DART )EL DEBOER M. B® nmsH, roor 110.-. ff LN ZN DE MARSKRAMER. foeter. foeter. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. VERVERIJ >er 1895. FEUILLETON. C 34-35. NMER, -Expetier. Az. Schat offers der Zelf- »h«me uitspat- au’s IR1NG. t 27 aft. Pr8. I de verschrik- ondeugd lydt ite leering, die dzend van een en by hetVer- Neumarkt 34, an het bedrag, i eiken boek- Zaterdag 17 Augustus 1893. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midtl. herlj en j rieken zyn de Prachtwerk artelaree. f 1050 op 850 vast te stellen. inuN k Zoew GOUDA, 16 Augustas 1895. Met ingang tot agenten van W. Harcksen en De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. >aw afleverbaar t in eene week *t formaat met TEN. post 35 Celt. I ter inzage of VATERREU8, Landbouw, treken. ZUSTQ-. (Naar iet DuiLtch.) Uerdatn. (Jen Koning .veadeataf* -r hm*» -2S d. Éwsk. - M MarklJA 114b SON, apotheker fiOIDSCHE COURANT van 15 Augustus zgn benoemd politie der 3de klasse R. H. W. J. Moojen. voor f 888.— 836.- 813.— r. 718.— C.W. den Hoed,Stolwykersl. 717.— W. Bokhoven, Gouda 710.— De off. van gez. Ie kl. R. van der Veter, van het mil. hospitaal te Delft, wordt den In October te Leiden gedetacheerd tot het volgen van een carsus in chirurgie aan de univeraiteit aldaar. L de Heer i eii verven van fen, alsook alle De commissaris van politie in de le afdeeling te 's Gravenhage verzoekt onderzoek aan de verschillende geldkantoren en mededeeling van de vermissing ten einde uitbetaling te voor komen, omtrent een wisselbrief van de Nederl.- Indiscüe Handelsbank, groot f 200, op 'naam van den heer H. L. B. te ’sGravenhage en betaalbaar op de Indische Handelsbank (Neder- landach) te Amsterdam, verzonden nit Batavia via het kantoor der Ned.-Ind. Éandelsbank te Batavia. -i- De gemeenteraad van Hekendorp heeft be sloten bij H. M. de Koningin-Regentes in hooger beroep te komen van de beslissing van Gedep. Staten, waarby de goedkeuring ont houden werd aan het besluit van den gemeen teraad om de jaarwedde van het te benoemen hoofd der openbare school in plaats van op ADVERTENTIES worden geplaatst rau 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. OusUt Bingen heeft ook in den Haag Ter. toefd en wel in het Hotel Central, vandaar vertrok bij naar het Hotel Weimar te Rot terdam. 48) «Zij zyn weg/* zei hy, «en hebben het paard ach tergelaten. Zy zijn dwars door het struikgewas het boschpad opgegaan, maar ik ken misschien een kor toren weg, waar wij niet zooveel last van de nattig heid zullen hebben als zy!” «Voorwaarts dan!” riep Elliot, «de bui zal geen kwartier meer aanhouden, hoe eerder zijn we droog!” Do marskramer met de brandende lantaarn in de linkerhand voorop, ging het door regen en onweer met snellen pas voorwaarts in wen minuut of wat hadden zy zich door het natte struikgewas heenge- worstold, tot zij een smal boschpad voor zich zagen. De grijze Israëliet scheen ijzeren ledematen te heb ben. Met even lange, snelle schreden vervolgde hy zyn weg, elke hindernis zorgvuldig ontwykend, en de anderen volgden zyne bewegingen nauwkeurig. Geen woord werd er meer gesproken. Ieder had genoeg te doen, om op den glibberigen woudbodem overeind te blijven, en de losgewoelde boomwortels usia stappen en daarby scheen de gang van den onvermoeiden gids al sneller te worden. Weldra hield dé regen op, de laatste donderslagen stierven in de verte weg, en de kleederen der snelle Heden middag had ten Raadhuize alhier de aanbesteding plaats van le. Het herstellen en in goeden staat van onderhoud brengen der houten beschoeiingen langs de Turfsingelgracht. (Singelzyde). Ingeschreven werd door f 1.310.434.02k 1.424.530.614 1.617.561.34 1.834.180.621 