I I LE ft DE MARSKRAMER. BINNENLAND. 895. DEN ZN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Vrijdag 16 Augustus 1895. No. 6737. 34ste Jaargang. m LEM. FEUILLETON. I. 8RTZ. onen, iken. R Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. )UW, (S. Cl.) Jaarverslag der >ffen, over smaak en De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. r4’- i Hoofdsteeg 1. aardbrug F 32. der houders van jen in de eerste het Kampioenschap 9 deelnemers. 9 16 (Naar iet Daiteci.) I.IIIINII E ((II lil\T i. io.-. >ari door nidde van 1889, Art. en te AmstOF- Gisteren slaagde te 's-Graveuhage voor het examen Fransche taal, 1. o., mej. A. J. B. Verzjjl, alhier. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. a .De Ze- r voorko- kjö is, kennis hare oorzaken inden. :*hy.iologiwhe ze op ons ze- ocea, del zoo- leneeskundige lekdijken lohtigheld Ipijn, mi- opgewon- ihamelUke sen zieken, de gevolgen 3, Bpnak- in de ge- selve, par- geheugen, ezkundige dddeleu, als i Tij vingen, nodder-of rerkregen; >r beroerte ebben, negens leveldbeid ran dulte- i voor de roothoofd, an handen ovengenoemde Ie zen bleek- jonge meisjes, Bonen, die i dio de renctie md aangeraden 3 stellen, dal «Ik heb hem beluisterd in zyn geheim kwartier in Riverhouse, naar kon slechts uit enkele woorden raden, wat hij in zijn schild voert. Toen heeft Cesar mij een handje geholpen, want zijne jaloerschheid wist er heel gauw achter te komen, wie hem Sarah ontkaapt had u kunt het hem self vragen, Sir.” BakerP” vroeg Elliot, in zijn verbazing met de hand over het voorhoofd strijkend. «Mr. Baker vaa Zuid- Alabama P” «Ja, Master,” viel Ceaar in, «Mr. Baker heeft Sarah met Joe, Jim en Jones om elf uur in het kreupelhout bij het laatste hek laten komen. Zij dachten, dat ik ook meeging het ia bepaald al elf uur!” «Baker, Baker, dat zullen wij zien!” riep Elliot, plotseling een besluit nemend. «Roep Dick, Cesar, dadelqk! Kom, Izak, help de paarden zadelen!” «Neen, Sir, geen paarden, de spitsboeven hebben bepaald het boschpad ingeslagen, waar bij nacht geen paard loopen kan. En de grooto weg zou veel te veel omrijden.” Daar kwam Dick met de lantaren. «Laten wjj op de snelheid van onze voeten ver* trouwen, Sir, dan zal ik uw gids zjjn!” vervolgde de marskramer. «Wek Helmstedt en trek dan gauw uwe laarzen aan, dan aal ik met Dick en Oesar Men meldt uit Vliet dd. 9 Augustus Een vrjjer uit Schoonhoven, op dat oogen- blik niet zeer capabel om uit vrjjen te gaan, raakte Zondagavond, toen zjjn meisje in Bon- repas de dajHg>voor hem gesloten hield, zoo door de lieratr heen, dat hg met zjjn eene vuist door de ruiten sloeg. Omdat men hem toen nog niet open deed en hjj misschien zoo zachtjes aan tot het duistere vermoeden kwam, dat hjj zich een weinig vergist bad in het middel om zich toegang tot het hart en de woning van zgn liefje ie verschaffen, maakte hjj ten slotte rechtsomkeert en begaf zich naar een andere woning, waar hij zgn zwaar ver wonde band liet uitwasschen, die nog erger bloedde dan zgn hart misschien. (8. Ct.) was een daad van zelfbehoud, want koele benden van die zwarten leefden als wilde dieren in de rietbos- schen. Hier in onze streek loopen nooit slaven weg, en ik zou liever de dubbele waarde op eene andere manier verliezen, dan daling zoo iets gebeuren moet.” «Wees maar blij, Sir, dat u niet over schande aan uw eigen vleesch en bloed te klagen hebt, wat nog makkelijker had kunnen gebeuren,” antwoordde Izak kortaf en maakte zijne stappen nog grooter. Zeer dicht bij het laatste hek op de grens der plantage gekomen, werden onze slavenjongens door een ontzottenden bliksemstraal in staat gesteld, om de geheele omtrek te overzien, en alsof nu de sluizen des hemels opengezet werden, viel nu de regen in stroomen neer. «Halt kommandeerde de gids met gedempte stem, «zij schgnen nog niet weg te zjjn, want daar zag ik aan een van die boomen een verschrikt paard steigeren - wacht hier maar even, ik moet een s zien, hoe