KEN DE MARSKRAMER. BINNENLAND. feuilleton. ïVteuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6735. Woensdag 14 Augustus 1895. 34ste Jaargang. n jEM. TZ. nen. tken. ▼an Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. R irverslag dsf De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. bn, over- itnaak en Benden eed stemming Men meldt Nog steeds ia de zaak van de spaarbank te antwoordde hy, zich en 42. Joofdsteog 1. irdbrug F 22 door raid de bekroning.) GOIIME (MRANT 188», Art.' e Amster-i houders van in de eerste In de fraaie raadzaal van bet nieuwe ge meentehuis te Berg-Ambacht prykt thans eene sierljjke hanglamp, geschonken door den heer D. Oskam, Wethouder der gemeente. (Naar het Duituh.) Aangenomen het beroep by de Ned. Her vormde Kerk te Nieuwerkerk a/d. IJsel door ds. J. L. A. Westerbroek van Eerten te Serooskerke. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 13 Augustus 1895. Op Donderdag 15 Aug. zullen te Berg- Ambacht, ter gelegenheid der kermis, volks vermaken gegeven worden. Des morgens zal eene ringrijdery met tilburies plaats hebben, terwyl des namiddags onderscheidene volks spelen zullen plaats hebben, alles om prijzen en premium >k .De 2e- r voorko- rje ia. icounii hars oorzaken inden, ’hyaiologiaohe M op ons ze- oces, dataoo- ;eoeeskundigo iekelijken ichtigheid ipijn, mi- opgewon- hamelljke iar. zieken, de gevolgen I, Spraak- in de ge el ve, par- ;eheugen, >3kundigo ddelon, sla rü vingen, lodder-of erkregen; rberoorie bben, wegens aveldheid an duive- voor de oorhoofd, n handen rengenoomdo aan bleek-1 »nge meisjes, onen, die die de reactie d aangeraden stellen, dat was nu maar eene vensterbreedte Het bevel tot gevangenhouding van de drie mannen verdacht een meisje in de Boekhorst- straat te ’s-Gravenhage te hebben aangerand, is met G dagen verlengd. Door den heer L. Vonk, te Berg-Ambacht werden in het voorjaar 53 aardappelen gepoot. Bij het rooien was de opbrengst wel 65 Liters. By ministerieel besluit is bet gebruik van rijwielen voor telgraafboden in Frankrijk toe- gestean. De boden moeten zelf hun toe stel aanschaffen en onderhouden, maar ont vangen daarvoor een toelage van 15 fr. in de maand. De invoering zal echter geleidelijk over drie jaren geschieden. Men schryft aan de »N. Rotd. Ct. Terwijl zich onlangs by het kantongerecht te Venloo de zonderlinge rechtspraak voordeed dat de kantonrechter den opgedragen beslis- De »Ned. Broodbakkersgezellenbondhield Zondag ter gelegenheid van het congres een openbare vergadering in D’ Geelvinck’< Er waren afgevaardigden uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, De Zaanstreek, Arn hem en Leeuwarden tegenwoordig. Verscheiden sprekers, waaronder de gezjl Mol uit Den Haag, voerden bet woord, en uit bet gesprokene bleek, dat bet in de bakkers wereld nog lang niet is zooals men het wenscht. Er werd op nauwe aaneensluiting aangedrongen ten einde verbetering te krjjgen in de toestan den, verbetering van loon en verkorting van arbeidstyd. Voor de vacantie-kamer der arrondissements rechtbank te Maastricht stond Zaterdag terecht P. J. N., oud 20 jaar, wonende te Echt, thans gedetineerd, beschuldigd van valschheid in ge schrifte, bedrog en valscbe aangifte. Beklaagde wordt ten laste gelegd bet valschelyk opmaken, schryveu en onderteekenen van brieven aan derden, ten einde daarop gelden te verkrijgen, uit welke brieven nadeel voor de betreffende personen zou kunnen ontstaan en voorts bet doen eener valscbe aangifte by den officier van justitie van een strafbaar feit, wetende dat dit niet gepleegd is. Het O. M., in aanmerking nemende dat beklaagde reeds voor een dergeljjk feit veroordeeld is geweest, requireerde eene ge vangenisstraf van 3 jaren. Uitspraak 20 dezer. zelfstandig wyzigde, zonder toe- j van de party die den eed had op gedragen, had thans bij gemeld