2.270.755.024 Het saldo beliep: Over Juli 1891 f 471.661.77J 464.433.86J 549.707.73J 633.860.49 917.021.05J (het hoogste saldo, dat, sedert het in werking treden der instelling, over eenige maand ver kregen werd). Men ziet, dat voor Juli 1895 de progressie buitengewoon aanzienlijk is. Het saldo-tegoed der 480.000 inleggers be liep aan het einde dier maand ongeveer 41 millioen gulden. Tegen heden middag 2 uur, heeft de plaat- selyke commandant in Den Haag op voorstel van den auditeur-militair de indaging by trom melslag bevolen van den 2eluitenant-kwartier- meester B. L. J., uit Leiden, die voortvluchtig is. Te kwart vóór tweeën begeeft zich daartoe een tiental tamboers van de Oranjekazerne naar het huis van bewaring. Riverhouse toe, moeten zy weer door struikgewas maar da's niemendal: onze weg zal korter worden* Blijft maar dicht achter me!” Hy sloeg linksaf, klom over een staketsel en door de stoppels van een maïsveld draafde hij de anderen voor naar het kreupelhout. Een zeer smal pad, dat niemtnd buiten Izak in het duister opgomerkt had, nam hem op en andermaal waren zy tusscben do boomen verborgen. Hier was de bodem met eene dikke laag afgevallen bladeren bedekt, waardoor veer kracht werd gegeven aan den stap der vervolgers, terwyl hun gang hoegenaamd geen geluid veroor zaakte. Het was hier stikdonker, maar zij hielden elkander als schaatsenrijders vast «Beo je wel zeker van ja weg, Izak?” vroeg Elliot ns *n poos. «Never miod, Birl Ais een oude marskramer z’n weg niet kent, wie dan welf” Op eens hoorden zy in de verte een gelnid als het brniscn van een waterval. «Hoor je niets, Izak vroeg Elliot. «O, al lang, Sir, dat ie de stoomboot, die de spits boeven zal opnamen. Vooruit maar, dan zullen we eens zien, wie er hot eerst is. Dick en Cesar moe ten nu maar nieuwe peronesiés op do geweren doen I” Elliot gelastte hUn dit,* maar zij mochten geen stap achterblyvon. Hoe meer zij Riverhouse naderden, boe sneller de marskramer liep. Met behulp van zijn onafscheide- lyken knuppelstok maakte hij passen *1» sprongen en als de anderen niet jonger dan hy geweest waren on gezonde boenen hadden, zouden zij den grijsaard niet hebben kunnen bijhouden. Aan hei staais-examen tot toelating aan de universiteit namen gisteren 11 candidaten deel voor de faculteiten der geneeskunde enz. Toe gelaten werd o. a. de heer G. K. Nugteren. Te Heineuoord en te Maasdam breidt de varkensziekte zich uit. Ook te Kapelle a/d. IJsei is een varken aan de vlekziekte gestorven. Het bok vau het dier werd verbrand. Te Mansfield in Engeland ie een goein van vier personen door een inwonend commensaal vermoord. Het gezin bestond nit een moeder, Reynolds gpheeien, met drie zoons. Toen de moord werd ontdekt, stond het huis in brand. De moeder en twee dor knapen lagen met afgeeneden keel in bun slaapkamers terwyl de derde zoon, die op den zolder eliep byna verstikt was van den rook, maar anders geen letsel had bekomen, Do moordenaar hooit getracht zichzelf ook den hals af te snüdon, maar zyn toestand is niet levensgevaarlijk. De afdeeling Haastrecht van Flor alia* zal in vereeniging met die van Huisvlijt, in het gebouw van den Protestantenbond eene ten toonstelling houden op 30 en 31 Augustus en .1 September. De inwoners van Haastrecht, Stein (Reeuwyk) en Hekeudorp mogen bloemen oog der tenloonstelling-bezoekera verlustigd. Ouders met kinderen hebben een lastig oogenblik doorgemaakt. Het is niet gemakke- lyk de verbeelding van knaap of meisje in die mate op te wekken, dat hy in een ruiter met een gewei op den hoed een volslagen hertejacht en in het voortstappen van een ridder het verdwalen in een maagdelyk woud tiet. De stoet trok eenmaal het terrein