn paard, sprong ijlings in het zadel en sloeg de richting naar Oaklea in. Het was doodstil in de natuur, geen blad bewoog zich en de hoefslag van het paard klonk r»r over den weg. Plotseling hield de ruiter zyn paard in en luisterde, alsof hij een verdacht geruisch of ge ritsel gehoord had, maar Baker hoorde niets dan het kloppen van zijn hart en dat van zyn paard. Hij reed dus voort en bereikte den zyweg, die tus- schcn akkers en velden van Oaklea doorliep. Deze sloeg hij in, maar alras hield hij andermaal zijn paard staandehy meende weer iets geboord te hebben, dat niet pluis was. Hij luisterde lang en opmerkzaam, maar do zwoele lucht bracht niet het minste gedruisoh over. (JForit eereelfd.) Tengevolge van het verleend eervol ontslag aan het hoofd der openbare school te Heken dorp, heeft de raad, met het oog op de druk kende fiuancieele tijdsomstandigheden en de Een der gemeente-veldwachters uit Oude- kerk aan den Amstel heeft zich uit de voeten gemaakt met eene som van omstreeks f GO, welke hij van een boer bad ontvangen om in het dorp af te dragen, Tot dusver heeft men zijne verblijfplaats nog niet opgespoord. GOD DA, 10 Augustus 1895. By de heden morgen gehouden inschrijving van een brughuisje te Waddingsveen waren 9 biljetten ingekomen. Ingeschreven werd door A. J. Luyten, Gouda voor f 1652.— C. v. Leeuwen, Waddingsv. 1580.— - - - - - 1560.— 1394.— 1372.— 1344.— 1322.— 1197.— 1193.- Uit St.«Petersburg is aan het parket te Luik een afschrift toegezonden van het vonnis tegen Jagolkowsky, den valschen baron Sternberg. Deze anarchisten-opruier schynt toch van adel te zyn uit het document ten minste blykt dat hem in zyn hoedanigheid van edelman een reeks buitengewone juryleden is toegevoegd. Ook blykt daaruit, dat het dossier van het Luiksche proces, dat naar St. Petersburg als aangeteekend pakket was opgezonden, eerst veertien dagen na afloop van het proces-Ja- golkowski door de Russische rechters werd ontvangen, en dan nog verminkt, gescheurd en beroofd van de voornaamste stukken. Ongetwijfeld heeft de Russische regeering het door de post doen onderscheppen. De Russische rechters, tevergeefs de aan komst van het dossier wachtende, seinden naar Luik, maar het telegram van antwoord, hou dende dat het reeds lang verzonden was, heb ben zy nooit ontvangen. Eindelyk hebben de Belgische en Russische rechters alleen langs diplomatieken weg kunnen corresponderen. Het Russische vonnis, te Luik ontvangen, spreekt er met geen enkel woord van, waar de veroordeelde zich thans bevindt. Men twyfelt nu niet meer, of de valsche (of echte baron was een Russiche ophitsings- agent, dien zyn regeering met den schyu van een proces tegen straf hoeft willen dekken. Maandagochtend zal in Krasnapolsky te Amsterdam een vergadering worden gehouden van afgevaardigden van verschillende bakkers- gezellenvereenigingen in Nederland, uitgeschre ven door de directie der Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek te Delft, ten einde een voor- loopige bespreking te houden over de bestem ming der f 10,000 door deze inrichting ter gelegenheid van baar 25-jarig bestaan op 20 April jl. als grondslag voor een fonds van Nederlandsche bakkersgezellen geschonken. Ongeveer honderd Amerikaansche predikan ten van de Presbyteriaansche kerk brachten een bezoek aan ons land. De heeren doen eene rondreis door Europa. Er komen in de .laatste weken telkens groote gezelschappen Engelschen en Ameri kanen hier te lande. I.OIINIlIJOIIinT De Uitgave dezer Cokirant geschiedt dagelijks met uitzondering- van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1