het daar gesteld is I” En meteen verdween de oude in de duisternis. In gespannen verwachting bleven de anderen roer loos staan, spoedig tot op de huid toe nat En bliksemstralen en donderslagen volgden elkaar in ijselijke snelheid op, zoodat Helmstedt ten laatste meende, dat hij gezicht en gehoor verloren had. En ondertusochen hield de regen zdd hardnekkig aan, dat de grond hun onder de voeten schoen weg te spoelen. Zoo brachten zy vyf eindelooze minuten door, tot op eens een zachter licht hun in de oogen straalde, want met aangestoken lantaarn stond Izak weer voor hen. (Fordt wrw^.) Men meldt uit Den Haag Dank zjj bet ijverig onderzoek, zoo hier als elders ingesteld ter opsporing van Evertje van Capellenveen, de 22-jarige jongedocbter, die in den nacht van 2 op 3 Augustus alhier is aangerand, is de recherche der politie te Rotterdam er tbans in geslaagd, genoemd meisje in een slaapstee aldaar aan te treffen. Zg ia gisterochtend voor don commissaris van politie alhier, den heer Olivier, die bare Aan het debat werd deelgenomen door eenige personen van den Socialistenbond (de groep van Domela Nisnwenhujjs), maar, zooala bet dan meestal gaat, raakte ook nu bet debat uit den koers. Men verliep zich in hei uit pakken van beschuldigingen van lafheid ena. tegen den inleider, zoodat het ten leste een onderlinge kibbelpariy werd; totdat te half twaalf de vergadering gesloten werd. GOD DA, 15 Augustus 1895. De door de Goudsche Zwemclub op Zondag 18 Augustus a.s. uitgeschreven nationale ge- costumeerde zwemwedstrgd belooft zeer belang- rjjk te worden, 33 deelnemers, waaronder de beste zwemmers uit Nederland, hebben zich doen inschrijven. Voor snelzwemmen (juniores) 8 deelnemers. (seniores) 5 rugzwemmen (juniores) 12 om het Kampioenschap van Nederland Fraai zwemmen Duiken (juniores) gekl. duiken en zwemmen 11 By den heer B. te Hillegersberg aan den Hoofdweg, kwam dezer dagen de hond van den landbouwer Den U. op zjjn landgoed, waar een 23-tal schapen stond te weiden. De hond verwoed, sprong over slooten en tochten, en joeg de schapen op de vlucht, tot hjj eindelijk het eerste in den nek greep, waarna hjj er achtereenvolgens een 6-tal doodde en nog 3 ernstige wonden toebracht. Do heer B., on- middellyk ter plaatse, kwam met zgn volk in het veld, en kon, na veel moeite, den hond te pakken krjjgeu, waarna hjj werd opgesloten, en tegen don eigenaar van den hond eeneisch tot schadevergoeding werd ingesteld. aan al de bepalingen van art. 80 der grondwet voldoen. Nu kan men over de uitwerking, over de toepassing van ’t beginsel verschillen, ook ik geloof dat het voorstel—Van Houten in menig opzicht meerdere waarborgen geeft dau ’t voor stel —Tak. Maar dat raakt de beginselkweetie niet en allerminst de vraag dor grondwettig heid, die ik hoop dat men in 's hemels naam nu maar buiten het debat zal laten. Wjj hebben er genoeg van gehad. dat do overtuigde aanhangers van het ontwerp- Tak zich het genoegen niet kunnen ontzeggen, den heer Van Houten te bestrijden met het* zelfde wapen als waarmee hjj den vorigen minister van binnenlandsche zaken te Ijjf ging. Ik kan my zeer wel verklaren dat degenen, die niet overtuigd waren van de gemoedeljjke oprechtheid der bestrjjders vau de wet-Tak, voor zoover hun oppositie gegrond was op strijd met de grondwet, thans met een micros coop gewapend het ontwerp-Van Houten be- kjjken en nagaan of ook daarin van het eigen standpunt dier bestrijders geen ongrondwettig heid kleeft. Zelfs kan ik het toegeren dat in bet systeem van de tegenstanders van Tak’s voorstel, ook dat van den heer Van Houten in strjjd moet worden geacht met de grondwet, omdat daarbjj niet voor elk kiezer de kenteekenen van maat- schappeljjken welstand en geschiktheid worden gevorderd, die volgens art. 80 der grondwet dienen te worden geëischt. Voorzeker, de heer Van Houten en zgn ambtgenooten, die tegenover het voorstel-Tak een zoo vervaarljjk kabaal hebben gemaakt omdat de