rond eu bestond uit een goede honderd personen. De stortregen, die ook gisteren middag niet uit bleef, wachtte behoorlyk tot den afloop der plechtigheid. Door het comité was immers gepubliceerd dat de schitterende costumes* slecht tegen het hemelwater konden. (N. R. Ct.) Rykspostspaarbank. Deze instelling, voort durend in bloei toenemende, mag zich vooral in den laatsten tyd in grooteu vooruitgang verheugen. Ten bewyze hiervan kunnen o. a. dienen: het ingelegd bedrag, benevens het voordeelig saldo, over de jongste maand Juli, in vergelij king gebracht met dergelyke gegevens, betrek- keljjk de maanden Juli der 4 laatstelijk voor afgegane jaren. Er werd ingelegd: In Juli 1891 1892 1893 1894 1895 W. de Jong Wzn., Gouda, voor f 3224. W.A.Verbruggen, Waddinxv. D. Amesz, Gouda, L. Brouwer, Gouda, J, H. de Wilde, Gouda, J. de Jong Wzn., Gouda, J. J. Duim, Gouda, W. Bokhoven, Gouda, C. W. d. Hoed, Stolwykersl., 2e. De v-- met herstellingen den, onderbouw der Vaste brug in de Straat De kantonrechter deed gisteren uitspraak in de zaak der heeren R. en Z. te *s Hage/ die terechtstonden wegens het zich niet op het bevel der politie verwyderen uit een volksop loop (de bekende ontruiming van het Gouden Hoofd Overeenkomstig den eisch van het O. M. werden zy tot f 10 boete veroordeeld. De allegorische optocht, voorstellende enkele tafereelen nit het sprookje »de schoone slaap ster in het Bosch,* Woensdag uitgesteld we gens het slechte weder, heeft gistermiddag het waarom eigenlijk. Hy begreep alleen zooveel, dat Mr. Baker hem en Ellen nu geen kwaad meer kon doen, en met wellust herinnerde hij zich het laatste in haar bijzijn doorgobrachte half uur. Minuut voor minuut doorleefde hy het nog eens, werkt uigelijk deden zyne boenen hunnen plifiht, hij merkte niets van de lengte en de glibberigheid van den weg, en eerst toen plotseling het gezelschap stilhield, schrikte hy uit zijne droomeryen op. «Zij moeten nog maar kort voor ons uit zyn,” zei Izak, die zyn gang vertraagd had, «hoort maar eens!” Allen luisterden scherp en werkelyk hoorden zij by tusschenpoozen hout, takken of zoo iets kraken. «Daar gingen ze over den ouden dam!” risp Elliot, «dus ze zijn geen drie mijl meer van de rivier vooruit jongens, nog ’n stap er op en wij hebben ze!” Zwijgend maar met dubbele snelheid drong de kleine bende door. De wolken waren als van den hemel weggevaagd en helder schitterden de sterren aan het firmament. Aan den zoom van het wpud doofde Izak de lantaarn uit en na een 'paar minuten waren hunne oogen aan het sterrelioht gewend. De vrye vlakte lag voor hen. «Daar heb je ze, God help* me!” riep de oude snel de hand uitstrekkend, «daar, kyk, daar!” Op den duidelijk te onderscheiden straatweg za gen zy inderdaad een aantal donkere schaduwen voorUnelien. «De schurk schynt zóó zeker van zyne zaak te zijn, dat hy niet eens een zijweg inslaat!” riep Elliot, «kunnen wy hun den weg niet afsoyden?” band over hand toe «harder, Izak, harder I” hfigde Elliot. Op eens verminderde het geluid, een doffe slag volgde, alsof er een zwaar voorwerp op den oever werd geworpen de laatste kromming van den weg I* voor de vervolgen en geen twintig pas verder zagen zy bij het Hebt der opgekomen maan den vrijen hemel boven de rivier. «Goddam 1” riep Elliot, «daar gaat de boot al weer, en daar heb je m'n zwarte jongeoe op het dek. Als ik nu een kanon had, boorde ik de heele kast in den grond I” Izak stond *n poos als versteend, en alsof hem nu de moed ontzonk, steunde hy fwaar op g*n stok ou liet zich moedeloos ter aarde tallen. «Te laat, te laat!” jammerde hjj, «na is de blanke duivel iny toch ontsnapt. O wei, o wal, luk loopt ook alles tegen I” Gesar en Dick