kantongerecht het met de wet strydige geval plaats dat de kantonrechter aan eene party den besliasenden eed afnam, zonder dat de tegenparty tegen woordig was, of was opgeroepun om daar by tegenwoordig te zyn, terwyl de wet uitdruk kelijk voorschryft dat geen eed mag worden afgenomen dan in tegenwoordigheid der we derparty of wanneer deze daartoe behoorlijk is opgeroepen. Uit Enschede wordt gemeld Gisteren kwamen alhier de officier van justitie, de recbter-commissaris en de griffier uit Al- meloo, om een onderzoek te doen in verband met een hevige vechtpartij, welke Zondagavond in de Krim plaats had. H. Grevelink, fabriek arbeider, 31 jaar oud en gehuwd, werd by die vechtpartij met een mes in de linkerzyde ge stoken en is gisteren overleden. De 21 jarige J. van V. is als de vermoedelyke dader ge arresteerd. 40) Ellens kamer van hom af. «Kunt u i” - Jawel, waar staat u, SirP” vroeg zij angstig. «Hier op de kroonlyst.” «O Jesus, Mr. Helmstedt, dan moet u vallenneen, dat mag niet, dat kan niet I” Helmstedt voelde, dat Ellen wel eens gelijk kon hebben, want het vensterkozijn, waaraan hij zich moest vasthouden was vlak en had geen enkelen ■pyker, kram of haak. «Miss Elliot, ik moet u sproken,” zei hij, de hand een weinig verschuivend, „het is hoog tijd, mag ik probeeren by uw venster te komen, dan heb ik beter WuvastP” «Ja, maar Mot teederen aandrang trok jbü hare handen van liet betraande gelaat, en nu zag hy een oog, waarin de liefde door de wolk der schaamte hoenblonk. nEllen,” vervolgde hy, «heb je geen woordje voor mij P” «En ik ken nog niet eene je naam voluit,” zei ze met het geestige lachje, dat Helmstedt zoo goed kende. «Wat is de heerlykate maand van het jaar P” by haar te radon. «Augustus, ik heb je lief/’ antwoordde zij dadeiyk en drukte baar voorhoofd togen het zyne, «ik ge loofde, ik voelde al by onze eerste ontmoeting, dat er een eerlijk man gekomen was, om my van dien Mr. Baker tc ontslaan I” Een oogverblindende bliksemstraal, op den voet ge* volgd door een donderslag, die de ruiten in de ramen deed trillen, brak hunne zaligheid af en riep hen tot de werkelijkheid terug, want meteen werd er driftig tegen de deur geklopt, binnensbuis werden deuren open en toegeslagen en luide mannenstem men klonken haastig dooreen. «Daar is wat gebeurd,” fluisterde Helmstedt; «bet mag wezen wat het wil, maar ik moet op de eene of andere manier hier uit zien to komen, als je vader mij soms roept, moet ik present zyn I” En hij trad suel naar het raam. «Niet daar uit I” smeekte Ellen hem vasthoudend. «Maar allee is wakker en zij mogen ons niet ontdekken.” Op dit oogenblik viel bet schijnsel eener lantaarn over do plaats achter het buis en Dicks bekende stem riep (Ferdf verwed.) Gistermiddag werd op bet tentoonstellings terrein te Amsterdam het beloofde Japansche vuurwerk afgeatoken, dat om zijne eigenaardig heid zeer voldeed. Deze pyrotechniek berust hierop dat uit eene soort mortier een vuurwerk geschoten wordt, dat in de lucht outploft en eene figuur een man te paard, een soldaat, enz. te voorschyn doet komen. Jammer werd door verkeerd richten van het mortier een projectiel te laag geschoten, zoodat het terecht kwam onder het publiek en <egn meisje aan de wang eene wond toebracht. Op Oud-Hollandt (tentoonstellingsterrein) te Amsterdam zal op Woensdag 28 Augustus een ridderlyok steekspel (ringrydery) plaats hebben voor mannen te paard en in Oud-Hol- landsehe kleederdracht. Pryzen le prys f 100, 2e prys f 50, 3e prys f 25, 4e prys f 10. Voorts worden uitgeloofd een prys van f 10 en drie pryzen van f 5 voor de fraaist en meest historische kostuums. De ryden zullen gekleed zyn in kleederdracht der 17e eenw de paarden zooveel mogeiyk daarmede in overeenstemming getuigd. Gisteren werd te Amsterdam een zeer druk bezochte vergadering gehouden van den Ned. R.