grondwet niet naar hun opvatting was nageleefd en niet voor iederen kiezer èn eenig kenteeken van geschiktheid èn van maat- schappeljjken welstand was vastgesteld, zjj hebben het bjj hun thans aan de vertegen woordiging voorgelegd voorstel met bun vroegere bezwaren op een accoordje geworpen. Men had van ben mogen verwachten dat zjj op dit punt consequenter waren te werk gegaan. Doch het zou even inconsequent zjjn Van de voorstanders der kieswet-Tak, die de grondwettige bezwaren hebben ontkend, wan neer zjj nu tot ’t besef kwamen dat die be denkingen toch gegrond waren en dus nu ook tegenover ’t voorstel—Van Houten moeten wegen. Ik acht den strijd, door mr. Van Gilse op dit pont aangebonden, geen gelukkige en meen te moeten aanbevelen dat men in die richting niet verder ga. En na een overzicht gegeven te hebben van wat men heeft op te maken uit het zooveel besproken art. 80 der grondwet, vervolgt de correspondent Intusscben plaatst de regeering zich, zjj het dan tameljjk zwak, op 't standpunt dat zjj wel degelyk van alle kiezers welstand en geschikt heid vordert. Dat ziet de heer Van Gilse, dunkt my, over bet hoofd. Al geef ik vol- moedig toe dat de eischen, die mr. Van Hou ten voor enkele categorieën van kiezers stelt, uit het oogpunt van geschiktheid en van wel stand vooral niet hooger en beter zjjn dan die van het ontwerp-Tak, principieel gaat de re geering van de meening uit dat haar kiezers Benoemd tot secretaris en penningmeester van den polder Roozendaal gelegen onder Haastrecht den heer C. Snelleman, wonende te Oudewater, in de plaats van J. H. F. Hey man overleden. liet ik die ondankbaren vrij loopen I” «Never mind, 8ir, ik ga moe/’ antwoordde Dick, den laats te n knoop leggend. «Ik heb al lang ge dacht, dat er wel een paar van mijne zwarte broêrs gek zouden worden, sedert die blanke man hier *s avonds achter de heiningen omsloop. Ik houd niet ran die soort*n blanke doet niets voor nie mendal voor ’n blanke. Ik zou dus wel eens willen weten, waarom hy zich voor de zwarten zou op offeren I” «Daar zit ten minste gezond verstand in,” lachte Izak, «maar nu moeten we weg, Sir!” En zonder antwoord af te wachten, nam hy Dick den stok met de lantaren af, legde hem over zyn schouder, en boog opgericht en met vasten stap sloeg hij over stoppelvelden en weiden den weg naar het bosoh in. De vier anderen volgden hem, eerst Mr. Elliot en Helmstedt, toen de twee negers, die de geweren droegen. Zander zioh door slooten, heggen of staketsels te laten ophouden, trokken zij in eene rechte lijn voort, en toen df laatste heining overgeklommen waren, blies Izak de laafaren uit. «Nu moeten we zosAsr licht verder,”g^hy, «an ders zouden wy ons zelvan v/rra^uu; rijn geen driehonderd yards meer ran d^*atgesflM«n plaats. Volgt mij nu zoo stil mogelyld1’ «Ah het waar ia, wat je Ay <an Baker gezegd hebt,” fluisterde Elliot, die niraUCi den marskramer liep, «dan komt hij niet levend uit mijne handen. Zoolang ik planter ben, is mij soo’n geval niet over komen alleen in mijn jongelingsjaren hebben wjj in Zuid-Georgië voortvluchtigs slaven met bloed honden uit de moeraaeen moeten opjagen, maar dat De Haagsche correspondent der Zaanl. Ct. leest in zyn jongsten brief mr. J. A. van Gilse de les uaar aanleiding van hetgeen deze i» de Vragen des Tjjds* te berde bracht over de ongrondwettigheid van het wetsvoor- stel-Van Houten. Hetgeen de correspondent dienaangaande opmerkt, verdient zeker bekend heid in ruimeren kring. Ik begrjjp het zeer goed, dus schrijft hjj, uwe baksen laden, en in vyf minuten zyn we klaar!” «AH right, wijze Izak.” Elliot ging dadelijk naar binnen en spoedig volgde Izak met de negers. Toen zij de bibliotheek wilden binnengaan, om de geweren te laden, kwam Elliot hen al weer tegen. «De Duitscher is er nietriep hij, «zijne kamer staat jOjien, hjj is nog niet te bed geweestlieht «Dan is hij bepaald nog ergens buiten,” zei Izak, «ik heb ook al voor niemendal aan zijn raam ge klopt, maar laten we nu gaan, Sir, desnoods zonder Helmstedt I” Zoodra het schijnsel der lantaren verdwenen was, kwam Helmstedt van achter eeu der trapkolommen te voorschijn, vloog zjjne kamer in, zooht i,n het donker hoed, revolver en laarzen en maakte wea?