stonden verbluft het wegstoomendè vaartuig na te gapenalleen Helmstedt scheen «fine tegenwoordigheid van geest behouden te hebben Met verrukking aanschouwde bij de woest romantischs bergfomatie, waartusschen de door de maan besche nen rivier hare golven heenstuurde. Op eens riep by«Mynbeer Elliot daar komt nog eene boot aan, zie, daar, daar Elliot sprong in de hoogte ee legde do ^aad bóvea bet oog. «Holloh, luk, oog is slice niet vorioren, ouwe jongen, we hebbèe nog geld; daar kooit onu helper Aller oogen waren op den naderenden stoomer gevestigd. luk stood weer kloek op z*n oude boe nen, haalde zyn vuurslag en tondeldoos voor den dag en in een Ommezien brandde de lantaarn weer. en voorwerpen inzenden. Het muziekkorps Prima Volta* zal het feest opluisteren. t stoomt van iz. worden naar de iverfd. )tnd of geverfd gezondheid en Te Zwolle zal by gelegenheid van het be zoek der Koninginnen een waterfeeot met daaraan verbonden wedstryd worden gegeven. Het oorspronkelijk plan, schryft de »Zw. Ct.«, was, om beide, wedstrjjd en bet water feest, op een dag te houden, waartoe slechte Woensdag 4 September beschikbaar waa. Na dat Hare Majesteiten echter goedgunstig be schikt hadden, op het verzoek om prjjzen voor de wedstrijden beschikbaar te willen stollen, werd door Haar het verlangen uitgeeprokeu, om in de gelegenheid gestold te worden, de versierde vaartuigen in oogeneehouwto nemen. De commissie beechouwde deze revue door Hare Majesteiten als het hoofdmoment'van hot foest en besloot, wyl op 4 September daar toe geen gelegenheid bestond, tot hot houden van de eerste afdeeling vau den wedstrjjd op Dinsdag 3 September. De waterfeesten zullen gehouden worden op de Stadsgracht, die door haar boomrjjke on schilderachtige omgeving en door do breedte van bet vaarwater zich bjj uitstok daartoe loont. De commissie hoeft uitnoodiginoen tot deel neming verzonden en koestert de hoop, dat deze wedstrijd zal zyneen Nationaal vertoon van het boste wat ons land op hot gebied van watersport heeft aan to wyzen. Voor het lidmaatschap van de jury zijn door de feestcommiuie nitgenoodigd do heeren: F. A. Ankeromit, voorz. van do Kon. Rooi- on Zeil vereeniging, Amsterdam; P. Altink Jr.. voort, van de Zeilvereeniging »het Y«, Am sterdam; W. Hultsar, voorz. van de Roei- en Zeilvereeniging »De Amstel*, Amsterdam; D. Tigler Wybrandi, secretaris van do Zeilvoreeni- ging tOoetorgoos, Leeuwarden; H. van Gorkum, secretaris van ds Zwolsche Zeil- en Rooivor- eeniging, Zwolle. Aanmelding tot deelneming aan de wedstrij den moet plaats hebben vóór of op 25 Aug. 1895 by den boor H. van Gorkum, Wolstraat te Zwolle, met opgave van hoi nummer van den wodstryd waaraan zal worden deelgenomen. Naar de »Amst. Ct.< verneemt, worden er pogingen in het werk gesteld, om na afloop van de tentoonstelling Oud-Hoilandt nog* ge durende een jaar te laten staan. Tevens be staat het voornemen, om wanneer de noodige gelden en vergunningen verkregen zyn, niet de Amsterdamsche Ijsclub een overeenkomst aan te gaan voor den a. s. winter en van .de Markt een kunstijsbaan te maken. Den volgenden zomer zou Obd-Hollandt weder op gelyke wyze ale thans kunnen worden ge ëxploiteerd, opdat het voor stadgenoot en vreemdeling evenals nu nog voor een zomer een groote aantrekkelijkheid blyve. 1892 1893 1894 1895 w suiuu, uBL, iHnwiii iiui> lu weraing installing, onr eenige maand nr- 2939.— 2840.- 2710.— 2698— 2589— 2589— 2571— en 2504— Tnrnienwing Tan den boeenbonw aan bet bovengedeelte Tan iat van de Hooge Gouwe by de Peperstraat. Ingeschreven werd door: J. H. de Wilde, Gouda D. Amesz, Gouda Joh. de Jong Wz*, Gouda. J. J. Duim, Gouda i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1