-K. Volksbond, waar het woord werd ge voerd door den heer Passtoors, die in een herhaaldelyk toegejuichte rede do beteekeuis van den stryd uiteenzette, waarin de Bond is gewikkeld met den Internationalen Tabakbe- werkersbond. Namens de vakafdeeling timmerlieden werd een, den vorigen avond in die vereeniging met algemeene stemmen aangenomen motie voor gelezen, waarin hulde wordt gebracht aan de houding van het bondsbestuur en gewaarschuwd tegen de taktiek van den internationalen Ta- bakbe werkersbond Een deputatie van een achttal sigarenmakers, niet behoorende tot den Internationalen Tabak- bewerkersbond noch tot den Ned. R. K. Volks bond, vroeg verlof de vergadering te mogen bywonen, en verzocht daaftaa den voorzitter, namens een groot aanlal ^sigarenmakers, de afd. Amsterdam van den Ned. R. K. Volks bond dank te zeggen voor hare bemoeiingen in dezen stryd en vooral voor den grooten financieelen steun, dien zij hierdoor hadden verkregen. In den loop dezer week zal eene buitenge wone vergadering worden gehouden van de Tabakbewerkersvereeniging van den Ned. R. K. Volksbond. De heer PaMtoors zal daarop het woord voeren. Hillegom niet in het reine gebracht. Zooals vroeger werd medegedeeld, beloofde de toon van den heer Nieuwenhuis f 5000 te zullen geven en deden de commissarissen baron Van Heemstra en de heer Van Wateren, toezeg ging ieder f 1500 te zullen hydragen in het dan nog ontbrekende; doch, terwyl de eerste zyn woord hield en de f 5000 afdroeg, ver schuilen de commissarissen zich de een achter den ander en is er van beider f 1500 nog geen cent binnen. Den armen ihleggera, zooals bekend by na allen arbeiders, weduwen en weesen, begon dit nu te vervelen, en het was de beer Ooetveen, die tegen Zaterdagavond jl. een vergadering belegde, om te bepalen welken weg men tegen over de commissarissen zon inslaan. Het vreeselyk onweder, dat ook boven Hille gom woedde, waardoor verschillende woningen onderliepen,belette de meeste inleggers te komen. Wel waren er eenige dwarskykers van een der commissarissen. Besloten werd, de vergadering uit te stellen tot Zaterdagavond a.8. Op een landgoed by Salsburg is dezer dagen in bet holst van den nacht brand uitgebroken, terwyl alle bewoners in diepe rust waren. Door den gloed wakker gewordeu, snelde een der meiden naar het slaapvertrek der kinderen, waaruit zij twee hunner wist te redden. De overige huisgenooten waren deels door haar geroep, deels door de hitte wakker gewordeu, doch zagen zich den weg door de deuren en langs de trappen afgesneden zy beproefden de tralies voor de ramen te verbreken, doch slaagden daarin niet. Langen tijd riepen zy om hulp, totdat eindelijk do vlammen ben bereikten en aan hun verschrikkelijk Ijjdon een einde werd gemaakt. Het goed lag eenzaam; de naastbyzijnde brandweerpost had anderhalf uur noodig om de plaats dee onheils te bereiken. Het hof van Lyon heeft den ex-notaris Mazeron, die met een passief van 1.200.000 frs. was failliet gegaan, tot 10 jaren gevange nis veroordeeld. Mazeron nad zyn cliënten voor 800.000 frs. opgelicht. Een Beiersch paardenkooper kreeg een jaar geleden een verschrikkelyken klap van een paard. Hy stierf niet aan de gevolgen maar word stom. Verleden week had hy weer een paard aan de hand, bet dier schrikte en gaf den koopman een klap, die hem languit togen den grond deed vallen. De omstanders schoten toe maar bemerkten spoedig, dat hy meer geschrikt dan gewond was, want hy begon dadeiyk het paard heftig uit te schelden. De Beiersche doktoren zyn in één verbazing over doze homoeopatbiscbe kuur. op oa zag hem kalm en glimlachend aan. Maar op het volgende oogenblik scheen zy tot volle bezinning te komen, want mot een ruk stond zy een paar pas van Helmstedt af, staarde hom verschrikt aan, en een gloeiend rood overstroomde baar gelaat. z/Mr. Helmstedt o, wat was dat