> dat hij door de achterdeur naar buiten kwam. Om alle verdenking vrij te loopen, wilde hy den schijn aannemen, alsof hij nu pas van een avond wandeling thuiskwam. Daar zetie een nieuwe blik semstraal de hemel in vuur, een krakende donderslag volgde, en de eerste droppels begonnen te vallen. Toen hjj het huis omgeloopen was, hoordo Helmstedt andermaal Elliot’s stem, en met het onschuldigste ge zicht van de wereld trad hy snel de voordeur binnen. Een minuut of wat later gingen zij met hun vjjven op het portico, waar Dick de lantaarn aan een stok bond. «Goed zoo, Diok,” zei Elliot tot den trouwen neger, «nu Mr. Helmstedt er is, behoef jy niet meer op je eigen kameraads jacht te maken. Als het my niet om den blanken msnschenroovar te doen was, Door den inspecteur P. N. Roorda van Eysinga, van de rivier-politie, ia in dan afgo- loopen nacht gearresteerd Gastar Bingen, oud 29 jaar, een der betrokkenen bjj hst bankroet Bingen te Genna, volgens hst Politieblad wegens het verduisteren van 690,000 franc, volgens andere berichten voor nog veel aan- zienljjker bedrag. Bingen werd in hechtenis genomen toen hjj sich aan boord wilde be geven van de naar Amerika vertrekkende stoomboot Spaarndam, waarop hjj als le klasse passagier plaats had genomen. Even nadat bjj was aangehouden, werd hjj ongesteld en toen op last van den boofdoom- missaris per rijtuig aaar het politiebureau op de Kaasmarkt gebracht. Bjj de fouilleering vond men op hem een fleschje met sublimaat- pastilles, en verklaarde hjj aan den hoofd commissaris dat hjj even na zjjne arrestatie er een van had ingenomen met hei doel sich van bet leven te berooven. Daar zgn toestand niet beter werd, bracht men hem om 3 uur in den nacht naar bet Ziekenhuis, waar man hem bjj herhaling de maag leegpompte, ten einde het gift te verwjjderen. Hjj was gister ochtend wel iets beter, maar het gevaar voor zjjn leven toch nog niet geheel geweken. In de laatste dagen had hjj zich te Rot terdam opgehouden onder den valschen naam Georg Blind. Hjj was teer elegant gekleed, maar beantwoordde niet aan hst signalement. Van zgn broeder Alfred wist hjj, volgons zgQ zagffaib oieta af. In zjjn bezit werd nog eon bedrag van ongeveer 1000 Mark bevonden. Hjj was zeer zenuwachtig bjj het aan boord gaan, waardoor hy onwillekeurig de aandacht trok. De afdeeling Zwolle* van de Sociaal- Democratische Arbeiderspartij had gisteravond e^n openbare vergadering belegd, waar met het oog op de komst der Koninginnen de heer F. v. d. Goes het onderwerp inleiddeKoning schap en de bezittende klasse. Het Koningschap was naar het oordeel van Spr. en zjjn party (de groep Troelstra) niets dan een instelling ten behoeve der bourgeoisie. Het is dan ook, betoogde Spr. niet tegen het koningschap als zoodanig, dat de sociaal-demo- craten strjjd voeren. De soc.-dem. arbeiders partij heeft den eischafschaffing van het koningschap uit haar programma laten vallen. De heer v. d. Goes vergeleek de maatschappij bij een boom een van de hoogste lakken daarvan is de instelling van het koningschap. En nu beproeven de Sociaal-democraten niet dien tak er af te hakken, maar zy beginnen onderaan de wortels. De bourgeoisie heeft zelf aan bet koning schap den zwaaroten slag toegebracht. Minister Thorbecke heeft met zyn grondwet van 1848 de rechten van den koning zoo geknot, dat de woorden van den tegenwoordigen Minister Van Houten waar zyn geworden: De kroon is een ornament. En nu tracht men wel weer betoogde de spr. verder, de liefde voor dit vorstenhuis op te voeren door de Koninginnen het land te laten doorreizen, maar ook dit deed de bourgeoisie slechts voor haar eigen belang.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1