P” stamelde zij en week nog verder terug. «Ik zal wel gaan, Miss,” auiwooruuo hy, z met kracht inhoudende, «ik zag u betwyfnen, daarom ging ik binnen.” En met een gosmoorden snik wendde hij zich weer naar het venster. «Neen, niet weer daaruit,” riep zy, vastberaden en greep hem bij den arm. «Zoo’n gevaar mag niet tweemaal getrotseerd worden I” Beider blikken ontmoetten elkander en bleven een oogenblik in elkander rustende hand, die Helm stedt tegengehouden had, lag vurtrouwelyk op zijn schouder; zijn hart was tot berstens toe vol. •Ellen!” zei hij zacht on trok baar langzaam naar zich toe en nu alle maagdelijke schaamte verge tend, wierp zij zich onstuimig aan zijn borst, en ter- wijl bij de armen om haar been sloeg, voelde hij eene seconde lang hare warme lippen op de zijne.... O God I hoe schoon, hoe zalig, maar ftverdween zij uit zijn armen, sloeg de banden voor het gezicht en viel schreiend in een stoei neer. Langzaam trad Helmstedt weer naar baar toe en knielde aan bare voeten. «Ellen, mijn engel!” kwam het uit de volle diepte van zyn hart, «ik wil je veroveren of sterven ik bob gedaan, wat ik kon, om mijn hartstocht in mij op te sluiten, maar hot noodlot heeft anders over ons besloten zie my aan, lief meisje I” Blykens een bij het departement van bui- tenlandsche zaken uit Tanger ingekomen tele- graphiscb bericht, is van de schadevergoeding, welke door Hare Majesteits Regeering, naar aanleiding van den overval van bet Nederlandeche schip Anna door Riffeensche zeeroovers, van Marokko geêischt was, aanvankelijk een be drag van 95 pCt. aan den tydelyken consul- generaal der Nederlanden te Tanger uitbetaald geworden. »(Stct.)< «Ja, maar wees voorzichtig, als u eene viel, het i» zoo donker I” «Neen, ik val niet, als u maar staan blijft, waar u nu staat, want dan heb ik de goede richting, en al viel ik, dan was het nog niets erg.” Voorzichtig schoof hij zich naar het eind van de kroonlyst, klemde zich mot de rechterhand aan het kozijn vast, drukte zich plat tegen den muur en deed met uitgestrektec linkerarm een wijden stap. Maar o wee, zyn arm had al binnen het opgescho ren raam een steunpunt gevonden, toen zijn voet uitgleed en hy met bet volle gewicht van zyn lichaam aan zyn eenen arm hing. Een gesmoorde gil weer klonk, maar op hetzelfde oogenblik voelde Helm stedt zich met kraobi bij de kraag optrekken. «Nog eens probeeren,” hijgde Ellen. «Houd u taai, Sir, ik laat u niet los!” Dat gaf hem nieuwen moed. Hij spande al zyn wilskracht in, en met een geweldigen ruk had hij de kroonlijst onder de knie en de beide handen bin nen het open raam geslagen. Hij haalde diep adem, maar Ellen’s handen trokken al door, en onwille keurig aan dien aandrang gehoor gevend, werkte Helmstedt zich al booger op, en klom door bet open raam naar binnen. Ellen viel bewusteloos in zijn armen. Het vuur op den haard vlamde niet meer, maar de glimmende kolen verspreidden eene zwakroode schemering in het vertrek. Helmstedt hield het meisje, dat, in een luchtig négligée gehuld, aan zyn borst rustte, alsof hij een heiligdom aanraakte, hoe wel zyn bloed met hamerslagen door zijne aderen gestuwd werd. Een oogenblik dacht hij er aan, de bewustelooze neer te leggen om water en azijn te zoeken, maar hij begreep, dat, zoodra zij de oogen weer opsloeg, zijn eerste stap naar het venster moest zyn en nu mocht hij haar nog in de armen houden! Hy zag haar in het mat verlichte, bleeke gezicht, en nu kwam zij hem nog schooner voor, dan in het frissche rood der jeugd. Langzaam boog hij zich over het teedere gelaat één droppel za ligheid en dan levenslang ontberen!” dacht hij, en met heiligen schroom drukte hy zyne lippen op de hare. Als door hem gewekt, sloeg zy de oogen mij nu verstaan, Miss?” begon hij zacht, mar .UU Q:_0» op de kroonlyst.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1